امتیاز موضوع:
 • 18 رأی - میانگین امتیازات: 3.28
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
+18
#1
اطلاعاتی اولیه درباره ی شیطان پرستان و شیطان پرستی
ھﺮم ﻗﺪرت در آﯾﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی:


در اﯾﻦ طﺒﻘه ٣٠٠ ﺧﺎﻧﺪان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﯾﮭﻮدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪکه زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ١٣ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﺎﺟﺪار دﻧﯿﺎ را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.اﯾﻦ ٣٠٠ ﺧﺎﻧﺪان بهﻗﺪری ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪاﻧﺪ که ﺛﺮوﺗﺸﺎن در مخیله ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ. طﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﻨﻈﻮر ازﺧﺎﻧﺪان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﭼﻮن Bill Gates ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ ٣٠٠ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﮭﻮدﯾﺎن ھﺴﺘﻨﺪکهﻧﺎﻣﺸﺎن ﮐﻤﺘﺮ بهﮔﻮﺷﻤﺎن ﺧﻮرده ﯾﺎ اﺻﻼ به ﮔﻮﺷﻤﺎن ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ.

، ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﻮره ﺗﻮبهﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :

"ﯾُﺮِﯾُﺪوَن أَن ﯾُﻄْﻔِﺌُﻮا ﻧُﻮَر ﱠﷲِ ﺑِﺄَﻓَْﻮاھِﮭِْﻢ َوﯾَﺄْﺑَﻰ ﱠﷲُ إِﱠﻻ أَن ﯾُﺘِﱠﻢ ﻧُﻮَرهُ َوﻟَْﻮ َﻛﺮِهَ اﻟَْﻜﺎﻓُِﺮوَن"
[تصویر: 13820021131.jpg]

اﻣﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ پله به پله ی هرم
راس هرم:

در ﮐﻤﺎل ﺑﯽ ﺷﺮﻣﯽ ﭼﺸﻢ ﺷﯿﻄﺎن را در راس اﯾﻦ ھﺮم ﻗﺮار داده اﻧﺪ و ھﻤﺎن ﮔﻮنه که ﻣﯽ داﻧﯿﺪ (ﺑﺎ اﯾﻦ که ﻣﺎﺗﻮﻗﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ) اﯾﻦ ﭼﺸﻢ به ﺷﺪت به ﭼﺸﻢ دﺟﺎل آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﺷﺒﺎھﺖ دارد .
ﺷﺎه ﺟﮭﺎن:

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﺎه در ﺑﺎﻻی ھﺮم ﻗﺮار دارد. ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻞ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ﺑﯽ آنکهﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ. اﻟﺒته ﭘﮋوھﺶﮔﺮان ﻏﺮﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ که اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ھﻤﺎن ملکه اﻧﮕﻠﯿﺲ (ملکه اﻟﯿﺰاﺑﺖ)اﺳﺖ.ﺷﺎﯾﺪ به ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﮕه داﺷﺘه ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮای اطﻼع ﺷﻤﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻻن شبکه ھﺎی BBC را ملکه اﻟﯿﺰاﺑﺖ به ﺷﺨﺼه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﻓﯿﻠﻢ ٢٠١٢ که ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎ را به ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ که وارد ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮدملکه اﻧﮕﻠﯿﺲ ھﻤﺮاه ٢ ﺳﮓ ﺧﻮد اﺳﺖ. (در ﻓﯿﻠﻢ ٢٠١٢ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺣﻀﺮتﻧﻮح (ع) ﻣﻘﺎیسه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮح دﯾﻨﺪاران را ﻧﺠﺎت داد وﻟﯽ ﮐﺸﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان را ﻧﺠﺎتﻣﯽ دھﺪ.
ﺷﻮرای ١٣ ﺗﺎج دار:


در اﯾﻦ طبقه ١٣ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﻞ دﻧﯿﺎ را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. از جمله اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ، ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ، ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺎﻟﺖ (که در ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺎﻟﺖ ﺳﺎﮐﻦ اﻧﺪ) و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ ٣٠٠ ﺧﺎﻧﺪان:
در اﯾﻦ طﺒﻘه ٣٠٠ ﺧﺎﻧﺪان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﯾﮭﻮدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐه زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ١٣ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﺎﺟﺪار دﻧﯿﺎ را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.اﯾﻦ ٣٠٠ ﺧﺎﻧﺪان به ﻗﺪری ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪاﻧﺪ که ﺛﺮوﺗﺸﺎن در ﻣﺨﯿﻠه ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ. طﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﻨﻈﻮر ازﺧﺎﻧﺪان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﭼﻮن Bill Gates ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ ٣٠٠ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﮭﻮدﯾﺎن ھﺴﺘﻨﺪ که ﻧﺎﻣﺸﺎن ﮐﻤﺘﺮ بهﮔﻮﺷﻤﺎن ﺧﻮرده ﯾﺎ اﺻلا به ﮔﻮﺷﻤﺎن ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﺪان روﭼﯿﻠﺪ ،ﺧﺎﻧﺪان راک ﻓِﻠِﺮ ، ﺧﺎﻧﺪان ِﻣﻨِﺪز ،ﺧﺎﻧﺪان آﺑﻨﺎداﻧﺎ ، ﺧﺎﻧﺪان ﺑِﻨﻮﻧﯿﺰد از آن دﺳﺘه اند.

نکته : گفته ﺷﺪه اﺳﺖ که دﺟﺎل ﺧﻮد را اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. ﯾﺎران اﻣﺎم زﻣﺎن ٣١٣ ﻧﻔﺮاﻧﺪ.٣١٣ = ﺧﺎﻧﺪان ٣٠٠ + ﺗﺎﺟﺪار ١٣
ﺧﺎﻧﺪان ھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ:


ﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎز وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻨﮭﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی و اﻏﻠﺐ ﯾﮭﻮدی ﺑﻮدن اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪﺧﺎﻧﺪان Bill Gates در اﯾﻦ طﺒﻘه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﺗﺎﻗﮭﺎی ﻓﮑﺮ:


اﮐﻨﻮن که اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ طﺒﯿﻌﺘﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی آﻧﮭﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮﺑﻮدﻧﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ. ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺎﻗﮭﺎی ﻓﮑﺮی ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان دﻧﯿﺎ در آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﺮﭼه ﺑﮭﺘﺮ در راﺳﺘﺎی اھﺪاف ﺻﮭﯿﻮﻧﯿﺴﻢ در ضمینه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدی ، ﻓﺮھﻨﮕﯽ ، ھﻨﺮی ،ورزﺷﯽ و ... به اداره دﻧﯿﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﮐﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﻟﮋھﺎی ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﮐه اﯾﻨﮭﻤه در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪ دراﯾﻦ طﺒﻘه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه که در ﺗﺼﻮﯾﺮ به آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮان به ﮔﺮوه ﺑﯿﻠﺪرﺑﺮگ ،ﮐﻠﻮپ رم و ... اﺷﺎره ﮐﺮد.
سلطه ﺑﺮ داراﯾﯽ ھﺎی ﺟﮭﺎن:


ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮭﻮد اداره ﻣﯿﺸﻮد. ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﭘﻮل ﺧﻮد را در ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗﺮاردھﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮭﻮد ﻗﺮار داده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ آن به ﺗﺠﺎرت ﺑﭙﺮدازد. Pay Pal ھﺎ از اﯾﻦ دﺳﺘه اﻧﺪ. ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار رﺑﺎی شبکه ای ھﻤﯿﻦ ﯾﮭﻮدﯾﺎن ھﺴﺘﻨﺪ. در ﺗﺎرﯾﺦ درج ﺷﺪه کهﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت در اروﭘﺎ ﺗﺎ ۴٣ درﺻﺪ ازﻣﺮدم رﺑﺎ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺧﻮن ﻣﺮدم را در ﺷﯿﺸه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
سلطه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﮭﺎن:


ﯾﮭﻮد ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﮭﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﺎﺑﺪ به ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ به ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮر ھﺎ ﺣﻤﻠه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ به ھﺮﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد. به آﻣﺎر زﯾﺮ ﺗﻮجه ﮐﻨﯿﺪ ...

تخمین ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮر ھﺎی ﺟﮭﺎن:
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺮوژ ١٠ ﺳﺎل
ﮐﺎﻧﺎدا ٨ ﺳﺎل
اﯾﺮان ۵٣ ﺳﺎل
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ۵۵ ﺳﺎل
اﻣﺎرات ٧۵ ﺳﺎل
ﮐﻮﯾﺖ ١١۶ ﺳﺎل
ﻋﺮاق ۵٢۶ ﺳﺎل

به ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﺮ ﮐﺠﺎ که ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮭﻮد آﻧﺠﺎﺳﺖ. ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﯾﮭﻮد از ﮐﻞ اروﭘﺎ ﻟﮭﺴﺘﺎن را اﻧﺘﺨﺎبﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭼﻮن ﻟﮭﺴﺘﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﭘﺘﺎس داﺷﺖ و اﻧﺒﺎر غله اروﭘﺎ ﺑﻮد. ھﻤﺎن طﻮر که ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﭘﺘﺎس ﻣﺎده اولیه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﭼﻮن ﺑﺎروت اﺳﺖ. ﯾﮭﻮدﯾﺎن در اروﭘﺎ ﺟﻨﮓ راه ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و به ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎروت و ﻏﺬا ﻣﯽ ﻓﺮوختند و ﺑﺎ ﺟﻨﮓ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﯿﺎن اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺧﻮد به ﮐﻨﺎری ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﭘﻮلﻣﯿﺸﻤﺎرﯾﺪ.
در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ که : "ﻟﺘﺠﺪن اﺷﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﺪاوﺗﺎ ﻟﻠﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا اﻟﯿﮭﻮد واﻟﻠﺬﯾﻦ اﺷﺮﻛﻮا"
سلطه ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن:

ﺑﺮای سلطه ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن راھﮑﺎر ﭼﯿﺴﺖ ؟

روش ﮐﺎر : از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ، ﮐﺎھﺶ ازدواج ، اﻓﺰاﯾﺶ طﻼق ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮدار و ...
ﻣﮕﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﻮک وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. ﭼﺮا آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای ﺧﻮﮐﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﺒﻮد؟ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮسسه ای در واﺷﻨﮕﺘﻦ به ﻧﺎم Centers for Disease Control ﯾﺎ CDC اﻋﺘﺮاف ﻋﺠﯿﺒﯽ نوشته ﺷﺪ. در اﯾﻦﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ که وظیفه اﯾﻦ ﻣﻮسسه ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺮوس ھﺎی واﮔﯿﺮ دار به اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ از جمله ﺧﻮﮐﯽ وﻣﺮﻏﯽ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻣﻮسسه ھﻢ اﮐﻨﻮن روی وﯾﺮوس ھﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان biological terrorism که ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﯾﻦ وﯾﺮوس ژن ﻋﺮب را از ﻏﯿﺮ ﻋﺮب ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ و ﻓﻘﻂ ﻋﺮب را آﻟﻮده ﮐﺮده و ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﺮ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﮕﺬارد.

ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ در ھﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس به ﻗﺪری اﯾﻦ ﯾﮭﻮدﯾﺎن را اﻧﮕﺸﺖ به دھﺎن ﻧﮕﮫداﺷﺖ که اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﯿﻠﺪرﺑﺮگ در اﺗﺎق ھﺎی ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ و طﯽ آن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ که ﺑﺎﯾﺪ به ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد، بلکه ﻣﻌﮑﻮس ﺷﻮد.
و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎمه ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ. ﻧﺘﯿﺠه آن چه ﺷﺪ ؟ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ "ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ، زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺘﺮ".ﻗﺒﻮل دارم که ﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺎز به ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی و رﻓﺎھﯽ و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ دارد. وﻟﯽ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ که : اﯾﺮان در ﺑﯿﻦ ٧٠ ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ١٫٨ درﺻﺪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ رتبه اول ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ را داراﺳﺖ. و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اینکه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎ ٨ درﺻﺪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ رتبه ٧٠ را داراﺳﺖ. وھﺎﺑﯿﺎن طﺒﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﻔﺘﯽ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ۴ زن داشته ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ به دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ. رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ وھﺎﺑﯿﺖ در اﯾﺮان ھﻢ اﮐﻨﻮن ٨ درﺻﺪاﺳﺖ.ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﮭﻤﯿﺪ که ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ وھﺎﺑﯿﺖ در اﯾﺮان در ﺣﺪﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺎ جه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ؟ اﻣﺎم ﺻﺎدق در رواﯾﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ " ھﺮکه در ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر از ﺗﺮس ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻦبه اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪھﺪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑبه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮءظﻦ دارد . ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻣﻮر ازدواج اﺳﺖ."
ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم:


به اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﮭﻮدﯾﺎن در ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎی ٢۴ ﮔﺎنه ﺧﻮد گفته اﻧﺪ که ﺑﺎﯾﺪ همه ادﯾﺎن را از ﺑﯿﻦﺑﺒﺮﯾﻢ ﺟﺰ دﯾﻦ ﺧﻮدﻣﺎن. آﻧﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ادﯾﺎن را تکه تکه ﮐﻨﯿﻢ که ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن وﺣﺪت ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.
(ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻠﻮراﻟﯿﺰم) اﺧﺘﻼف روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ. وظیفه وﻻﯾﺖ فقیه درﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ. اﺗﺤﺎد ادﯾﺎن ! ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎمه ای رﯾﺨﺖ و ﭘﯽ وﻻﯾﺖ فقیه را زد. ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﻧﺎنﺟﺎھﻞ را به ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ رﯾﺨﺖ و ﺷﻌﺎر "ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺻﻞ وﻻﯾﺖ فقیه" را به زﺑﺎﻧﺸﺎن اﻧﺪاﺧﺖ. ﻣﺜﺎﻟﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻮدن ﮐﻼم وﻻﯾﺖ فقیه وﺟﻮد دارد که به ﻋﺪه ای از آﻧﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
1- وﻗﺘﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽبه ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ﺣﮑﻢ اﻋﺘﺼﺎب را ﺻﺎدر ﮐﺮد. ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪانﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ از ﮐﺎر ﮐﺮدن در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﮐﻤﺮ دوﻟﺖ ﺷﺎه را ﺷﮑﺴﺖ. ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از اﺳﺮاﺋﯿﻞﮐﺎرﮔﺮ وارد ﮐﻨﺪ. اﻣﺎم ﻣﺠﺪد وارد صحنه ﺷﺪ و ﺣﮑﻤﯽ داد :"ﺧﻮن ھﺮ ﺧﺎرﺟﯽ که ﻗﺼﺪ ﮐﺎر در اﯾﺮان را داردﻣﺒﺎح اﺳﺖ" به دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﺻﮭﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﺮات ورود به اﯾﺮان را ﻧﯿﺎﻓﺖ.

2- ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮادﺛﯽ که در اﯾﺎم زﻋﺎﻣﺖ ﻣﯿﺮزای ﺑﺰرگ ﺷﯿﺮازی رخ داد، ﻗﻀﯿه ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﻮد.ﺣﮑﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ او در ﻣﻌﺎھﺪه اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ در زﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه -که ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦاﺳﺪآﺑﺎدی و در ﭘﯽ ﻧﺎمه اﯾﺸﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد- ﭼﻨﺎن ﻣﺮدم را به صحنه ﮐﺸﺎﻧﺪ که ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر، ﻣﺠﺒﻮر به ﻓﺴﺦﻗﺮارداد ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ ﺻﺪور اﯾﻦ ﺣﮑﻢ، ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿه ﻗﺮارداد اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﺬﮐﻮر را ﯾﮏوظﯿﻔﮥ ﺷﺮﻋﯽ داﻧﺴﺘه و به ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. به طﻮری که ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖﻏﺮاﻣﺖ، اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻧﻨﮕﯿﻦ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ به ﭼﮭﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺬھﺐ ، دوﻟﺖ ، آﻣﻮزش ، و رﺳﺎنه اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺨﺶ رﺳﺎنه به دﻟﯿﻞ اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

(ﻓﺎرﺳﯽ وان) : شبکه ﻓﺎرﺳﯽ وان اھﺪاف ﻣﺮﻣﻮزی در ﭘﯿﺶرو دارد.اﻏﻠﺐ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎﻟﮭﺎی ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و درﺣﺎل ﭘﺨﺶ از اﯾﻦ شبکه ﻣﻤﻠﻮ از رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﺧﯿﺎﻧﺖ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ. رﺋﯿﺲ اﯾﻦ شبکه راﺑﺮت ﻣﺮداک ﯾﮭﻮدی که رﺋﯿﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی رﺳﺎنه ای ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﭼﻮن FOX اﺳﺖ که اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮعه ھﺎﯾﯽاز جمله Fox News اﺳﺖ. درﺑﺎره راﺑﺮت ﻣﺮداک به ﺑﯿﺎن ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. اﯾﻦ ﻓﺮد ۵٠ روزﻗﺒﻞ از ﺣﺎدثه ﻋﻈﯿﻢ ١١ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﺑﮭﺎی ﺣﺪود ١٠٠ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻏﻠﺐ دﻓﺎﺗﺮ اﯾﻦ دو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را اﺟﺎره ﮐﺮدو ﺳﭙﺲ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮﺟﮭﺎی ﺗﺠﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗﺮار داد. ﭘﺲ از ﺣﺎدثه ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﺮج ھﺎ بیمه به ﻋﻨﻮان ﺧﺴﺎرت ٧ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر به اﯾﻦ ﻣﺮد ﯾﮭﻮدی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد.
و اﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎ در اﯾﻦ ھﺮم ﻗﺪرت : ﺑﺮدﮔﺎن همیشه ﺑﺪھﮑﺎر:


در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ نقطه ﺣﺮم ﺑﺎ ﮐﻤﺎل وﻗﺎھﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ را درج ﮐﺮده و روی آن ﻋﺒﺎرت DEBTSLAVES را ﻧﮭﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﻠﺶ اﺷﺎره ﮐﺮده که:" You Are Here "
در روی ﻗﺎﻋﺪه ھﺮم در ھﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

(ﺗﻮﻟﺪ) - School (ﻣﺪرﺳه) - Labour (ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر) - Taxes (ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت)Debis (ﺑﺪھﮑﺎری) - Retirment Cycle (ﭼﺮخه ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ)

به دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﯿﻢ . ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑه ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ. درآﻣﺪ ﺧﻮد را به ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﺮفﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﭼﺮخه رخ ﻣﯽ دھﺪ. ﺑﺪھﮑﺎری ! وﻗﺘﯽ ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ ھﻤﻮاره به دﻧﺒﺎل ﺟﺒﺮاﻧﯿﻢ ودر ﻧﺘﯿﺠه از اﺗﻔﺎﻗﺎت اطﺮاف ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻠﯿﻢ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﯾﺎ ﺧﺒﺮ دارﯾﺪ که ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎﻧﮑﮭﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ درﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ رژه رﻓﺘه اﻧﺪ؟ﺳﭙﺲ ﭼﺮخه ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺮگ.
ﭘﺲ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻨﺪﮔﯽ چه ﺷﺪ. ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮد :"ﻣﺎ َﺧﻠَﻘُﺖ اﻟِﺠﱠﻦ و اِﻻﻧﺲ اﻻ ﻟِﯿَﻌﺒﺪون"

ﺷﯿﻄﺎن که راﻧﺪه ﺷﺪ به ﺟﺰ ﯾﮏ ﺧﻄﺎ ﻧﮑﺮد
ﺧﻮد را به ﺳﺠﺪه آدم رﺿﺎ ﻧﮑﺮد
ﺷﯿﻄﺎن ھﺰار ﺑﺎر به از ﺑﯽ ﻧﻤﺎز
او ﺳﺠﺪه ﺑﺮ آدم و اﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﺪا ﻧﮑﺮد

اﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺮوج از زﯾﺮ اﯾﻦ ھﺮم و ﺷﮑﺴﺘﻦ آن چه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
دوﺳﺘﺎن به ﻣﺤﺾ انکه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ که از اﯾﻦ ھﺮم ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻤﮑﻤﺎن ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و اﻣﺎم زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد. ﺷﺮط ظﮭﻮر ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮم اﺳﺖ.
اطلاعات درباره ی شیطان پرستان معروف(مثل مرلین منسون) در روزهای آینده.
تصاویر اسف بار از شیطات پرستان:
[تصویر: 13820081441.jpg]

[تصویر: 13820081442.jpg]

[تصویر: 13820081443.jpg]

[تصویر: 13820082291.jpg]

[تصویر: 13820082302.jpg]

[تصویر: 13820082303.jpg]

[تصویر: 13820083211.jpg]

[تصویر: 13820083212.jpg]

[تصویر: 13820083223.jpg]

[تصویر: 13820084171.jpg] [تصویر: 13820084172.jpg] [تصویر: 13820084173.jpg]

[تصویر: 13820085021.jpg]

[تصویر: 13820085022.jpg]

[تصویر: 13820085033.jpg]
پاسخ
 سپاس شده توسط motahare ، NasimR
#2
متاسفانه این حرکتی بود که بعضی از جریان ها در دورانی خاص در ایران راه انداختند و بیشتر از اینکه هدفشان اطلاع رسانی باشد ، قصد بزرگ نمایی این گروه را داشتند .
در نهایت این ماجرا ، مخاطبان به این نتیجه خواهند رسید که " برگ از درخت نمی افتد مگر دست شیطان پرستان در کار باشد " در حالی که استیصال و در ماندگی امروز سردمداران این گروه که همان حکومت جعلی اسرائیل است کاملا گویای حقیقت ماجرا هست.

البته در هر حال ، مطرح نمودن این مسایل می تواند به افراد یک جامعه ، خصوصا جوانان کمک کند تا با دقت بیشتری بر حرکات و نوع پوشش خودد توجه کنند . شاید که تنها ضرر کنندگان در این ماجرا دنبال کننده های بی چون و چرای مدها باشند .
می گویند تقوا از تخصص لازم تر است
آنرا می پذیرم، اما می گویم:
آنکس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست.
- شهید دکتر چمران
پاسخ
 سپاس شده توسط motahare ، emad akrami ، mr.allahbeigi
#3
منم ترم یک ی کنفرانس واسه همین شیطان پرستها داشتم ، تا نصف شب روش کار میکردم دیگه خودمم از ترس داشتم میمردم ! اصن خوده مرلین منسون وحشتناکه! ی کتابم دارن اونم واقعا قبیح ِ و زنهای بدبختی که قربانی میشن بدتر.

آخرشم به شکرانه ی اینکه مسلم و شیعه بودم خوابم برد ، میدونین ی چیز خوبی که این یهودیا دارن اینکه دست به اطلاع رسانی شون زیاده ، ی قوپی میان تو کل دنیا و دهات پخش میشه ، تو خیلی موارد طبل توخالی ان.
انشالله خدا و بندگان صالحش ریشه کنشون کنن راحت شیم.

اللهم عجل لولیک الفرج
(ی مدت هم سخنرانی های رائفی پور را گوش میدادم دیگه کلا داشتم نابود میشدم !!)
پاسخ
 سپاس شده توسط emad akrami ، yaran ، NasimR
#4
معرفی چند نماد خاص شیطان پرستی فقط برای بررسی یک موضوع:
1)دست شاخدار:

ﻋﻼﻣﺖ دﺳﺖ ﺷﺎخ دار(Cornuto) ﻧﻤﺎد ارادت ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن (ﺑﺰ) اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎن از آن در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮایﻧﺸﺎن دادن ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ را ﺑﻌﺪاً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ؛ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آن ﺑﺮایﻧﺸﺎن دادن ھﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . از اﯾﻦ ﻧﻤﺎد در ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ھﻮی ﻣﺘﺎل ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .
[تصویر: 13821215681.jpg]
2)تک چشم شیطان:در قسمت قبل توضیح داده شد
3)سطح شطرنجی:
سطح شطرنجي سياه وسفيد ٬ از زمان مصر باستان در معابد مورد استفاده قرار مي گرفته و بيش از آنکه جنبه ي تزئيني داشته باشد٬ داراي مفهومي رمزآلود است.امروزه٬ اين نوع کفپوش يکي از نمادهاي مهم فراماسونري و مکاني براي اجراي مراسم فرقه اي در کليه ي لژهاي ماسوني به شمار مي رود.تشريفات ويژه ي ورود به اين سازمان مي بايست بر روي اين سطو ح٬ که کنايه از آميختگي زندگي انسان با خير و شر است ٬ انجام گيرد.

[تصویر: 13821198361.jpg]

سنگفرش شطرنجي نمادي قديميست که با اجراي مراسم هاي اوليه در سده ي گذشته ارتباط دارد.اين نماد اغلب با يک ستاره دنباله دار و حاشيه ي کنگره دار همرا ه مي شود. به سادگي مي توان مفهوم کاشي هاي همرنگ سياه و سفيد را به نمادي از خير وشر در زندگي انسان تعبير نمود.”

به گفته ي پژوهشگران٬ اين عقيده که سطوح شطرنجي از دیرباز نشانگر “خانه و منشاء اسرار هستند٬ به مصر باستان و نيز پرستش خدايگان دیونیزیاک (Dionysiac) در يونان قديم بازمي گردد.
ردپاي معماران دیونیزیاک بر روي زمينه ي شطرنجي اطاق هاي لژ مدرن فراماسوني کاملا مشهود است. از زماني که اين تشکيلات مدرن صرفا به يک اتحاديه ي کارگري محدود نماند٬ اين طرح قالب نمادين خود را که برگرفته از تعاليم متافيزيک جوامع باستاني بود٬ حفظ کرد.
در سطح “کارآموز تازه وارد” اين سنگفرش نمايانگر طبقه ي همکف معبد سليمان است. به بيان کتاب مقدس٬ طبقه ي همکف معبد سليمان از چوب کاج يا صنوبر ساخته شده بود.
با اينکه در اغلب لژها٬ اين سنگفرش شطرنجي از دو رنگ سياه و سفيد تشکيل شده٬ ولي لزوما اينطور نيست. همچنين٬ الگوي اين سطوح گاهي بجاي شکل مربعي٬ لوزي شکل مي باشد.
[تصویر: 13821200621.jpg]

[تصویر: 13821201841.jpg]
دوگانگی:

در کنار هم قرار گرفتن رنگ هاي متضاد بر روي سنگفرش شطرنجي ٬ نمايش عینی يک اصل مهم در فلسفه ي هرمسي است : دوگانگي .
اين سنگفرش که با استفاده ي متناوب از رنگهاي سياه وسفيد تشکيل مي شود٬ به شکلي هدفمند ويا کاملا اتفاقي٬ حاکي از اصالت خير وشر در باورهاي مصريان و ايرانيان باستان مي باشد.اين سطوح در واقع نماد ميدان جنگ عناصر متضاد است: میخائیل(۱) و شيطان٬ نماد خدای حقيقي و دروغين٬ نور و تاريکي ٬ شب و روز ٬ آزادي و استبداد٬ آزادي انتخاب دين و عقايد تعصب آميز کليسا که بجاي افراد فکر مي کند و بر طبق اين عقايد پاپ مصون از لغزش است.
کف يا زمینه ی لژ٬ زمينه ي شطرنجي سياه و سفيد يست که مفهوم کيفيت دوگانه ي هر موضوع مرتبط با دنياي مادي و مبناي فيزيکي طبيعت انسان از جمله جسم فاني٬ اميال و خواسته هاي وي را بيان مي کند. به گفته ي شکسپيرزندگي ما با رشته هاي به هم تنيده ي خوب و بد بافته شده است. خير وشر ٬ نور وتاريکي٬ شادي و غم ٬ مثبت و منفي٬ اجزاي لاينفک هر چيزي را تشکيل مي دهند. چيزي که به نظر من خوب است ممکن است به نظر ديگري بد باشد. لذت از رنج ايجاد و سرانجام آن نيز رنج است.چيزي که اکنون درست به نظر مي رسد ممکن است در زمان ديگري اشتباه باشد. تعالي عقل به همان نسبت پريشاني و جهل را به دنبال دارد.
تقابل اين عناصر ناظر بر همه ي اعمال ماست و تا زمانيکه -با آموختن و بکار بستن آموزه هاي اين فلسفه- براي نيل به شرايطي که در آن٬ پي به موجوديت مفهوم پنهان در زمينه ي شطرنجي برده و بجاي قائل شدن تضاد و تقابل براي مفاهيم متضاد٬ آنها را به عنوان يک جزء واحد يا همذات بپذيريم٬ آماده نشده باشيم٬ مي بايست نفوذ و کنترل اين دوگانگي ها را تحمل کنيم. براي درک وحدت يا همذاتي٬ ابتدا بايد از سلامت قوه ي ادراک ٬که بر تجربيات برتري دارد٬برخوردار باشيم زيرا براي عقل تاريکي و نور هر دو مشابه بوده و فراتر از آن٬ مفاهيم خير وشر٬ لذت و رنج٬ در ترکيب با يکديگر به تعالي مي رسند. اين مرتبه ي رفيع بوسيله ي حاشيه ي کنگره دار نقشه ي شطرنجي سياه وسفيد نشان داده مي شود؛درست مانند وجود و مشيت غيبي که جسم فاني ما را٬ که در ذات خود دربرگيرنده ي عناصر متضاد مي باشد٬ در برگرفته است.
از اين گذشته٬ سنگفرش شطرنجي نماد زمين يا همان دنياي مادي بوده و در تقابل با سقف که نمايانگر آسمانها و عالم روحاني است٬ مي باشد.
سقف لژ در تضاد کامل با کفپوش سياه وسفيد آن قرار داشته و بعنوان سايبان آسماني مخلوقات و حتي عالم غيب توصيف مي گردد.
اگر اين کفپوش نماد ماهيت مادي و محسوس انسان باشد٬ آنگاه سقف نشان دهنده ي ماهيت روحاني و ويژگيهاي موجود در آن است که اين دو مفهوم در تقابل با يکديگر قرار دارند. جسم مادي انسان٬ قابل رويت و مرکب از اجزاي گوناگون است در حاليکه وجود روحاني او که جسم را احاطه کرده٬ بسيار لطيف و نامرئياست (تنها با چشم بصيرت مي توان آن را ديد) و در مقام تشبيه همچون عطر براي گل مي باشد. وجود اين بخش از انسان٬ توسط کساني که منکر پديده هاي غير قابل شرح به لحاظ فيزيکي مي باشند٬مورد ترديد واقع گرديد. ولي پيروان فرقه ي ماسوني بسياري از اين واقعيتها را پذيرفته و بکار مي بندند (برخلاف ادعایشان) ٬بطوريکه چنين مسائلي از ديد آنها ترديدناپذير مي باشد. ماسونها مي بايست بازتاب دهنده ي اين موضوع باشند که (۱) آنها در فرقه اي وارد شده اند که مدعي کشف ذات و ماهيت انسان است؛(۲)متعهد به ياري ايشان در جهت نيل به اين آگاهي- با آموزش اموري که مسلما از آنها بي اطلاع هستند-بوده٬ که اين آموزه ها و نمادها٬ توسط مربيان خردمند و با صلاحيت ايجاد مي شوند؛ و در نهايت(۳)دانستن اين مسأله که بهره مندي از يک گرايش فکري منعطف٬ پذيرا و فروتن در قبال نمادها و مفهوم آنها٬ به پيشرفت يک فرد بيش از تعصب و تفکر انتقادي ياري مي رساند.
با این حساب آیا متین دو حنجره شیطان پرست است؟
سبک موسیقی متین ۲ حنجره بنا به گفته خودش راک هست و خودش رو پدر راک شرقی میدونه…اسم موسیقی راک برده شد از اسمش دیگه معلومه چی هست ، حالا اونش دیگه بماند که چه کسایی در خارج مشغول به کار در این سبک هستند…بهر حال…
این آقا هم بنا به نوع سبکش مجبوره از این نماد ها استفاده کنه و بگه که من این کاره نیستم البته ما نمیگیم تو هستی …اما جنابعالی که میدونی داخل کشور به این نوع سبک جنابعالی و نماد های استفاده شده در تصاویرت حساس اند دلیل این همه استفاده از این نماد ها چیه؟به عکس های پایین دقت کنید…
[تصویر: 13821221731.jpg]


و عکس بالا دیگه نمیدونم نیازی هست توضیح بدم یا نه؟چرا عینک یه طرف شیشه نداره و تک چشم معلومه اونم چشم چپ؟خیلی از دوستان علاقه زیادی به این فرد دارن . چرا آقای متین ۲ حنجره از نماد تک چشم فراماسونها به این گونه در این عکس استفاده کرده…؟مدل هم که نیست یا حداقل هنوز نشده.

عکس های پایین تیکه هایی از ویدئو موزیک مورچه های این آقا هست که فکر کنم دیگه۹۹% طرفداران این فرد ، این ویدئو را دیده باشند
البته اگه این داشمون بگه که متال میخونه ما شاید زیاد بَراش ایراد نگیریم اما تو سبک راک تا اون جایی که بنده تحقیق کردم زیاد این قیافه ها و نماد هارو ندیدم…اما تو موسیقی متال و مخصوصا هوی متال به وفور این نماد ها دیده میشه…
حالا شما به ۳ عکس اول دقت کنید که در این ۳ عکس سعی داره به نوعی خودش رو خ – ف – ن و هولناک نشون بده به نوع آرایش مو چشم هاش و نگاهاش دقت کنید…
در عکس آخر هم دلیل اون گردنبند صلیب رو نفهمیدیم چیه ؟… بحث صلیب مفصله و جاش نیست اینجا بگم فقط بگم که این صلیب تماما بر عکس نظرات اسلام درباره حضرت مسیح است و استفاده از این نماد هم در واقع قبول باور ضد اسلام و مسیحیت دروغین است که این آقا متین ما کم نذاشته و ازش استفاده کرده…
[تصویر: 13821223951.jpg]

[تصویر: 13821223952.jpg]

[تصویر: 13821223953.jpg]

این عکس از متین رو که دیدم دیگه یه جورایی شک کردم که این فرد دانسته از این نماد ها استفاده میکنه؟نماد زمین شطرنجی نمادیه که میشه گفت جزو نماد های حرفه ای هاست موندم این آقا چرا روی یک زمین شطرنجی عکس گرفته

[تصویر: 13821225251.gif]

[تصویر: 13821225711.jpg]

دیگه فکر کنم آقا متین با این عکس حجت رو بر ما تموم کرد و ثابت کرد که کاملا دانسته از این نمادها استفاده میکنه… نماد دست شیطانی نمادی که دیگه همه با اون آشنایی دارین … حالا برای چی این فرد از این نماد معروف فراماسون ها و گروه های شیطانی استفاده کرده؟…اما ذکر یک نکته واجبه که بگم در بعضی از موزیک هاش حرف از خدا و آخرت میزنه که کار رو برای اینکه بگم این فرد شیطان پرست هست یا نه سخت میکنه من با دلیل این ها رو گفتم حالا ببینم نظر شما دوستان چیه؟

پاسخ
 سپاس شده توسط motahare ، NasimR
#5
عکس ها خیلی وحشتناک هستند واقعا براشون متاسفم
پاسخ
 سپاس شده توسط motahare ، NasimR
#6
کارتون باب اسفنجي (Sponge Bob) کارتون زيبا و دلنشيني که از شبکه اول صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در خلال برنامه هاي عمو پورنگ پخش ميشد… اين کارتون که در سراسر دنيا براي خودش اسم و رسمي بپا کرده به خوبي از نماد ها استفاده کرده بدون اين کسي متوجه شود…اما يادتان باشد در رسانه ها هر فيلم يا کارتون يا هر چيزي که به مخاطب زيادي برسد (در جهان) بدون شک تحت کنترل فراماسون ها است…کارتون باب اسفنجي هم از اين قاعده مستثني نيست و دستگاه فراماسونري براي اين کارتون هم از جهت نمادگرايي کم نگذاشته است
[تصویر: 13823827571.gif]

نماد هرم و چشم جهان بين در پشت دو کاراکتر درون قفسه مشاهده ميکنيد به خصوص که قسمت بالای هرم با رنگی دیگر جدا شده

[تصویر: 13823828601.gif]

[تصویر: 13823829341.gif]

نماد چشم جهان بين بر روي کلاه کاراکتر(چاق) و در عکس پايين بر روي کلاه ها دقت کنيد

[تصویر: 13823829342.gif]

در عکس اولي و دومي نماد چشم بر روي در وجود دارد و زمين زير پاي آنها به صورت شطرنجي است در ضمن در عکس دومي بر روي بالاي پرده ها نماد تک چشم مکرر تکرار شده

[تصویر: 13823829343.gif]

نماد هرم که ميبينيد تکه اي از سرش جدا شده

[تصویر: 13823831271.gif]

باز هم ميبينيد موجودي تک چشم در اين نوع کارتون ها قرار دارد

[تصویر: 13823831272.gif]

پاسخ
 سپاس شده توسط motahare ، yaran ، NasimR
#7
قمه زنی و تیغ زنی
آقا میخوام نظرتونا در مورد قمه زنی و جدیدا تیغ زنی بپرسم اینکه این کارا میپسندید یا نه؟به نظرتون به دین ضربه میزنه یا نه؟
از نظر خودم که واقعا کار بیخودیه آخه که چی؟آقای یعنی دیوونه ی حسین اگه واقعا حسینی میخوای کار کنی برو خونت بجا اینکه بیخود بریزی اهدا کن.این همه مریض هست که به این خونا نیاز داره.یا اصلا میخوای قمه بزنی،بزن ولی چرا تو خونت قمه را نمیزنی که باید حتما بیای تو خیابون جلو مردم.
باور میکنید یه بار صپ زود هنوز اذان نشده قمه زنان حسینی شروع به قمه زدن کردن تا بعد طلوع آفتاب.نمیدونم شاید این کار واجب تر از نمازه.
حالا یه چیز جدید چن سالی اومده به نام تیغ زنی من نمیدونم این دیگه از کوجا اومد.احتمالا تا چن سال دیگه سراشونا وسط خیابون میزنن اما نه ریاکار هسن ولی نه در این حد.
حالا این عکسا را ببینید و تاسف بخورید البته مال ایران نیست ولی تو ایرانم همین خبراس.
این عکس که دیگه فوق العادس.این قدر محو قمه زنیه و جو گیر که دیگه روسری را انداخته اونور
[تصویر: 13836800671.jpg]

اینا را ببین،ببخشیدا ولی حیوونم این کارا با پچش نمیکنه.زَنَک چیز،تازه برام لبخندم داره تو دوربین میزنه. بی انصافا اینا دارن گریه میکنن
[تصویر: 13836803241.jpg]
[تصویر: 13836803242.jpg]
[تصویر: 13836803243.jpg]
اینا را قمه قد هیکلشونه.آخه میدونید هرچی قمه کلفتا دراز تر،ارج و قرب پیش خدا بیشتر
[تصویر: 13836806101.jpg]
اینا را هم که دیگه چیزی نمیشه گفت.به خدا اینا جز اینکه آدم از اسلام متنفر میکنه هیچ سود دیگه ای نداره.خیلی جالب یکی از قمه زنان محترم میگفت اگه خود امام حسینم بیان به ما بگن قمه نزنین ما بازم میزنیم
[تصویر: 13836807561.jpg]

[تصویر: 13836807562.jpg]

[تصویر: 13836807563.jpg]

[تصویر: 13836810561.jpg]

[تصویر: 13836810562.jpg]
پاسخ
#8
آخه آدم حسابی، این چه عکسایی می ذاری؟!!! Angry
یه مشت آدم از خدا بی خبر یه خبطی می کنن، شما چرا دامن می زنی؟!!! (هرچند که اعتراضت را هم اعلام کردی!)
حالا من این وقت شب چه طوری بخوابم؟؟!!! Confused
یکی یه داستان خوب تعریف کنه بلکه این عکسا یادم بره!!! Angel
صدای گیتار من ...
صوت الغيتار بلدي ...
بنیم گیتار سِس ...
میرا گٹار آواز کر رہا ہے ...
... My guitar sound
... Mea Cithara sonus
... Mi guitarra suena
... Mijn gitaar geluid
... Il mio suono di chitarra
... Můj kytarový zvuk
... Мой гитарный звук
... 私のギターの音
.... 我的吉他的聲音
... 내 기타 소리
... Իմ կիթառ ձայնային
... เสียงกีตาร์ของฉัน
... আমার গিটার শব্দ
پاسخ
#9
قمه زنی داستان مفصلی داره که منم هم میدونم هم نمیدونم پس بهتره درمورد چیزی که نمیدونم حرف نزنم! ولی
ی چیزی میگم که جای تامل داره

قبلا قمه میزدن با نیت و هیچ وهم و زیانی واسه دین و تشیع نداشت ولی الان از بس دشمن کم آورده رفته تو سوراخ سمبه ها داره دنبال حاشیه میگرده که پرچم ش بره بالا.

مثلا همین سده که من میدونم ، وقتی راهنمایی بودم میرفتم میدیدم خیلی کم بودن و اکثرا مردهای بالای 30 ، 40 سال.
خب میدونین که دشمن دست گذاشته رو اعتقاداتمون و حتی مراسم عزاداری هم خیلی سطحی و ظاهری شده.
الان وقتی قمه زنها رو میبینم نصف جمعیت که ماله سده نیستن از جاهای دیگه میان صبح تا ظهر را هستن ومیرن و خیلی هم بچه بازی شده ، میدونین بچه هیئتی ها جا افتاده که آره خیلی جنم میخواد قمه بزنی /البته نه هر هیئتی و نه هر جوونی/

خیلی از هیئت ها هم باید درشون تخته بشه ، حرف مفت میزنن . مثلا پیارسال شب عاشورا رفته بودم ی خیمه ای خب خیلی شلوغ میشد و تعریف ش رو شنیده بودم ، اولش روحانی ِ خوب حرف میزد ولی لا بلای حرفاش نیش داشت اساسی ! مام همونجا دعا کردیم خدا بحق صاحب عزا صداشا خفه کنه یا ارشاد بشه ، که کلا دیگه اون طرف سده پیداش نشد الحمدالله.

خلاصه ی کاری کردن که آدم جرئت نداره حرف بزنه باطل و حق رو گِل هم انداختن نمیشه قاطع برخورد کرد ، همه میگن بخاطر امام حسین ِ ولی خب تا نیت چی باشه و عملی که نیت به بار میاره چی بشه.

والسلام
عجب منبری رفتم! Big Grin
پاسخ
#10
mr.allahbeigi شرمنده خواب دیشبتونا خراب کردم
حالا امشب خوب بخوابی
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان