امتیاز موضوع:
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نظام 5s
#1
5s

بنام خدا

مقدمه

امروزه نقش واهمیت کیفیت و بهره ور ی برکسی پوشیده نیست ودراین میان دستیابی به کیفیت و افزایش بهره وریدرسازمانها یکی ازچالش های عمده مدیران سازمانها می باشد . انجام درست کاردرس ت یا استفاده هوشمندانهازمنابع یک امربسیارجدی می باشد وازنان شب نیز واجب تراست واگر بدانیم که کشورمادرمیان 18 کشورآسیاییعضو سازمان بهره وری آسیایی دررده هفدهم قراردارد شاید کمی به خودمان بیاییم وبگوئیم چه برسرخودمان آوردهایم ومنبعد کمی دراین موضوع تعمق بیشتری نمائیم .براستی چطور میتوان بهره وری رادریک سازم ان افزایش داد آیاواقعًا کاردشواری است ؟ آیا نیازبه هزینه های گزافمی باشد ؟ آیا نیازبه گرفتن مجوز ازمقام بالاتر می باشد ؟ آیا نیازبه فعالیت های سخت ودشوار است ؟ و …بایدگفت هرگز چنین نیست . زیرا برای افزایش بهره وری درسازمانها روشهای وجود دارد بنام رو شهای بهبود بهرهوری که بسیار ساده می باشد وبا بکارگیری این فنون سازمانها میتوانند ضمن ایجاد سازمانی کیفی و بهره ور درانجامصحیح وسریع فعالیتها بکوشند .


( ISO لازم به یادآوراست سازمانهایی که درمسیر استقراریک سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ( 9001:2000 5 مقدمه وزیربنای S یاسایر استانداردها گام برمیدارند باید بدانند که ایجاد نظام ساماندهی محیط کار ویا نظام فعالیتهای بعدی میباش د وسازمانها باید این حداقل رادرسازمان خود داشته باشند ونمیتوان گفت سازمانی گواهینامه داشته باشد ولی هنوز یکی از مشکلات زیر را دارد: ISO 9001:2000

- محیط کارآشفته است وبی نظمی همه جا موج می زند کارکنان برای اصلاح وپیشرفت نحوه انجام کارها هیچ تلاشی نمی کنند کارکنان اهمیتی برای کار خود قایل نیستند .

در محیط کارضایعات ، اشیاء معیوب و دوباره کاری ها فراوانند.

تجهیزات ووسایل اداری در اطراف پراکنده اند . روابط بین افراد در شرکت معمولا خوب نیست . کارکنان ظاهری خسته و آشفته دارند . میزان غیبت از کار بالاست . نیز داشته باشند. ISO اینها ویژگیهای مشترک شرکتها و سازمانهایی هستند که بازده مطلوبی ندارندهرچند گواهینامه 9000

5 یک فرهنگ است S

« 5 S »

نظام ساماندهی محیط کار

5S نظام

آیا تا کنون بدلیل بروز این مشکلات و نحوه مقابله با آنها اندیشیده اید و آیا به طور جدی در مورد این مسئله بررسی

کرده اید؟ آیا میدانید موارد فوق در عین ساده (و عادی ) بودن ، چه تاثیر بزرگی در کاهش سطح بهره وری وکیفیت دارند.

آنچه که در بهره وری مهم است ، استفاده بهینه و مطلوب از مجموعه قابلیت ها ، تواناییها ، فرصتها ، سرمایه ها ، منابع ونیروی انسانی ، در جهت رسیدن به تعالی ، آرامش و آسایش در جامعه است .

براستی چرا باید با آمارهای بهره وری پایین درایران روبرو شویم ؟

آنچه که در این مجموعه دنبال ان هستیم ، معرفی ی ک سیستم بسیار ساده و اولیه برای فراهم کردن شرایط و

زمینه های بهبود بهره وری وکیفیت است.

با عمل به این سیستم و اجرای دقیق خواسته ها و الزامات آن ، می توان امید وار بود که فرهنگ ( بهبود مستمر ) در

سازمان و نهایتا جامعه ، نهادینه گردد .

5 در سادگی آن است . S راز

؟ 5s -2 چرا ? 5 از دو طریق متفاوت باعث بهبود کیفیت و ارتقای بهره وری می گردد . s

5 همه چیز مرتب ، منظم و s اول به روش مستقیم که از اجرای اصول آن ناشی می گردد . بدین ترتیب که با اجرای

قانونمند می گردد و کارها ایمن تر و راحتتر می گردند و در نهایت بهره وری و کیفیت ارتقا پیدا میکند .

دوم به روش غیر مستقیم که ناشی از این حقیقت است که مشکلات در محیطی منظم . مرتب به راحتی قابل شناخت و در

نتیجه قابل رفع هستند که در این حالت ، زمینه اجرای سایر ابزارهای کایزن ( بهبود مستمر) فراهم می گردد .

علاوه بر این ، در محیط ایمن،راحت و با کیفیت . کارکنان می توانند با آرامش بیشتری به دنبال کشف فرصتهای بهبود

باشند.

5 برای همه مفید اس ت . آغاز سلامتی ، آسایش و زندگی بهره ور برای همه در کار بوده وبرای بهبود بهره وری S

5 به طور موفقیت آمیزی در یک شرکت اجرا شود ، تغیرات شگفت آوری بهمراه خواهد s یک اصل اساسی است . زمانیکه

داشت .

مثلا محیط کار از تمام چیز های غیر ضروری پاک می شود و فقط چیز های ضروری به راحتی در کنار استفاده کننده

قرار می گیرند و ماشین آلات و تجهیزات ، به نحوی تمیز و براق می شوند که کارکنان از کار کردن با آنها لذت می برد.

5S نظام

چند نکته مهم :

5 می شود ، از خود کارکنان تامین میشود و به همین دلیل . سرمایه گذاری s -1 نیرویی که باعث به حرکت در آوردن برای اجرای آن بسیار اندک است.

-2 مفاهیم و تکنیکهای اجرایی آن ساده بوده و برا ی همه قابل فهم و درک است .

-3 نتایج آن خیلی زودوبرای همه قابل مشاهده است.

-4 برنامه اجرایی آن نیازبه سرمایه گذاری نسبتااندکی دارد.

-5 اجرای آن مستقل ازاندازه ( بزرگ ، متوسط وکوچک ) ونوع تجارت سازمان است.

5S -6 انسانها ، به طورناخودآگاه تمیزی ، نظافت ، ایمنی وراحتی رادوست دارندوبه همین دلیل ، یک شرکت دربرنامه

علاقه مندمی شوند

5 رامی توان درقالب این عبارت جمع بندی کرد: S نتایج حاصل ازاجرای

1 محیط کارتبدیل به محیطی ایمن شده وکارکردن درآن راحت ترمی شود.

2 عمرماشین آلات وتجهیزات طولانی ترشده واثربخشی آنهاافزایش می یابد.

3 استفاده ازفضاهای موجود، بهینه می گردد.

4 مسافتهای جابجایی وحمل ونقل کاهش می یابد.

5 زمان های جستجووبه طورکلی زمانهای تلف شده، کاهش پیدامی کند.

6 خلاقیت افرادرشدکرده وتفکرات سازمانی بهبودمی یابد.

7 افراد، به محیط کارخودافتخارمی کنندوانگیزه هابهبودمی یابند.

8 تجارت شرکت بیشترشده وبازارهای بیشتری به دست می آورد.

5S -3 روش اجرای سیستم ?

توسط بسیاری از کمپانی ها در کشور های مختلف خصوصًا ژاپنی ها بکار گرفته شده و اثرات قابل توجهی در S5 بعنوان یک فعالیت رایج و معمولی در ژاپن عمل می شد . S مورد ارتقاء بهره وری داشته است . سالهای متمادی 5

: S تعاریف 5

جداسازی اقلام غیرضروری) =seiri سی ری ) S اولین

یعنی اقلام غیر ضروری را شناسایی و آنها را از محیط کار دور کنید

مرتب کردن) = seiton سی تن )S دومین

یعنی اقلام ضروری را با نظم مخصوص که به آسانی در دسترس قرار گیرند ، مرتب کنید

تمیز کردن ) =seiso سی سو ) S سومین

یعنی کام ًً لا محیط کار خودرا پاکیزه کنید که هیچ گرد و غباری روی ماشین، کف کارگاه و تجهیزات نباشد

استانداردسازی ) = seiketsu سی کتسو )S چهارمین

3 قبلی) راهمواره حفظ کنید s) یعنی بالاترین استاندارد خانه داری و سامان بخشی

فرهنگ سازی ) = shitsuke شیتسوکه ) S پنجمین

یعنی به افراد یاد بدهید که از دیسیپلین خانه داری خوب و سامان بخشی محیط کار با اختیار و اراده خود پیروی کنند .

5S نظام

4

5 ، باعث بهبودشرایط ومحیط کارشده وازاین راه ، S

سطح بهره وری وکیفیت رابه طورمرتب ارتقاء می دهد.

استادان مدیریت 2 اصل دیگر نیز به آن افزوده اند و نام 7 سین برآن گذاشته اند و در بعضی سازمانها اجراء می شود ،

که عبارتند از :

SHUKKAM 7 - سماجت SHIKARI YARU 6 - سخت کوشی

را همه از روی علاقه خودشان انجام می دهند . S خانه داری خوب همواره بوسیله نظافت چی ها عمل می شود . اما 5

وقتی برای ارتقاء بهره وری مفید S نمی شود آن را بوسیله کارکنان متخصص این کار ( نظافت چی ها ) انجام داد. 5

P.D.C.A واقع می شود که بطور صحیح و جامع و یکپارچه توسط همه و همراه سایر ابزارهای ارتقا، بهره وری مانند

کاربردی میشود که با راهنماهای موثر همراه باشد. S عمل شود.وقتی 5

در هر حال اجرای این اصول در صنایع و سازمانهای مختلف تولیدی و خدماتی ضرورت دارد و موجب افزایش بهره

وری ، استفادة بیشتر و بهتر از سرمایه ، نیروی انسانی و زمان کار ، کارآیی بیشتر و در نتیجه سوددهی سازمان

میشود .

- آیا اعتقاد دارید که کارتان سخت و دشوار است و بر روح و جسم شما ، تأثیر نامطلوب می گذارد ؟

- آیا در اداره ، کارخانه ، منزل و حتی زمان استراحت و تفریح نگران و مضطرب هستید که مبادا کارتان به مشکل

بربخورد؟

- آیا نابسامانی های ناشی از بی نظمی و بی حساب و کتا ب بودن مسایل اقتصادی و اجتماعی در جامعه شما را نیز

آشفته کرده است ؟

- راستی میدانید که امروزه بسیاری از شاغلین ما دچار مشکلات روحی ناشی از نابسامانی های مختلف هستند . ریشة

بسیاری از مشکلات ، در محیط های کار و زندگی شلوغ و نامرتب ماست ، آشفتگی مثل یک بیماری مسری است که از

محیط کار به همکار سرایت می کند .

نظم و ترتیب به کارها سرعت و دقت می بخشد و پاکیزگی موجب افزایش ایمنی و سلامتی می شود لذا افراد موفق محل

کار و زندگی آراسته دارند ، آراستگی افراد موفق را می توان در ظاهر ، رفتار ، طرز برخورد و صحبت کردن آنها نیز

مشاهده کرد . بالعکس اگر خانه و محل کار فردی را آشفته و آلوده ببینیم انتظار داریم که خود فرد در زندگی و شغل

آدم ناموفقی باشد ، در محیط کار هم این اصل برقرار است .

برای غلبه بر این مشکلات باید بسراغ نظم و ترتیب رفت . به اعتقاد تمامی صنعتگران موفق دنیا ، آراستگی اولین قدم در

راه پیشرفت است ، لذا در بزرگترین و پول سازترین کارخانجات دنیا کار روزانه با نظافت شروع میشود و با نظافت

پایان میپذیرد و در خلال کار نظم و انظباط بر کار حاکم است .

برای اینکه بتوانیم ‹‹ آراستگی ›› را در محیط کار و زندگی خودمان وارد کنی م احتیاج به یک حرکت انقلابی و یکپارچه

داریم تا بتوانیم محیط کار و زندگی مان را خانه تکانی کنیم و از آن پس با رعایت اصول خانه داری از ریخت و پاش و

آلودگی مجدد جلوگیری کنیم .بهترین راه شروع این حرکت یکپارچه ‹‹ نظام آراستگی ›› یا ‹‹ 7 سین صنعتی است ›› .

هفت س ین صنعتی انقلابی است که با کمک تمامی افراد سازمان حکومت ناآراسته و آلوده را سرنگون و نظام آراستگی

را جایگزین می کند .

تنها پشتکار و مداومت ، خسته نشدن و پیگیری مداوم تمامی کارکنان موجب می شود که آراستگی بتواند در شرکت و

سازمان ما مستقر شود و آسایش ، راحتی و بهره مندی بیشتر را برای ما به ارمغان بیاورد .

5S نظام

5

چرا به آراستگی نیاز داریم :

- نظافت ، نظم و ایمنی محیط کار در آنچه انجام می دهید مؤثر است .

- محیط کار منظم چه تأثیر تعیین کننده و مهمی درسرعت انجام کار،کارآیی،و بهره وری شما دارد .

- با رعایت اصول آراستگی از زحمات شما کم می شود و سلامتی و ایمنی کارتان افزایش می یابد .

در کارخانه ،محیط کار وخانه ویا هر محیط دیگر ی سامان داشتن محیط به افراد آن محیط بستگی دارد لذا باید افراد به

آراستگی اعتقاد پیدا کنند تا بتوانند نظام آراستگی را در محیط خود پیاده کنند ، البته اجرای هر چه بهتر این نظام ،

مزایای آن برای کارکنان بیشتر و واضح تر می شود.

-4 ویژگیهای محیط کار نا آراسته ?

در یک محیط کار نا آراسته ناهنجاریهایی حتمًا وجود داردکه برخی از آنهابه این شرح اند:

الف :برخی از ناهنجاریهای محیط کارگاه(عملیاتی)

-1 ریزش و پاشش روغن،آب ، صابون وبراده فلز به اطراف.

-2 انبار کردن غیر اصولی(فله ای)اقلامی نظیر:قطعات ،مواد اولیه،پیچ ومهره،ابزار،نبشی وناودانی و….روی هم.

-3 استفاده از ابزار نامناسب و غیر اصولی.

-4 نا مشخص بودن محدوده های ترددورفت وآمد افراد و وسایل حمل ونقل.

-5 رها کردن قطع ات ماشین آلات و ابزار های مختلف روی کف کارگاه و اطراف توسط قسمت نگهداری

وتعمیرات.

-6 استفاده از لباس کار نا مناسب (کهنه ، پاره،وصله دار،کثیف ،بی کمر بند،غیر استاندارد،نا اندازه،لباس

شخصی ،بدون جوراب ،با جوراب پاره ،روغنی ورنگی و…).

-7 استفاده از کفش کار نا مناسب(کهنه،پاره،کثیف ،روغنی،رنگی،بی بند،پاشنه خوابیده،بدون واکس و دمپایی).

-8 سر و وضع نا آراسته(حمام نرفته ،اصلاح نکرده،شانه نکرده،ژولیده،بوی روغن و رنگ و…..).

-9 رفت و آمد نا مناسب(دیر امدن،زود رفتن،غیبت،رفت وآمد دلخواه وبدون مسئولیت،دیر دست بکار شدن).

-10 گفتار نا مناسب،عدم رعایت احترام،شوخی های نا مناسب،داد زدن.

-11 رعایت نکردن اصول ایمنی و پوشش ایمنی.

-12 رها کردن آشغال،ضایعات ،داغی قطعات،آشغال بسته بندی،وسایل تنظیف،ته سیگار،و….در کارگاه.

-13 صندلی ها وچهار پایه ها،ظروف نگهداری قطعات ودیگروسایل کاری غ یر استانداردو نا آراسته وآلوده بد رنگ.

ب: برخی از ناهنجاریهای محیط کار ستادی(دفتری)

-1 انبار کردن مدارک و سوابق(پرونده ها ،پوشه هاو..)روی هم و بدون نظم.

-2 میزها.کازیوها،کمدها،و… شلوغ و پر از مدارک.

-3 قرار دادن پرونده ها،پوشه ها .مدارک،زونکن وتابلوها در مکانهایی نظیر لبه پنجره روی شوفاژ وفن کویل و….

-4 لامپها ومهتابیهای سوخته و چشمک زن.

-5 کلیدها و پریزهای خراب و کثیف.

-6 استفاده از زیر شیشه روی میزها جهت بایگانی مدارک،کارتها،شماره تلفن و. …

-7 نگهداری سوابق ومدارک مربوط به بایگانی به صورت تلنبار.

نظام آراستگی شامل هرمحیطی می شود

5S نظام

-8 استفاده از زیر پایی های غیر استانداردورها بودن دمپایی و…زیر میزها.

-9 نا مشخص بودن محل لوازم التحریر و رها بودن آنها روی سطح میز،داخل کشوهاو…

-10 گویا و عنوان دار نبودن کمدها،قفسه ها ،زونکنها ،پوشه ها،کشوهاو….

-11 برخورد نامناسب و طلبکارانه با مراجعین (اعم از داخل ویا خارج).

نظام آراستگی( 7 سین صنعتی) ?

هفت سین در فرهنگ فارسی مارایادعید،خانه تکانی،سرسبزی،نشاط،شادمانی ،فراغت و راحتی،نوشدن،احترام،مهربانی

ودیگر مفاهیم آراستگی می اندازدکه با معنای هفت سین در محیط کا ر کام ً لا تناسب داردکه با رعایت هفت اصل محیط

کارمان ،مرتب،سامان یافته،پاکیزه،زیبا،دلپذیر،منظم،کنیم و خودمان شاداب ،سالم وفعال شویم.

(seiri) -1 سوا کردن اقلام ضروری از غیر ضروری

یعنی اقلام غیر لازم که وجودشان در محیط دلیلی نداردرا جدا کنیم وآنها را دور می ریزیم.

مثلی رایج است که: ( هر چه که خوار آید روزی بکار آید )

برای همین منظور ما در محیط کار و زندگیمان چیزهای غیر قابل استفاده زیادی نگهداشته ایم برای روز مبدا .اما روز از راه برسد بعلت نا بسامانی نمی توانی م آن چیزهایی که نگه داشته ایم را پیدا کنیم، بنابراین باید اقلام غیر ضروری اعم از آشغال ها و چیزهایی که به درد ما نمی خورد ولی به درد قسمت دیگر می خورند را جدا کرده و دور بریزم.

قدم اول :به اطراف خود نگاه کنید،آیا اقلام متعلق به شما وجود دارد که دیگر هیچ مصر فی نداشته باشدو بصورت آشغال

باشند؟ مث ً لا: یاد داشتها یا اطلاعیه های قدیمی ،لوازم التحریر خراب وبدون مصرف ،ابزار شکسته ،قطعات به درد نخور

…آنها را بلافاصله دور بریزید به این اقلام دور ریختنی ها می گوییم .

قدم دوم :به اطراف خود نگاه کنید ،آیا اقلامی در قسمت ش ما وجود دارد که شما از آن استفاده نمی کنید ولی به درد

قسمت دیگر بخورد؟ مث ً لا صندلی .میز .پنکه،ماشین حساب،ماشین تحریر ،قطعات و لوازم کامپیوتری و …..آنها را

مشخص کنید و با هماهنگی سرپرست خود برچسبی روی انها بزنیدکه مشخصات قطعه ،قسمت ،تاریخ و علت دور کردن آن درج شده باشد به این اقلام دور کردنی ها می گوییم.

با دستور مدیریت قسمتی تحت عنوان {قرنطینه اقلام بلاتکلیف}تعیین و دور کردنیها را به آنجا انتقال پیدا کند و در مورد آنها مدیریت تصمیم بگیرد .سین اول فعالیتی است که هر زن خانه دار هنگام خانه تکانی انجام می دهد،به همین

علت این سین اصای ترین فعالیت مرحله خانه تکانی صنعتی است.

( seiton) -2 سامان دهی به اقلام ضروری

حالا که اقلام غیر ضروری را از محیط خود دور کردیم ، و اقلام ضروری که باید در محیط ما باشند نگه داشته شدند

باید آنها را به طریق مناسب نگهداری کنیم . اقلام ضر وری باید به نحوی نگهداری شوند که بتوان آنها را در سریع ترین

زمان ممکن و به ساده ترین روش استفاده کرد .

این کار با تعیین میزان کاربرد اشیاء انجام میشود :

-1 اشیایی که استفاده نمی کنیم ، دور بریزیم

5S نظام

7

-2 اشیایی که در حال حاضر استفاده نمیکنیم ولی ممکن است بعد ًا مورد نیاز باشند ، در جایی مشخص و دور از دسترس قراردهیم 3- اشیایی که به ندرت از آنها استفاده می کنیم در جایی دور از دسترس قراردهیم

-4 اشیایی که گهگاه از آنها استفاده می کنیم در محل کارمان و جایی مشخص و عنوان دار قراردهیم

-5 اشیایی که همیشه و مرتبًا از آنها استفاده می کنیم در نزدیکترین قسمت در محل کارمان قرار می دهیم یا با خودمان

حمل کنیم .

گام اول : به نحوة مرتب کردن اشیاء در محل کار خود توجه کنید ، آیا آنها را به طور مناسبی مرتب کرده اید یا آنکه هر

چیزی در گوشه ای بحال خود رها شده ؟ هر شیء باید در جای خود قرار بگیرد ، لذا باید تصمیم بگیرید که هر چیز را کجا بگذارید تا بتوان بسادگی از ان استفاده

کرد گام دوم :در تعیین محل استقرار اشیاء به دفعات استفاده از آنها توجه داشته باشید ، هر چه وزن اشیاء بیشتر باشد باید نزدیک زمین قرار داده شود .

گام سوم :برای اینک ه محل قرارگیری شیء را فراموش نکنیم با استفاده از برچسب می توان محتویات کشو و قفسه و … را مشخص کرد ، همچنین لازم است فهرستهایی از اشیاء و محل قرارگیری آنها تهیه شود .

(seiso) -3 سپیدی و پاکیزگی

سپیدی و پاکیزگی یعنی تمیز کردن کامل محیط کار ، ماشین آلات و دست گاهها و تجهیزات بطوری که جایی کثیف نباشد ، بعضی ها فکر می کنند نظافت تنها باید توسط کارگران نظافت چی انجام شود ، لذا هنگام ریخت و پاش و ایجاد آلودگی ، نظافت را وظیفة خود نمی دانند .حتی بعضی از کارگران تمیز کردن را کار مبتدیان و بی تجربه ها می دانند در حالی که

به واقع عکس این مطالب درست است ومعمو ً لاماهرترین ومتخصص ترین افراد نظافت ابزار کار خودشان را خود انجام

میدهند

- یک جراح متخصص نظافت لوازم جراحی اش را خود انجام می دهد

- یک رزمنده سلاحش را مرتبًًا نظافت و بازبینی می کند

- یک نقاش ماهر پس از هر بار کار به دقت و با وسواس ابزار نقاشی اش را تمیز و مرتب می کند

- یک تکنیسین ماهر پس از هر بار یک ماشین پیشرفته نظافت و سرویس نگهداری آنرا شخصًا انجام میدهد .

برای انجام نظافت بهتر است محیط کارمان را به محدوده هایی تقسیم و نظافت هر محدوده را به فردی واگذار کنیم

.همانطور که در شهر وظیفةمأمورین شهرداری برای نظافت از پشت در خانه ها و کوچه ها و خیابانها شروع می شود .

در کارخانجات وظیفة نظافت ماشین آلات و وسایل و ابزار و محدودة آنها و نیروهای کار با خود کارگران و کارمندان

است و نه کارگران نظافتچی .

گام اول :- نظافت ر ا بعنوان یک وظیفة عمومی برای خود مشخص کنید و مسئولیت تمیز کردن محیط کار را خود عهده

دار شود -منتظر نشوید که اشیاء کثیف شوند ، مرتبًًا آنها را تمیز کنید تا امکان کثیف شدن پیدا نکنند .

گام دوم :- نظافت را مطابق برنامه و بطور مداوم انجام دهید .

- هرگز چیزی را به اطراف خود نیندازید و محیط را کثیف نکنید.

-اگر احیانًا محوطه های عمومی مثل مسیرهای رفت و آمد را کثیف کردید خودتان آنجا را تمیز کنید و این کار را به

نظافتچی ها محول نکنید .

5S نظام

(seiketsu) -4 سعی در حفظ وضع مطلوب و سلامتی و ایمنی

اکنون سه اصل را در محیط کار خود اجرا کرده ایم و یا به عبارتی محیط کارمان را خانه تکانی کرده ایم و اگر به همین حال اکتفا کنیم ظرف مدت کوتاهی دوباره همه جا کثیف می شود و همة زحماتی که کشیده ایم به هدر می رود .

از این مرحله به بعد مرحلة خانه داری ، خانه داری صنعتی است تا بنحوی تمام نتا یج خوب اعم از نظم ، تمیزی و پاکیزگی را حفظ کنیم

گام اول :توجه بیشتری به نظافت و سرویس ماشین آلات و دستگاهها بکنید ، زیرا نظافت و سرویس مستمر ماشین آلات اولین قدم در راه جلوگیری از آلودگی محیط کار است ، فرض کنید دستگاهی که با آن کار می کنید می توانست صحبت کند : فکر می کنید به شما چه می گفت ؟

گام دوم :- روشی برای حفظ و نگهداری نظم و نظافت در محیط کار خودتان طراحی کنید ، مث ً لا برنامه ای برای تمیز و نظافت کردن - به تدریج استانداردهای اجرای 3 سین اول را تهیه کنید یعنی اینکه چه قسمتهایی در چه زمانهایی و به چه نحوی نظافت شوند . - برنامه های نظافت را تدوین کرده و اجرا کنید . فرق است بین برنامه و استاندارد .

(shitsuke) -5 سازمان یافتگی و نظم وانظباط

برای ترویج فرهنگ خانه داری دو فعالیت عمده باید انجام دهیم.

گام اول :آموزش افراد برای اینکه تمامی افراد سازمان در محل ک ار خود نظافت و انظباط را رعایت کنند ،اصلیترین نکته ای که باید آموزش بدهیم{انظباط کاری است}انظباط کاری یعنی:

وقت شناسی،رعایت کامل دستورالعمل و مقررات ،احترام گذاشتن به یکدیگر،انجام به موقع و مطابق استاندارد تولید ،تعمیر و نظافت،حفظ ظاهر آراسته ،استفاده از تجهیزات و وسایل ایمنی و رعایت سلسله مراتب ورعایت حقوق دیگران.

اگر همه ما وظایف خود را خوب انجام دهیم و انظباط کاری داشته باشیم رواج فرهنگ خانه داری در کار آسانتر است.

گام دوم :عادت کردن در طبیعت تمامی انسانها وجو د دارد، لذا پس از مدتی کار در یک محیط نا آراس ته و آشفته عم ً لا به ناآراستگی عادت می کنیم وحساسیت به دیدن آشفتگی از بین می رود و اگر فردی خارج از قسمت ، در قسمت ما وارد شود بهتر از ما می تواند آشفتگی های محیط کار ما را ببیند این اصل اساسی است .

برای ایجاد نظام ممیزی شده ، ممیزی به این معناکه مشاهده کنن د ه نباید از کارکنان همان قسمت باشد ودر این مشاهده {ممیز} باید براساس آنچه می بیند ناآراستگی ها را پیدا کند و این در اصل کمکی است که یک قسمت از فردی که میگیرد ،لذا ممیزی بدون غرض و با مقصدکمک انجام پذیرد وبا مچ گیری ، ایراد گیری وبازرسی فرق دارد .دراین مرح له اجرای چهار سین اول را ممیزی می کنیم و سعی می کنیم مغایرتهای موجود را پیدا کرده و به کمک افراد هر قسمت و مدیریت آنها ،اشکالات را بر طرف می کنیم.

(shikari yara) -6 سخت کوشی و با تمام عشق و انرژی کار کردن

علاوه بر تامین معاش ، انسان دو نیاز اساسی دیگردارد ک ه در حین کار اضافه می شود تا کار برای او لذت بخش باشد

یکی {خلاقیت}و دیگری {اجتماعی بودن}و احساس تعلق به اجتماع است.

متاسفانه اینگونه تصور می شود که کار و فعالیتهای روزانه افراد فقط کسب در آمد و تامین معاش است در صورتیکه دو نیاز فوق از عالیترین نیازهای انس ان است و معمو ً لا هر چه سطح زندگی و معرفت افراد بالاتر می رود ارزش پول در مقابل انجام کار پایینتر می آید و نیازهای عالیتر انسان بیشتر مطرح می شودو به رفتارهای اراسته می پردازد .هدف اصلی این سین ایجاد رفتار آراسته در تک تک افراد سازمان است.

5S نظام

ویژگی های رفتار آراسته:

-1 انجام کار با کیفیت.

-2 رعایت زمان شروع کار ،زمان استراحت و زمان انجام کار و وقت شناسی (به ویژه در کار گروهی و

جلسات).

-3 ارتباط شایسته و مناسب کاری با سایر همکاران.

-4 رعایت پاکیزگی وآراستگی محیط کارگاه ومحوطه عمومی کارخانه وجلوگیری ازآلودگی .

-5 پاکیزگی و آراستگی لوازم وکمد شخصی در محیط کار.

-6 شرکت در امور آراستگی عمومی و دقت در نگهداری محیط در وضع مطلوب.

-7 احترام به قوانین و دستورالعملها داخلی و محیط کار و رعایت آنها .

-8 پرهیز از شوخی های نا مناسب.

قدم اول :سعی کنید از ابزارهای مناسب (راههای م ناسب)جهت ترغیب و تشویق افراد سازمان به فعالیتهای آراسته استفاده کنید، لازم است که این راهها بیشتر جنبه های فرهنگی و زمینه ساز ارضاء نیاز به خلاقیت و اجتماعی بودن باشد.

قدم دوم :همواره ارزش تلاشهایتان را برای بهتر نگه داشتن محیط کار به یاد داشته باشید ، محیط کار را اول خانه خود

بدانید چون زمان بیشتری از بیداری خود را در آنجا می گذرانید.

(shakkam) -7 سماجت در انجام کار خوب تا سرحد عادت

تکرار یک عمل در انسان آنرا تبدیل به عادت می کند و تکرار عادت تبدیل به یک فرهنگ می شود لذا کلیة فرهنگهای خوب نتیجة تکرار اعمال خوب بوده و برعکس .

در زندگی روزمره موارد بسیاری وجود دارد که در اثر مداومت و تکرار برای بسیاری از ما بصورت عادتها و فرهنگهای خوب درآمده مثل : - عادت کردن به انجام عبادات واجب روزانه بدون فراموشی و سهل انگاری - عادت کردن به مسواک زدن مرتب

- عادت کردن به ورزش و نرمش صبحگاهی - عادت کردن به سحرخیزی

در یک محیط آراسته پیش از اجرای 6 سین اول باید بر تکرار آنها اصرار و پافشاری کنیم تا جایی که به عادت و

فرهنگ محیط ما شود و هر چه قدر بر اجرای مقررات پاکیزگی و نظم و انظباط تلاش کنیم به همان نسبت فرهنگ

آراستگی بیشتر در محیط ما حاکم می شود .

قدم اول :برای اینکه بهتر بتوانیم فرهنگ خانه داری را رواج دهیم باید مراقب رفتار و عادات خود باشیم و آنها را اصلاح کنیم زیرا ممکن است در اثر انجام کاری کوچک بطور نادرست و ناخودآگاه محیط مان را آشفته و کثیف کنیم لذا سماجت و پافشاری و سرسختی در انجام کار خوب تا سرحد عادت بنمائیم.

قدم دوم :برنامه های مشخص و مکرری را برای انجام اصول آراستگی برنامه ریزی کرده و انجام آنها را دائمًا بررسی کنید مث ً لا نظافت ، گردگیری و مرتب کردن 3 الی 7 دقیقه ای در ابتدا و انتهای کار، برای تمام کارکنان در همه سطوح .

قدم سوم :در این مرحله باید مدیران و سرپرستان اجرای مداوم فعالیتهای آراستگی را در محدوده های زیر نظر خود

بررسی و نقاط ضعف آنها را اصلاح کنند .
امضاء :

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد....!
پاسخ
 سپاس شده توسط نوید خزدوز ، مهسا.م ، Dash @li ، افسانه پناهی
#2
وقتی اسم تاپیکو دیدم گفتم اینا چرا ب آقای جعفری رحم نمیکنن؟؟!!!!!!
همش از سربازی میحرفن!!!!!
ولی وقتی اومدم تو ....
این نیز میگذرد...
پاسخ
 سپاس شده توسط افسانه پناهی
#3
خخخخخ
منم گفتم برم ببینم مهساازنظام5sچی میدونی!!!!!
حال کردم......خخخخ


آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد
بلکه چیزیست که خودمیسازد
پس اندیشه رابه جست وجو ویافتن راه حل چگونه ساختن به کارگیریم...


خدااایا دلم گرفته.......ازخیلی ها.......!!!!؟؟؟؟

پاسخ
 سپاس شده توسط مهسا.م


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان