امتیاز موضوع:
  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 1.33
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تست فصل هشتم زیست شناسی و ازمایشگاه 2؛ ژنتیک و خاستگاه آن (سری 1)
#1
1- در آزمايش هاي مختلف مندل فرزندان حاصل از آميزش والدين :

1) به يكي از والدين شباهت دارند. 2) 4/1 به يك والد و4/3به والد ديگر شباهت دارند.
3) 1/4 به يك والد و2/1 به والد ديگر شباهت دارند. 4) تماماً صفات حدواسط را نشان مي دهند.

2- اگر فرمول كروموزومي سلول هاي بدن جانداري AaBbCCDD باشد، چند نوع گامت به وسيله ي اين جاندار توليد مي شود؟

1) 2 2) 4 3) 6 4) 8

135- فنوتيپ حاصل از آميزش دو خرگوش سياه ناخالص به ترتيب از راست به چپ به چه نسبت سياه و به چه نسبت قهوه اي است؟

1) 3/1 و 3/2 2) 3/2 و 3/1
3) 4/1 و 4/2 4) 4/3 و 4/1

3- رابطه ي غالب و مغلوبي در مورد آلل هاي تعيين كننده ي گروه هاي خوني در انسان به چه نحوي است؟

1) IA و IB هر دو نسبت به i غالبند.
2) IA و IB هر دو نسبت به i مغلوبند.
3) IA و i هر دو نسبت به IB غالبند.
4) IA وi هر دو نسبت به IB مغلوبند.

4- فرد هتروزيگوس به فردي گفته مي شود كه:

1) الل هاي شبيه داشته باشد. 2) الل هاي متفاوت داشته باشد.
3) بعضي ژن هاي او غالب و بعضي مغلوب باشد 4) ژن هاي يكسان داشته باشد.

5- از خود لقاحي نخود فرنگي دانه صاف ناخالص چه نسبت هايي به دست مي آيد؟

1) 100% صاف 2) 4/1 صاف و 4/3 چروكيده
3) 2/1 چروكيده و 2/1صاف 4) 4/1 چروكيده و 4/3 صاف

6- از خودلقاحي گياهي كه در دوصفت هتروزيگوس است و الل ها نسبت به هم رابطه غالب و مغلوبي ندارند ومستقل از هم منتقل مي شوند، چه نسبتي از فنوتيپ هاي نسل حاصل شبي والدين خواهند شد؟

1)8/1 2) 4/1
3) 8/3 4) 2/1

7- اگر الل هاي يك جفت ژن رابطه ي غالب و مغلوبي نداشته باشند ، در افراد نسل دوم كدام وضع زير مشاهده خواهد شد؟

1) فنوتيپ هتروزيگوس ها از هموزيگوس هاي غالب و نهفته متفاوت خواهد بود.
2) نسبت هتروزيگوس ها 3 برابر هموزيگوس ها ي غالب خواهد بود.
3) فنوتيپ هموزيگوس هاي غالب و مغلوب شبيه هم خواهد بود.
4) فنوتيپ هموزيگوس هاي غالب ، همـوزيگوس هاي مغلوب و هتــروزيگوس ها شبيه به هم خواهد بود.

8- اگر ژن A نسبت به a و ژن B نسبت به b غالب باشد، فنوتيپ كدام ژنوتيپ زير شبيه به هم خواهد بود؟

AABb , AAbb(2 Aabb , aabb(1
AABB , aaBb(4 AaBb ,AaBB(3

9- در وراثت دو جفت صفت وقتي غالب و مغلوبي باشد، در 2F به ترتيب از راست به چپ چند نوع ژنوتيپ و چند نوع فنوتيپ به دست مي آيد؟

1) 3 و 1 2) 4 و 2
3) 9 و 4 4) 16 و 9

10- اگر ژنوتيپ والدين AaBb باشد، نسبت افراد هموزيگوس غالب براي هردوصفت در نسل اول كدام است؟

1) 16/9 2) 16/3
3) 16/2 4) 16/1

11- كدام يك از تعريف هاي زير مفهوم ژن هاي الل را به طور صحيح نشان مي دهد؟

1) ژن هايي كه اثرشان با هم ظاهر مي شود.
2) ژن هاي پيوسته روي يك كروموزوم كه اثر مشابه دارند.
3) ژن هاي پيوسته در روي يك كروموزوم كه غالب يا مغلوبند.
4) ژن هاي هم رديف كه بر روي دو كروموزوم مشابه واقعند.

12- تشخيص ژنوتيپ كدام يك به آميزش آزمون نياز دارد؟

1) گل ميموني قرمز 2) خرگوش سياه 3) اسب سفيد 4) گوساله قرمز روشن

13- از آميزش aabb × AaBb چه نسبتي از افراد حاصل ژنوتيپ جديدي خواهند داشت؟

1)2/1 2) 4/1 3) 8/3 4) 16/5

14- مندل در ابتدا نسبت 3 به 1 را در نسل دوم نخودهاي مورد آزمايش چگونه به دست آورد؟

1) از طريق محاسبات آماري پيچيده 2) از شمارش و جمع بندي اطلاعات به دست آمده
3) به كمك اصل جور شدن مستقل ژن ها 4) از روي وجود رابطه غالب و مغلوبي در والدين

15- اگر در جمعيتي با سه گروه خوني متـفاوت ولي با احتـمال يكسان سه فرد انتخاب كنيم، احتمال اين كه هر سه متفاوت باشند چقدر است؟

1) 3/2 2) 9/1 3) 9/2 4) 27/1

16- در سؤال قبلي احتمال يكسان بودن چقدر است؟

1) 3/2 2) 9/1 3) 9/2 4) 27/1

17- اگر هر يك از دو صفت مورد مطالعه داراي چهار سري الل باشند، هنگامي كه هر دو صفت را هم زمان مورد مطالعه قرار مي دهيم ، چند نوع ژنوتيپ در هر دو صفت هتروزيگوس خواهيم داشت؟

1) 9 2) 18 3) 36 4) 27

18- احتمال اين كه از5 فرزند خانواده اي فرزند وسطي دختر و بقيه پسر شود چقدر است؟

1) 32/1 2) 2/1 3) 32/10 4) 5/1

19- از آميزش AaBbccdd × AaBBCcDD چه نسبت افراد نسل اول داراي ژنوتيپ AaBbCcDd مي باشند؟

1) 8/1 2) 16/1 3) 16/3 4) 8/3

20- احتمال آن كه يك مادر سه شكم متوالي فرزند پسر بياورد چقدر است؟

1) 50% 2) 25% 3) 12/5% 4) 30%

21- در وراثت دو صفت در صورت نبودن رابطه غالب و مغلوبي بين آن ها تـعداد فنوتيـپ ها و ژنوتيپ ها در 2F به ترتيب از راست به چپ كدام است؟

1) 6 و 9 2) 9 و9 3) 8 و 12 4) 12 و 8

22- چرا صفات وابسته به جنس بيش تر در فرزندان نر ظاهر مي شود؟

1) الل هاي آن ها روي كروموزوم Y همانندي ندارند.
2) الل ها به تساوي روي كروموزوم هاي X و Y توزيع نشده اند.
3) الل هاي آن ها فقط روي كروموزوم هاي Y اند.
4) الل هاي روي كروموزوم Y حالت غالب دارند.

23- فرزند اول پدر و مادر سالمي مبتلا به فنيل كتونوري است ، احتمال اين كه فرزند دوم آنها دختري مبتلا به اين بيماري باشد چقدر است؟

1) 2/1 2) 4/1 3) 8/1 4) 16/1

24- دختري سالم و مادرش مبتلا به فاويسم ( صفت وابسته به جنس و مغلوب) است ، اگر اين دختر با پسري مبتلا به فاويسم ازدواج كند چه نسبت از فرزندانش دختراني مبتلا به فاويسم خواهند شد؟

1) 8/1 2) 4/1
3) 2/1 4) 4/3

25- در گنجشك رنگ سياه چشم صفت وابسته به جنس و نسبت به رنگ قهوه اي غالب است. در آميزش ماده ي چشم سياه و نر چشم قهوه اي افرا نسل اول چگونه اند؟

1) تمام نرها چشم سياه 2) تمام ماده ها چشم
3) نيمي از نرها چشم قهوه اي 4) نيمي از ماده ها چشم قهوه اي

26- الل هاي 1 ، 2 ، 3 و 4 در رنگ موي خوكچه هندي دخالت دارند. الل 1 بر همه ي الل هاي ديگر غالب است. الل 2 بر الل 3 و 4 غلبه دارد و الل 3 تـنها بر الل 4 غالب است چند نوع فنوتيپ در چنين جمعيتي قابل پيش بيني است؟

1) 16 2) 10 3) 8 4) 4

27- در كبوتران رنگ بال صفت وابسته به جنس و رنگ خاكستري نسبت به سفيد غالب است .
از آميزش ماده ي بال خاكستري با نر بال سفيد افراد 1F چگونه خواهند شد؟

1) نيمي از ماده ها سفيد 2) نيمي از نرها سفيد
3) تمام ماده ها خاكستري 4) تمام نرها خاكستري

28- خرگوشي با موي سياه و كوتاه با خرگوش ديگر كه موي سفيد و بلند دارد آميزش داده مي شود، در نسل اول همه ي خرگوش ها موي سياه و كوتاه دارند در نسل دوم فقط يك خرگوش به وجود مي آيد. احتمال اين كه اين خرگوش موي سفيد كوتاه داشته باشد چقدر است؟

1) 4/1 2 ) 4/3 3) 16/1 4) 16/3

29- فنوتيپي كه در افراد هتروزيگوس مي تواند بروز كند كدام است؟

1) رنگ چشم آبي 2) آلبي نيسم در زنان
3) بيماري فنيل كتونوري 4) هموفيلي در مردان

30- كوررنگي و هموفيلي بسته به جنس اند. اگر مردي كوررنگ با انعقادخون طبيعي با زني هتروزيگوت نسبت به اين دو صفت ازدواج كند، در افراد 1F...........خواهند بود.

1) پسران همگي كوررنگ و هموفيل 2) نيمي از فرزندان كوررنگ
3) نيمي از دختران هموفيل 4) همگي فرزندان داراي انعقاد خون طبيعي
...I dont know wat to Do... n even if i do... nothin changes
...Im Confused... Scared... So scared of the future ahead of me
!! Ya wat i have never been
!! is it my fault? well maybe ya... because im not Ordinary
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش خواندن و مطالعه زیست شناسی WiSe 0 352 16-01-2014، 02:31 AM
آخرین ارسال: WiSe
  چند نکته ی تستی درباره ی فصل اول زیست شناسی وآزمایشگاه1 nafas 2013 0 543 27-10-2013، 05:13 PM
آخرین ارسال: nafas 2013
  تست فصل دوم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ سفری به درون سلول M@h$A 1 634 27-10-2013، 04:45 PM
آخرین ارسال: nafas 2013
  تست فصل هشتم زیست شناسی و آزمایشگاه 1؛ حرکت M@h$A 0 347 18-09-2013، 05:51 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل ششم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ گردش مواد M@h$A 0 380 18-09-2013، 05:51 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل پنجم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ تبادل گاز ها M@h$A 0 469 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل چهارم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ تغذیه و گوارش M@h$A 0 431 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل سوم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ سازمان بندی سلول ها M@h$A 0 440 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل اول زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ مولکول های زیستی M@h$A 0 343 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل دهم زیست شناسی و ازمایشگاه 2؛ رشد و نمو در گیاهان (سری 2) M@h$A 0 358 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان