امتیاز موضوع:
  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تست فصل اول زیست پیش دانشگاهی؛ پروتئین سازی ( سری 4)
#1

1- اتصال آمينو اسيد به tRNA از طريق يك نوكلئوتيد ........... صورت مي گيرد و آنتي كدون tRNA ي آغاز گر ......... است ؟

1- پورين دار – فاقد پورين 2- پورين دار- داراي دونوكلئوتيد پريميدين دار
3- پريميد ين دار- فاقد پريميد ين 4- پريميدين دار – داراي دو نوكلئوتيد پورين دار

2- مونومر جايگاه آغاز رونويسي وپايان رونويسي به ترتيب كدامند ؟

1- ريبونوكلئوتيد - ريبونوكلئوتيد 2- ريبو نوكلئوتيد – داكسي ريبونوكلئوتيد
3- داكسي ريبونوكلئوتيد – داكسي ريبونوكلئوتيد 4- داكسي ريبونوكلئوتيد- ريبونوكلئوتيد

3- كداميك در مرحله آغاز ترجمه صورت نمي گيرد؟.

1- اتصال جزء بزرگ و كوچك ريبوزوم به همديگر 2- اشغال شدن جايگاه A ريبوزوم توسط tRNA
3- اشغال شدن جايگاهp توسط tRNA 4- تشكيل پيوند هيدروژني

4- كداميك از اعمال RNA پليمراز پروكاريوتي نمي باشد؟

1- جدا كردن دو نوار پلي نوكلئوتيدي DNA از همديگر 2- ايجاد پيوند پپتيدي
3-تشكيل پيوند كووالانسي بين ريبونوكلئوتيدها 4- ايجاد پيوند فسفودي استر

5-كداميك رمز گردانِ كدونهاي قابل ترجمه است ؟

1- اينترون 2- اگزون 3- رونوشت اينترون 4- رونوشت اگزون

6- اگردر آزمايشي مشابه نيرنبرگ فقط از بازهاي آلي دو حلقه اي استفاده شود رشته پپتپدي حاصل حداكثر چند نوع آمينواسيد مي تواند داشته باشد ؟

1- 2 2- 4 3- 6 4- 8

7- كداميك فاقد پيوندهيدروژني است ؟

1- ساختار L شكل tRNA 2- راه انداز 3- mRNA ي بالغ 4- اپراتور

8- در سنتز يك پروتئين در ريزوبيوم , ريبوزوم 7 بار بر روي mRNA جابجا مي شود . بخشي از ملكول دو رشته اي DNA كه دستور ساخت اين رشته پپتيدي را صادر كرده است . داراي چند نوكلئوتيد مي باشد ؟

1- 21 2 – 8 3-27 4-54

9- قند بكار رفته در كداميك با بقيه متفاوت است ؟

1- عامل تنظيم كننده اپران لك 2- ژن رمز گردان كراتين 3- جايگاه پايان رونويسي 4- توالي افزاينده

10- اگر اپراني داراي 5 محصول آنزيمي باشد تعداد راه انداز و ملكول mRNA ي ساخته شده از روي اين اپران به ترتيب كدامند ؟

1- 4,5 2- 5,4 3-5,1 4- 1,1

11- آلولاكتوز با اتصال به كداميك سبب روشن شدن اپران لك مي شود ؟

1- ژن تنظيم كننده 2- محصول ژن تنظيم كننده 3- توالي افزاينده 4- اپراتور

12- هاگ نوروسپوراي جهش يافته در محيط غني شده با تمام آمينو اسيدها رشد نكرد . احتمالاً جهش در ژن سازنده كداميك صورت گرفته است ؟

1- متيونين 2- آرژي نين 3- لوسين 4- نياسين

13- tRNA با كدام آنتي كدون در سلول وجود ندارد ؟

1- UAC 2-AAA 3-ACU 4-UAA

14- سنتز انسولين از مونومرهاي آن در ...................... سلول صورت مي گيرد و اين يك فرآيند متابوليسمي ..................... مي باشد ؟

1- هسته – انرژي زا 2- هسته -انرژي خواه 3- سيتوپلاسم- انرژي زا 4- سيتوپلاسم - انرژي خواه

15- كداميك در محيط كشت حداقل نوروسپورا وجود ندارد ؟

1- بيوتين 2- ساكارز 3- نمك 4- لاكتوز

16- ژن رمزگردان RNA پليمراز II توسط كداميك رونويسي ميشود ؟

1- RNA پليمراز پروكاريوتي 2- RNA پليمراز I 3- RNA پليمراز II 4- RNA پليمراز III

17- در فرآيند تبديل mRNA ي اوليه به mRNA ي بالغ دريوكاريوتها كداميك رخ نمي دهد؟

1- حذف اينترون ها 2- شكستن پيوند فسفودي استر 3- تشكيل پيوند فسفودي استر4- كوتاه شدن RNA

18 – تبديل لاكتوز به آلو لاكتوز در ............. باكتري اشريشياكولي صورت ميگيرد و اتصال آن به پروتئين تنظيم كننده سبب .............. شدن اپران ميشود ؟

1- خارج – روشن 2- داخل – روشن 3- خارج – خاموش 4- داخل – خاموش

19 – محل سنتز و فعاليت RNA پليمر از I به ترتيب كدامند ؟

1- سيتو پلاسم- سيتو پلاسم 2- سيتو پلاسم - هسته 3- هسته - هسته 4- هسته - سيتو پلاسم

20- پيوند بين آخرين tRNA و آمينو اسيد در جايگاه ...... ريبوزوم توسط ......... شكسته مي شود ؟

1-A - عامل پايان ترجمه 2- P – عامل رونويسي 3- A - عامل رونويسي 4- P – عامل پايان ترجمه

21- كدام سطح تنظيم بيان ژن دريوكاريوتها بعد از حذف رونوشت اينترونها امكان پذير است ؟

1- آغاز رو نويسي 2- قبل از رونويسي 3- هنگام ترجمه 4- هنگام رونويسي

22- كداميك سبب مي شود كه پروتئين مهار كننده نتواند به اپراتور متصل شود ؟

1- تغيير لاكتوز به الولاكتوز 2- تغيير شكل مهار كننده
3- اشغال شدن اپراتور توسط عامل تنظيم كننده 4- اشغال شدن اپراتور توسط RNA پليمراز

23- كداميك فاقد ژن هموگلوبين است ؟

1- سلولهاي پوششي روده 2- نورون حسي نخاعي 3- اريتروسيت بالغ 4- سلولهاي ماهيچه دلتايي

24- نقش محصول ژن تنظيم كننده در بيان ژن كدام است ؟

1- تبديل لاكتوز به الولاكتوز 2- جذب آلولاكتوز 3- اتصال به راه انداز 4- اتصال به اپراتور

25- اگر مجموع آمينو اسيدهاي محصولات اپران لك را با N نشان دهيم . در مرحله ترجمه mRNA ي ساخته شده در مجموع چند پيوند پپتيدي تشكيل مي شود ؟

1- N ?- ?-N -? - ? N ?- ?-N

26- با ايجاد جهش در كپك نوروسپورا ابتدا كداميك دچار تغيير مي شود ؟

1- نوع اسيد سنتز شده 2- نوع پروتئين سنتز شده 3- فنوتيپ 4- ژنوتيپ

27- محصول كداميك منحصراً يك نوع RNA مي باشد ؟

1-RNA پليمراز پروكاريوتي 2- RNA پليمراز I 3- RNA پليمراز II 4- RNA پليمراز III

28- كداميك در تعيين نوع آمينو اسيد متصل شده به tRNA نقش مهمتري دارد ؟

1- توالي سه نوكلئوتيدي موجود در جايگاه اتصال امينو اسيد
2- توالي نوكلئوتيدهاي شركت كننده در پيوند هيدروژني
3- توالي سه نوكلئوتيدي برگ مياني tRNA
4- نوكلئوتيد انتهايي در جايگاه اتصال امينو اسيد

29- با توجه به طرح مقابل : در اتصال آخرين نوكلئوتيد اضافه شده به mRNA مجموعاً چند پيوند تشكيل شده است ؟

1- 1 2- 3 3- 4 4- 4

به يك رشته از DNA با توالي زير دقت كنيد و به سئوالات 31 تا 35 پاسخ دهيد .
TTC3 TAC6 ATG9 cGG12 AGC15 GAA18 ATG21 GGT24 AAT27 TGA30 ACT33 AGC36

30-اگر رشته مكمل DNA ي فوق رونويسي و ترجمه شود رشته پپتيدي حاصل داراي چند پيوند پپتيدي خواهد بود ؟
1- 7 2- 8 3- 6 4- 5

31- اگر رشته مورد نظر رونويسي و ترجمه شود در سنتز رشته پپتيدي ,ريبوزوم چند بار جابجا خواهد شد ؟

1- 9 2- 8 3- 7 4- 6

32- اگر رشته مكمل DNA ي فوق رونويسي و ترجمه شود اولين كدوني كه در جايگاه A ريبوزوم قرار خواهد گرفت كدام است ؟

1- CGG 2- ACU 3-CCG 4- GCG

33- اگر رشته مورد نظر رونويسي و ترجمه شود آخرين كدوني كه در جايگاه p ريبوزوم قرار خواهد گرفت كدام است ؟

1- GAU 2-ACU 3- UUA 4- CCA

34- عوامل رونويسي در آميب به كداميك متصل نمي شود ؟

1- راه انداز 2- توالي افزاينده 3- RNA پليمراز 4- منطقه رمز گردان ژن

35- در يوكاريوتها كداميك به جايگاه آغاز رونويسي نزديكتر است ؟

1- توالي افزاينده 2- جايگاه پايان رونويسي 3- اپراتور 4- راه انداز

36- تغيير در كداميك , از نتايج قطعي جهش ها مي باشد ؟

1- فنوتيپ 2- بيان ژن 3- توالي نوكلئوتيد ها در ژن 4- چهار چوب خواندن رمزها

37- پروتئين هايي ك در تنظيم بيان ژن دخالت دارند در كداميك تنوع كمتري دارند ؟

1- اشريشياكولي 2- زنبور عسل 3- تريكودينا 4- نوروسپورا كراسا

38- در كداميك RNA پليمراز به تنهايي قادر به شناسايي محل نشستن خود بر روي DNA مي باشد ؟

1- ريزوبيوم 2- كلاميدوموناس 3- اسپيروژير 4- ولوكس


اگه خواستید بگید جواباشو هم بذارم Smile
...I dont know wat to Do... n even if i do... nothin changes
...Im Confused... Scared... So scared of the future ahead of me
!! Ya wat i have never been
!! is it my fault? well maybe ya... because im not Ordinary
پاسخ
 سپاس شده توسط نوید خزدوز


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تست فصل دوم زیست پیش دانشگاهی؛ مهندسی ژنتیک ( سری 3) M@h$A 2 336 12-09-2013، 01:40 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل دوم زیست پیش دانشگاهی؛ مهندسی ژنتیک ( سری 2) M@h$A 2 455 12-09-2013، 01:39 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل اول زیست پیش دانشگاهی؛ پروتئین سازی ( سری 3) M@h$A 2 335 12-09-2013، 01:11 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  روش مطالعه درس زیست شناسی ۱ و ۲ و پیش دانشگاهی M@h$A 0 267 11-09-2013، 09:05 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل دوم زیست پیش دانشگاهی؛ مهندسی ژنتیک ( سری 1) M@h$A 0 305 11-09-2013، 09:04 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل اول زیست پیش دانشگاهی؛ پروتئین سازی ( سری 5) M@h$A 0 178 11-09-2013، 09:04 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل اول زیست پیش دانشگاهی؛ پروتئین سازی ( سری 2) M@h$A 0 214 11-09-2013، 09:04 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل اول زیست پیش دانشگاهی؛ پروتئین سازی ( سری 1) M@h$A 0 255 11-09-2013، 09:04 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  نمونه سوال + پاسخ؛ زیست پیش دانشگاهی فتوسنتز و تنفس سلولی M@h$A 0 1,858 12-12-2011، 08:15 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  نمونه سوالات زیست شناسی فصل 5 پیش دانشگاهی M@h$A 0 4,235 12-12-2011، 08:08 PM
آخرین ارسال: M@h$A

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان