امتیاز موضوع:
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3.5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ادبیات اختصاصی علوم انسانی – خرداد ماه
#1
الف) معنی و مفهوم شعر و نثر (6 نمره )

معنی و مفهوم هر یک از بیت ها و عبارت های زیر را به نثرروان بنویسید.

1) حاکم خود را به جان فرمان کنیم (25/0)

2) جهان را سر به سر آئینه می دان (25/0)

3) در عدم هم زعشق بوی هست (25/0)

4) ما را اینجا مقام صواب نباشد (25/0)

5) دشمنان او را ز غیرت می درند دوستان هم روزگارش می برند (5/0)

6) درخت تو گربار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را (5/0)

7) در فصل ربیعی که صواب برد آرمیده بود و اوان دولت ورد رسیده . (5/0)

8) این همه اسباب منازعت و مکاوحت از بهر حطام دنیا به یک سوی نهادند. (75/0)

9) گهر بخشنده ی ابر تتق بند زر افشاننده ی صبح شکرخند (75/0)

10) فایدۀ تقرب به ملوک رفعت منزلت است و اصطناع دوستان و قهر دشمنان (1)

11) از تیغ مهر و ناوک انجم خلاص یافت این ابلق زمانه زبرگستوان برف (1)

ب) معنی لغت (2 نمره)

معنای هر یک از واژه های مشخص شده را بنویسید.

1) امین خدا، مهبط جبرئیل 5) شمول فهم و حذاقت وی زیادت گشت

2) امارات آن بر خود ظاهر نگردانید 6) ز یمن نام شما خود زبان من گویاست

3) نمرود مر ندیمان را گفت 7) جرگه ی شکارگاه مرال است

4) در طبق با مکبه 8) یک دنیا استغنا و طمانینه و آرامش روح دارد

پ) خودآزمایی (4 نمره)

1) مقصود مولانا از بیت «قافیه اندیشم و دلدار من / گویدم مندیش جز دیدار من» چیست؟ (5/0)

2) در منظومۀ منطق الطیر عطار " سی مرغ و سیمرغ" تمثیل از چیست؟ (5/0)

3) در بیت : بر سجده ی احساس بنفشه است نشانی / سجاده ی سبزی که به الوند گشوده است » سجاده سبز بنفشه نماد چیست؟ (5/0)

4) بیت " از پی هر شکست پیروزی است / از دل شب سپیده می آید" کدام آیه قرآنی را تداعی می کند؟ (5/0)

5) دربارۀ «ایهام لطیفی که در بیت: از درد سخن گفتن و از درد شنیدن / با مردم بی درد ندانی که چه دردی است» توضيح دهيد. (5/0)

6) بیت «همی تا کند پیشه، عادت همی کن/ جهان مر جفا را، تو مر صابری را از نظر دستوری مرتب کنید. (5/0)

7) منظور از عبارت «کار و بار و حشمت ایشان برود» چیست؟ (5/0)

8) دکتر محمد اسلامی ندوشن چه شباهت هایی را میان تاریخ بیهقی و شاهنامه فردوسی یافته است؟ (ذکر دو مورد) (5/0)

*********************************

ت) درک مطلب (4 نمره)

1) با توجه به عبارات زیر به سوالات پاسخ دهید.

«اسفندیار تنها در غم پادشاهی خود نیست. او براستی خواستار رستگاری رستم است اما نه به بهای آن که رستگاری خود و دین بهی را ندیده گیرد .... رستم نیز خواستار رستگاری خود است اما از نظر گاه وی رستگاری نیست مگر در مردانگی و آزادگی»


- تفاوت نگرش رستم و اسفندیار را در مورد رستگاری چگونه ارزیابی می کنید؟ (5/0)

- نام دیگر دین بهی چیست و نماینده ی آن چه کسی است ؟ (5/0)

*****************************

2) نگر، نشمری، ای برادر، گزافه / به دانش دبیری و نه شاعری را

بلی این و آن هر دو نطق است لیکن/ نماند همی سحر، پیغمبری را

من آنم که دریای خوکان نریزم / مراین قیمتی در لفظ دری را

پسنده است باز هر عمار و بوذر / كند مدح محمد مر عنصری را

الف) منظور از این و آن در بیت دوم چیست؟ (5/0)

ب) منظور شاعر از مصراع دوم بیت سوم چیست؟ (5/0)

ج) شاعر در بیت چهارم انجام چه امری را ناپسند می داند؟ (5/0)

د) چرا شاعر نویسندگی و شاعری را دانش واقعی بشمار نمی آورد؟ (5/0)

*****************************

3) تمثیل مولانادر دو بیت داده شده بیانگر چیست؟ (5/0)

دانه باشی مرغکانت بر چینند غنچه باشی کودکانت برکنند

دانه پنهان کن به کلی دام شو غنچه پنهان کن گیاه بام شو

- گیاه بام شدن کنایه از چیست؟ (5/0)

ت) دانش های ادبی (3 نمره)

1) بزرگترین پهلوان کیانی و پسر گشتاسب است او از یک سو، قهرمان ملی بزرگی است که تورانیان را از ایران دور می کند .... و از سوی دیگر قهرمان نام آوری است که دین را در ایران و کشورهای دیگر رواج می دهد. نام پهلوان مورد نظر را بنویسید. (25/0)

2) فکر اصلی و مسلط بر هر اثر ............................... نام دارد (25/0)

3) دو ویژگی از ویژگی های نثر مصنوع (متکلف) را بنویسید. (5/0)

4) نام دو آرایۀ ادبی موجود در بیت زیر را بنویسید. (5/0)

باران دو صد ساله فرو ننشاند این گرد بلا را که تو انگیخته ای

5) کلیم را به دلیل ابداع معانی دلنشین ........................ لقب داده اند که غزلیات غنایی او به سبک ................. است (5/0)

6) سرایندگان مجموعۀ اشعار «مثنوی شباهنگ» «گنجشک و جبرئیل» را بنویسید. (5/0)

7) ابزار اصلی کار طنزپرداز چیست؟ چگونه آنرا به خدمت می گیرد؟ (5/0)

******************************

ج) شعر حفظی (1 نمره)

1) بازآمدم چون عید نو، تا ...................... وین چرخ مردم خوار را، ....................

2) مرغان نظرباز سبک سیر، فروغی .............................................................


ادبیات اختصاصی – نیم سال اولمعنی ابیات و عبارات داده شده را به فارسی روان بنویسید. (6 نمره)

1) برآن باره ی پیل پیکر نشست (25/0)

2) هنوز در تعقیب آنم (25/0)

3) وراهوش در زابلستان بود (25/0)

4) لابه ی رستم در اسفندیار کارگر نمی افتد (25/0)

5) مرا بدان مشرع بر وملاح را به من نمای (5/0)

6) حسنک عاقبت تهور و تعدی خود کشید (5/0)

7) خداوندی که در ذاتش علل نیست جهانداری که در ملکش خلل نیست (5/0)

8) به افتعال و شبعده قضای آمده بازنگردد (75/0)

9) خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد زمین بوس قدر تو جبرئیل کرد (75/)

10)مراتب میان اصحاب مروت و ارباب همت مشترک و متنازع است (1)

11) گردش زمان طیش ربیع آن را به طیش خریف مبدل نکند . (1)

لغت 2 نمره

الف) بساط مداعبت گسترد ه) پادشاهی اسفندیار اهورایی است

ب) توجح و تحیر سود نخواهد داشت و) چند صباحی کر و فری می کنند

ج) سر حسنک بداشته در طبقی با مکبه ز) برای گشادن در دكان معد بود

د) حله بهشت بیاوردند ح) به گرز و کوپال درمان کنم

خودآزمایی (4 نمره)

1) بیت «شبی بر نشست از فلک بر گذشت به تمکین و جاه از ملک برگذشت» به کدام واقعه اشاره دارد؟ بنویسید. (5/0)

2) اسلامي ندوشن در یادنامۀ ابولفضل بیهقی چه شباهت هایی را میان تاریخ بیهقی و شاهنامۀ فردوسی یافته است؟ (دو مورد)(5/0)

3) دربارۀ این جمله «مردم به دل مردم است» توضیح دهید. (5/0)

4) باد در مشت داشتن کنایه از چیست؟ (5/0)

5) آرایۀ شاخص بیت : یا رب این آتش که در جان منست سردکن زانسان که کردی بر خلیل» را معلوم کنید. (5/0)

6) عبارت «جهان خوردم و کارها راندم» به چه معنی است؟ (5/0)

7) شیر و دمنه در داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه هر یک نمایندگان چه شخصیت هایی هستند. (5/0)

8) دو عنصر از عناصر داستانی را نام ببرید. (5/0)

درک مطلب (4 نمره)

الف) با توجه به عبارات زیر به سوالات پاسخ دهید.

بیهقی در جای دیگر راه خوب زیستن را آن می داند که شخص « آزاد مردان را اصطناع کند و تخم نیکی بپراند – هم این جهانی و هم آن جهانی تا از وی نام نیکو یادگار ماند و چنان نباشد که همه خود خورد و خود پوشد که هیچ مرد بدان نام نگرفته است ....»

1) بیهقی "راه خوب زیستن" را چگونه می داند؟ (5/0)

2) بیهقی در این عبارت آدمی را از چه باز می دارد؟ (5/0)ب) منظور بیهقی از عبارت : «دولت افتادن و خیزان بهتر باشد» چیست؟ (5/0)

ج)" اسفندیار در آرزوی توانایی و بی مرگی است در جهانی که مرگ پایان همۀ راه هاست" شاهنامه بی مرگی اسفندیار را چگونه ترسیم کرده است؟ (5/0)

د) "این بوسهل مردی امام زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود. اما شرارت و زعارتی در طبع وی موکد نشده و لا تبدیل لخلق الله – و با آن شرارت دلسوزی نداشت" با توجه به عبارات داده شده به سوالات زیر پاسخ دهید.

1) دو صفت مثبت و منفی بوسهل زوزنی را بنویسید. (5/0)

2) نویسنده چگونه از آیۀ قرآنی برای تائید سخنان خود بهره جسته است؟ (5/0)

ه) قدیمی کاولش را ابتدا نیست کریمي کاخرش را انتها نیست = دو صفت از صفات الهی در بيت را بنویسید. (5/0)

و) چه وصفت کند سعدی ناتمام؟ علیک الصلوه ای نبی الستلام» یک ترکیب وصفی بیابید و معنی آن را بنویسید. (5/0)


دانش های ادبی (3 نمره)

1) تحمید در لغت به معنی حمد و ................... و گفتن .................... است. 5/0

2) اسفندیار بزرگترین پهلوان کیانی است. او از یک سو قهرمان ................... است که شر تورانیان را از ایران دور می کند و از سوی دیگر قهرمان .................... است که دین را در ایران و کشورهای دیگر رواج می دهد. (5/0)

3) هسته (طرح داستان) در داستان گلیه مرد چگونه است؟ (5/0)

4) قصص الانبیا اثر کیست و متعلق به چه قرنی است؟ (5/0)

5) یک نمونه ی والای نثر فنی و نمونه موفق نثر مسجع را بنویسید. (5/0)

6) مثنوی گل و نوروز و سیاست نامه به ترتیب از چه کسانی است؟ (5/0)

حفظ شعر (1 نمره)

الف) ای گل خوش نسیم من، ................... کز سر صدق می کند .................... (5/0)

ب) ........................ حلقه ی دام بلاست هر که در این حلقه نیست ................... از این ماجراست. (5/0)


زبان فارسی تخصصی (ویژه علوم انسانی)


زبان شناسی (4 نمره)

1) الگوی هجایی کلمات داده شده را بنویسید . (5/0)

شاد . آب

2) بر اساس الگوی زیر یک گروه اسمی بنویسید. (5/0)

اسم + پسوند اسم

3) عبارت «چوپانان، گوسفندان را چریدند» طبق کدام الگوی گفتاری است. صحیح آن را بنویسید. (5/0)

4) چرا واژه «پفب» با وجود تاثیرپذیری از الگوی سه گانه کاربرد دستوری ندارد؟ (5/0)

5) هنگام ضبط واژه ها در فرهنگ لغات صورت .................. مدخل اصلی واقع می شود. (25/0)

6) در کدام سطح زبان شناسي به انواع روابط ساختاری، تاریخی و جامعه شناختی موجود میان واژه ها می پردازد؟ (25/0)

7) کدام بخش از زبان بیش از هر بخش دیگر زبان، از انواع تغییر و تحول علمی و صنعتی و .... تاثیر می پذیرد. چرا؟ (5/0)

8) صورت پایه و تصریفی را در فعل «رفتم» نشان دهید. (5/0)

9)استعمال واژۀ «بپا» یا «یک کلاغ، چهل کلاغ» مربوط به کدام یک از اطلاعات در فرهنگ نویسی است؟ (5/0)

ب) املا و بیاموزیم (3 نمره)

1) املای درست کلمات زیر را بنویسید . (1 نمره)

صواب آخرت، فره ی ایزدی، سباء و وحوش، محیل و دشمن خوی، تسمیر و سود بخشی ، ترهیب و تشویق، اغراء و تحریک

2) نوع واژه های هم آوای داده شده را معلوم کنید. (5/0)

صلاح – سلاح خویش – خیش

3) فاصله و نیم فاصله را در ترکیب «دیوار چین» معلوم کنید .(5/0)

4) واج میانجی را در کلمات «آشنایان و پلکان» مشخص کنید . (5/0)

5) پسوند «ان» در «شامگاهان و بیداران» چه معنایی دارد؟ (5/0)ج) نگارش (5 نمره)

1) دو نوشتۀ زیر را از نظر بیان بررسی کنید. (5/0)

الف) صبح است. آفتاب مثل تشتی از طلای گداخته بر گوشۀ جهان گذاشته شده، فلک نقاش می خواهد عالم را طلایی کند اما هنوز دست بکار نشده است.

ب) نشانه های تصویری یعنی نشانه ای که میان صورت و مفهوم آن مشابهتی عینی و تقلیدی وجود دارد.

2) کدامیک از عوامل زبانی در عبارت ذیل به چشم می خورد؟ (5/0)

"صدایی وهم انگیز و درشتناک از انتهای حنجره ای برخاست و سکوت و پنجره ها را با نعره سنگ شکست."

3) عبارات داده شده را به یک جملۀ هنری و ادبی تبدیل کنید(با استفاده از آرایۀ استعاره، تشخیص ) 5/0

"خورشید می درخشد"

4) درعبارت «سیل حرفها بود که از دهانش طغیان می کرد » 5/0

5) یک بند نوشتۀ طنز آمیز در مورد پرحرفی بنویسید. (1 نمره)

6) در کدام بند عبارات داده شده نقش آگاهی دهنده دارد و یا احساس عاطفی را بهتر نشان می دهد؟ 1

الف) لرزش شبانۀ جنگل سراپایش را فراگرفت ... تاریکی غلیظ تر می شد و بیشه ظلمانی بود.

ب) عمل دیگری که در نوشته های ادبی بیشتر دیده می شود صداقت و صمیمیت است.

7- الف) قسمتی از فیلم که زمان در آن تداوم دارد .......................... نام دارد.

ب) هر نمایش نامه از دو بخش ........................... و ............................... تشکیل می شود.

ج) حرکت تکنیکی مربوط به ........................ است.

دستور 8 نمره

1) در گروه اسمی «این آرامش نسبی» 25/1

الف) هسته را معلوم کنید ب) تعداد تک واژه های گروه اسمی را بنویسید.

ج) در این گروه یک تکواژ وابسته تصریفی و یک تکواژ وابستۀ اشتقاقی معلوم کنید.

د) آرامش چند واج دارد؟

2) نمودار جملۀ « بسی رنج بردم در این سال سی» را رسم کنید و نام اجزای سازندۀ آنرا بنویسید. (1)

3) عبارت « سنگ از كوه غلتيد»را گذرا کنید. (5/0)

4) در عبارت زیر کدام کلمه نقش شاخص را داراست؟ (5/0)

الف) دکتر رادیدم

ب) دکتر احمدی – پزشک توانمندی است

5) انواع تکواژ را در کلمات داده شده معلوم کنید. 1 نمره

میز . برای . گلستان، درختان

6) جملات داده شده را از نظر هسته و وابسته (جمله مستقل ساده - مرکب) بررسی کنید . 75/0

الف) جمله از واحدهایی ساخته می شود. جملات معنادار و منسجم برگرفته از یک یا چند گروه است.

ب) جمله سخنی است که بتوان آنرا به دو بخش نهاد و گزاره تقسیم کرد.

7) در شیوۀ بلاغی، تشخیص نقش ها به چند طریق صورت می گیرد؟ در عبارات زیر معلوم کنید. 1

الف) از هر دری با دوست سخن گفتم ب)شکفته ترین گل هستی – نگاه متبسم مادر به فرزند است

با دوست از هر دری سخن گفتم نگاه متبسم مادر به فرزند، شکفته ترین گل هستی است

8) جملات داده شده هر یک چند جزیی اند؟ 5/0

الف) زندگی یعنی عقیده

ب) شب بخیر

9) وابسته های وابسته را معلوم کنید. 1

الف) دو تخته قالی

ب) رنگ سبز یشمی

ج) هوای نسبتا خوب

د) کتاب این مرد

10) در عبارت زیر کدام کلمه نقش تبعی دارد نوع آنرا بنویسید. 5/0
امضاء :

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد....!
پاسخ
 سپاس شده توسط نوید خزدوز


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  خلاصه‌ي نكات درس اقتصاد سال دوم انسانی افسانه پناهی 0 190 12-03-2014، 04:45 PM
آخرین ارسال: افسانه پناهی
  کلمات مترادف ومتضادعربی3علوم انسانی سولماز 0 146 12-03-2014، 09:11 AM
آخرین ارسال: سولماز

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان