امتیاز موضوع:
  • 12 رأی - میانگین امتیازات: 3.58
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تست زیست
#1
تست زیست1- به طور معمول كدام يك از انواع گلبول هاي سفيد ترشح مولكول هاي پروتئين از نوع گلبولين ها را به عهده دارد؟
1) لنفوسيت هاي B ۲) لنفوسيت هاي T ۳) گرانولوسيت ها 4) مونوسيت ها
3- در ارتباط با ويژگي هاي منوسيت ها ي خون گزينه ي صحيح كدام است؟
1) هسته چند بخشي- امكان ترشح سموم- حركت آميبي شكل 2) هسته چند بخشي- قدرت بيگانه خواري- دياپدز
3) يك هسته اي- توان ترشح پادتن- حركت آميبي- بيگانه خواري 4) يك هسته اي- داشتن قدرت بيگانه خواري – دياپدز
4- تخريب و حل كردن ديواره سلولي ميكروب ها به عهده كدام سلول ها است؟
1) لنفوسيت B 2) لنفوسيت T ۳) گرانولوسيت 4) مونوسيت
5- ماكروفاژ از لحاظ ساختار و فيزيولوژي به كدام سلول خوني شباهت بيشتري دارد؟
1) مونوسيت 2) لنفوسيت 3) گرانولوسيت 4) اريتروسيت
6- كدام يك مسئول واكنش هاي آلرژيك مي باشد؟
1) مونوسيت 2) ائوزينوفيل 3) نوتروفيل 4) لنفوسيت
7- كدام سلول ها مواد ضد ميكروب ترشح مي كنند؟
1) بشره پوست 2) لايه هاي مخاطي 3) پلاكت هاي خون 4) گلبول هاي قرمز خون
8- ماكروفاژ ها از تغيير شكل كدام سلول ها به وجود مي آيند؟
1) لنفوسيت هايB ۲) مونوسيت ها 3) گرانولوسيت ها 4) لنفوسيت هاي T
9- آنتي ژن ها را چه گروه مواد آلي تشكيل مي دهند؟
1) فقط پروتئين 2) فقط هيدرات كربن 3) پروتئين و هيدرات كربن 4) پروتئين و ليپيد
10- در مقابله با عفونت هاي باكتريايي كدام يك مهم تر است؟
1) ايمني سلولي 2) ايمني هومورال 3) لنفوسيت هاي T 4) ماكروفاژها
11- پلاسموسيت ها از چه سلول هايي به وجود مي آيند؟
1) مونوسيت 2) گرانولوسيت 3) لنفوسيت T 4) لنفوسيت B
12- پس از ورود آلرژن به بدن انسان چه ماده اي از بعضي سلول ها ي بدن ترشح مي شود؟
1) آنتي هيستامين 2) هيستامين 3) آنتي ژن 4) پرفورين
13- سرمي كه جهت معالجه بيماري به انسان تزريق مي شود شامل چه ماده اي است؟
1) آنتي ژن توليد شده در انسان 2) آنتي ژن توليد شده در حيوان
3) آنتي كور توليد شده در انسان 4) آنتي كور توليد شده در حيوان
14- منشأ لنفوسيت T كدام است؟ 1) تيموس 2) مغز استخوان 3) سلول مادر 4) طحال
15- ماكروفاژ ها را در كجا به فراواني مي توان يافت؟ 1) خون 2) پوست آسيب ديده 3) تيموس 4) طحال

16- در عمل فاگوسيتوز كدام يك مستقيماً دخالت ندارد؟ 1) غشاي سلول 2) دستگاه گلژي 3 ) وزيكول 4) ليزوزوم
17- كدام يك مشابه گيرنده ي آنتي ژني لنفوسيت B است؟
1) پادتن 2) آنتي ژن 3) پروتئين مكمل 4) گيرنده ي آنتي ژني پلاسموسيت
18- چه اندامكي در پلاسموسيت ها و سلول هاي B خاطره تقريباً يكسان است؟
1) ريبوزوم ها 2) ليزوزوم ها 3) شبكه آندوپلاسمي زبر 4) دستگاه گلژي
19- انتقال پادزهرها از مادر به جنين چه نوع ايمني است؟
1) غير فعال 2) فعال 3) ذاتي 4) غيراختصاصي
20- كدام يك معمولاً آزاد كننده هيستامين به شمار نمي رود؟
1) سلول هاي آسيب ديده 2) ماستوسيت 3) پلاسموسيت 4) بازوفيل
21- به كدام طريقه شخص سالم به ايدز مبتلا مي شود؟
1) نيش حشره آلوده 2) سوزن آلوده 3) بزاق شخص آلوده 4) اشك شخص آلودهفصل 2
22-مخچه تنظيم كدام عمل را به عهده دارد؟ 1) فشار خون 2) زنش قلب 3) عمل بلع 4) تعادل بدن
23- دستگاه عصبي اتونوميك يا خودكار شامل اعصاب:
1) سمپاتيك و پاراسمپاتيك است. 2) منحصراً سمپاتيك است . 3) منحصراً پاراسمپاتيك است . 4) سينه اي و كمري نخاع است.
24- اثر اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك بر فعاليت قلب به ترتيب چگونه است؟
1) افزايش – كاهش 2) توقف – افزايش 3) كاهش – توقف 4) كاهش – افزايش
25- جهت هدايت پيام عصبي در بدن در يك نورون كدام است؟
1) از آكسون به جسم سلولي 2) از آكسون به دندريت 3) از دندريت به جسم سلولي 4) از جسم سلولي به دندريت
26- فعاليت هاي تعقلي منجر به استنتاج منطقي و ادراك از وظايف كدام بخش دستگاه عصبي است؟
1) بصل النخاع 2) مخچه 3) هيپوتالاموس 4) مخ
27- كدام ويژگي در تقسيم بندي سلول هاي عصبي دخالت ندارد؟
1) شكل زوايد سلولي 2) شكل جسم سلولي 3) وجود يا عدم ميلين 4) تعداد قطب ها
29- نور اپي نفرين از كجاي نورون و براي چه ترشح مي شود؟
1) انتهاي آكسون – انتقال پيام عصبي 2) انتهاي دندريت – انتقال پيام عصبي
3) انتهاي آكسون – دريافت پيام عصبي 4) انتهاي دندريت – دريافت پيام عصبي
30- در هنگام پتانسيل عمل نفوذپذيري غشا نسبت به كدام يون زياد مي شود وچه وضعيتي دارد؟
1) +Na – موقتي 2) +K – هميشگي 3) +Na – هميشگي 4) +K – موقتي
31- سرعت هدايت موج عصبي در طول هر تار عصبي چگونه است و با قطر تار و وجود يا فقدان ميلين چه رابطه اي دارد؟
1) متغير- مستقيم- با وجود ميلين سرعت بيش تر 2) ثابت – عكس – با فقدان ميلين سرعت بيش تر
3) ثابت – مستقيم – با وجود ميلين سرعت بيش تر 4) متغير- عكس – با فقدان ميلين سرعت بيش تر
32- انشعابات انتهايي آكسون داراي كدام ويژگي ذيل نمي باشد؟
1) قطورتر از جاهاي ديگر 2) حاوي ميتوكندي 3) حاوي غلاف ميلين 4) حاوي كيسه هاي ترشحي
33- حفره هاي خوني كه از خون مغز پر مي شوند در كجاي پرده ي مننژ قرار دارند؟
1) بين نرم شامه و عنكبوتيه 2) بين عنكبوتيه و سخت شامه 3) در داخل نرم شامه 4) بين دو لايه سخت شامه
34- مايع مغزي- نخاعي در فاصله ي كدام دو پرده ي مغز قرار داشته و چه عملي انجام مي دهد؟
1) عنكبوتيه و نرم شامه – تغذيه لايه سطحي مغز 2) عنكبوتيه و نرم شامه – ضربه گير مراكز عصبي
3) عنكبوتيه و سخت شامه – ضربه گير مراكز عصبي 4) عنكبوتيه و سخت شامه – تغذيه لايه سطحي مغز
35- عمل تغذيه سلول هاي سطحي مغز از كدام است؟
1) عنكبوتيه 2) سخت شامه 3) نرم شامه 4) مايع مغزي نخاعي
36- گره نخاعي محل تجمع كدام يك مي باشد؟
1) اجسام سلولي نورون هاي حركتي ريشه شكمي 2) اجسام سلولي نورون هاي حسي ريشه شكمي
3) اجسام سلولي نورون هاي حركتي ريشه پشتي 4) اجسام سلولي نورون هاي حسي ريشه پشتي
37- در مورد انعكاس زردپي زير زانو كدام پاسخ صحيح نمي باشد؟
1) مسير انعكاس تك سيناپسي ماهيچه جلو ران را منقبض مي كند . 2) ماهيچه عقب ران در مسير چند سيناپسي شل مي شود.
3) نوع نورون مربوطه آن حركتي بازدارنده است . 4) حاصل اين واكنش ها ساق پا را به جلو مي راند.
38- ماده خاكستري نخاع حاوي چه مي باشد؟
1) جسم سلولي نورون هاي رابط و حركتي و بدون ميلين 2) جسم سلولي نورون هاي حسي و حركتي و ميلين دار
3) جسم سلولي نورون هاي حركتي و بدون ميلين 4) جسم سلولي نورون هاي حسي و ميلين دار
39- پايين ترين بخش مغز كدام است؟ 1) دستگاه ليمبيك 2) پل مغزي 3) مخچه 4) بصل النخاع
40- در نوزاد انسان كه در هنگام راه رفتن دچار ناتواني مي باشد كدام يك از مراكز مغزي نارس است؟
1) دستگاه ليمبيك 2) قشر مخ 3) پل مغزي 4) مخچه
41- كدام يك از دستگاه هاي ذيل در تنظيم رفتارهاي هيجاني و عاطفي شركت دارد؟
1) هيپوتالاموس 2) دستگاه ليمبيك 3) تالاموس 4) مخچه
42- تعداد كدام يك از سلول هاي مغزي از بقيه بيش تر است؟
1) سلول هاي عنكبوتيه مخ 2) سلول هاي مهاجر به مخ 3) سلول هاي نوروگلي مخ 4) نورون هاي مخ
43- اعصاب مغزي – نخاعي چند جفت هستند؟ 1) 12 2) 31 3) 43 4) 23
44- در بخش جلويي و عقبي بالاي بصل النخاع به ترتيب كدام يك قرار دارد؟
1) برجستگي هاي چهارگانه – پل 2) برجستگي هاي چهارگانه – مخچه 3) پل – مخچه 4) مخچه – پل

فصل 3
45- كدام نوع سلول گيرنده عمدتاً مسئول بينايي در نور كم است و كدام نوع نسبت به نور حساسيت كمي دارد؟
1) استوانه اي ها – استوانه اي ها 2) استوانه اي ها – مخروطي ها 3) مخروطي ها – مخروطي ها 4) مخروطي ها – استوانه اي ها
46- گيرنده هاي شيريني و تلخي به ترتيب در كجاي سطح زبان قرار دارند؟
1) عقب – طرفين 2) جلو – طرفين 3) عقب – جلو 4) جلو – عقب
47- قرنيه چشم حاصل تغييرات كدام يك از بخش هاي زير است؟
1) شبكيه 2) صلبيه 3) عنبيه 4) مشيميه
48- تغذيه بافت هاي چشم به عهده كدام پرده است؟ 1) شبكيه 2) صلبيه 3) عنبيه 4) مشيميه
49- كدام نوع محرك به طور مستقيم سلول هاي مژك دار شنوايي را در بخش حلزوني تحت تأ ثير قرار مي دهد؟
1) الكتريكي 2) شيميايي 3) نوري 4) مكانيكي
50- براي اصلاح نزديك بيني و دوربيني به ترتيب از راست به چپ چه نوع عينكي لازم است؟
1) محدب – مقعر 2) مقعر – محدب 3) محدب – محدب 4) مقعر – مقعر
51- دو محيط شفاف چشم از خارج به داخل به ترتيب عبارتند از:
1) قرنيه – زلاليه 2) قرنيه – عدسي 3) زلاليه – عدسي 4) عدسي – قرنيه
52- هرگاه قطر چشم در جهت محور نوري و تحدب عدسي بيش تر از حد معمول باشد كدام حالت است و چگونه اصلاح مي شود؟
1) نزديك بيني – عدسي محدب 2) نزديك بيني – عدسي مقعر 3) دوربيني – عدسي محدب 4) دوربيني – عدسي مقعر
53- كدام يك از انواع گيرنده ها سازش ناپذيرند؟ 1) فشار 2) گرما 3) درد 4) سرما
54- عدسي چشم به وسيله رشته هايي به كجا وصل مي شود ودر كدام بيماري كدر مي شود؟
1) ماهيچه هاي مژكي – آب سياه 2) عنبيه – آب مرواريد 3) عنبيه – آب سياه 4) ماهيچه هاي مژكي – آب مرواريد
55- امكان تشخيص اشياي نزديك در تاريكي توسط وجود چه گيرنده هايي در موهاي سبيل گربه ميسر است؟
1) مكانيكي 2) شيميايي 3) نوري 4) دما
56- در كدام يك تصوير ايجاد شده در چشم از بخش هاي مختلف تشكيل شده است؟
1) پلاناريا 2) خرس 3) ملخ 4) گربه
57- از بين رفتن كدام يك باعث كري كامل مي شود؟
1) پرده صماخ 2) استخوان هاي گوش مياني 3) مجاري نيم دايره 4) حلزون
58- گيرنده هايي در سرخرگ هاي گردن و در قوس آئورت وجود دارد كه نسبت به كاهش اكسيژن حساسند، اين گيرنده ها از چه نوع بايد
باشند؟ 1) مكانيكي 2) شيميايي 3) فشار 4) لمس


فصل 4
59- مهم ترين هورمون تنظيم كننده ي قند خون كدام است؟ 1) آدرنالين 2) كورتيزول 3) انسولين 4) گلوكاگون
60- منبع ترشح ، ساختمان شيميايي و عمل آلدوسترون به ترتيب عبارتست از:
1) بخش قشري غده فوق كليه ، استروئيد ، بازجذب سديم در كليه 2) بخش مركزي غده فوق كليه ، استروئيد ، بازجذب قند در كليه
3) بخش قشري غده فوق كليه ، پلي پپتيد ، باز جذب سديم در كليه 4) بخش مركزي غده فوق كليه ، پلي پپتيد ، بازجذب قند در كليه
61- كدام هورمون از اتلاف سديم جلوگيري مي كند؟
1) آدرنالين 2) آلدوسترون 3) كورتيزول 4) گلوكاگون
62- نتيجه ي عمل هورمون كورتيزول بر مقدار گلوكز خون بر خلاف عمل كدام هورمون است؟
1) انسولين 2) آدرنالين 3) تيروكسين 4) گلوكاگون
63- كمبود انسولين موجب كدام دو مورد مي شود؟
1) افزايش قند ادرار – كاهش حجم ادرار 2) كاهش قند ادرار – افزايش حجم ادرار
3) افزايش قند ادرار – افزايش حجم ادرار 4) كاهش قند ادرار – كاهش حجم ادرار
64- كدام هورمون به پيك ثانوي نياز دارد؟ 1) گلوكاگون 2) كورتيزول 3) آلدوسترون 4) استروژن
65- در انسان از دوره ي كودكي تا بلوغ وزن كدام غده به تدريج كم مي شود؟
1) هيپوفيز 2) فوق كليه 3) تيموس 4) پاراتيروئيد
66- در مقايسه ي عمل غده هاي داخلي و دستگاه عصبي به ترتيب از نظر سرعت عمل و دوام اثر چگونه اند؟
1) هر دو سريع و كم دوام 2) هر دو كند و با دوام
3) عصبي كند و كم دوام ، غده هاي داخلي سريع و بادوام 4) عصبي سريع و كم دوام ، غده هاي داخلي كند و با دوام
67- از نظر ساختماني ، هورمون هاي انسولين و كورتيزول به ترتيب جزء كدام گروهند؟
1) استروئيدي ، پروتئيني 2) استروئيدي ، استروئيدي 3) پروتئيني ، استروئيدي 4) پروتئيني ، پروتئيني
68- ساختار بخش هاي پيشين، مياني و پسين هيپوفيز به ترتيب چگونه است؟
1) غده اي – غده اي – عصبي 2) عصبي – غده اي – غده اي 3) غده اي – عصبي – غده اي 4) غده اي – عصبي – عصبي
69- هورمون كدام غده موجب تقويت و تشديد آثار اعصاب سمپاتيك مي شود؟
1) تيروئيد 2) پاراتيروئيد 3) مركز فوق كليه 4) قشر فوق كليه
70- دست و پاي بعضي از افراد تكان ها و لرزش هاي غير قابل كنترلي دارد صرف نظر از دلايل پزشكي مختلف با اطلاعاتي كه در باره ي هورمون ها داريد اين عارضه را به كدام يك از موارد زير ربط مي دهيد؟
1) كمبود هورمون غده تيروئيد 2) افزايش كورتيزول 3) كمبود هورمون غده ي پاراتيروئيد 4) افزايش آلدوسترون
71- كدام يك از هورمون هاي زير در هيپوتالاموس ساخته شده ودر كجا ذخيره مي شوند؟
1) ADH و كلسي تونين – در پاراتيروئيد 2) ضد ادراري و اكسي توسين – در هيپوفيز پيشين
3) ADH و اكسي توسين – در هيپوفيز پسين 4) گلوكاگون و انسولين – در لوزالمعده
72- مهم ترين هورمون تنظيم كننده ي قند خون كدام بوده و نقش اصلي آن چيست؟
1) انسولين – كاهش قند خون 2) آدرنالين – افزايش قندخون 3) گلوكاگون – افزايش قند خون 4) انسولين – افزايش قند خون
73- نحوه ي عمل كدام هورمون نظير هورمون گلوكاگون است؟
1) اپي نفرين 2) كورتيزول 3) آلدوسترون 4) تيروكسين
74- در هيپرتيروئيديسم كدام يك از علائم ذيل وجود ندارد؟
1) كاهش وزن 2) افزايش تعداد ضربان قلب 3) بي قراري 4) خشكي پوست
75- در باره ي كلسي تونين پاسخ اشتباه چيست؟
1) تراكم كلسيم را در خون كاهش مي دهد. 2) اثرش نسبتاً محدود است.
3) باعث كاهش مصرف كلسيم در استخوان ها مي شود . 4) عمل آن عكس عمل هورمون پاراتيروئيد است.
76- تغييرات كدام يك از عوامل ذيل در خون عكس بقيه است؟
1) ويتامين D 2) كلسي تونين 3) هورمون غده پاراتيروئيد 4) يون كلسيم محلول
77- كدام يك از علائم ديابت شيرين است؟
1) كاهش گلوكز خون 2) كاهش PH خون 3) كاهش حجم ادرار 4) كاهش نياز به آب
78- كدام يك خطر ابتلا به ديابت نوع دو را افزايش مي دهد؟
1) سرطان پانكراس 2) سيگار 3) الكل 4) چاقي
79- چرا برخي مواقع با اين كه انسولين در حد طبيعي است ولي آثار بيماري ديابت به وجود مي آيد؟
1) نبودن گيرنده هاي غشايي 2) نداشتن آنزيم ويژه غشايي 3) نقص عمل گيرنده ي غشايي 4) اثر نكردن AMP حلقوي
80- كدام يك از احكام ذيل در باره ي هورمون ، سلول و گيرنده اشتباه است؟
1) هر سلول داراي يك نوع گيرنده ي هورموني است. 2) هر هورموني گيرنده ي ويژه خود دارد.
3) هر گيرنده به هورموني خاص مربوط است. 4) هورمون به واسطه ي گيرنده ي خود سلول را متأثر مي كند.
فصل 5
81- چه عاملي چهار نوع نوكلئوتيد تشكيل دهنده ي اسيد نوكلئيك را از يكديگر متمايز مي سازد؟
1) باز 2) فسفات و باز 3) فسفات و قند 4) قند
82- GAA مكمل چه بازهايي در مولكول DNA است؟
1) AUU 2) CTT 3) TGG 4) UCC
83- اگر مولكول DNA به نردباني تشبيه شود، پله هاي اين نردبان كدام يك از مولكول هاي زير خواهد بود؟
1) اسيد هاي آمينه 2) باز آلي 3) قند 4) فسفات
84- در يك زنجير DNA اتصال نوكلئوتيد ها با يكديگر چگونه صورت مي گيرد؟
1) باز- باز 2) باز – فسفات 3) فسفات – قند 4) قند – باز
85- اگر به هنگام همانند سازي مولكول DNA يك نوع از بازهاي مورد استفاده راديو اكتيو باشد نسبت و نحوه ي توزيع راديو اكتيو در
مولكول هاي حاصل چه خواهد بود؟ 1) 50% يكي از دو زنجيره
2) %50 دو زنجيره هر مولكول 3) 100% يك زنجيره هر مولكول 4) 100% دو زنجيره هر مولكول
86- گسستگي كدام نوع از پيوندهاي زير موجب ايجاد گسستگي در هر زنجيره مولكول DNA مي گردد؟
1) باز آلي – فسفات 2) فسفات – قند 3) قند باز آلي 4) هيدروژني
87- نتيجه ي همانندسازي DNA كدام است؟ 1) يك زنجيره قديمي و يك زنجيره تازه ساخت به هر يك از دو سلول دختر مي رسد.

2) يك زنجيره قديمي و يك زنجيره تازه ساخته شده وارد هر يك از دو سلول دختر مي شودودو زنجيره قديمي در سلول مادر باقي مي ماند. 3) دو زنجيره تازه ساخته شده وارد يكي از سلول هاي دختري و دو زنجيره قديمي وارد سلول دختري ديگر مي شود.
4) در سلول هاي دختري هر زنجيره DNA دو زنجيره اي از نوكلئوتيدهاي جديد و نوكلئوتيدهاي قديمي تشكيل مي شود.
88- ضمن ترانسفورماسيون در استرپتوكوكوس نومونيا كدام پديده اتفاق مي افتد؟
1) انتقال كپسول به باكتري بي كپسول 2) انتقال ماده وراثتي از باكتري كپسول دار به بي كپسول
3) جهش در عده اي از ژن هاي مسئول تشكيل كپسول 4) تبادل قطعات DNA بين باكتري هاي كپسول دار و بي كپسول
89- كدام رابطه زير در مقايسه DNA جانداران مختلف صحيح است؟( كامل ترين پاسخ)
1) A/Gدر تمام DNA ها يكسان است . 2) A+C/G+T در تمام DNA ها يكسان است .
3) A+T/G+C در تمام DNA ها يكسان است. 4) G/T در تمام DNA ها يكسان است.
90- در تبديل باكتري هاي استرپتوكوكوس نومونياي بدون كپسول به نوع بيماري زا كدام يك از عوامل زير مستقيماً مؤثرند؟
1) اسيدهاي نوكلئيك 2) چربي ها 3) پروتئين ها 4) هيدرات هاي كربن
91- اين فرضيه كه DNA ماده استخراج شده موجب كپسول دار شدن باكتري هاي زنده بدون كپسول است از كدام دانشمند است؟
1) گريفيت 2) ايوري 3) واتسون و كريك 4) ويلكينز
92- نام گذاري اسيدهاي نوكلئيك و 4 نوع نوكلئوتيد بر اساس چيست؟
1) قند – قند 2) باز – قند 3) قند – باز 4) باز – باز
93- كدام گروه از بازهاي آلي زير جزء بازهاي پورين هستند؟
1) آدنين – تيمين 2) سيتوزين – گوانين 3) آدنين – گوانين 4) سيتوزين – تيمين – اوراسيل
94- طرح تفرق اشعه X براي پي بردن به كدام يك و توسط كدام دانشمند انجام شده است؟
1) تصوير مولكول DNA – كريك 2) نحوه ي آرايش اتمي مولكول DNA – ويلكينز
3) نظم اتمي نوكلئوتيد – واتسون 4) تصوير نوكلئوتيد – واتسون و كريك
95- در يك رشته از مولكول DNA ترتيب بازهاي آلي GCAT است ، بازهاي رشته ي مكمل اين رشته كدام است؟
1) AGTA 2) CGTA 3) TGTA 4) CGUA
96- در يك پيچ كامل DNA چند جفت باز و چند جفت نوكلئوتيد قرار دارد؟
1) 10 – 10 2) 5 – 5 3) 20 – 20 4) 10 – 5
97- با وارد كردن نيتروژن سنگين 15N در همانند سازي DNA چند مولكول DNA حاصل نشاندار است و چند درصد از نيتروژن
سنگين استفاده مي شود؟ 1) دو – پنجاه 2) دو – صد 3) يك – صد 4) يك – پنجاه
98- در يك مولكول DNA نوكلئوتيد آدنين دار 10% است تعداد نوكلئوتيد هاي سيتوزين دار آن چند درصد است؟
1) 50% 2) 30% 3) 40% 4) 20%
99- دريك مولكول DNA كه از صد جفت نوكلئوتيد درست شده است 40 نوكلئوتيد آن آدنين دار است ، تعداد نوكلئوتيدهاي سيتوزين دار چه مقدار است؟ اين مولكول چند پيوند هيدروژني بين بازها دارد؟

1) 30 – 200 2) 60 – 260 3) 30 – 130 4) 60 –
امضاء :

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد....!
پاسخ
 سپاس شده توسط Dash @li
#2
Video 
نقل قول: [img]images/smilies/heart.gif[/img]'WiSe' pid='30200' dateline='1391796012'عالی
تست زیست1- به طور معمول كدام يك از انواع گلبول هاي سفيد ترشح مولكول هاي پروتئين از نوع گلبولين ها را به عهده دارد؟
1) لنفوسيت هاي B ۲) لنفوسيت هاي T ۳) گرانولوسيت ها 4) مونوسيت ها
3- در ارتباط با ويژگي هاي منوسيت ها ي خون گزينه ي صحيح كدام است؟
1) هسته چند بخشي- امكان ترشح سموم- حركت آميبي شكل 2) هسته چند بخشي- قدرت بيگانه خواري- دياپدز
3) يك هسته اي- توان ترشح پادتن- حركت آميبي- بيگانه خواري 4) يك هسته اي- داشتن قدرت بيگانه خواري – دياپدز
4- تخريب و حل كردن ديواره سلولي ميكروب ها به عهده كدام سلول ها است؟
1) لنفوسيت B 2) لنفوسيت T ۳) گرانولوسيت 4) مونوسيت
5- ماكروفاژ از لحاظ ساختار و فيزيولوژي به كدام سلول خوني شباهت بيشتري دارد؟
1) مونوسيت 2) لنفوسيت 3) گرانولوسيت 4) اريتروسيت
6- كدام يك مسئول واكنش هاي آلرژيك مي باشد؟
1) مونوسيت 2) ائوزينوفيل 3) نوتروفيل 4) لنفوسيت
7- كدام سلول ها مواد ضد ميكروب ترشح مي كنند؟
1) بشره پوست 2) لايه هاي مخاطي 3) پلاكت هاي خون 4) گلبول هاي قرمز خون
8- ماكروفاژ ها از تغيير شكل كدام سلول ها به وجود مي آيند؟
1) لنفوسيت هايB ۲) مونوسيت ها 3) گرانولوسيت ها 4) لنفوسيت هاي T
9- آنتي ژن ها را چه گروه مواد آلي تشكيل مي دهند؟
1) فقط پروتئين 2) فقط هيدرات كربن 3) پروتئين و هيدرات كربن 4) پروتئين و ليپيد
10- در مقابله با عفونت هاي باكتريايي كدام يك مهم تر است؟
1) ايمني سلولي 2) ايمني هومورال 3) لنفوسيت هاي T 4) ماكروفاژها
11- پلاسموسيت ها از چه سلول هايي به وجود مي آيند؟
1) مونوسيت 2) گرانولوسيت 3) لنفوسيت T 4) لنفوسيت B
12- پس از ورود آلرژن به بدن انسان چه ماده اي از بعضي سلول ها ي بدن ترشح مي شود؟
1) آنتي هيستامين 2) هيستامين 3) آنتي ژن 4) پرفورين
13- سرمي كه جهت معالجه بيماري به انسان تزريق مي شود شامل چه ماده اي است؟
1) آنتي ژن توليد شده در انسان 2) آنتي ژن توليد شده در حيوان
3) آنتي كور توليد شده در انسان 4) آنتي كور توليد شده در حيوان
14- منشأ لنفوسيت T كدام است؟ 1) تيموس 2) مغز استخوان 3) سلول مادر 4) طحال
15- ماكروفاژ ها را در كجا به فراواني مي توان يافت؟ 1) خون 2) پوست آسيب ديده 3) تيموس 4) طحال

16- در عمل فاگوسيتوز كدام يك مستقيماً دخالت ندارد؟ 1) غشاي سلول 2) دستگاه گلژي 3 ) وزيكول 4) ليزوزوم
17- كدام يك مشابه گيرنده ي آنتي ژني لنفوسيت B است؟
1) پادتن 2) آنتي ژن 3) پروتئين مكمل 4) گيرنده ي آنتي ژني پلاسموسيت
18- چه اندامكي در پلاسموسيت ها و سلول هاي B خاطره تقريباً يكسان است؟
1) ريبوزوم ها 2) ليزوزوم ها 3) شبكه آندوپلاسمي زبر 4) دستگاه گلژي
19- انتقال پادزهرها از مادر به جنين چه نوع ايمني است؟
1) غير فعال 2) فعال 3) ذاتي 4) غيراختصاصي
20- كدام يك معمولاً آزاد كننده هيستامين به شمار نمي رود؟
1) سلول هاي آسيب ديده 2) ماستوسيت 3) پلاسموسيت 4) بازوفيل
21- به كدام طريقه شخص سالم به ايدز مبتلا مي شود؟
1) نيش حشره آلوده 2) سوزن آلوده 3) بزاق شخص آلوده 4) اشك شخص آلودهفصل 2
22-مخچه تنظيم كدام عمل را به عهده دارد؟ 1) فشار خون 2) زنش قلب 3) عمل بلع 4) تعادل بدن
23- دستگاه عصبي اتونوميك يا خودكار شامل اعصاب:
1) سمپاتيك و پاراسمپاتيك است. 2) منحصراً سمپاتيك است . 3) منحصراً پاراسمپاتيك است . 4) سينه اي و كمري نخاع است.
24- اثر اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك بر فعاليت قلب به ترتيب چگونه است؟
1) افزايش – كاهش 2) توقف – افزايش 3) كاهش – توقف 4) كاهش – افزايش
25- جهت هدايت پيام عصبي در بدن در يك نورون كدام است؟
1) از آكسون به جسم سلولي 2) از آكسون به دندريت 3) از دندريت به جسم سلولي 4) از جسم سلولي به دندريت
26- فعاليت هاي تعقلي منجر به استنتاج منطقي و ادراك از وظايف كدام بخش دستگاه عصبي است؟
1) بصل النخاع 2) مخچه 3) هيپوتالاموس 4) مخ
27- كدام ويژگي در تقسيم بندي سلول هاي عصبي دخالت ندارد؟
1) شكل زوايد سلولي 2) شكل جسم سلولي 3) وجود يا عدم ميلين 4) تعداد قطب ها
29- نور اپي نفرين از كجاي نورون و براي چه ترشح مي شود؟
1) انتهاي آكسون – انتقال پيام عصبي 2) انتهاي دندريت – انتقال پيام عصبي
3) انتهاي آكسون – دريافت پيام عصبي 4) انتهاي دندريت – دريافت پيام عصبي
30- در هنگام پتانسيل عمل نفوذپذيري غشا نسبت به كدام يون زياد مي شود وچه وضعيتي دارد؟
1) +Na – موقتي 2) +K – هميشگي 3) +Na – هميشگي 4) +K – موقتي
31- سرعت هدايت موج عصبي در طول هر تار عصبي چگونه است و با قطر تار و وجود يا فقدان ميلين چه رابطه اي دارد؟
1) متغير- مستقيم- با وجود ميلين سرعت بيش تر 2) ثابت – عكس – با فقدان ميلين سرعت بيش تر
3) ثابت – مستقيم – با وجود ميلين سرعت بيش تر 4) متغير- عكس – با فقدان ميلين سرعت بيش تر
32- انشعابات انتهايي آكسون داراي كدام ويژگي ذيل نمي باشد؟
1) قطورتر از جاهاي ديگر 2) حاوي ميتوكندي 3) حاوي غلاف ميلين 4) حاوي كيسه هاي ترشحي
33- حفره هاي خوني كه از خون مغز پر مي شوند در كجاي پرده ي مننژ قرار دارند؟
1) بين نرم شامه و عنكبوتيه 2) بين عنكبوتيه و سخت شامه 3) در داخل نرم شامه 4) بين دو لايه سخت شامه
34- مايع مغزي- نخاعي در فاصله ي كدام دو پرده ي مغز قرار داشته و چه عملي انجام مي دهد؟
1) عنكبوتيه و نرم شامه – تغذيه لايه سطحي مغز 2) عنكبوتيه و نرم شامه – ضربه گير مراكز عصبي
3) عنكبوتيه و سخت شامه – ضربه گير مراكز عصبي 4) عنكبوتيه و سخت شامه – تغذيه لايه سطحي مغز
35- عمل تغذيه سلول هاي سطحي مغز از كدام است؟
1) عنكبوتيه 2) سخت شامه 3) نرم شامه 4) مايع مغزي نخاعي
36- گره نخاعي محل تجمع كدام يك مي باشد؟
1) اجسام سلولي نورون هاي حركتي ريشه شكمي 2) اجسام سلولي نورون هاي حسي ريشه شكمي
3) اجسام سلولي نورون هاي حركتي ريشه پشتي 4) اجسام سلولي نورون هاي حسي ريشه پشتي
37- در مورد انعكاس زردپي زير زانو كدام پاسخ صحيح نمي باشد؟
1) مسير انعكاس تك سيناپسي ماهيچه جلو ران را منقبض مي كند . 2) ماهيچه عقب ران در مسير چند سيناپسي شل مي شود.
3) نوع نورون مربوطه آن حركتي بازدارنده است . 4) حاصل اين واكنش ها ساق پا را به جلو مي راند.
38- ماده خاكستري نخاع حاوي چه مي باشد؟
1) جسم سلولي نورون هاي رابط و حركتي و بدون ميلين 2) جسم سلولي نورون هاي حسي و حركتي و ميلين دار
3) جسم سلولي نورون هاي حركتي و بدون ميلين 4) جسم سلولي نورون هاي حسي و ميلين دار
39- پايين ترين بخش مغز كدام است؟ 1) دستگاه ليمبيك 2) پل مغزي 3) مخچه 4) بصل النخاع
40- در نوزاد انسان كه در هنگام راه رفتن دچار ناتواني مي باشد كدام يك از مراكز مغزي نارس است؟
1) دستگاه ليمبيك 2) قشر مخ 3) پل مغزي 4) مخچه
41- كدام يك از دستگاه هاي ذيل در تنظيم رفتارهاي هيجاني و عاطفي شركت دارد؟
1) هيپوتالاموس 2) دستگاه ليمبيك 3) تالاموس 4) مخچه
42- تعداد كدام يك از سلول هاي مغزي از بقيه بيش تر است؟
1) سلول هاي عنكبوتيه مخ 2) سلول هاي مهاجر به مخ 3) سلول هاي نوروگلي مخ 4) نورون هاي مخ
43- اعصاب مغزي – نخاعي چند جفت هستند؟ 1) 12 2) 31 3) 43 4) 23
44- در بخش جلويي و عقبي بالاي بصل النخاع به ترتيب كدام يك قرار دارد؟
1) برجستگي هاي چهارگانه – پل 2) برجستگي هاي چهارگانه – مخچه 3) پل – مخچه 4) مخچه – پل

فصل 3
45- كدام نوع سلول گيرنده عمدتاً مسئول بينايي در نور كم است و كدام نوع نسبت به نور حساسيت كمي دارد؟
1) استوانه اي ها – استوانه اي ها 2) استوانه اي ها – مخروطي ها 3) مخروطي ها – مخروطي ها 4) مخروطي ها – استوانه اي ها
46- گيرنده هاي شيريني و تلخي به ترتيب در كجاي سطح زبان قرار دارند؟
1) عقب – طرفين 2) جلو – طرفين 3) عقب – جلو 4) جلو – عقب
47- قرنيه چشم حاصل تغييرات كدام يك از بخش هاي زير است؟
1) شبكيه 2) صلبيه 3) عنبيه 4) مشيميه
48- تغذيه بافت هاي چشم به عهده كدام پرده است؟ 1) شبكيه 2) صلبيه 3) عنبيه 4) مشيميه
49- كدام نوع محرك به طور مستقيم سلول هاي مژك دار شنوايي را در بخش حلزوني تحت تأ ثير قرار مي دهد؟
1) الكتريكي 2) شيميايي 3) نوري 4) مكانيكي
50- براي اصلاح نزديك بيني و دوربيني به ترتيب از راست به چپ چه نوع عينكي لازم است؟
1) محدب – مقعر 2) مقعر – محدب 3) محدب – محدب 4) مقعر – مقعر
51- دو محيط شفاف چشم از خارج به داخل به ترتيب عبارتند از:
1) قرنيه – زلاليه 2) قرنيه – عدسي 3) زلاليه – عدسي 4) عدسي – قرنيه
52- هرگاه قطر چشم در جهت محور نوري و تحدب عدسي بيش تر از حد معمول باشد كدام حالت است و چگونه اصلاح مي شود؟
1) نزديك بيني – عدسي محدب 2) نزديك بيني – عدسي مقعر 3) دوربيني – عدسي محدب 4) دوربيني – عدسي مقعر
53- كدام يك از انواع گيرنده ها سازش ناپذيرند؟ 1) فشار 2) گرما 3) درد 4) سرما
54- عدسي چشم به وسيله رشته هايي به كجا وصل مي شود ودر كدام بيماري كدر مي شود؟
1) ماهيچه هاي مژكي – آب سياه 2) عنبيه – آب مرواريد 3) عنبيه – آب سياه 4) ماهيچه هاي مژكي – آب مرواريد
55- امكان تشخيص اشياي نزديك در تاريكي توسط وجود چه گيرنده هايي در موهاي سبيل گربه ميسر است؟
1) مكانيكي 2) شيميايي 3) نوري 4) دما
56- در كدام يك تصوير ايجاد شده در چشم از بخش هاي مختلف تشكيل شده است؟
1) پلاناريا 2) خرس 3) ملخ 4) گربه
57- از بين رفتن كدام يك باعث كري كامل مي شود؟
1) پرده صماخ 2) استخوان هاي گوش مياني 3) مجاري نيم دايره 4) حلزون
58- گيرنده هايي در سرخرگ هاي گردن و در قوس آئورت وجود دارد كه نسبت به كاهش اكسيژن حساسند، اين گيرنده ها از چه نوع بايد
باشند؟ 1) مكانيكي 2) شيميايي 3) فشار 4) لمس


فصل 4
59- مهم ترين هورمون تنظيم كننده ي قند خون كدام است؟ 1) آدرنالين 2) كورتيزول 3) انسولين 4) گلوكاگون
60- منبع ترشح ، ساختمان شيميايي و عمل آلدوسترون به ترتيب عبارتست از:
1) بخش قشري غده فوق كليه ، استروئيد ، بازجذب سديم در كليه 2) بخش مركزي غده فوق كليه ، استروئيد ، بازجذب قند در كليه
3) بخش قشري غده فوق كليه ، پلي پپتيد ، باز جذب سديم در كليه 4) بخش مركزي غده فوق كليه ، پلي پپتيد ، بازجذب قند در كليه
61- كدام هورمون از اتلاف سديم جلوگيري مي كند؟
1) آدرنالين 2) آلدوسترون 3) كورتيزول 4) گلوكاگون
62- نتيجه ي عمل هورمون كورتيزول بر مقدار گلوكز خون بر خلاف عمل كدام هورمون است؟
1) انسولين 2) آدرنالين 3) تيروكسين 4) گلوكاگون
63- كمبود انسولين موجب كدام دو مورد مي شود؟
1) افزايش قند ادرار – كاهش حجم ادرار 2) كاهش قند ادرار – افزايش حجم ادرار
3) افزايش قند ادرار – افزايش حجم ادرار 4) كاهش قند ادرار – كاهش حجم ادرار
64- كدام هورمون به پيك ثانوي نياز دارد؟ 1) گلوكاگون 2) كورتيزول 3) آلدوسترون 4) استروژن
65- در انسان از دوره ي كودكي تا بلوغ وزن كدام غده به تدريج كم مي شود؟
1) هيپوفيز 2) فوق كليه 3) تيموس 4) پاراتيروئيد
66- در مقايسه ي عمل غده هاي داخلي و دستگاه عصبي به ترتيب از نظر سرعت عمل و دوام اثر چگونه اند؟
1) هر دو سريع و كم دوام 2) هر دو كند و با دوام
3) عصبي كند و كم دوام ، غده هاي داخلي سريع و بادوام 4) عصبي سريع و كم دوام ، غده هاي داخلي كند و با دوام
67- از نظر ساختماني ، هورمون هاي انسولين و كورتيزول به ترتيب جزء كدام گروهند؟
1) استروئيدي ، پروتئيني 2) استروئيدي ، استروئيدي 3) پروتئيني ، استروئيدي 4) پروتئيني ، پروتئيني
68- ساختار بخش هاي پيشين، مياني و پسين هيپوفيز به ترتيب چگونه است؟
1) غده اي – غده اي – عصبي 2) عصبي – غده اي – غده اي 3) غده اي – عصبي – غده اي 4) غده اي – عصبي – عصبي
69- هورمون كدام غده موجب تقويت و تشديد آثار اعصاب سمپاتيك مي شود؟
1) تيروئيد 2) پاراتيروئيد 3) مركز فوق كليه 4) قشر فوق كليه
70- دست و پاي بعضي از افراد تكان ها و لرزش هاي غير قابل كنترلي دارد صرف نظر از دلايل پزشكي مختلف با اطلاعاتي كه در باره ي هورمون ها داريد اين عارضه را به كدام يك از موارد زير ربط مي دهيد؟
1) كمبود هورمون غده تيروئيد 2) افزايش كورتيزول 3) كمبود هورمون غده ي پاراتيروئيد 4) افزايش آلدوسترون
71- كدام يك از هورمون هاي زير در هيپوتالاموس ساخته شده ودر كجا ذخيره مي شوند؟
1) ADH و كلسي تونين – در پاراتيروئيد 2) ضد ادراري و اكسي توسين – در هيپوفيز پيشين
3) ADH و اكسي توسين – در هيپوفيز پسين 4) گلوكاگون و انسولين – در لوزالمعده
72- مهم ترين هورمون تنظيم كننده ي قند خون كدام بوده و نقش اصلي آن چيست؟
1) انسولين – كاهش قند خون 2) آدرنالين – افزايش قندخون 3) گلوكاگون – افزايش قند خون 4) انسولين – افزايش قند خون
73- نحوه ي عمل كدام هورمون نظير هورمون گلوكاگون است؟
1) اپي نفرين 2) كورتيزول 3) آلدوسترون 4) تيروكسين
74- در هيپرتيروئيديسم كدام يك از علائم ذيل وجود ندارد؟
1) كاهش وزن 2) افزايش تعداد ضربان قلب 3) بي قراري 4) خشكي پوست
75- در باره ي كلسي تونين پاسخ اشتباه چيست؟
1) تراكم كلسيم را در خون كاهش مي دهد. 2) اثرش نسبتاً محدود است.
3) باعث كاهش مصرف كلسيم در استخوان ها مي شود . 4) عمل آن عكس عمل هورمون پاراتيروئيد است.
76- تغييرات كدام يك از عوامل ذيل در خون عكس بقيه است؟
1) ويتامين D 2) كلسي تونين 3) هورمون غده پاراتيروئيد 4) يون كلسيم محلول
77- كدام يك از علائم ديابت شيرين است؟
1) كاهش گلوكز خون 2) كاهش PH خون 3) كاهش حجم ادرار 4) كاهش نياز به آب
78- كدام يك خطر ابتلا به ديابت نوع دو را افزايش مي دهد؟
1) سرطان پانكراس 2) سيگار 3) الكل 4) چاقي
79- چرا برخي مواقع با اين كه انسولين در حد طبيعي است ولي آثار بيماري ديابت به وجود مي آيد؟
1) نبودن گيرنده هاي غشايي 2) نداشتن آنزيم ويژه غشايي 3) نقص عمل گيرنده ي غشايي 4) اثر نكردن AMP حلقوي
80- كدام يك از احكام ذيل در باره ي هورمون ، سلول و گيرنده اشتباه است؟
1) هر سلول داراي يك نوع گيرنده ي هورموني است. 2) هر هورموني گيرنده ي ويژه خود دارد.
3) هر گيرنده به هورموني خاص مربوط است. 4) هورمون به واسطه ي گيرنده ي خود سلول را متأثر مي كند.
فصل 5
81- چه عاملي چهار نوع نوكلئوتيد تشكيل دهنده ي اسيد نوكلئيك را از يكديگر متمايز مي سازد؟
1) باز 2) فسفات و باز 3) فسفات و قند 4) قند
82- GAA مكمل چه بازهايي در مولكول DNA است؟
1) AUU 2) CTT 3) TGG 4) UCC
83- اگر مولكول DNA به نردباني تشبيه شود، پله هاي اين نردبان كدام يك از مولكول هاي زير خواهد بود؟
1) اسيد هاي آمينه 2) باز آلي 3) قند 4) فسفات
84- در يك زنجير DNA اتصال نوكلئوتيد ها با يكديگر چگونه صورت مي گيرد؟
1) باز- باز 2) باز – فسفات 3) فسفات – قند 4) قند – باز
85- اگر به هنگام همانند سازي مولكول DNA يك نوع از بازهاي مورد استفاده راديو اكتيو باشد نسبت و نحوه ي توزيع راديو اكتيو در
مولكول هاي حاصل چه خواهد بود؟ 1) 50% يكي از دو زنجيره
2) %50 دو زنجيره هر مولكول 3) 100% يك زنجيره هر مولكول 4) 100% دو زنجيره هر مولكول
86- گسستگي كدام نوع از پيوندهاي زير موجب ايجاد گسستگي در هر زنجيره مولكول DNA مي گردد؟
1) باز آلي – فسفات 2) فسفات – قند 3) قند باز آلي 4) هيدروژني
87- نتيجه ي همانندسازي DNA كدام است؟ 1) يك زنجيره قديمي و يك زنجيره تازه ساخت به هر يك از دو سلول دختر مي رسد.

2) يك زنجيره قديمي و يك زنجيره تازه ساخته شده وارد هر يك از دو سلول دختر مي شودودو زنجيره قديمي در سلول مادر باقي مي ماند. 3) دو زنجيره تازه ساخته شده وارد يكي از سلول هاي دختري و دو زنجيره قديمي وارد سلول دختري ديگر مي شود.
4) در سلول هاي دختري هر زنجيره DNA دو زنجيره اي از نوكلئوتيدهاي جديد و نوكلئوتيدهاي قديمي تشكيل مي شود.
88- ضمن ترانسفورماسيون در استرپتوكوكوس نومونيا كدام پديده اتفاق مي افتد؟
1) انتقال كپسول به باكتري بي كپسول 2) انتقال ماده وراثتي از باكتري كپسول دار به بي كپسول
3) جهش در عده اي از ژن هاي مسئول تشكيل كپسول 4) تبادل قطعات DNA بين باكتري هاي كپسول دار و بي كپسول
89- كدام رابطه زير در مقايسه DNA جانداران مختلف صحيح است؟( كامل ترين پاسخ)
1) A/Gدر تمام DNA ها يكسان است . 2) A+C/G+T در تمام DNA ها يكسان است .
3) A+T/G+C در تمام DNA ها يكسان است. 4) G/T در تمام DNA ها يكسان است.
90- در تبديل باكتري هاي استرپتوكوكوس نومونياي بدون كپسول به نوع بيماري زا كدام يك از عوامل زير مستقيماً مؤثرند؟
1) اسيدهاي نوكلئيك 2) چربي ها 3) پروتئين ها 4) هيدرات هاي كربن
91- اين فرضيه كه DNA ماده استخراج شده موجب كپسول دار شدن باكتري هاي زنده بدون كپسول است از كدام دانشمند است؟
1) گريفيت 2) ايوري 3) واتسون و كريك 4) ويلكينز
92- نام گذاري اسيدهاي نوكلئيك و 4 نوع نوكلئوتيد بر اساس چيست؟
1) قند – قند 2) باز – قند 3) قند – باز 4) باز – باز
93- كدام گروه از بازهاي آلي زير جزء بازهاي پورين هستند؟
1) آدنين – تيمين 2) سيتوزين – گوانين 3) آدنين – گوانين 4) سيتوزين – تيمين – اوراسيل
94- طرح تفرق اشعه X براي پي بردن به كدام يك و توسط كدام دانشمند انجام شده است؟
1) تصوير مولكول DNA – كريك 2) نحوه ي آرايش اتمي مولكول DNA – ويلكينز
3) نظم اتمي نوكلئوتيد – واتسون 4) تصوير نوكلئوتيد – واتسون و كريك
95- در يك رشته از مولكول DNA ترتيب بازهاي آلي GCAT است ، بازهاي رشته ي مكمل اين رشته كدام است؟
1) AGTA 2) CGTA 3) TGTA 4) CGUA
96- در يك پيچ كامل DNA چند جفت باز و چند جفت نوكلئوتيد قرار دارد؟
1) 10 – 10 2) 5 – 5 3) 20 – 20 4) 10 – 5
97- با وارد كردن نيتروژن سنگين 15N در همانند سازي DNA چند مولكول DNA حاصل نشاندار است و چند درصد از نيتروژن
سنگين استفاده مي شود؟ 1) دو – پنجاه 2) دو – صد 3) يك – صد 4) يك – پنجاه
98- در يك مولكول DNA نوكلئوتيد آدنين دار 10% است تعداد نوكلئوتيد هاي سيتوزين دار آن چند درصد است؟
1) 50% 2) 30% 3) 40% 4) 20%
99- دريك مولكول DNA كه از صد جفت نوكلئوتيد درست شده است 40 نوكلئوتيد آن آدنين دار است ، تعداد نوكلئوتيدهاي سيتوزين دار چه مقدار است؟ اين مولكول چند پيوند هيدروژني بين بازها دارد؟

1) 30 – 200 2) 60 – 260 3) 30 – 130 4) 60 –
  
پاسخ
 سپاس شده توسط WiSe


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان