امتیاز موضوع:
  • 17 رأی - میانگین امتیازات: 2.76
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تست فصل دهم زیست شناسی و ازمایشگاه 2؛ رشد و نمو در گیاهان (سری 1)
#1

1- غلا ف ساقه جوان كدا م گياه را مي پو شاند ؟

الف- لوبيا ب- ذرت ج- نخود د- باقلا

2- دركدام گياه ساقه جوان به صورت مستقيم رشد ميكند؟

الف- لوبيا ب- ذرت ج- نخود د- باقلا

3- كداميك از خصو صيات گياهان يكساله نمي باشد؟

الف- در يك فصل رشد حرفه زندگي خود را تكميل و پس از بين مي روند ب- تمام انها علفي هستند
ج - مرا حل رشد رويشي وز ايشي انها در دو دوره رشد است د – سرعت رشد أنها ز ياد است

4- كدام يك از گياهان يكساله محسوب نمي شوند؟

الف- لوبيا ب- هويج ج- آفتابگردان د- برنج

5- از خصوصيات گيا هان دو ساله كدام است؟

الف- ذخيره مواد غذايي درساقه ب- توليد محور گل درفصل اول رشد
ج- توليد ر يشه و ساقه و برگ در اولين فصل رشد د- ساقه ها بلند و علفي است

5- كدام گياه دو ساله محسو ب ميشو د؟

الف- جفر ي ب- آفتابگردان ج- داودي د- زنبق

6- كداميك جزو گياهان هميشه سبز نيستند ؟

الف-كاج ب- مركبات ج-سرو د- نارون

7- در مورد پديده رشد كدام گزينه صحيح نمي باشد؟

الف- رشد افز ايش تعداد سلولها پس از طر يق تقسيم شدن آنهاست
ب- رشد افزايش غير قابل برگشت ابعاد سلولها ست
ج- آماس سلولها پس از جذ ب آب نوعي رشد است
د- پد يده رشد و تما يز اغلب همراه هم هستند

8- كداميك رشد محسوب نمي شود؟

الف- پيدايش برگهاي جد يد ب- تشكيل گل
ج- بو جود آوردن انشعابات ريشه د- بو جود آوردن انشعابات ساقه

9- مريستم نخستين در كدام بخش گياه وجود دارد؟

الف- در نوك ساقه عمدتا" گياهان چوبي ب- در با لاي كلاهك عمدتا" گياهان جو بي
ج- در نوك سا قه ونوك ريشه تمام گياهان د- در نوك ساقه نزديك به نوك ريشه همه گياهان

10- مريستم پسين در كدام بخشها ديده مي شود؟

الف- بصورت استوانه اي در ريشه وساقه تمام گيا هان
ب- بصورت استوانه اي در ريشه وساقه عمدتا"گياهان چوبي چند سله
ج- در نوك سا قه با لاي كلاهك عمدتا"گيا هان چوبي چند ساله
د- در نوك ساقه وبا لا ي كلاهك گياهان چوبي چند ساله

11 - رشد قطري ساقه ها وريشه هاي جواني كه فقط مريستم نخستين دارند چگونه بوجود مي آيد؟

الف- افزايش تعداد سلولها ب- افزايش طول سلولها ج- افزايش حجم سلوها د- تمام موارد

12- سلولهاي جديد حاصل از فعاليت مريتمهاي راسي در ساقها وبرگها به كدام بافتهامتمايز ميشوند؟

الف- بافت نخستین پوستی ب- افت نخستین زمینه ای ج- بافت نخستین اوندی د- تمام موارد

13- كداميك از سلولها تشكيل بخشي از كلاهك ريشه را مي دهند؟

الف- برخي سلولهاي حاصل از مريتسم نزديك به نوك ريشه ب- برخي سلولهاي حاصل مريتسم نوك ريشه
ج- سلولهاي تمايز يافته از بافت نخستين پوستي د- سلولهاي تمايز يافته از بافت نخستين زمينه اي

14- رشد پسين از ويژگيهاي بارز…………است.

الف- گياهان درختچه اي ب- گياهان چوبي ج- تك لپه ها د- تمام گياهان

15- در كدام بخش از گيا هان علفي ز ير رشد پسين ديده مي شود؟

الف- ساقه لوبيا ب- ريشه هويج ج- ساقه هويج د- ريشه جعفري

16- وظيفه ومحل كامبيوم چوب پنبه ساز به ترتيب عبارتند؟

الف- توليد سلولهاي چوب پنبه-درون پوست ب- توليد سلولهاي چوب پنبه-ز ير پوست
ج- توليد بافت آوندي-درون پوست د- توليد بافت آوندي-ز ير پوست

17- پوست درخت مجموعا شامل:

الف- چوب پنبه.كامبيوم چوب پنبه ساز ب- كامبيوم چوب پنبه ساز.آبكش پسين
ج- آبكش پسين.چوب پسين د- چوب پنبه.كامبيوم چوبپنبه ساز. آبكش پسين

18- كداميك از بخشهاي زير در زير پوست قرار ميگيرند؟

الف- كامبيوم آوندساز و آبكش پسين ب- چوب پسين وآبكش پسين
ج- آبكش پسين و چوب نخستين د- كامبیوم آوند ساز و چوب پسين

19- كداميك از گياهان زير فاقد لايه چوب پنبه ساز است؟

الف - سرو ب- بلوط ج- گندم د- چنار

20- در كداميك بيشتر نمو پس از بلوغ متوقف ميشود؟

الف- بازدانگان ب- جانوران ج- گياهان د- نهاندانگان

21- كداميك از عناصر بترتيب در ساختار كلروفيل و باز شدن روزنه ها مورد نياز است؟

الف- P , N
ب- K , N
ج- P , K
د- N , P

22- كداميك از هورمونهاي زير از نظر يكي نبودن محل توليد و اثر با بقيه متفاوت است؟

الف- هورمون رشد ب- اكسين ج- ژيبرلين د- اتيلن

23- كدام هورمون در چيرگي راسي نقش دارد؟

الف- ژيبرلين ب- اتيلن ج- اكسين د- آبسيزيك اسيد

24- كداميك از اعمال اكسين نمي باشد؟

الف- بازدارندگي رشد جوانه هاي جانبي ب- ريشه دار كردن قلمه ها
ج- امكان طويل شدن سلولها د- تحريك تقسيم سلولي

25- در كنترل سرعت رشد .سنتز پروتئينها و انتقال يونها كدام هورمونها نقش دارند؟

الف- اكسين. اتيلن ب- اتيلن. اسيدآبسيزيك ج- آبسيزيك اسيد.ژيبرلين د- سيتوكينين.ژيبرلين

26- نقش اصلي ABA كدام است؟

الف- خفتگي دانه و جوانه ب- سنتز پروتئين ج- ريزش برگ د- پيري

27- ميزان اتبلن در كدام حالت زير كمتر است؟

الف- طي پيري ب- رسيدگي ميوه ج- شرايط هوازي د- شرايط غرقابي

28- كدام هورمون تعادل آب را در گياهان تحت تنش خشكي تنظيم ميكند؟

الف- اكسين ب- اتيلن ج- ژيبرلين د- آبسيزيك اسيد

29- تحريك توليد گلهاي نر در گياهاني مانند كدو و خيار توسط كدام هورمون صورت ميگيرد؟

الف- اكسين ب- اتيلن ج- سيتوكينين د- ژيبرلين

30- محل توليد سيتوكينين ها در گياه عبارتنداز:

الف- ساقه ها ب- رئوس ريشه ج- جوانه هاي انتهايي ساقه د- ساقه و ريشه

31- براي شادابي شاخه هاي گل و افزايش مدت نگهداري ميوه ها و سبزيجات در انبار كدام هورمون به صورت افشانه استفاده ميشود؟

الف- اكسين ب- اتيلن ج- ژيبرلين د - سيتوكينين

32- در كدام حالت زير ريشه زايي تحريك ميشود؟

الف- نسبت بالاي اكسين به سيتوكينين ب- نسبت كم اكسين به سيتوكينين
ج- نسبت بالاي سيتوكينين به اكسين د- نسبت كم سيتوكينين به اكسين

33- براي درشت كردن دانه هاي انگور بدون دانه از كدام هورمون ا ستفاده ميشود؟

الف- سيتوكينين ب- ژيبرلين ج- اكسين د- آبسيزيك اسيد

34- كدام هورمون به منظور تشكيل ساقه از سلولهاي تمايز نيافته در كشت بافت استفاده ميشود؟

الف- اكسين ب- ژيبرلين ج- سيتوكينين د- اتيلن

35- كدام هورمون نقشي مخالف ژيبرلين ها با جلوگيري از جوانه زني دانه ايفا مي كنند؟

الف- اكسين ب- اتيلن ج- آبسيزيك اسيد د- سيتو كينين

36- ويژگي افزايش تقسيم سلولي مربوط به كداكيك از هورمونها است؟

الف- اتيلن ب- اكسين ج- ژيبرلين د- سيتوكينين

37- آبسيزيك اسيد از نظر تاثير بر سرعت پير شدن برخي اندامهاي گياهي با عمل كدام هورمون متفاوت است؟

الف- سيتوكينين ب- اكسين ج- ژيبرلين د- اتيلن

38- جلوگيري از رشد طولي گياهان و تسهيل نمودن برداشت مكانيكي برخي ميوه ها بترتيب توسط كدام هورمونها انجام ميگيرد؟

الف- سيتوكينين.ژيبرلين ب- اتيلن .اتيلن ج- اتيلن . ژيبرلين د- سيتوكينين . آبسيزيك اسيد

39- كدام هورمون گازي شكل است؟

الف- ژيبرلين ب- اكسين ج- اتيلن د- سيتوكينين

40- در روزهاي گرم و خشك و يا جريان شديد باد ميزان كدام هورمون در گياه افزايش مي يابد؟ (سراسري 80)

الف- آبسيزين ب- اكسين ج- سيتوكينين د- ژيبرلين
...I dont know wat to Do... n even if i do... nothin changes
...Im Confused... Scared... So scared of the future ahead of me
!! Ya wat i have never been
!! is it my fault? well maybe ya... because im not Ordinary
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش خواندن و مطالعه زیست شناسی WiSe 0 296 16-01-2014، 02:31 AM
آخرین ارسال: WiSe
  چند نکته ی تستی درباره ی فصل اول زیست شناسی وآزمایشگاه1 nafas 2013 0 432 27-10-2013، 05:13 PM
آخرین ارسال: nafas 2013
  تست فصل دوم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ سفری به درون سلول M@h$A 1 481 27-10-2013، 04:45 PM
آخرین ارسال: nafas 2013
  تست فصل هشتم زیست شناسی و آزمایشگاه 1؛ حرکت M@h$A 0 292 18-09-2013، 05:51 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل ششم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ گردش مواد M@h$A 0 299 18-09-2013، 05:51 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل پنجم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ تبادل گاز ها M@h$A 0 322 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل چهارم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ تغذیه و گوارش M@h$A 0 313 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل سوم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ سازمان بندی سلول ها M@h$A 0 357 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل اول زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ مولکول های زیستی M@h$A 0 272 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل دهم زیست شناسی و ازمایشگاه 2؛ رشد و نمو در گیاهان (سری 2) M@h$A 0 259 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان