امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تست فصل هشتم زیست شناسی و ازمایشگاه 2؛ ژنتیک و خاستگاه آن (سری 2)
#1
با توجه به مسئله ي زير، به دو سوال 1 و 2 پاسخ دهيد: (طبق قوانين احتمالات)
با فرض اين كه در بيستون بتولاريا، رنگ چشم صفت وابسته به جنس و طول شاخك، صفت اتوزومي باشد. با توجه به جدول زير:

ماده ي چشم سياه و شاخك بلند×نر چشم قهوه اي روشن و شاخك كوتاه Tongue
2/1 ماده چشم قهوه اي روشن شاخك بلند+ 2/1 نر چشم قهوه اي تيره شاخك بلند:F1

1-چه نسبتي از افراد F2 ، چشم قهوه اي روشن و شاخك بلند خواهند شد؟ (سراسري 83)

1) 16/1
2) 8/1
3) 8/3
4) 16/3

2-چه نسبتي از افراد F2 ، فنوتيپ افراد F1 را بدون توجه به جنسيت نشان مي دهند؟ (سراسري 83)

1) 16/5
2) 8/3
3) 4/3
4) 16/9

3-با فرض اين كه در سهره ها، طول بال صفت وابسته به جنس و اندازه ي منقار صفت اتوزومي باشد، با توجه به جدول زير، علامت سؤال چه كسري را نشان مي دهد؟ (سراسري 82)

نر بال كوتاه و منقار بلند×ماده ي بال بلند و منقار كوتاهTongue
2/1 ماده بال كوتاه و منقار متوسط+ 2/1 نر بال بلند و منقار متوسط: F1‌
؟ نر بال كوتاه و منقار متوسط: F2

1) 2/1
2) 4/1
3) 8/1
4) 16/1

با توجه به مسئله زير، به سؤالات 4 و 5 جواب بدهيد:
اگر مردي ناقل زالي و مبتلا به بيماري هموفيلي و تالاسمي مينور، با زني ظاهراً سالم كه ناقل هر سه صفت است ازدواج كند: (طبق قوانين احتمالات)

4-چه نسبتي از فرزندانشان، دختران هموفيل و زال خواهند شد؟ (سراسري 82)

1) 4/1
2) 8/1
3) 16/1
4) 16/3


5-چه نسبتي از فرزندانشان، پسراني زال و مبتلا به تالاسمي ماژور خواهند شد؟ (سراسري 82)

1) 8/3
2) 16/1
3) 32/1
4) 32/9

6-در گياه لاله ي عباسي كه عدم رابطه ي غالب و مغلوبي مشاهده مي شود، از خودلقاحي لاله ي عباسي گل صورتي با ژنوتيپ RW در نسل بعد به ترتيب چند نوع فنوتيپ و چند نوع ژنوتيپ انتظار مي رود؟ (آزاد 83)

1) 1 و 3
2) 2 و 3
3) 3 و 3
4) 3 و 2

7-اگر دو موش سياه با ژنوتيپ Bb با يك ديگر آميزش كنند، كدام گزينه را در فرزنداني كه به دنيا مي آورند مي توان پيش بيني كرد؟ (پزشكي 82)

1) 4/3 سياه هموزيگوس.
2) 4/1 سفيد هموزيگوس.
3)همگي سياه هتروزيگوس.
4)همگي سفيد هتروزيگوس.

8-اگر يك گياه ميموني گل قرمز را با گياه ميموني گل سفيدي آميزش دهند، گل زاده هاي آنها چه رنگي خواهد داشت و به اين حالت چه مي گويند؟ (آزاد 82)

1)همه سفيد ـ غالب و مغلوبي.
2)جملگي صورتي ـ هم تواني.
3)همگي صورتي ـ غالب ناقص.
4)همه قرمز ـ غالب و مغلوبي.

9-اگر در يك خانواده پدر كوررنگ و مادر نسبت به اين بيماري سالم و هموزيگوت باشد، كدام گزينه را در فرزندان مي توان انتظار داشت؟ (پزشكي 82)

1) 2/1 پسران كوررنگ.
2)همه دختران سالم و هتروزيگوت.
3) 4/1 پسران كوررنگ.
4)تمام دختران سالم و هموزيگوت.

10-مردي كوررنگ با زني سالم كه پدرش كوررنگ بوده ازدواج مي كند، احتمال به وجود آمدن پسري سالم در اين خانواده چند درصد است؟ (آزاد 82)

1) 50
2) 75
3) 5/12
4) 25

11-ژنوتيپ كدام يكاز فنوتبپ هاي زير را نمي توان بدون آزمايش، تعيين كرد؟ (سراسري 82)

1)زن هموفيل.
2)مرد مبتلا به زالي.
3)زن داراي گروه خوني AB .
4)مرد مبتلا به بيماري هانتينگتون.

12-نحوه ي انتقال كدام صفت، با سايرين متفاوت است؟ (سراسري 83)

1)هموفيلي.
2)فنيل كتونوري.
3) Rh خون.
4)گلبول هاي قرمز داسي شكل.

13-عامل كدام يك از بيماري هاي وراثتي انسان اللي غالب و اتوزومي است؟ (آزاد 83)

1)تالاسمي ماژور.
2)تالاسمي مينور.
3)هانتينگتون.
4)هموفيلي.

14-از آميزش AaBbDd × AaBbDd كه مطالعه ي همزمان سه صفت را نشان مي دهد، احتمال ايجاد فنوتيپ هاي aBd حاصل از اين آميزش كدام گزينه است؟ (پزشكي 82)

1) 16/9
2) 64/9
3) 64/3
4) 16/3

15- زالی یک صفت اتوزومی مغلوب (ژنa)میباشد و رنگدانه طبیعی مربوط به ژن غالب (ژنA) میباشد . چنانچه از پدر و مادر با رنگدانه طبیعی فرزندی زال متولد شود ژنوتیپ پدر و مادر بترتیب کدام است؟

الف- پدرAa و مادرaa ب- پدرAa و مادرAa ج- پدرaa و مادرAa د- پدرaa و مادرaa

16- در روباه رنگ نقره ای با ژن و رنگ قرمز با ژن کنترل میشود. از آمیزش کدام یک 50% فرزندان قرمز خالص میشوند؟

الف- قرمز ناخالص با قرمزنا خالص ب- قرمز ناخالص با نقره ای
ج- قرمز ناخالص با قرمز خالص د- قرمز خالص با نقره ای

17- هر گاه صفتی بیشتر از یک آلل داشته باشد چند آلل در ژنوتیپ فرد شرکت دارد؟

الف- 1 ب- 2 ج- 2جفت د- تمامی اللها

18- هر گاه صفتی دارای 6 ژن آلل باشد. ژنوتیپ و گامت فرد بترتیب حاوی چند ژن آلل است؟

الف- 6 و 3 ب- 3و 2 ج- 2و 2 د- 2و 1

19- در جمعیتی 4 ژن آلل یکدیگرند. بترتیب چند نوع از ژنوتیپ هموزیگوت و هترو زیگوت اند؟

الف- 12 و 4 ب- 6 و 4 ج- 4 و 12 د- 4و 6

20- دانه های یک ذرت به نسبت 11 سفید (مغلوب ) و 29 بنفش (غالب) است. ژنوتیپ والدین کدامند؟

الف- AA*AA ب- AA*Aa ج- Aa*Aa د- AA*aa

21- در مورد یک صفت که دارای 6 آلل مختلف است چند ژنوتیپ هموزیگوت وجود خواهد داشت؟

الف- 3 ب- 6 ج- 9 د- 15

22- از ژنوتیپAaBb کدام گامت تولید نمی شود؟

الف- AB ب- Bb ج- Ab د- aB

23- از آمیزش دو فرد با ژنوتیپ EeFf*EeFf چند نوع فنوتیپ حاصل می شود؟

الف- 9 ب- 6 ج- 4 د- 3

24- از آمیزش نخود فرنگی صاف و زرد خالص با چروکیده و سبز بترتیب فنوتیپ نسل اول و نسبت همین فنوتیپ در نسل دوم کدام است؟

الف- صاف و زرد- 16/ 9 ب- صاف و سبز – 16/ 3
ج- چروکیده و سبز- 16/1 د- چروکیده و زرد- 16/3

25- از خودلقاحی نخود فرنگی دانه صاف و زرد با ژنوتیپ AaBb چند نوع از ژنوتیپ های حاصل دانه صاف و زرد هستند؟

الف- 9 ب- 4 ج- 3 د- 2

26- از والدین با ژنوتیپ AaBb*aaBb چه نسبتی از فرزندان فنوتیپ AB دارند؟

الف- 8/3 ب- 4/3 ج- 16/9 د- 2/1

27- اگر فراوانی افراد مغلوب در نسل دوم 4/1 باشد. گامتهای والین که حامل ژن مغلوبند چقدر است؟

الف- 16/1 ب- 8/1 ج- 4/1 د- 2/1

28- کدام ژنوتیپ ها تنها یک نوع گامت تولید میکنند؟

الف- Aa و Aa ب- Aa و aa
ج- aa و AA د- Aa و AA

29- از آمیزش AaBb*aabb چه نسبتی از افراد حاصل ژنوتیپ جدیدی خواهند داشت؟(سراسری 71)

الف- 2/1 ب- 4/1 ج- 8/3 د- 16/5

30- موجود زنده ای دارای 5 جفت کروموزوم که ژنهای 3 جفت آن هتروزیگوت و ژنهای 2 جفت دیگر هموزیگوت است چند نوع گامت می تواند تولید کند؟(سراسری 75)

الف- 4 ب- 8 ج- 16 د- 32

31- از آميزش AabbccDd × AABBCcDd چه نسبت افراد نسل اول داراي فنوتيــپ ABcd مي باشند؟

1) 8/1 2) 16/1 3) 32/3 4) 8/3
...I dont know wat to Do... n even if i do... nothin changes
...Im Confused... Scared... So scared of the future ahead of me
!! Ya wat i have never been
!! is it my fault? well maybe ya... because im not Ordinary
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش خواندن و مطالعه زیست شناسی WiSe 0 351 16-01-2014، 02:31 AM
آخرین ارسال: WiSe
  چند نکته ی تستی درباره ی فصل اول زیست شناسی وآزمایشگاه1 nafas 2013 0 540 27-10-2013، 05:13 PM
آخرین ارسال: nafas 2013
  تست فصل دوم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ سفری به درون سلول M@h$A 1 633 27-10-2013، 04:45 PM
آخرین ارسال: nafas 2013
  تست فصل هشتم زیست شناسی و آزمایشگاه 1؛ حرکت M@h$A 0 347 18-09-2013، 05:51 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل ششم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ گردش مواد M@h$A 0 380 18-09-2013، 05:51 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل پنجم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ تبادل گاز ها M@h$A 0 468 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل چهارم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ تغذیه و گوارش M@h$A 0 431 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل سوم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ سازمان بندی سلول ها M@h$A 0 439 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل اول زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ مولکول های زیستی M@h$A 0 343 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل دهم زیست شناسی و ازمایشگاه 2؛ رشد و نمو در گیاهان (سری 2) M@h$A 0 357 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان