امتیاز موضوع:
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 1.5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نمونه سوالات زبان فارسی3 رشته انسانی
#1
به نام خداوند جان و خرد

نام و نام خانوادگی: پایه: سوم رشته: علوم انسانی دبیرستان:

آزمون: ادبیات فارسی 3 تخصصی سال تحصیلی تاریخ: وقت:70 دقیقه


ردیف

شرح سوال

بارم


الفمعنی و مفهوم ابیات و عبارات زیر را به نثر ساده و روان بنویسید.

1) بختتان تابیده

2) من به جوانی به قفس باز افتادم

3) خداوندی که در ذاتش علل نیست.

4) خم اورد بالای سرو سهی.

5) لابه رستم در اسفندیار کارگر نمی افتد.

6) مردی بود که بحث احوال طراران کردی.

7) عنان تمالک و تناسک از دست بشد

8) پسرن عظت پدر بشنوند و منافع آن نیکو بشناخت

9) لاجرم چون سلطان پادشاه شد این مرد بر مرکب چوبین نشست .

10) هر که مزروع خود بخورد به خوید وقت خرمنش خوشه باید چید

11) به نام نقش بند صفحه ی خاک عذار افروزمه رویان افلاک25/0

25/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

75/0

75/0

1


ب

با توجه به عبارت زیر معنی لغات مشخص شده را بنویسید. (2 نمره)

12) امین خدا، مهبط جبرئیل.

13) ز نیرنگ زالی بدین سان درست.

14) چو حمال بیامد چهار رزمه از جامه ها بر هم نهاد.

15) به پالیز بلبل بنالد همی

16) اما شرارت و زعارتی در طبع وی موکد شده

17) کفارت یمین سهل

18) نگهبان تن کرد بر گبر ببر.

19) نتوانستند نزدیک آتش شدن از تبش25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0


ج

خودآزمایی (4 نمره)

20) در مصراع «نهد زین قدح در صحن بستان» منظور از «زرین قدح» چیست؟

21) با توجه به مصراع « عطارد را دوات و خامه داده» چه رابطه ای بین عطارد، دوات و خامه وجود دارد؟

22) منظور از مصرع دوم بیت « تو دانی که بیداد کوشد همی همی چنگ و مردی فروشد همی» چیست؟

23) منظور از عبارت «خام دست خامه به دست» چیست؟

24) منظور از عبارت « بیش دیگر چنین سهو نیفتد» چیست؟

25) با توجه به داستان در آتش افکندن حضرت ابراهیم (ع) منظور از عبارت «کار و بار و حشمت ایشان برود» چیست؟

26) مفهوم از عبارت سنگ سراچه به الما س آب دیده می سفتم» یعنی چه؟

27) معنای کنایی «برباد نشاندن» را با توجه به عبارت زیر بنویسید.

« چونن دمنه از اغرای شیر بپرداخت، خواست که گاو را ببیند و او را هم بر باد نشاند.5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/05/0

5/0
ت

دانش های ادبی (3 نمره)

28) تحمیدیه در اصطلاح ادبی به چه معناست؟

29) دو ویژگی نثر مرسل را بنوسید:

30) بزرگ ترین پهلوان کیانی کیست؟ او رواج دهنده ی چه دینی در ایران است؟

31) اصل کتاب کلیله و دمنه به چه زبانی است؟ چه کسی ان را از عربی به فارسی ترجمه کرده است؟

32) وجود واژه های مشخص شده در عبارت زیر، کاربرد کدام آرایه را نشان می دهد؟

«گل بستان را بقایی و عهد گلستان را وفایی نیست»

33) نام دیگر کتاب تاریخ بیهقی چیست؟ موضوع آن چیست؟5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/05/0


ث

درک مطلب (4 نمره)

34) بیت «چنان گرم در تیه قربت براند/ که در سدره جبریل از او باز ماند» به کدام واقعه اشاره دارد؟

با توجه به متن زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

«نمرود بگفت: مرا آرزوست که با ابراهیم دوستی گیرم و با خداوند وی بسازم و بگروم که چنین که دیدم سز است خدمت کردن.» ندیمان گفتند: «چندین سال خداوندی کردی، اکنون بندگی کنی؟» او را از گرویدن بازداشتند.»

35 ) آرزوی نمرود چه بود؟

36) چرا نمرود می خواست با خدای ابراهیم بسازد؟

37) ندیمان به نمرود چه گفتند و چه کردند؟

38) منظور از عبارت «وحوش را به گوشت او نیک داشتی خواهم کرد» چیست؟

39) پیام بیت زیرا را بنویسید:

«زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم»

با توجه به ابیات زیر به پرسش ها جواب دهید:

که گر من دهم دست بند و را و گر سر فرازم کمند و را

دو کار است هر دو بنفرین و بد گزاینده رسمی نو آئین و بد

هم از بند او بد شود نام من هم از کشتنش بد سرانجام من

40)منظور از «دو کار» چیست؟

41) در چه صورت رستم عاقبت بد ي خواهد داشت؟5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0
شعر حفظی (1 نمره)

42) بیت زیرا را کامل کنید.

تاپ بنفشه می دهد طره ی مشک سای تو ...............................................................

سلسله ی موی دوست .......................... دام بلاست هر که در این حلقه نیست ............... از این ماجراست

5/05/0


به نام خداوند جان و خرد

نام و نام خانوادگی: پایه: سوم رشته: ریاضی و تجربی دبیرستان:

آزمون: ادبیات فارسی 3 سال تحصیلی تاریخ: وقت:75 دقیقه


ردیف

سوالات

نمره


الفمعنی ابیات و عبارات زیر را به فارسی روان بنویسید.

1) زمان فره جوانی را می پژمرد

2) سردی استاد از سنگینی نفسش پیداست

3) مدتی با قفلش کندو کاو کردیم.

4) طی دو سه لمحه همه چیز را به خاکستر تبدیل کرد.

5) می شود از باغ نگاهت، هنوز / یک سبد از میوه ی خورشدی / چید.

6) تو دانی که بیداد کوشد همی همی جنگ و مردی فروشد همی

7) ای طاق نهم رواق بالا بشکسته زگوشه ی کلاهت

8) امیر را یافتم بر زبر تخت نشسته، پیراهن توزی، مخنقه در گردن، عقدی همه کافور

9) خداوند پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد.5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

75/0

75/0

1

1


ب

خود آزمایی (4 نمره)

1) منظور تاگور در این بخش شعر «آنان که فانوسشان را بر پشت می برند / سایه هاشان پیش پایشان می افتد» چه کسانی است؟

2) نویسنده «گل دسته ها و فلک» چه ایهام لطیفی را در انتخاب عنوان داستان به کار گرفته است؟

3) پیام محوری داستان گاو چیست؟

4) در داستان ققنوس، این پرنده نماد چیست؟

5) ارتباط معنی شعر «دوستت دارم، از این رو که مکافاتت می کنم » را با بیت زیر بنویسید.

هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند

6) در عبارت زیر منظور از جمله «در عهده ی این نشوم» چیست؟

7) با توجه به بیت، به سوالات طرح شده پاسخ دهید.

« وادی پر از فرعونیان و قبطیان است موسی جلودار است و نیل اندر میان است»

الف) مراد از «فرعونیان» چه کسانی است؟

ب) مراد از «نیل اندرمیان است» چیست؟5/05/0

5/0

5/0

5/05/05/0
پ

دانش های ادبی (3 نمره)

1) «جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی» شاعر چه قرنی است؟

2) «پنج داستان» اثر کدام نویسنده معاصر است؟

3) در بیت زیر شاعر از چه آرایه ای براي خلق صحنه های حماسی استفاده کرده است؟

خروش آمد از باره ی هر دو مرد تو گفتی بدرید دشت نبرد

4) جناس را در بیت زیر بیابید و نوع آن را مشخص کنید.

جانان من برخیز بر جولان برانیم زان جا به جولان تا خط لبنان برانیم

5) لحن داستان کباب غاز ............................... است و راوی داستان خود نویسنده یا ...................... است.

6) زبان غزل واره های «شکسپیر» چگونه است؟

7) در بیت «صبح دو مرغ رها/ بی صدا/ صحن دو چشمان تو را ترک کرد» در قسمت مشخص شده کدام آرایه ی ادبی دیده می شود.

8) «کتابی است از محمد علی اسلامی ندوشن، درباره ی رویارویی رستم و اسفندیار» نام این کتاب را بنویسید.25/0

25/0

25/05/025/0

25/025/0

25/0


ت

معنی لغت (3 نمره)

معنی واژگان مشخص شده را بنویسید.

1) بازش بخواند، باز اعراض کند 2) رستم کورسوی امید خود را از دست می دهد

3) خرد را مکن با دل اندر مغاک 4) انس مردانه با شمشیر آخته به سوی میدان نبرد می رفت

5)جبرئیل مقیم آستانت 6) بیهقی گاه نیز در عین کمال ایجاز حق مطلب را ادا کرده است

7) پاک در رکاب راهوار خویش دارند 8) این آشیانه بسیار بدیع بود

2


ث

درک مطلب (4 نمره)

1) منظور از «روزه به دهن» در عبارت مقابل چیست؟ علف نایافت و ستوران لاغر و مردم روزه به دهن

2) در عبارت: فراش باد صبا را گفت تا فرش زمردین بگسترد» مقصود از «فرش زمردین» چیست؟

3) در بیت :« به بادافره این گناهم مگیر تویی آفریننده ی ماه وتیر» رستم از خداوند چه می خواهد؟

4) با توجه به عبارت «آن چه دارم از اندک مایه حطام دنیا حلاست و کفایت است» به پرسش ها پاسخ دهید.

الف) گوینده از کدام ویژگی اخلاقی برخوردار است؟

ب) مقصود از «حطام» چسیت؟

5) مصراع دوم بیت بيا مد چنان تالب هیرمند همه دل پر از باد و لب پر ز پند» بیانگر چه حالت هایی است؟

6) ابیات زیر چه مفهومی دارد؟

ماه / روشنی اش را / در سراسر آسمان / می پراکند / و لکه های سیاهش را برای خودنگه می دارد.

7) «ما سر مون از پشت هم چشم داره» کنایه از چیست؟

8) عبارت « سر به جیب مراقبت فرو بردن» کنایه از چیست؟5/0

5/0

5/025/0

25/05/

5/0

5/0

5/0


ج

شعر حفظی

بیت زیرا را کامل کنید.

1) دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند .......................................................................

2) سعدی به روزگاران ..................... نشسته به دل بیرون نمی توان کرد الا به ...............

5/0

5/0


موفق باشید
به نام خداوند جان و خرد

نام و نام خانوادگی: پایه: سوم رشته: علوم انسا ني دبیرستان:

آزمون: ادبیات فارسی 3 سال تحصیلی تاریخ: وقت:70 دقیقه


ردیف

سوالات

نمره


1

با توجه به ابیات زیر به سوالات پاسخ دهید.

گر مر درهی میان خون باید رفت از پای فتاده سرنگون باید رفت

توپای به راه در نه و هیچ مپرس خود راه بگویدت که چون باید رفت

الف) کدام بیت مصرع است؟

ب) هجای واژه ی «هیچ» را با علامت خاص خود بنویسید.5/0

5/0


2

با ظهور .................. معشوق زمینی در غزل، جای خود را به معشوق آسمانی می دهد و در دوره ی ............... غزل جنبه ی اجتماعی به خود می گیرد.

5/0


3

شکل هندسی زیر مربوط به کدام قالب شعری است؟

----------------------------- --------------------------- *

----------------------------- --------------------------- *

----------------------------- ---------------------------- *

25/0


4

زیباترین ترجیح بند عارفانه شعر فارسی از کیست؟

25/0


5

مثنوی های «شاهنامه» و «منطق الطیر» از نظر محتوا جزء کدام دسته مثنوی است؟

5/0


6

درون مایه ی دو بیتی را بنویسید.

5/0


7

اهمیت قالب مستزاد را بنویسید.

5/0


8

در بیت « بلم آرام چو قویی سبکبار به نرمی بر سر کارون همی رفت» پایه های تشبیه را مشخص کنید و نام آن ها را بنویسید.

1


9

با «مشبه به» ، «آئینه» یک تشبیه بسازید.

5/0


10

با توجه به بیت «گرت زدست برآید چو نخل باش کریم ورت به دست نیاید چو سرو باش آزاد» به
پرسش ها پاسخ دهید: الف) «آزاد » در مصرع دوم کدام یک از پایه های تشبیه می باشد؟

ب) «نخل» در مصرع اول کدام یک از پایه های تشبیه است؟5/0

5/0


11

یک تشبیه بلیغ اضافی بسازید که واژه ی «جوانی مشبه آن باشد»

5/0


12

در مصرع «تو سرو جویباری، تو لاله ی بهاری» کدام یک از پایه های تشبیه حذف شده است؟

5/0


13

در بیت «گذشت روزگاران بین که دوران شباب ما در این سیلاب غم، دسته گلی شاداب را ماند»

یک تشبیه بلیغ اضافی پیدا کنید و آن را به غیر بلیغ اضافی تبدیل کنید به طوری که تمام پایه های تشبیه ذکر شود.

1


14

با توجه به بیت «آن قطره ی باران که بر افتد به گل سرخ چون اشک عروسی است بر افتاده به رخسار» به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف) طرفین تشبیه را مشخص کنید.

ب) چه نوع تشبیهی در بیت دیده می شود؟

ج) وجه شبه آنرا بنویسید.

1

5/0

5/0


15

با توجه به بیت «هزاران نرگس از چرخ جهانگرد فروشد تا برآمد یک گل زرد» به پرسش ها پاسخ دهید.

الف) کدام کلمات در مفهوم استعاری به کار رفته اند؟

ب) چه نوع استعاره ای می باشند؟

ج) هر کدام استعاره از چه چیزی هستند؟

5/0

5/0

5/0


16

در بیت «تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود»

استعاره را بیابید و بیان کنید که این استعاره با حذف کدام پایه ی تشبیه به وجود آمده است؟5/0


17

در بیت زیر استعاره ی به کار رفته را مشخص کنید و نوع استعاره را بنویسید.

«گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن»

1


18

در کدام یک از دو عبارت زیر آرایه ی تشخیص وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید.

الف) آسمان تعطیل است ب) بادها بیکارند، ابرها خشک و خسیس

5/0


19

در بیت «آئینه ات دانی چرا غماز نیست زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست» استعاره را بیابید و بنویسید که استعاره از چه چیزی است؟

5/0


20

در واژه های مشخص شده ی زیر، کدام واژه حقیقت و کدام مجاز است؟

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد گناه بخت پریشان و دست کوته ماست

5/0


21

قرینه ی مجاز مشخص شده ی بیت زیر را نشان دهید و نوع آن را بنویسید.

«چو آشامیدم این پیمانه را پاک در افتادم زمستی بر سر خاک»

5/0


22

در میان مجازهای مشخص شده ی زیر، بیان کنید کدام بیت استعاره می باشد و نوع علاقه ی مجاز را بنویسید.

الف) عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت فتنه انگیز جهان نرگس جادوی تو بود

ب) زبان خامه ندارد سر بیان فراق وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق5/0
23

مجاز را در ابیات زیر معین کنید و نوع علاقه ی هر یک از مجازها را بنویسید.

الف)شبی یاد دارم که چشم نخفت شنیدم که پرروانه با شمع گفت

ب) محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست چون رخت از آن توست به يغما چه حاجت است

ج) سپید شد چو درخت شکوفه دار، سرم وزین درخت همین میوه ی غم است برم5/0

5/0

5/0


24

در عبارت «دهخدا قلم خوبی داشت» قلم، مجاز از چیست؟

5/0


25

درعبارات وابیات زیر کنایات را مشخص کنید و مفهوم آنرا بیان کنید.

الف)فلانی ریش سفید است

ب) چو نامردم آواز مردم شنید میان خطر جای بودن ندید

ج) هنوز از دهن بوی شیر آیدش همه رای و شمشیر و تیر آیدش5/0

1

1


موفق باشید


به نام خداوند جان و خرد

نام و نام خانوادگی: پایه: سوم رشته: علوم انسانی دبیرستان:

آزمون: ادبیات فارسی 3 سال تحصیلی تاریخ: وقت:75 دقیقه


ردیف

سوالات

نمره


الف

معنی و مفهوم شعر ونثر (6 نمره)

1) یتمی که ناکرده قرآن در ست کتب خانه ی چند ملت بشست

2) فايده ي تقرب به ملوک رفعت منزلت است و اصطناع دوستان وقهر دشمنان

3) حسنک بر هوای امیر محمد، دل این خداوند زاده را بیازرد و چیزها کرد و گفت که اکفا آن را احتمال نکنند.

4)روی از محادثه ی او گردانیدن مروت ندانستم که یار موافق بوده و ارادت، صادق.

5) نه در ایوان قربش وهم را بار نه با چون و چرایش عقل را کار

6) بترس از جهاندار یزدان پاک خرد را مکن با دل اندر مغاک

7) چرا در ترقیم این صفحات از عقلا دلالت نخواستی

8) به پاسخ آن که از وی رفت، گرفتار.

9) کار و بار و حشمت ایشان برود.

10) حسنک عاقب تهور و تعدی خود کشید.

11) وراهوش در زاولستان بود.5/0

5/0
ب

لغت (2 نمره)

معنی لغات مشخص شده را بنویسید .

1) به باد افره این گناهم مگیر 2) میکائیل بدان جا اسب بداشته بود، پذیره ی وی آمد

3) چو صیتیش در افواه دنیا فتاد 4) چندان که نشاط ملاعبت کرد و بساط مداعبت گسترد

5- ندانم که نرگس چرا شد دژم 6) به تملق و زرق مشغول نشوم

7) شنزبه را به مدت انتعاشی حاصل آمد

8) تو نیز اگر توانی سر خویش گیر و راه مجانبت پیش

5/0


پ

درک مطلب(4 نمره)

1) منظور از عبارت «خواتم بدسگالی وکید، نامبارک» چیست؟

2) مقصود از مصرع دوم بیت «تو دانی که بیداد کوشد همی همی جنگ و مردی فروشد همی» چیست؟

3) با توجه به ابیات زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

به نام نقش بند صفحه ی خاک عذار افروز مه رویان افلاک

گهر بخشنده ی ابر تتق بند زرافشاننده ی صبح شکرخند

قمر را روشنایی نامه داده عطارد را دوات و خامه داده

یتیمی را حبیب خویش خوانده ز ادنایس به «اوادنی» رسانده

الف) منظور از «مه رویان افلاک» چیست؟

ب) مقصود از «گهر» در بیت دوم چه می باشد؟

ج) چه رابطه ای میان عطارد و دوات و خامه وجود دارد؟

د) مصرع دوم بیت آخر به چه موضوعی اشاره دارد؟4) با توجه به متن زیر به پرسش های آن جواب دهید.

« دمنه نزدیک کلیله رفت و برگفت ، ای برادر ضعف رای و عجز من می بینی؟ همت بر فراق شیر مقصور گردانیدم و در نصیب خویش غافل بودم و این گاو را به خدمت آورم تا قربت و مکانت یافت و من از محل و در جت خویش بیفتادم.»

الف) دمنه تمام سعی خویش را مصروف چه امری می گردانید.

ب) تلاش دمنه برای آوردن گاو نزد شیر، چه نتیجه ای برای او در پی داشت.

25/0


ت

دانش های ادبی(3 نمره)

1) نام نویسندگان آثار «مثنوی گل و نوروزی» و «قصص الانبیاء» را بنویسید.

2) شیوه ی روایت داستان را ................................. و پیوستگی منظم اعمال و حوادث داستان را ............... گویند.

3) اهمیت کتاب تاریخ بیهقی را بنویسید.

4) نوع نثر کتاب های کلیله و دمنه و قابوس نامه را بنویسید.

5) از دیدگاه حماسی اسفندیار را با چه کسی در حماسه ی یونان می توان مقایسه کرد؟

6) در بیت «خروش آمد از باره ی هر دو مرد تو گفتی که بدرید دشت نبرد» کدام آرایه ی شاخص ادبی وجود دارد؟

25/0


ث

خودآزمایی (4 نمره)

1) منظور از عبارت «به افتعال و شعبده قضای آمده، بازنگردد» چیست؟

2) «بپیچم» و «بپیچاند» در بیت «که چندین بپیچم که اسفندیار مگر سر بپیچاند از کارزار» چه مفهومی دارد؟

3) مفهوم کلی بیت «هر که آمد عمارتی نو ساخت رفت و منزل به دیگری پرداخت» را بیان کنید.

4) در داستان حسنک وزیر، حسنک را به چه اتهامی به دار آویختند؟

5) منظور از «موشها» در عبارت «موش ها به کار جویدن مشغول اند» چیست؟

6) معنی کنایی «گرم شکمی » را بنویسید.

7) در عبارت «سخنی نرانم به تعصبی و تزید ي کشد» کدام ویژگی اخلاقی بیهقی از آن دریافت می شود.

8) مفهوم جمله ی «اهمال و تقصیر را در مذهب حميت رخصت نبینم» را بنویسید.

9) در عبارت « خلاف راه صواب است و نقض رای اولوالباب : ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام» دوست سعدی مصلحت سعدی را در چه می داند؟

10) مقصود از «گرد کرده عنان» در بیت زیر چیست؟

ببینی تو فردا سنان مرا همان گرد کرده عنان مرا
ج

حفظ شعر (1 نمره)

1)شور شراب ......................... آن نفسم رود زسر کاین سر پر هوس شود................. در سرای تو

2) مایه ی پرهیزگار، قوت .............. و .............. عقل گرفتار عشق، صبر زبون هواست
موفق باشید
به نام خداوند جان و خرد

نام و نام خانوادگی: پایه: سوم رشته: علوم انسانی دبیرستان:

آزمون: زبان فارسی 3 سال تحصیلی تاریخ: وقت:75 دقیقه


ردیف

سوالات

نمره


الف

زبان شناسی(4 نمره)

ا) الگوی هجایی واژه «آرد» را بنویسید.

2) کدام قاعده در عبارات زیر رعایت نشده است؟

الف) چجد ب) این دو خوب دانش آموز کلاس ج) کتاب درس را نجات یافت

3) ابلاغ پيام و انتقال آن از ذهنی به ذهن دیگر، به وسیلۀ .................................... صورت می گیرد.

4) منظور از ذخیره زبانی چیست؟

5 ) برای واژه ی « درخت» یک صورت تصریفی بنویسید.

6) واژگان شناسی چیست؟

7) شکل نوشتار زیر چه اطلاعاتی را ارائه می دهد؟

نبرد : nabard (اِ) 1- جنگ ، رزم

8) یک فرهنگ نگار کدام صورت از کلمات زیر را مدخل اصلی قرار می دهد.

الف)رفتم ب) رفتن ج) رفتی د) رفتند5/0

75/025/0

5/0

5/0

5/0

75/025/0
ب

املاو بیاموزیم (3 نمره)

1) پسوند «ان» در واژه های «بهاران» و «گیلان» به چه مفهومی به کار رفته است؟

2) واج میانجی «نیاکان» و «سبزیجات» را مشخص کنید.

3) جملات زیر را ویرایش کنید.

الف) مس سر و پا از اعمال وضو است

ب) او همواره سعی می کند کارهای خود را موجح جلوه دهد.

4) املای برخی از گروه کلمات زیر نادرست آمده است، درست آن ها را بنویسید.

1- غدار و فریفتکار 2- برحه و زمان 3- امر متاع 4- نقص رای5/0

5/05/0

5/0

1


ج

نگارش (5 نمره)

1) عوامل گسترش طرح در نمایش نویسی را نام ببرید(3 مورد)

2) ..................... قرارگرفتن شخصیت ها و عناصر متضاد نمایش در تقابل هم و .................... پایان ستیزه و درگیری های نمایش است.

3) قسمتی از فیلم که زمان در آن تداوم دارد چه نامیده می شود؟

4) با استفاده از چه عواملی می توان یک نثر معمولی را به نثر هنری تبدیل کرد؟

5) در چه صورت نوشته ی ما صمیمی تر جلوه می کند و صداقت و صمیمیت نوشته را نشان می دهد؟

6) علت ادبی بودن نوشته ی زیر را بنویسید.

7) برای واژه ی «وسیع» دو مترادف با بارمعنایی متفاوت بنویسید.

8) مفهوم کنایی عبارت زیر را بنویسید.

الف) لب تر کردن ب) موبرتن راست شدن

9) عبارت «سیل حرف ها بود که از دهانش طغین کرد» را به شکل دیگری تصویر سازی کنید.

10) در عبارت «آواز خاکستری جیرجیرک ها مثل نخی بی انتها بود» غیر از تشبیه، کدام صور خیال به زیبایی آن افزوده است؟75/0

5/025/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/05/0

5/0
د

دستور (8 نمره)

1) در گروه اسمی «این دو باغ بسیار بزرگ» هسته کدام است؟

2) در عبارت «باغبان، گل ها را آبیاری می کند» نوع تکواژهای وابسته را معین کنید.

3) جمله ی «رودکی را پدر شعر فارسی می دانیم» را زیر نمودار رسم کنید و نام هر یک از اجزای آن را بنویسید.

4) از مصدر «رفتن» و «افتادن» فعل پیشوندی بسازید.

5) فعل مجهول « برد، خواهد شد» را به زمان معلوم آن برگردانید.

6) جمله «علی رفت» را گذرا کنید.

7) درعبارت «مولوی در مثنوی جان را سرچشمه ی خوشی می شمارد» نوع متمم جمله را بین کنید.

8) با کلمه ی «حیات» طولانی ترین گروه اسمی معنادار بسازید.

9) یک جمله ی سه جزئی بی فعل مثال بزنید و گزاره ی آن را مشخص نمائید.

10) واژه ی « مهندس» را یک بار به عنوان شاخص و یک بار دیگر به عنوان هسته ی گروه اسمی به کار ببرید.

11) با رسم نمودار پیکانی، وابسته ی وابسته را در گروه های اسمی زیر مشخص کنید ونام آن ها را بنویسید.

الف) دو جفت جوراب ب) رنگ سبز روشن

12) نقش های تبعی را در جمله ی زیر نشان دهید و نام آن را بنویسید.

«رستم ، پسر زال اسیر اسارت و بندگی نمی گردد»

13) در عبارت « به سلامت» کدام بخش از اجزای کلام حذف گردید و بنویسید این نوع حذف چه نام دارد؟

14) برای الگوی زیر یک مثال بیاورید.

الف) اسم + بن مضارع اسم

ب) اسم مشتق + اسم اسم

15) جمله ی «شعر این دوره، پناه شکست خوردگان و نو میدان و از راه واماندگان» شده بود؟ چند جزئی است.

سر افراز باشید و پیروز5/0

5/0

15/0

25/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

15/0

5/0

5/0

5/0

25/0
به نام خداوند جان و خرد

نام و نام خانوادگی: پایه: سوم رشته: علوم انسانی دبیرستان:

آزمون: زبان فارسی 3 سال تحصیلی تاریخ: وقت:70 دقیقه


ردیف

سوالات

بارم


الف

زبان شناسی(4 نمره)

1) طبق چه قاعده ای واحدهای زبانی زیر نادرست است؟

الف) علف، درخت می کارد ب) من به مدرسه می رویم ج) داگک

2) الگوی هجایی واژه ی «آرد» را بنویسید.

3)آهنگ جملات زیر را بنویسید.

الف)آیا طلوع زیبایی خورشید را دیدی؟ ب) چرا علی به خانه نرفت؟

4) تغيير تکیه، روی کدام واژه سبب تغییر معنایی عبارت زیر می شود.

«ولی دانش آموز باید بداند که با تلاش و پیگیری مستمر می تواند به نتیجه رسید»

5) کوچکترین واحدهای زنجیره ی گفتار ................................ هستند

6) در عبارت «این جا آشپزخانه ندارد» رعایت نکردن کدام واحد زبرزنجیری ابهام ایجاد می کند؟5/15/0

15/025/0

25/0


ب

املاو بیاموزیم (3 نمره)

1) در واژه های زیر واج میانجی را مشخص کنید.

الف) نامه ای ب) آهوان

2) پسوند «ان» درواژه های زیر بیانگر چه مفهومی است.

الف)بامدادان ب) سپاهان

3) در جمله «عده ای با خرید نان بیش از حد، تفریط می کنند» کاربرد کدام واژه نادرست است؟ صحیح آن را بنویسید.

4) شیوه ی بیان جمله ی «بخوان به نام پروردگارت» چگونه است؟ دلیل خود را بنویسید.

5) شکل صحیح املای واژه های نادرست زیرا بنویسید.

شیوه و نسق، اضغاث احلام، معادل و هم تراز، خبط و خطا، کلام مزبور، وهله ی اول، امارت و آباد کردن،

6) کدام واژه ی زیر از نظر املایی نامطابق است، آن را مشخص کنید.

فتییله ، منابع ، مجلس ، اجتماع، کاهش5/0

5/05/05/075/025/0


ج

دستور (8 نمره)

1) واج های کلمه ی « آسایش » را مشخص کنید.

2) گروه اسمی «حیات پر شور شاعر ایرانی» چند تکواژ دارد؟ هسته ی این گروه اسمی را مشخص کنید.

3) هر یک از تکواژهای «برای» و «درخت» چه نوع تکواژ آزادی محسوب می شود؟

4) در جمله ی «چوپان گوسفندان خود را به سبزه زار آن طرف رودخانه برد» تکواژ استثنایی و تصریفی را معین کنید.

5) گونه مودبانه ی «آمدن» را درباره ی مخاطب بنویسید.

6) جمله ی « آن انسان دانا با هوشیاری تمام وجودش را به گناهان نیالود» چند جزئی است ؟ جمله را زیر نمودار رسم کنید و نام اجزا را بنویسید.

7) جمله ی ناگذر «علی آمد» را گذرا کنید.

8) در عبارت های زیر چه بخشی حذف شده است و به چه قرینه ای ؟

الف) چه بهتر که شما این کار را انجام دهید.

ب) خواستم به او بگویم اما نتوانستم

9) فعل مناسب را از داخل کمانك انتخاب کنید «لشکر برای مقابله با دشمن به نزدیک مرز (رسید، رسیدند)»

10) فعل «داشتیم می نوشتیم» را با حفظ شخص به زمان های زير برگردانید.

الف) مضارع اخباری ب) ماضی بعید

11) فعل «پخت» را در دو جمله ی مختلف به کار ببرید به طوری که در هر کاربرد معنای آن تغییر یابد.

12) ساختمان فعل جمله های زیر را مشخص کنید ( ساده ، پیشوندی، مرکب)

الف) او از خواسته هایش چشم پو شيد ب) قایق دارد درآب فرو می رود

13) جمله ی «کار یعنی خلاقیت و سازندگی» چند جزئی است؟ و بنویسید کدام واژه معادل فعل است؟

14) جمله ی «ققنوس به ارامی بر توده ی هیزم نشست»

الف) با افزودن تکواژ گذار ساز، فعل جمله را گذرا کنید.

ب) جمله را به صورت مجهول بنویسید.5/0

5/0

5/0

5/025/0

25/125/0

5/0

25/0

5/05/0

5/05/05/0
د

نگارش (5 نمره)

1) جملات زیر را ویرایش کنید

الف) آن کاری که کردی را نپسندیدم.

ب) گلستان توسط سعدی نوشته شد.

2) عام ترین راه تشریح چیست؟

3) نوشته های تحلیلی حاصل ................................. هستند.

4) در زندگی نامه هایی که شکل کاملا زمان گونه دارند، نویسنده، سعی می کند بر اساس ................. و با اتکا ......................... زندگی یکی از بزرگان را در قالب یک ماجرا بیان کند.

5) بیت زیر را بازگردانی کنید.

گرت همواره باید کامکاری زمور آموز رسم بردباری

6) چرا جمله ی «این بیمار از ضعف برخوردار است» به لحاظ نگارشی غلط است، صورت صحیح آن را بنویسید.

7) نوشته ی زیر که بخشی از زندگی نامه ی گاندی است، نویسنده برای خارج نمودن نوشته از حالت عادی از چه شیوه ای استفاده کرده است؟

اصلاح گر بود یا قدیس یا سیاستمداری بی پروا؟ در نظر اکثریت جهانیان «موها نداس . ک . گاندی» اصلاحگری انقلابی بود موری لاغر اندام، با لنگی پیچیده دور بدنش که خلق را به نافرمانی از اصول ظالمانه ی حاکم بر کشورش فرا می خواند.

سر افراز باشید و پیروز
امضاء :

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد....!
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  خلاصه‌ي نكات درس اقتصاد سال دوم انسانی افسانه پناهی 0 183 12-03-2014، 04:45 PM
آخرین ارسال: افسانه پناهی
  کلمات مترادف ومتضادعربی3علوم انسانی سولماز 0 144 12-03-2014، 09:11 AM
آخرین ارسال: سولماز
  نمونه سوالات تستی وتشریحی ادبیات WiSe 0 341 07-02-2014، 05:31 PM
آخرین ارسال: WiSe
  نمونه سوالات دانشگاه پیام نور رشته ادبیات فارسی محض انجمن مخ ها 0 2,668 15-02-2012، 10:41 AM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  سوالات زبان فارسی چهارم دبیرستان + پاسخ تشریحی M@h$A 0 1,571 20-01-2012، 02:48 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  نمونه سوالات نهایی زبان فارسی سوم دبیرستان + پاسخ تشریحی M@h$A 0 12,060 20-01-2012، 02:04 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  نمونه سوالات نهایی عربی سوم دبیرستان + پاسخ تشریحی M@h$A 0 6,538 20-01-2012، 01:59 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  نمونه سوالات نهایی ادبیات سوم دبیرستان + پاسخ تشریحی M@h$A 0 2,334 20-01-2012، 01:55 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  سوالات زبان فارسی اول دبیرستان + پاسخ تشریحی M@h$A 0 2,996 05-01-2012، 12:54 AM
آخرین ارسال: M@h$A
  سوالات زبان فارسی دوم دبیرستان + پاسخ تشریحی M@h$A 0 12,758 25-12-2011، 04:00 PM
آخرین ارسال: M@h$A

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان