امتیاز موضوع:
  • 9 رأی - میانگین امتیازات: 3.67
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تست علوم زمین چهارم تجربی
#1

-اراتوستن چه چيزي را اندازه گيري کرد؟

الف) کروي بودن زمين ب) مساحت زمين ج) شعاع زمين د) محيط زمين


- انحراف آونگ فوکو در استوا ، قطب و بين اين دو چگونه است؟

الف) بدون انحراف- دايره اي - بيضوي ب) بدون انحراف- بيضوي - دايره اي
ج) بيضوي - بدون انحراف - دايره اي د) دايره اي - بدون انحراف – بيضوي


- اثبات حرکت وضعي و انتقالي زمين چگونه انجام گرفت؟

الف) آونگ فوکو – اثر دوپلر ب) آونگ فوکو - طلوع و غروب خورشيد
ج) اثر دوپلر – آونگ فوکو د) طلوع و غروب خورشيد- اثر دوپلر


- اثر دوپلر در مورد صدا و نور به چه صورت است؟

الف) صداي دورشونده زير صداي نزديک شونده بم نور نزديک شونده آبي نور دورشونده قرمز
ب) صداي دورشونده بم صداي نزديک شونده زير نور نزديک شونده آبي نور دورشونده قرمز
ج) صداي دورشونده زير صداي نزديک شونده بم نور نزديک شونده قرمز نور دورشونده آبي
د) صداي دورشونده بم صداي نزديک شونده زير نور نزديک شونده قرمز نور دورشونده آبي


کدام عبارت صحيح نيست؟

الف) نور ستاره اي که از زمين دور مي شود، متمايل به آبي مي شود.
ب) هرچه فاصله يک ستاره از زمين بيشتر شود، طول موج نور بلندتر مي شود.
ج) نور ستاره اي که به سمت ما مي آيد، بيشتر متمايل به آبي است.
د) هرچه فاصله يک ستاره به زمين نزديکتر شود، طول موج آن کوتاهتر مي شود


- کدام عامل جزو عوامل گرم بودن هوا در تابستان نيست؟

الف) طولاني بودن روز ب) نزديک بودن خورشيد ج) قائم تابيدن خورشيد د) کم بودن اندازه سايه ها


- حرکت وضعي و انتقالي زمين درچه جهتي است؟

الف) هردو پاد ساعتگرد ب) هردو ساعتگرد ج) ساعتگرد – پاد ساعتگرد د) پادساعتگرد- ساعتگرد


- روز اول تير در نيمکره شمالي و روز اول دي در نيمکره جنوبي چه زماني است؟

الف) زماني که خورشيد به مدار راس السرطان قائم مي تابد، زماني که خورشيد به مدار راس الجدي قائم مي تابد
ب) زماني که خورشيد به مدار راس السرطان قائم مي تابد، زماني که خورشيد به مدار راس السرطان قائم مي تابد
ج) زماني که خورشيد به مدار راس الجدي قائم مي تابد، زماني که خورشيد به مدار راس الجدي قائم مي تابد
د) زماني که خورشيد به مدار راس الجدي قائم مي تابد، زماني که خورشيد به مدار راس السرطان قائم مي تابد


- زماني که خورشيد بر مدار راس الجدي قائم مي تابد بترتيب در نيمکره شمالي و جنوبي چه روزي است؟

الف) اول تير – اول تير ب) اول دي – اول دي ج) اول تير - اول دي د) اول دي – اول تير


- زماني که دو نصف النهار به شرق مي رويم و زماني که دو نصف النهار به غرب مي رويم چه تغيير ساعت انجام مي گيرد؟

الف) در هر دو صورت دو ساعت جلو مي رود ب) در هر دو صورت دو ساعت عقب مي رود
ج) دو ساعت جلو و دو ساعت عقب مي رود د) دو ساعت عقب و دو ساعت جلو ميرود


اگر دو شهر الف و ب 5 ساعت اختلاف زماني داشته باشند، فاصله بين آنها چند درجه خواهد بود؟

الف) 50 ب) 25 ج) 75 د) 15


اگر دو شهر الف و ب 100 درجه اختلاف داشته باشند، حداقل اختلاف زماني بين آنها چقدر خواهد بود؟

الف) 5 ب) 6 ج) 8 د) 10


سايه ها در ايران در کدام جهت تشکيل مي شوند؟

الف) شمال ب) جنوب ج)غرب د) شرق


در چه روزي از سال آفتاب در ايران کاملا قائم مي تابد؟

الف) اول تير ب) اول فروردين ج) هيچکدام د) هر دو


در روز اول مهر در سه شهر بغداد ، تهران و کابل طول روز چه فرقي با هم دارد؟

الف) هر سه برابر ب) بغداد> تهران > کابل
ج) کابل > تهران > بغداد د) تهران> کابل> بغداد


- لايه هاي زمين از نظر شيميايي کدامند؟ ( بترتيب)

الف) سست کره سنگ کره گوشته زيرين هسته داخلي و هسته خارجي ب) گوشته هسته پوسته
ج) سنگ کره سست کره گوشته زيرين هسته خارجي و هسته داخلي د) پوسته گوشته هسته


- حالت مواد در هر يک از بخشهاي هسته خارجي- سست کره و منطقه تغيير فاز چگونه است؟

الف) مذاب، خميري، جامد ب) خميري، مذاب، جامد
ج) مذاب، جامد، خميري د) خميري، جامد، مذاب


- تعاريف مقابل مربوط به کدام گزينه اند؟

معادل پوسته اقيانوسي ( ازنظر ترکيب) – قطعات ذوب نشده درون مواد مذاب – عميقترين خاستگاه ماگما

الف) ميانبار، افيوليت، کيمبرليت ب) افيوليت، ميانبار، کيمبرليت
ج) افيوليت کيمبرليت ميانبار د) ميانبار، کيمبرليت، افيوليت


- سنگهاي جامدي که بصورت شناور در مواد مذاب به سطح زمين راه پيدا مي کنند، چه نام دارند؟

الف) سنگهاي بيگانه ب) سنگهاي آذرآواري ج) خاکستر آتشفشاني د) ميانبار


- ترتيب قرارگيري بخشهاي مختلف يک مجموعه افيوليتي از پايين به بالا کدامست؟

الف) گابرو، پريدوتيت، دايک صفحه اي، بازالتهاي بالشي
ب) پريدوتيت، گابرو، دايک صفحه اي، بازالتهاي بالشي
ج) گابرو، پريدوتيت، بازالتهاي بالشي، دايک صفحه اي
د) پريدوتيت، دايک صفحه اي، بازالتهاي بالشي، گابرو


- کداميک ترکيبي معادل پوسته اقيانوسي دارند؟

الف) افيوليت ب) کيمبرليت ج) ميانبار د) شهابسنگ ها


- عامل بوجودآورنده افيوليت چيست؟

الف) رانده شدن پوسته اقيانوسي به زير پوسته قاره اي ب) فرورانش پوسته اقيانوسي
ج) رانده شدن پوسته قاره اي به زير پوسته اقيانوسي د) فرورانش پوسته قاره اي


- کداميک ترکيبي معادل هسته زمين دارند؟

الف) افيوليت ب) کيمبرليت ج) ميانبار د) شهابسنگ ها


-
سرعت انتشار امواج لرزه اي در سنگها به چه چيزي بستگي دارد؟

الف) چگالي و حالت ب) چگالي و الاستيسيته ج) حالت و الاستيسيته د) الاستيسيته و جنس


- بيشترين ضخامت پوسته درکجاست؟

الف) اقيانوس ب) قاره ج) کوه د) دشت


- اصلي ترين سنگ گوشته چه نام دارد؟

الف) افيوليت ب) پريدوتيت ج) کيمبرليت د) آندزيت


ترکيب پوسته قاره اي و اقيانوسي در کدام گزينه آورده شده است؟

الف) آندزيت – گرانيت ب) آندزيت – بازالت ج) بازالت – گرانيت د) بازالت – آندزيت


- بيشترين کاهش سرعت و بيشترين افزايش سرعت موج P در کدام ناحيه اتفاق مي افتد؟

الف) مرز گوتنبرگ – منطقه تغيير فاز ب) مرز موهو – منطقه تغيير فاز
ج) منطقه تغيير فاز – مرز گوتنبرگ د) منطقه تغيير فاز – مرز موهو


- علت بوجود آمدن منطقه سايه موج P و S چيست؟

الف) عبورنکردن موج S از مايعات– شکست موج P در مرز موهو
ب) عبورنکردن موج P از مايعات – شکست موج S در مرز موهو
ج) عبورنکردن موج S از مايعات– شکست موج P در مرز گوتنبرگ
د) عبورنکردن موج P از مايعات – شکست موج S در مرز گوتنبرگ


- حداقل زاويه بين مرکز سطحي دو زلزله همزمان بايد چقدر باشد تا منطقه بدون موج در هيچ نقطه اي از دنيا نداشته باشيم؟

الف) 78 ب) 103 ج) 142 د) 39


- علت تغيير جهت ميدان مغناطيسي زمين چيست؟

الف) وارونگي مغناطيسي ب) تغيير جهت حرکت وضعي و انتقالي زمين
ج) تغيير جهت جريان همرفتي در سست کره د) تغيير جهت جريان همرفتي در هسته خارجي


بيشترين سرعت موج S در کدام ناحيه است؟

الف) هسته داخلي ب) سست کره ج) انتهاي گوشته د) ابتداي پوسته


- کمترين سرعت موج P در کدام ناحيه است؟

الف) سنگ کره ب) سست کره ج) انتهاي گوشته د) ابتداي پوسته


تغيير ترکيب کاني شناسي بدون تغيير ترکيب شيميايي در چه عمقي صورت مي پذيرد؟

الف) سنگ کره ب) 100 تا 350 کيلومتري ج) هسته خارجي د)400 تا 670 کيلومتري


- اليوين در کدام منطقه با اسپينل تبديل مي گردد؟

الف) سنگ کره ب) هسته داخلي ج) منطقه تغيير فاز د) هسته خارجي


- چرا با افزايش عرض جغرافيايي، نيروي گرانش هم بيشتر مي شود؟

الف) افزايش چگالي ب) کاهش چگالي ج) افزايش ارتفاع د) کاهش ارتفاع


بهترين روش آشکارسازي درون زمين چيست؟

الف) افيوليت ب) ميانبار ج) امواج لرزه اي د) ترکيب شهابسنگ ها


تغيير جهت جريان همرفتي در هسته خارجي باعث چه رخدادي مي شود؟

الف) تغيير جهت قطبين جغرافيايي ب) تغيير جهت قطبين مغناطيسي
ج) تغيير شدت ميدان مغناطيسي د) تغيير موقعيت ميدان مغناطيسي


- کدام گزينه نشاندهنده وجود آهن و نيکل در هسته نمي باشد؟

الف) ترکيب شهابسنگ ها ب) تجربيات آزمايشگاهي ج) ترکيب ميانبار د) وجود ميدان مغناطيسي


اندازه هسته خارجي چگونه تعيين شده است؟

الف) با وسعت منطقه سايه موج S ب) با وسعت منطقه سايه موج P
ج) با شکست موج P در مرز گوتنبرگ د) با حذف موج S در مرز گوتنبرگ


پوسته اقيانوسي و قاره اي در کدام مورد با هم تفاوت ندارند؟

الف) حالت ب) چگالي ج) سن د) ضخامت


در يک زلزله، منطقه سايه موج P و S بترتيب چند درجه خواهد بود؟

الف) 78- 144 ب) 144- 78 ج) 103 – 142 د)142 -103


- در کدام گزينه بيشترين نيروي گرانشي بر يک جسم معين وارد مي شود؟

الف) استوا ب) قطب ج) روي گنبد نمکي د) بر روي قله اورست


- در کدام عرض جغرافيايي آفتاب زودتر طلوع مي کند؟

الف) صفر ب) 90 ج) 45 د) هيچکدام


- در هر يک از زواياي 155-125-98 کداميک از امواج P و S دريافت مي شوند؟(بترتيب)

الف) P-P-S ب) P و S - P - S ج) P – هيچکدام - P و S د) S – هيچکدام - P و S


- اگر طول جغرافيايي نقطه الف، 30 درجه شرقي و نقطه ب، 45 درجه غربي باشداختلاف ساعت اين دو نقطه چقدر مي شود؟

الف) 2 ساعت ب) 3 ساعت ج) 1 ساعت د) 5 ساعت


- در کدام گزينه احتمال پيداکردن الماس بيشتر است؟

الف) افيوليت ب) کيمبرليت ج) مواد مذاب د) شهابسنگ ها


چرا هسته داخلي جامد است؟

الف) افزايش فشار ب) کاهش دما ج) افزايش دما د) نوع مواد تشکيل دهنده


ناهنجاري گرانشي مثبت و منفي براثر وجود کدام مواد بوجود مي آيد؟

الف) فلزي – نمکي ب) نمکي – فلزي ج) آهکي – فلزي د) گچي – فلزي


در حال حاضر شدت ميدان مغناطيسي زمين چه تغييري مي کند؟

الف) تغييري نمي کند ب) بتدريج ضعيف مي شود ج) قويتر مي شود د) ناگهان ضعيف مي شود


وجود قاره واحد پانگه آ را چه کسي مطرح کرد؟

الف) هري هس ب) توزوويلسون ج) وگنر د) دوتوا


کداميک جزو بقاياي اقيانوس تتيس نيست؟

الف) احمر ب) مديترانه ج) سياه د)خزر


برخورد قاره اي – قاره اي و اقيانوسي - اقيانوسي هر يک باعث تشکيل چه عارضه اي مي شوند؟

الف) درازگودال – آتشفشان ب) جزاير قوسي – آتشفشان
ج) آتشفشان – کوه د) کوه – جزاير قوسي


رسوبات درياي تتيس را در کدام رشته کوه زير نمي توان يافت؟

الف) البرز ب) هيماليا ج) زاگرس د) پيرنه


- دليل حرکت ورقه هاي ليتوسفر زمين چيست؟

الف) جريان همرفتي در هسته خارجي ب) جريان همرفتي در سست کره
ج) چرخش زمين د) جزرومد


- محل از بين رفتن و بوجودآمدن پوسته بترتيب کجاست؟

الف) درازگودالها – کوه ها ب) پشته هاي ميان اقيانوسي – آتشفشان ها
ج) آتشفشان – کوه ها د) درازگودالها - پشته هاي ميان اقيانوسي


- آتشفشان انفجاري و تشکيل اقيانوس بترتيب حاصل چه نوع حرکت ورقه ها مي باشد؟

الف) برخورد اقيانوسي اقيانوسي – امتداد لغز ب) دورشونده – نزديک شونده
ج) برخورد اقيانوسي قاره اي – واگرا د) همگرا – برخورد قاره اي قاره اي


- انطباق حاشيه قاره ها از کدام منطقه صحيح مي باشد؟

الف) شيب قاره ب) دشت مغاکي ج) فلات قاره د) خط ساحلي- آفريقا و جزيره گرينلند بترتيب در کدام بخش قرار داشته اند؟

الف) لورازيا – لورازيا ب) لورازيا – گندوانا ج) گندوانا – گندوانا د) گندوانا – لورازيا


- وگنر عامل جابجايي قاره ها را چه مي دانست؟

الف) چرخش انتقالي زمين ب) چرخش وضعي زمين
ج) جريان کنوکسيوني(همرفتی) د) نيروي جاذبه زمين

...I dont know wat to Do... n even if i do... nothin changes
...Im Confused... Scared... So scared of the future ahead of me
!! Ya wat i have never been
!! is it my fault? well maybe ya... because im not Ordinary
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تست علوم زمین 2 چهارم تجربی M@h$A 0 242 10-01-2014، 01:59 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل دوم علوم زمین چهارم تجربی M@h$A 0 341 08-01-2014، 11:48 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل اول علوم زمین چهارم تجربی M@h$A 0 270 08-01-2014، 11:48 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل ۱ زیست شناسی سوم تجربی؛ دستگاه ایمنی M@h$A 0 438 13-09-2013، 11:19 AM
آخرین ارسال: M@h$A
  سوالات زمین شناسی چهارم دبیرستان + پاسخ تشریحی M@h$A 0 1,955 05-01-2012، 12:55 AM
آخرین ارسال: M@h$A

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان