امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مفاهیم واصطلاحات حسابداری...
#1
مفاهیم واصطلاحات حسابداری...
داراییها و بدهیها و سرمایه و درآمدها و هزینه ها عناصر حسابداری می باشند که آنها را به صورت زیر تعریف در حسابداری نموده اند .
دارائیها
کلیه اموال ،مطالبات،و سایر منابع مطعلق به یک مؤسسه که در نتیجه معاملات،عملیات مالی یا سایر
رویدادهای ایجاد شده و قابل شناسایی به پول بوده و دارای منافع آتی می باشد را دارایی گویند .
اگر بخواهیم چند دارایی اساسی را نام ببریم به موارد زیر اشاره می کنیم :
1 وجوه نقد 2مطالبات 3موجودیهای ج-ن-S-یوکالا 4داراییهای ثابت و تجهیزات حال هر کدام از داراییها را تعریف می نماییم:
1 وجوه نقد:شامل پول نقد در صندوق و چکهای بانکی و موجودیهای نقد در بانکها می باشد .
2 .مطالباتبدهکاران:شامل بدهکاران ما و اسناد دریافتی و سفته های دریافتنی ما از دیگران می باشد.
3.موجودیهای ج-ن-S-یو کالا:اجناسی است که مؤسسات در دریافت فعالیت خود به قصد فروش یا تولید کالا یا مصرف در عملیات خود خریداری و نگهداری می کنند.که موجودیهای ج-ن-S-یخود به سه طبقه تقسیم می شوند:1- مواد 2- موجودی کالا 3- ملزومات
4.داراییهایثابت :اموال بادوامی هستند که به قصد نگهداری بلند مدت خریداری و یاساخته شده و در عملیات یک مؤسسه مورد استفاده قرار می گیرند نمونه های داراییهای ثابت:زمین،ساختمان،ماشین آلات ،اثاثیه و... می باشد.قبل ازتعریف بدهیها همیشه این را مد نظر داشته باشید که بدهیها با بدهکاران که یک نوع دارایی می باشد فرق دارد و این دو را با هم تداخل نکنید .
بدهیها:تعهداتیاست که یک مؤسسه در مقابل اشخاص و مؤسسات دیگر دارد و از معاملات و رویدادهای گذشته ناشی شده اند و باید با پرداخت پول یا تحویل کالا یا انجامخدمات یا انتقال سایر اقلام داراییها تسویه گردند.
مؤسسات بر حسب نوع و حجم فعالیت و معاملات خود بدهیهای گوناگون دارند. نمونه های زیر می تواند از بدهیهای یک مؤسسه باشد:
1- بستانکاران 2- اسناد پرداختی 3- وامها بستانکاران
یعنی چه؟بستانکاران تعهدات یک مؤسسه است که در اثر خرید نسیه اموال ،کالاو خدمات از اشخاص و مؤسسات دیگر ایجاد شده است . اسناد پرداختی یعنی چه:بدهیهای ناشی ازمعاملات یک مؤسسه که در مقابل آن سند تجاری نظیر سفته یا برات صادر شده است .اسناد پرداختی گویند . وام چیست:مبالغی کهد یک مؤسسه از بانکها و مؤسسات اعتباری یا سایر اشخاص یامؤسسات استقراض و به موجب قرارداد یا سند تجاری مبادله شده ،تعهد می کند که اصل و فرع بهرهآن رادر موعد معین یا به اقساط بپردازد وام می نامند. سرمایه چیست :حق مالی صاحب یا صاحبان سرمایه یک مؤسسه نسبت به داراییهای آن مؤسسه را سرمایه گویند و یا در واقع با کسر کردن بدهیهای یک مؤسسه از کل داراییهای آن مؤسسه سرمایه به دست خواهد آمد.یعنی اگر ما بدهیهای بدهیهای خود از داراییهایمان را پرداخت کنیم هر چه باقی می ماند سرمایه ما است. معادله حسابداری به صورت خلاصه به صورت زیر می باشد :
دارایی=سرمایه +بدهی
ثبت معاملات در حسابها حسابها چه هستند؟ مارویدادهای مالی را در حسابها ثبت می کنیم در واقع رویدادهای مالی تحت عنوان حسابها ثبت و نگهداری می شوند .حساب را به طورمعمول به اختصار به شکل Tنشان می دهند . برای هر رویداد حسابهای مربوط به نام آن رویداد را ایجاد می نمایند. بدهکار حساب و بستانکار حساب همیشه طرف راست حساب را بدهکار و طرف چپ حساب را بستانکار گویند.یعنی وقتی می گوییم حسابی بدهکار شد ،باید در طرف راست آن رقمی را ثبت کنیم و وقتی می گوییم آن حساب بستانکار شده باید سمت چپ آن را ثبت کنیم پس هر حساب هم طرف بدهکار و هم طرف بستانکار دارد و اما هر حساب همیشه یک ماهیت بدهکار یا بستانکار دارد
حسابها ماهیت بدهکار یا بستانکار دارند یعنی چه ؟ برخیحسابها ماهیت بدهکار دارند یعمی همیشه مانده نهایی آنها بدهکار است و زمانی که ثبت بدهکار می شوند افزایش پیدا می کنند وبا ثبت بستانکار کاهش می یابند اما برخی از حسابهای دیگر ماهیت بستانکار دارند یعنی همیشه مانده نهایی آنها بستانکار است و برعکس حسابهای با ماهیت بدهکار با ثبت بستانکارافزایش پیدا کرده و با ثبت بدهکار کاهش پیدا می کنند .معادله حسابداری به شما می گوید حسابهایی که طرف راست معادله هستند یعنی داراییها ماهیت و مانده بدهکار دارند وحسابهای سرمایه و بدهی که سمت چپ هستند ماهیت و ماندهبدهکار دارند .طرف راست حساب را بدهکار و طرف چپ آن را بستانکار گویند.همچنین در معادله حسابداری حسابهای طرف راست معادله ماهیت بدهکار و حسابهای طرف چپ ماهیت بستانکار دارند. حسابداری دوبل باید گفت تمام عمل حسابداری در سیستم دوبل دارای مفهوم است سیستم دوبل به این معنا است که در هر معامله و رویداد مالی همیشه یک حساب بدهکار و یک حساب بستانکار می گردد یعنی در واقع دو حساب تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و در مقابل هر بدهکاری یک بستانکاروجود دارد و در واقع با یک حسابداری دوبل سیستم حسابداری توانا پویا و انعطاف پذیر و قابلیت آن در ثبت و انتقال و گرایش اطلاعات مالی در قالب صورت مالی قابل اعتماد و مفهوم خواهد شد .در نتیجه با در نظر گرفتن سیستم دوبل جهت انجام و ثبتحسابداری رویدادهای مالی موارد زیر باید رعایت شود :
اول:موضوع و رویداد مالی را به دقت تجزیه وتحلیل کنید یعنی دقت داشته باشید چه اتفاقی افتاده و چه حسابی را باید تحت تأثیر قرار دهید. دوم:چه حسابی افزایش یافته و چه حسابی کاهش پیدا کرده . سوم:اینکه حسابی که افزایش یافته چه ماهیتی و حسابی که کاهش پیدا کرده چه ماهیتی دارد . شناخت دفاتر قانونی ونحوه ثبت آنها و تهیه تراز آزمایشی دفاتر قانونی کدامند؟ طبق قوانین تجارت دفاتر قانونی چهار مورد می باشد :
1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارایی 4- دفتر کپیه یکی از دفاتری که در حسابداری بسیار مورد استفاده قرار می گیرد ولی از انواع دفاتر قانونی نمی باشد بلکه یک دفتر کمکی جهت حسابداری می باشد اشاره ای داشته باشیم . دفتر معین :نام دفتر معین را ممکن است زیاد شنیده باشید دفتر معین یک دفتر کمکی جهت حسابداری می باشد و به عنوان دفاتر قانونی نمیباشد . دفاتر روزنامه و کل دفتر روزنامه :دفتری است که معاملات و عملیات مالی یک مؤسسه به طور روزانه و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شود. دفترکل :دفتری است که حسابهای یک مؤسسه به تفکیک در آن نگهداری می شود حسابهای دفتر کل از لحاظ اصولی همانند همان حساب Tاست این دفتر اطلاعات لازم برای تهیه صورتهای مالی را فراهم می کند . دفتر کپیه:دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. دفتردارایی:دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول وغیر منقول و دیون مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده و در آن دفتر ثبت و امضاء نماید .
اصول عمومی حسابداری اصول حسابداری مبنا و قواعد و رهنمودهای حاکم به اندازه گیری ،ثبت و طبقه بندی و گزارش نتایج معاملات و عملیات و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک مؤسسه را گویند .
اصول حسابداری جنبه کاربردی تری نسبت به مفروضات دارند یعنی مفروضات چهارچوبهای کلی هستند اما اصول جنبه ی کاربردی تر و اجرایی تر قضایا در حسابداری می باشند .این اصول به شرح زیر می باشد.
1- اصل بهای تمام شده 2- اصل مقابله هزینه ها با درامد 3- اصل تحقق درآمد 4- اصل افشاء اصل بهای تمام شده کالاهاو خدماتی که توسط یک مؤسسه خریداری شده و یا مصرف و فروخته می شود علاوه بر قیمتهای تحقق یافته در معاملات ،ارزشهای گوناگونی چون ارزش واقعی ،ارزش جاری،ارزش جایگزینی و غیره دارند. اما در حسابداری قیمتهای تحقق یافته در معاملات که اصطلاحاً بهای تمام شده یا ارزش تاریخی نامیده می شود.مبنای ثبت وضبط اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی قرار می گیرد. اصل بهای تمام شده نیز یکی از اصولی می باشد که بسیار در حسابداری کاربرد دارد و به آن بسیار باید توجه شود .
اصل تحقق درآمد
اصل تحقق درآمد در حسابداری بیان می کند زمانی باید درآمد شناسایی شود که دو شرط وجود داشته باشد :اولاً معامله ای صورت پذیرفته باشد ثانیاً درآمد قابل اندازه گیری باشد .بنابراین زمانی ما می توانیم درآمد را شناسایی کنیم که این دو شرط وجود داشته باشد در غیر این صورت ما نمی توانیم بگوییم درآمد تحقق پذیرفته است .
اصل تطابق هزینه ها با درآمد زمانیکه ما درآمدی را شناسایی می کنیم باید هزینه های مرتبط با آن درآمد را نیز که منجر به کسب درآمد شده اند شناسایی کنیم و در واقع کلیه هزینه هاییکه در ارتباط با درآمد است بایدشناسایی شود .
میدانید که بعضی از هزینه ها ارتباط مستقیم با درآمدها دارند که این گونه هزینه ها مشخص می باشند مثلاً ما برای فروش کالایی هزینه حمل یا یا هزینه دیگری را متحمل میشویم که باید آنرا شناسایی کنیم درحالتی دیگر هزینه هایی به طور کلی در طول دوره کسب درآمد وجود دارند ولی ارتباط مستقیم با کسب درآمد ندارند که این گونه هزینه ها هم طبق اصل تطابق هزینه ها با درآمدها باید شناسایی شوند مثال بارز این گونه هزینه ها استهلاک می باشد ما در طول دوره مالی ازوسائل نقلیه استفاده می کنیم ولی برای یک فروش خاص یا مورد خاص هزینه آن را محاسبه نمی کنیم بلکه در پایان دوره یک حساب درآمد کلی شناسایی کرده و همچنین هزینه استهلاک دارایی را به طور کلی مربوط به یک سال را محاسبه می نماییم که این به دلیل رعایت اصل تطابق هزینه ها با درآمد می باشد.
اصل افشاء طبق اصل افشاء بیان می شود کلیه واقعیتهای با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی واحد تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش شود . به عنوان مثال زمانی که ما در صورتهای مالی خود مثلاً ترازنامه داراییها را به جاری یا به داراییهای بلند مدت یا بدهیهای بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم ومشخص می کنیم در واقع در جهت رعایت اصل افشاء اقدام نموده ایم.
انواع گزارشهای حسابداری
تراز آزمایشی فهرستی از نام و مانده حسابهای دفتر کل می باشد که معمولاً در پایان هر ماه به منظور آزمون توازن مانده حسابهای دفتر کل تهیه می شود و به عنوان مبنایی برای تهیه صورتهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد .
صورت حساب سود و زیان صورت سود و زیان یک صورت مالی است که در آن درآمدها و هزینه های یک مؤسسه طی یک دوره زمانی معین ،خلاصه و با یکدیگر مطابقت می شود و به رقم سود یا زیان خالص دوره می انجامد اگر بخواهیم صورت سود و زیان را به صورت خلاصه نشان دهیم به شکل زیر می باشد:
جمع هزینه ها –جمع درآمدها=سود خالصزیان خالص
اما صورت سود و زیان یک فرم و شکل اساسی دارد که باید در تهیه آن به نکات زیر توجه شود.
نام مؤسسه نام گزارش تاریخی که باید حتماً کلمه برای منتهی به تاریخ 000000در آن ذکر شود آموزشگاه علوم رایانه نوین صورت سود و زیان برای منتهی به تاریخ 29 اسفند سال 00000 درآمدها: ؟؟؟؟ کسر می شود هزینه ها هزینه آب ؟؟ هزینه برق ؟؟ سایر هزینه ها ؟؟ ؟؟؟ سود زیان خالص ؟؟
قبل از این که مبحث سود و زیان را تمام کنیم لازم است حسابی را که معمولاًدر جهت تسهیل کار برای تعیین سود یا زیان استفاده می شود معرفی کنیم و آن حساب خلاصه سود و زیان است که مانده حسابهای درآمد و هزینه را به آن انتقال می دهند و سپس از مانده گیری سود یا زیان مشخص می شود .
صورتحساب سرمایه
صورتحساب سرمایه تغییرات در سرمایه اول دوره را نشان می دهد که در نهایت به سرمایه پایان دوره ختم می شود ما در صورتحساب سرمایه ،سرمایه اول دوره را با سرمایه گذاریهای مجدد جمع کرده به اضافه سود خالص دوره یا با کسر زیان دوره و کسر برداشت طی دوره به سرمایه پایان دوره می رسیم .در تهیه صورتحساب سرمایه رعایت نکات زیر الزامی است:
نام سرمایه نام گزارش صورتحساب سرمایه تاریخ که ذکر کلمه برای دوره منتهی به تاریخ الزامی می باشد . به نمونه ارائه شده توجه نمایید. آموزشگاه علوم رایانه نوین صورتحساب سرمایه برای منتهی به تاریخ 29 اسفند سال0000
سرمایه اول دوره: ؟؟؟
اضافه می شود: سرمایه گذاری مجدد: ؟؟ اضافه پاکسر می شود:
سود یا زیان طی دوره ؟؟ کسر می شود:
برداشت طی دوره ؟؟
؟؟؟ سرمایه در پایان دوره ؟؟؟؟
پس از آنکه وضعیت سرمایه یک مؤسسه مشخص شد حال نوبت تهیه ترازنامه یا بیلان می رسد
ترازنامه چیست
صورت وضعیت مالی یک مؤسسه در یک تاریخ معین و مشخص است که در آن دارائیها ،بدهیها و سرمایه یک مؤسسه منعکس می شود. دقت کنید ترازنامه در یک تاریخ معین وضعیت داراییها و بدهیها و سرمایه را مشخص می کند نه اینکه تغییرات آنها را طی یک دوره بلکه در یک زمان معین و مشخص معمولاً پایان دوره می گویند به هر حال ترازنامه دارای بخشهای زیر است :
1- سرفصل 2- داراییها 3- بدهیها 4- سرمایه 5-تراز در تهیه ترازنامه رعایت نکات زیر الزامی است :
الف در سرفصل باید اولاً نام مؤسسه ذکر شود
ب نام گزارش که ترازنامه است عنوان شود.
ج تاریخ مشخص شود.
در بخش دارائیها:باید دارائیها به ترتیب قابلیت تبدیل آنها به وجه نقد مرتب شوند. در بخش بدهیها :حسابهای بدهی باید به ترتیب سررسید پرداخت مرتب شوند. در بخش سرمایه :مبلغ سرمایه پایان دوره باید نشان داده شود. در نهایت زیر جمع طرف راست و چپ ترازنامه را با دو خط موازی تراز کنیم


آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد
بلکه چیزیست که خودمیسازد
پس اندیشه رابه جست وجو ویافتن راه حل چگونه ساختن به کارگیریم...


خدااایا دلم گرفته.......ازخیلی ها.......!!!!؟؟؟؟

پاسخ
 سپاس شده توسط نوید خزدوز


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نرم افزار حسابداری محصولات حسابداری میزان افسانه پناهی 0 158 01-02-2014، 12:07 AM
آخرین ارسال: افسانه پناهی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان