امتیاز موضوع:
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
معرفی کامل نرم افزارهای رشته مهندسی صنایع
#1
از نرم‌افزارهاي كاربردي مهندسي صنايع چه مي‌دانيم ؟!

امروزه گسترش علوم رايانه مهندسي صنايع را در هر چه بهتر تحقق بخشيدن اهداف ياري نموده است تا جائيكه اغراق نيست اگر بگويم دانش نرم‌افزاري يكي از بزرگترين مسببين نقش راهبردي مهندسي صنايع در دنياي امروز به شمار مي‌آيد . در اين گام به معرفي تعدادي از اين نرم‌افزارها از ميان خيل عظيم نرم‌افزارهاي رايانه‌اي كه عصاي دست مهندسي صنايع به شمار مي‌آيند ، مي‌پردازيم .

جدول شماره يك

نرم‌افزارهاي طرح‌ريزي واحدهاي صنعتي

جدول شماره دو

نرم‌افزارهاي كنترل پروژه

جدول شماره سه

نرم‌افزارهاي آمار و احتمالات

جدول شماره چهار

نرم‌افزارهاي پژوهش در عمليات

جدول شماره پنج

نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي


جدول شماره شش

نرم‌افزارهاي گرافيك و ترسيم

--------------------------------------------------------------------------------

(جدول شماره يك)

نرم‌افزارهاي طرح‌ريزي واحدهاي صنعتي

ALDEP

اطلاعات ورودي : طول و عرض زمين مورد نظر ، تعداد دپارتمانها ، نمودار رابطه فعاليتها ، ساخت بخشها ، كمترين درجه ارتباط ، عرض نوار چيدمان و حداقل امتياز براي چاپ يك طرح را دربر مي‌گيرد . قابليتهاي آن الگوريتم ايجاد كننده ، مكانيزم كار تصادفي ، وارد كردن تعداد طرح‌هايي كه در هر مرحله بايد استقرار يابد و طرح استقراري در هر مرحله مي‌باشد .

COMLAD

ورود اطلاعات به دو روش ليست محصولات و نمودار ارتباطات مي‌باشد . از مزاياي آن مي‌توان ويرايش قويتر نسبت به QS و Planet ، ارائه طرح نهايي با امتياز دادن به طرح‌ها و محاسبه حداكثر و حداقل آنها را ذكر نمود.

Factory Flow

اطلاعات ورودي آن جريان مواد ، ميزان توليد و انواع توليد را دربر مي‌گيرد . رسم چارت‌هاي مختلف با رنگهاي متنوع ، تخمين فضاي انبار مورد نياز ، رسم نمودار از - به و شدت - مسافت ، تهيه بهترين استقرار با توجه به حجم توليد ، فيلتركردن دياگرامهاي پيوسته ، استفاده از ابزارهايي مانند Factory OPT ، Factory CAD براي ارائهLayout بهينه ، طراحي چارت در13 و ACAD12 و … از مزاياي آن مي‌باشد .

(جدول شماره دو)

نرم‌افزارهاي كنترل پروژه

HPM

رسم نمودارهاي پرت و گرت به اندازه دلخواه ؛ محاسبه محدوديت‌هاي FF و SF و … ؛ قابليت تعريف 350 فعاليت با حداكثر 12 كاراكتر ؛ آناليز مقادير به دست آمده تجمعي و گراف آن ؛ هزينه‌بندي انواع پروژه‌ها ؛ تعريف تقويم براي هر منبع ؛ تعيين زمان استفاده از منبع در تخصيص منابع .

MSP

رسم نمودارهاي پرت و گرت و گانت ؛ به كار بردن و پروسه كردن روزهاي كاري و تعطيل ؛ محاسبه زمان پايان پروژه ؛ محاسبه انواع شناورهاي LF و EF و … ؛ امكان استفاده از Password ؛ پشتيباني انواع پلاتر و چاپگر ؛ آناليز انواع هزينه‌ها ؛ محاسبه هزينه‌ اضافه‌كاري ؛ قابليت تعريف حداكثر 9999 فعاليت و منبع با حداكثر 256 كاراكتر ؛ تعريف نمودن فعاليت جديد در فضاي پرت و جابه‌جا كردن آنها ؛ گزارش دادن نمودار ميله‌اي منبع در مقياس زمان .

Project Schedule 7 (PS7)

رسم نمودارهاي پرت و گرت با نمايش بهتر و در اندازه دلخواه ؛ آناليز روزهاي تعطيل كاري ؛ محاسبه انواع شناورهاي منفي ؛ امكان استفاده از Password ؛ قابليت تعريف حداكثر 20000 فعاليت و تخصيص دادن يادداشت به هر فعاليت ؛ استفاده از تقويم‌هاي مشترك در پروژه‌هاي چندگانه ؛ محاسبه ظرفيت‌هاي متغير ؛ هزينه‌هاي تورم و اضافه‌كاري براي منابع و افزودن به زمان اصلي يا كاهش آن ؛ محاسبه واريانس‌هاي زمان‌بندي و آناليز انواع هزينه‌ها ؛ تهيه گزارش منبع ، هزينه و …

Time Line (TL6)

رسم انواع نمودارها با اندازه دلخواه ؛ در نظر گرفتن محدوديت‌هاي «زودتر از … شروع نشود» و يا « ديرتر از … شروع نشود» ؛ آناليز پرت ؛ تعيين مدت زمان استفاده از منبع و به تأخير انداختن آنها با تخصيص تقويم به منابع ؛ استفاده از بانكهاي اطلاعاتي براي ايجاد پروژه‌ها ؛ تهيه گزارش راجع به منبع ؛ قابليت مهم نمودار پرت زمان‌بندي شده به همراه MSP ؛ قابليت جانبي Guide Line 2 .

Primavera

رسم نمودارهاي پرت ، گرت و گانت ؛ با توجه به جميع موارد ، اين نرم‌افزار اغلب توانايي‌ها و دسترسي‌هاي ساير نرم‌افزارهاي كنترل پروژه را دارا مي‌باشد و علاوه بر آن امكانات قوي استفاده شبكه‌اي از آن وجود دارد .

(جدول شماره سه)

نرم‌افزارهاي آمار و احتمالات

Mini Tab

قادر به تهيه نمودارهاي كنترل كيفيت : مانند ‍ C، U، پارتو ، نقص ، علت و معلولي و انواع نمودارهاي حرفه‌اي مي‌باشد . از قابليتهاي آن فرستادن اطلاعات و داده‌ها بر روي Excel ، محاسبات تئوري احتمالات (ضريب همبستگي ، توزيعهاي پيوسته و گسسته ، جداول فراواني ، مقادير احتمالي) و تستهاي آماري ، انجام رگرسيون خطي ، پله‌اي و … ، آناليز داده‌ها غيرپارامتري ، سري زماني و انواع واريانس‌ها (دوطرفه و چند طرفه) ، رسم همزمان 15 گراف را مي‌توان برشمرد .

SPSS

تهيه انواع نمودارها و نمايش گرافيكي دوبعدي و سه‌بعدي و انواع نمودارهاي كنترل كيفيت از توانمنديهاي اين نرم‌افزار است . تهيه انواع جدولهاي احتمالات ، تهيه انواع طرح‌هاي آماري ، روش‌هاي رگرسيون و محاسبه انواع آن ، آناليز داده‌ها غيرپارامتري و داده‌هاي آماري در زمينه كنترل كيفيت با در نظر گرفتن جدول داده‌ها و نمودارها ، محاسبه انواع داده‌هاي آماري (ميانگين ، ميانه و …) ، صدور فايل‌ها و Save كردن بر روي بقيه نرم‌افزارها مانند Access ، برخورداري از help قوي نيز از ديگر قابليتهاي spss مي‌باشد .

Statistica

تهيه انواع نمودارها و نمايش گرافيكي دوبعدي و سه‌بعدي ، انواع نمودارهاي كنترل كيفيت مانند U ، NP و … . انجام رگرسيون با هزاران متغير ، قابليت تكرارپذيري و توليد دوباره ، تحليل و تفسير نمودارهاي كنترل كيفيت ، تجزيه‌وتحليل سيستم‌هاي آناليز زماني مانند پيش‌بيني و … ، رسم طرح‌هاي مورد نياز در رگرسيون ، انجام انواع محاسبات احتمالي مانند توزيعها و تفسير آنها ، دارا بودن سيستم پيشنهاد كننده از امكانات اين نرم‌افزار مي‌باشد .

StatGraph

(STATG)

تهيه انواع نمودارها مانند پارتو ، كيفي وصفي ، متغيري و … . در كنار اينها در زمينه QC ، آناليز واريانس (ANOVA) ، رگرسيون ، آناليز سريهاي زماني ، رسم توابع ، محاسبه انواع داده‌هاي آماري و انواع توزيع‌هاي پيوسته و گسسته (برنولي ، پواسون ، كاي‌دو ، يكنواخت و…) حل جدول Simplex داراي قابليتهاي كاربرديست .

(جدول شماره چهار)

نرم‌افزارهاي پژوهش در عمليات

GAMS

در مسائل برنامه‌ريزي خطي ، غيرخطي ، عدد صحيح ، مختلط و … بكار مي‌رود . انواع محدوديت‌ها را دربر مي‌گيرد ، تابع هدف در آن متغير تعريف مي‌شود ، پرقدرت‌ترين نرم‌افزار تحقيق در عمليات مي‌باشد .

LINDO

در برنامه‌ريزي خطي ، عدد صحيح ، مختلط ، صفر و يك كابرد دارد . حل به دو روش انجام مي پذيرد : 1‌- مساله را خودبه‌خود حل كرده و گزارش نهايي بدهد ؛ 2‌- مرحله به مرحله آن را حل كند . داراي help خوب، شاملLindo/386 , Super lindo Lindo Studen ,است كه Super Lindo از همه قوي‌تر است .

LINGO

در برنامه‌ريزي خطي و غيرخطي بكار مي‌رود . قوي‌ترين نرم‌افزار OR بعد از GAMS ، استفاده از مزاياي Windows و help ، برقراري ارتباط با Excel ، ابعاد مساله به طور عادي: 16000 متغير ، 8000 محدوديت .

GINO

در برنامه‌ريزي خطي و غيرخطي بكار مي‌رود . استفاده از روش حل ماتريسي ، مساله مورد نظر به صورت كدهاي ASCII ذخيره مي‌شود ، داراي help خوب ، گزارش نهايي از حل مساله مي‌دهد .

QSB

در برنامه‌ريزي خطي ، مسائل حمل و نقل ، برنامه‌ريزي پويا ، تئوري صف ، شبيه‌سازي و مديريت پروژه كاربرد دارد . تهيه گزارش نهايي ، حل مرحله به مرحله ، امكانات ويرايشي (حذف و تعديل محدوديت‌ها، تابع هدف و …) ، امكان ديدن قسمت خاصي از مساله ، حل ترسيمي .

TORA

در برنامه‌ريزي خطي ، نظريه صف ، موجودي مسائل حمل و نقل (99 مبدأ ، 99 مقصد) كاربرد دارد . بر اساس متن كتاب «حمدي طه» نوشته شده ، مساله را در قالب مخصوص خودش ذخيره مي‌كند ، تهيه گزارش در هر مرحله و گزارش نهايي ، قابليت ويرايش و اصلاح كليه موارد .

(جدول شماره پنج)

نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي

AutoMod

كاربرد در مدل‌سازي ؛ سرعت بالا ؛ تكميل خودكار ؛ برخورداري از جزئيات مدل ؛ ساختن مدل سه بعدي به صورت اتوماتيك ؛ امكان عيب‌يابي ؛ قابل استفاده به منظور طرح‌ريزي .

Micro Saint

ايجاد سيستم‌هاي پيچيده شامل مدل‌هاي بزرگ از سيستم‌هاي ساخت ، مونتاژ و حمل و نقل ؛ ايجاد سريع مدل‌ها ؛ قابليت ايجاد ، شبيه‌سازي ، آناليز و تفسير و طرح‌ريزي مدل‌ها ؛ براي نشان دادن واقع‌گرايانه سيستم از طرح‌هاي متحرك استفاده مي‌شود .

Siman

اولين زبان شبيه‌سازي براي مدل‌سازي سيستم‌هاي ساخت ؛ اولين زبان قابل اجرا بر روي ميكروكامپيوترها ؛ داراي منوهاي بسيار قوي ؛ مشخص نمودن مشخصه‌هاي ديناميكي و استاتيكي ؛ شبيه‌سازي در سه قسمت انجام مي‌شود : 1‌- تهيه مدل 2- تهيه چارچوب آزمايش 3- تجزيه و تحليل و آناليز اطلاعات به دست آمده .

SimFactory

كاربرد در طرح‌ريزي و شبيه‌سازي ؛ رسم طرح مورد نظر در محيط 14 و 13 و ACAD 12 و انتقال به محيط نرم‌افزار ؛ نشان دادن بخش‌ها با جزييات ؛ نمايش جريان مواد به صورت انيميشن ؛ پيشگويي عملكرد فرايندها .

Taylor

شبيه‌سازي توليد محصولات به صورت تكي و بسته‌اي ؛ رسم طرح مورد نظر در ACAD ؛ امكان ديدن مدل از زواياي مختلف و جهت‌هاي گوناگون ؛ داراي مفسر بسيار قوي به نام TLI ؛ انواع Fixed Costها ؛ نرخ بهره و ارزش افزوده ؛ ايجاد انواع گراف‌ها و گزارشات متناسب تمام رنگي ؛ ضبط مستندات و مشاهده انواع اطلاعات راجع به عناصر ، محصولات ، كارها ، مسير حركت و … در هر لحظه ؛ كاربردي در مدل‌هاي مسيري .

Vensim

از كامل‌ترين نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي ؛ كاربرد براي مدل‌هاي مفهومي ؛ ايجاد ، تجزيه‌وتحليل ، طبقه‌بندي و شبيه‌سازي مدل‌ها ؛ در نسخه‌هاي PLE (ايجاد دياگرام و رمز عبور ، شبيه‌سازي ، مستند‌سازي) ،Standard (قادر به ايجاد طبقه‌بندي و شبيه‌سازي مدل‌ها) Professional (مدل كردن سيستم‌هاي پيشرفته و بهينه كردن آن) ، DSS ( قابليت بالا در مدل كردن) وRun Time ارائه مي‌شود.

(جدول شماره شش)

نرم‌افزارهاي گرافيك و ترسيم

(VISIO)

رسم نمودارهاي OPC ، FPC ، مونتاژ ، CPM و گانت چارت ؛ امكان تغيير شكل و ويرايش و تغيير رنگ ؛ ارتباط باword و Excel ؛ مرتب كردن اجزاء مانند رسم چيدمان توليد و پر كردن فضاهاي خالي .

HG3
رسم نمودارهاي ميله‌اي ، سازماني ، چند‌گانه ، نمودارهاي آماري ؛ ايجاد جدول‌ها و طرح‌ها ؛ اساس كار استفاده از منوها ؛ تهيه اسلايدهاي 35 ميلي‌متري با يك Film Recorder .

MS PowerPoint
رسم نمودارهاي مختلف ؛ قابليت ايجاد فايل‌هاي نمايشي ، انيميشن و گرافيكي ؛ راهنماي ارايه مقاله ، سمينار و پروژه و قابليت استفاده‌هاي تبليغاتي و آموزشي در شبكه‌هاي جهاني Internet .
امضاء :

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد....!
پاسخ
 سپاس شده توسط Dash @li


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Star نرم افزارهای رشته مهندسی صنایع aramestan 1 483 22-08-2013، 02:06 PM
آخرین ارسال: مازیار9001

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان