امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تست های فصل سوم منطق
#1
تست های فصل سوم
1- پس ازقبول اصل واقعيت مستقل ازذهن انسان به چه چيزي درجهان پي مي برد؟ 
1)مظاهرگوناگون اين واقعيت                       2)اصالت وجود                       3)مغايرت وجود با ماهيت                             4)موادثلاث
2-كدام اصل مرزجدايي فلسفه ازسفسطه است؟ 
      1)زيادت وجودبرماهيت          2)واقعيت مستقل ازادراك              3)موادثلاث                          4)اصالت ماهيت
3- درمثال هاي «ماه هست»، « ستاره هست» محمول قضاياي مذكور............. و موضوع آنها.............است. 1)متفاوت- واحدويكسان                       2)واحد- واحد                              ۳)متفاوت- متفاوت                                 4)واحدويكسان- متفاوت
4- درمثالهاي « ستاره هست» ،« انسان هست» و...... ما ازادراك خويش نسبت به واقعيت هاي جهان قضايايي ساخته ايم كه ...
   1)داراي محمولي واحد وموضوعاتي گوناگون است.               2)داراي محمولي گوناگون وموضاعاتي واحداست.  3)داراي موضوع ومحمول واحداست.                                                                             4)داراي موضوع ومحمول متفاوت است.
5- به مفاهيمي كه درقضاياي مانند«ماه هست» ، « ستاره هست» وغيره موضوع قرار مي گيرند،ازنظرفلسفي چه مي گويند؟ 1)وجودوهستي                 2)مسنداليه             3)ماهيت وچيستي           4)محكوم به
هرگاه ازذات يك شي ءسؤال مي شود،مثلااگرسؤال شود« اين شي ء چيست؟ » پاسخي كه مي شنويم برچه چيزي دلالت دارد؟  1)ماهيت                    2)وجود             3)وجودوماهيت                   4)وجودوموضوع
6- اگرمفهوم وجودعين مفهوم ماهيت ياجزءآن بود...................... .
1)اثبات وجودهيچ وجودي به دليل نيازنداشت. 2)اثبات وجودهيچ ماهيتي به دليل نيازنداشت.   3)اثبات وجودهرموجودي به دليل نيازداشت.   4)اثبات وجودهرماهيتي به دليل نيازداشت. 
7- درچه صورت تصورهرماهيتي براي اثبات وجودآن كافي بود؟
 1)اگرمفهوم وجودمغايرباماهيت بود.       2)اگرمفهوم وجود زيادت برماهيت داشت.   3)اگرمفهوم وجودعين مفهوم ماهيت بود.  4)اگرمفهوم وجود وحدت و عينيت با ماهيت نداشت.
8- چرابا وجودتصورماهيت ققنوس،نمي توانيم وجودآن راتصديق كنيم؟
1)چون اثبات وجودهيچ ماهيتي به دليل نيازندارد.                         2)چون اثبات وجودبعضي ماهيت ها به دليل نيازدارد. 3)چون تصورهرماهيتي براي اثبات وجودآن كافي است.               4)چون تصورهرماهيتي براي اثبات وجودآن كافي نيست.
9-كدام فيلسوف براي رفع شك از وجود افرادشكاك واعتراف آنها به اصل « واقعيتي هست» توصيه مي كندكه اينان بايد موردضرب وشتم قرارگيرندوچرا؟
1)ابن سينا- بديهي بودن اصل واقعيت مستقل ازذهن               ۲)فارابي- بديهي بودن اصل واقعيت مستقل ازذهن   3)كندي- غيربديهي بودن اصل واقعيت ازدهن                         4)ابن رشد- غيربديهي بودن اصل واقعيت مستقل ازذهن  
10- چه هنگامي يك واقعيت درذهن به دوبخش «وجود» و« ماهيت» تقسيم مي شود؟
1)وقتي دوبخش ذهني وجود و ماهيت درقالب يك قضيه منطقي جا مي گيرد.    2)وقتي دوبخش ذهني وجود و ماهيت درقالب يك قضيه منطقي جا نمي گيرد.   3)وقتي آن واقعيت يگانه موضوع ادراك وشناخت ما قرارمي گيرد.                   4)وقتي آن واقعيت يگانه موضوع ادراك وشناخت ما قرارنمي گيرد.
11- مادرچه صورت به واقعيت يك شیء اذعان مي كنيم؟
1)هرگاه آن واقعيت يگانه موضوع ادراك وشناخت قرارگيرد.                        2)هرگاه آن واقعيت يگانه درذهن به دوبخش وجودوماهيت تقسيم مي شود 3)هرگاه دوبخش ذهني وجودوماهيت درقالب يك قضيه منطقي جامي گيرد.   4)هرگاه آن واقعيت يگانه درخارج به دوبخش وجودوماهيت تقسيم مي شود.
12- اصل مغايرت وجود و ماهيت دركدام بحث حكما اهميت مي يابد؟ 
1)بحث ملاك نيازمندي معلول به علت               2)بحث واقعيت مستقل ازذهن          3)بحث تشكيك وجود                                      4)بحث حركت جوهري
13- براي درك مدعاي مغايرت وجودباماهيت ............كافي است؟ 
 1)تصورصحيح آن    2)تصديق صحيح آن       3)استدلال صحيح آن      4)تعريف صحيح آن 
14- كدام گزينه درست است؟ 
1)وجوددرخارج مغايرباماهيت است.      2)وجوددرذهن مغايرباماهيت است.         3)وجوددرذهن عين ماهيت است.        4)وجوددرخارج عين ماهيت است. 
15-كداميك ازروابط زيرحتمي واجتناب ناپذيراست؟
 1)رابطه امكاني ووجوبي                         2)رابطه امتناعي وامكاني                       3)رابطه امتناعي                                      4)رابطه وجوبي
16- درقضيه« عسل شيرين است» رابطه موضوع ومحمول به نحوي است كه:
 1)عقل نمي تواندخلاف آنراقبول كند.                                                             ۲)عقل نه ناگزيرازقبول آن است و نه نفي آن.  3)عقل همواره ازتصديق اين رابطه امتناع مي ورزد.                        4)عقل مي تواندخلاف آنراقبول كند.
17-كدام رابطه را مي توان هم به نحو« ايجابي و مثبت» وهم به نحو« سلبي و منفي» ملاحظه كرد؟
 1)رابطه وجوبي وامكاني                          2)امتناعي ووجوبي                                 3)رابطه مكاني                                         4)رابطه امتناع
18- درقضيه« پرتقال شيرين است» رابطه موضوع ومحمول به چه نحوي است؟
1)امري حتمي است وعقل نمي تواندخلاف آنراقبول كند.                                             2)امري ممكن است وعقل نه ناگزيربه قبول آن است ونه نفي آن   3)امري ممتنع است وعقل همواره ازتصديق اين رابطه امتناع مي ورزد.                            4)امري حتمي ومحال است.
19- دركدام يك ازمواردزير،عارض شدن محمول به موضوع محال است وعقل همواره ازتصديق آن رابطه سربازمي زند؟
1)رابطه امكاني و وجوبي           2)رابطه امكاني و امتناعي                   3)رابطه امتناعي           4)رابطه وجوبي  
20- درقضاياي« نمك شيرين است» و« پرتقال شيرين است» به ترتيب كدام يك ازروابط زيرموجوداست؟
 1)رابطه امتناعي- رابطه امكاني            2)رابطه امكاني- رابطه امتناعي              3)رابطه وجوبي- رابطه امتناعي            4)رابطه امتناعي- رابطه وجوبي
21 - منطقيين كيفيت هاي سه گانه وجوب،امكان وامتناع راچه مي نامند؟    
  1)موادثلاث            2)موادقضايا           3)موادقياس                   4)مواداستقراء
22- حكمابراي كداميك ازمواردزيريكي ازاحوال سه گانه وجوب امكان وامتناع رامناسب وسازگار مي دانند؟
1)وجودوهستي                              2)چيستي و ماهيت                                       3)وجود و ماهيت                            4)ماهيت و نوع 23-كيفيت هاي سه گانه وجوب،امكان،امتناع راحكما چه مي نامند؟
 1)موادثلاث             2)موادقضايا        3)مواداستقراء          4)موادقياس
  24- دركداميك ازحالت هاي زير،محمول وجودهرگزنمي تواندبرآن عارض شودودراين صورت آن راچه مي نامند؟
1)حالت امتناع- ممكن الوجود               2)حالت امكان- ممتنع الوجود                 3)حالت امتناع- ممتنع الوجود              4)حالت امكان- ممكن الوجود
25- مثالهاي «خداوند» « شريك باري» و« انسان» منطبق باكدام گزينه است؟
1)واجب الوجود،ممتنع الوجود،ممكن الوجود      2)واجب الوجود،ممكن الوجود،ممتنع الوجود            3)ممتنع الوجود،ممكن الوجود،ممتنع الوجود     4)ممتنع الوجود،ممكن الوجود،ممتنع الوجود
26- چرابحث تقسيم وجودبه «وجوب»« امكان» و« امتناع» درفلسفه به بحث « موادثلاث» معروف شده است؟
1)به جهت تناظربابحث موادقياس دركلام             2)به جهت تناظربابحث موادقياس درمنطق                            3)به جهت تناظربابحث موادقضايادركلام           ۴)به جهت تناظربابحث موادقضايادرمنطق
27-كدام گزينه غلط است؟
1)براي درك مدعاي مغايرت وجودباماهيت تصورصحيح آن كافي است.              ۲)براي درك مدعاي مغايرت وجودباماهيت نيازي  به اقامه برهان نيست. 3)حمل وجودبرماهيت مثل حمل يك مفهوم برخوداست.                                    4)حمل وجودبرماهيت مثل حمل « الف الف است» نيست.
28- ذهن باكدام قوه ازيك واقعيت واحدمفاهيم متعددي رابه دست مي آورد؟   
   ۱)تجريد         2)تعميم            3 )تجريد و انتزاع                     4)تعميم و استقراء
29- اين نكته كه حمل وجودبه ماعيت ازقبيل حمل يك مفهوم برخود(الف الف است)نيست نشانگر چيست؟
1)وحدت وجودوماهيت                           2)عينيت وجود و ماهيت                      3)وحدت وعينيت وجود و ماهيت             4)مغايرت وجود و ماهيت
  30- موضوع قضايايي راكه محمول آنهاوجوداست ازنظرفلسفي چه مي نامند؟   
 1)محكوم عليه              2)محكوم به         3)ماهيت                4)هستي
  31-كدام موردازبراهين مغايرت وجودباماهيت است؟
 1)اشتراك معنوي وجودوماهيت 2)اعتباري بودن وجودبااينكه ماهيت اصيل است.      3)شدت وضعف وجودوماهيت 4)عدم بداهت مفهوم ماهيت بااينكه مفهوم وجودبديهي است.
  32- مفهومي كه نسبت آن به وجودوعدم متساوي است چه نام داردوجزءكدام مساله فلسفي است؟
 1)ممكن الوجود- موادثلاث                                  2)ممكن الوجود- موجهات                     3)ماهيت- احكام وجود                                      4)ماهيت- موجهات

 


آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد
بلکه چیزیست که خودمیسازد
پس اندیشه رابه جست وجو ویافتن راه حل چگونه ساختن به کارگیریم...


خدااایا دلم گرفته.......ازخیلی ها.......!!!!؟؟؟؟

پاسخ
 سپاس شده توسط نوید خزدوز ، WiSe


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان