امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نمونه سوالات تستی وتشریحی ادبیات
#1
1.در بیت زیر چند آرایه ی تشبیه و جناس وجود دارد؟
"شجاع غضنفر وصی نبی نهنگ یم قدرت حق،علی"

"به جز بازوی دین و شیر خدا که شد طالب رزم آن اژدها"

الف)4،3 ب)3،4 ج)3،3 د)3،2

2.نخستین رمان فرانسوی چیست و اثر کیست؟

الف)کنت مونت کریستو-الکساندردوما ب)ژیل بلاس-آلن رنه لوساژ

ج)سه تفنگدار-الکساندردوما د)کنت مونت کریستو-آلن رنه لوساز

3.بیت"ثوابت باشد ای دارای خرمن/اگر رحمی کنی بر خوشه چینی"با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟

الف)خواهی که خدای بر تو بخشد/با خلق خدای کن نکویی

ب)بزرگی بایدت بخشندگی کن/که تا دانه نیفشانی نروید

ج)گوشه چشمی به سوی من نداری گویی/خرمن حسن تو دارد خوشه چین تازه ای

د)حاصل نشود رضای سلطان/تا خاطر بندگان نجویی

4.آثار درج شده در کدام گزینه متعلق به یک نویسنده نیست؟

الف)روزگار سیاه-انسان واسرار شب-انتقام ب)سگ ولگرد-بوف کور-سه قطره خون

ج)کلیدر-جای خالی سلوچ-لایه های بیابان د)هفت کشور-شورآباد-مجمع دیوانگان

5.در کدام عبارت آرایه ی اغراق وجود دارد؟

الف)بیامد که جوید ز ایران نبرد ب)همی گرد رزم اندر آمد به ابر

ج)همی بر خروشید بر سان کوس د)بر آمد ز هر دو سپه بوق و کوس

6.با توجه به بیت زیر همه ی آرایه ها به جز آرایه ی................درآن به کاررفته است.

"بزد بربرو سینه ی اشکبوس/سپهر آن زمان دست او داد بوس"

الف)جناس تام ب)اغراق ج)مراعات نظیر د)تشخیص

7.عبارت«عبرت گیرید که من آن مردم که بامداد مطبخ مرا هزاروچهارصد شتر می کشید وشبانگاه سگی برداشته است ومیبرد»بامفهوم کدام بیت متناسب نیست؟

الف)آن مصرمملکت که تودیدی خراب شد/وآن نیل مکرمت که شنیدی سراب شد

ب)زمانه شکل دیگر گشت آن مهربانی ها/همه خونابه ی حسرت شده است آن دوست کامی ها

ج)برآن نسق نبود وضع روزگارکه بود/زمان به رنگ دگر شد زمین به رنگ دگر

د)بررغم روزگار به توفیق کردگار/با سعد نحسم واندوه باطرب

8.معنی فعل«گرفتن»در همه ی گزینه ها یکسان است،به جز...............

الف)گر گناهی کرده ام بر من مگیر / عفوکن من خود گرفتار توهم

ب) برمن مگیر اگر شدم آشفته دل زعشق / مانند این سبی زقضا و قدرفتاد

ج) آسان مگیر آه ودم سردمن ازآنک / خردیّ وگرم و سردجهان نآزموده ای

د)گرم تیز شد تیغ برمن مگیر / زتیزی بود تیغ را ناگزیر

9. در کدام بیت به ماجرای شکست «پسر گودرز» اشاره دارد؟

الف) بزد بربر و سینه ی اشکبوس / سپهر آن زمان دست او داد بوس

ب) چو رهام گشت از کشانی ستوه / بپیچید زو روی و شد سوی کوه

ج) از ایران فراوان سپه را بکشت / غمی شد دل توس و بنمود پشت

د) کشانی هم اندر زمان جان بداد / چنان شد که گفتی ز مادر نزاد

10. در عبارت «اطاق بالا رو به ایوان باز می شود از ایوان که تارمی چوبی داشت افق روشن پدیدار بود و هیبت خاموشی اورا متوهش کرد و از فرت زندگی له له میزد و مثل جرز خیس خرده وا رفت» چند غلط املایی وجود دارد؟

الف) دو ب) شش ج) چهار د) پنج

11. در کدام گزینه به ترتیب به معنی درست واژه های «برآهیختن – دغل – هزیمت - ملک»

اشاره شده است؟

الف) بر آوردن – حیله – قصد – پادشاهی

ب) برکشیدن – ناراستی – شکست خوردن – پادشاهی

ج) بالاآوردن – فساد – خردکردن – سرزمین

د) بلندکردن – مکر – دور اندیشی – مملکت

12. معنی چند وازه در کمانک روبروی آن نادرست است؟

امل (درد و رنج) / ضیا (روشنایی) / لحد (گور) / فتی (جوانمرد) / ستوه (درمانده و ملول)

بغل (تره بار) / مصاف (محلهای صف بستن)

الف) 4 ب) 3 ج) 1 د) 2

13. در کدام گزینه آرایه های «استعاره – مراعات – تشبیه – واج آرایی - تشخیص»

وجود دارد؟

الف) سایه ی سر و قدت بر خاص عام افتاده است / هر کجا گلشن تو باشی باغبان پیداست کیست

ب) جانم فدای نرگس او باد هر زمان / خون میکند هزار و پشیمان نمی شود

ج) گر نبودی شب من چون سر زلف تو دراز / دستم از زلف دراز تو نبودی کوتاه

د) ابر چشمم چو شود سیل فشان از لاله / کوه در دوش کشد جامه ی بارانی را

14. «تو قلب سپه را به آیین به دار» یعنی.....................

الف) تو در مرکز فرماندهی سپاه بمان ب) تو فرماندهی سپاه را به عهده بگیر

ج) تو فرماندهی و نظم سپاه را حفظ کن د) الف و ج درست است

15.در عبارت زیر کدام آرایه ی ادبی وجود ندارد؟

« گیله مرد بی اختیار جواب داد:«نه».ولی دست و پای خود را جمع کرد.ببین چی میگم! صدای گرفته و سرما خورده ی مامور در نفیر باد گم شد.»

الف) شبکه ی معنایی ب) کنایه ج) تشخیص د) حس آمیزی

16. کدام گزینه با حدیث شریف « اُطلبوا العلم من المهد إلی اللحد » تناسب معنایی بیشتری دارد؟

الف) حاصل از عمر گرامی چو همین یک نفس است / اگرت هم نفسی هست غنیمت دانش

ب) به علم و دانش نستمایش که می دانم / در این زمانه بود علم عیب و دانش عار

ج) مرد کافی را ز دانش، بی عدد باشد نصیب / عقل دانا را به گیتی،بی گمان باشد کمال

د) ز دانش نخوتی خیزد که با دانا در آمیزد / نبردم من ز دانش کام از این رو غیر ناکامی

17.در بیت «گر ز آن که دهن باز کند پسته ی خندان / پیش لب لعل تو از مغز بر آریم» کدام

آرایه ها وجود دارد؟

الف) تلمیح – تشبیه –واج آرایی – تشخیص ب) کنایه – مراعات – تشبیه – تلمیح

ج) تشبیه – کنایه – مراعات – تشخیص د) تشبیه – واج آرایی – استعاره – تضاد

18. در کدام بیت آرایه ی تلمیح وجود ندارد؟

الف) آسمان بار امانت نتوانست کشید / قرعه ی کار به نام من دیوانه زدند

ب)اگر چه تلخ باشد فرقت یار / در او شیرین بود امید دیدار

ج) خوردست خدا ز روی تعظیم / سوگند به روی همچو ماهت

د) به تمنای تو در آتش محنت چو خلیل / گوییا در چمن لاله و ریحان بودم

19. نوع حماسی کدام عبارت متفاوت است؟

الف) رامایانا ب) خاوران نامه ج)ادیسه د) مهابهاراتا

20. در کدام گزینه ترکیب مرکب اتباعی وجود دارد؟

الف) درد و ورم ب) هیچ و پوچ ج)چرند و پرند تته پته

سوالات تشریحی

21. معنی لغات زیر را بنویسید.

ساطع: قلیه: قراضه: تلالو:

خدو: شاهد: هژبر: تهمتن:

22. تفاوت حماسه طبیعی با حماسه مصنوعی بیان کنید. با ذکر دو مثال.

23. از نویسندگان آثار دو اثر دیگر بنویسید.

کباب غاز ( ، ) پروین دختر ساسان ( ، )

24. عبارت « ماری که دیشب روی قلبش چنبره زده بود و خوابیده بود، سربلند کرد به نیش زدن »

توصیف چه حالتی است؟

25. با توجه به دو بیت زیر به سوالات ذیل پاسخ دهید.

" قضا گفت گیر و قدر گفت ده / فلک گفت احسنت و مه گفت زه "

" چو نازش به اسب گران مایه دید / کمان را به زه کرد و اندر کشید "

الف) از ابیات بالا چهار نوع آرایه ی ادبی بیابید آن ها را مشخص کنید.

ب) در بیت اول منظور از شبه جمله ی زه چیست؟

26. معنی لغات مشخص شده را بنویسید.

الفَ) آن لاورثون را خودم به درک می فرستادم.

ب) امروز صبح که تو کروج تفتیش می کردم.

ج) جلو رفته جبهه ی شاعر را بوسید.

27. در کدام مصراع ترکیبات کنایی بکار رفته است؟بیابید و مفهوم آن را بنویسید.

الف) هماوردت آمد،مشو باز جای ب) یکی تیر زد بربر اسب اوی

28. یوسف در رمان سووشون با کدام شخصیت شاهنامه شباهت دارد؟

29. نخستین مجموعه ی داستانی سیمین دانشور چه نام دارد؟ در چه سالی منتشر شد؟

30. معنی دو « مه » در بیت را بنویسید.

« از مه او مه شکافت دیدن او بر نتافت / ماه چنان بخت یافت ، او که کمینه گداست »
امضاء :

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد....!
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نمونه سوالات زبان فارسی3 رشته انسانی WiSe 0 813 07-02-2014، 01:15 PM
آخرین ارسال: WiSe
  نمونه سوالات دانشگاه پیام نور رشته ادبیات فارسی محض انجمن مخ ها 0 2,684 15-02-2012، 10:41 AM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  نمونه سوالات نهایی زبان فارسی سوم دبیرستان + پاسخ تشریحی M@h$A 0 12,082 20-01-2012، 02:04 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  نمونه سوالات نهایی عربی سوم دبیرستان + پاسخ تشریحی M@h$A 0 6,567 20-01-2012، 01:59 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  نمونه سوالات نهایی ادبیات سوم دبیرستان + پاسخ تشریحی M@h$A 0 2,354 20-01-2012، 01:55 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  سوالات ادبیات فارسی اول دبیرستان M@h$A 0 1,769 05-01-2012، 12:54 AM
آخرین ارسال: M@h$A
  سوالات ادبیات فارسی دوم دبیرستان M@h$A 0 2,142 05-01-2012، 12:54 AM
آخرین ارسال: M@h$A

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان