امتیاز موضوع:
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژی ﻃﻨﺰ ﺣﻘﻮﻗﯽ :
#1
اﺟﺎزه ازدواج ﻣﺠﺪد: اﺟﺎزه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺮد ﺑﺮای ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ

ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ : ھﺪﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺮای دوران ﭘﯿﺮی

ﺧﺪا: واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از او ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ، دوﺳﺖ دارﯾﻢ دﯾﮕﺮان از او ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ

دﯾﻮاﻧﻪ : آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻋﺘﻘﺎد دارد

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ : دادﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ھﻤﻪ ﮔﻨﺎھﺎن و اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﻤﺎن ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﻓﮑﺮ : ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﺎﺧﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر آن را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﯿﮑﺮوب زﯾﺮ آن ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد

زن : ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻓﮑﺮ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ ، ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﻓﮑﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﻋﺮف : ﺳﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻓﻀﯿﻠﺖ واﻧﻤﻮد دادن اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﮐﻪ ﺗﻮان اﺻﻼح آن را ﻧﺪارد

ﻓﻀﯿﻠﺖ : ﻋﺘﯿﻘﻪ ﻣﻌﻨﻮی ، ﮐﺎﻻی ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ارزش ﺑﻮدن ، ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﭘﺴﺘﻮ ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺴﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

آﻗﺎزاده: اﺳﺘﺜﻨﺎ در ﺧﻠﻘﺖ

اﺧﻼق : ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد زﺷﺘﯽ و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﻓﻌﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ آن دارد.

اﺳﺘﺮداد دﻋﻮا: ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻋﻄﺎی ﻋﺪل ﺑﻪ ﻟﻘﺎی ﻋﺪﻟﯿﻪ

ﺑﺎﻟﻎ : ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از او اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮف راﺳﺖ را داﺷﺖ .

ﺟﺮم : ھﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ اﯾﺮادی ﻧﺪارد.

ﺟﻠﺴﻪ اول دادرﺳﯽ : ﺟﻠﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺑﻄﻼن روی ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ « ﺣﺮف ﻧﺰده را ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان زد »ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

ﺧﯿﺎر : اﺟﺎزه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻋﮫﺪﺷﮑﻨﯽ .

دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع : ﻣﺠﺎزات ﻧﮑﺮدن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻇﻠﻢ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

ﺷﮫﺮوﻧﺪ: رﻋﯿﺖ ﻣﺪرن.

ﻋﺪه : ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺟﺒﺎراً ﺑﻪ زن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎراﻧﺶ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﻮد.

ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ : ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رھﺎﺳﺎزی ﻣﺮدان از ﻗﯿﺪ زﻧﺎن.

ﻓﻮت ﭘﺪر: ﯾﮑﯽ از اﺳﺒﺎب ﺗﻤﻠﮏ .

ﻗﺮار ﺳﻘﻮط دﻋﻮی : ﻗﺮاری اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﻮا را آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻗﺮار ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺎع دﻋﻮا: ﻗﺮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ، دادﮔﺎه رﺳﻤﺎً ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن دﻋﻮا را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻗﻄﻊ ﯾﺪ: ﺻﺎف ﮐﺮدن دﺳﺖ ﮐﺞ .

وﮐﯿﻞ : ﺳﺮﺑﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ، ﺑﻪ ﺟﻨﮓ او ﻣﯽ رود
امضاء :

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد....!
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان