امتیاز موضوع:
  • 13 رأی - میانگین امتیازات: 2.69
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
راهنمای دریافت رواید (گذرنامه ، پاسپورت ) برای مشمولین در حال تحصیل دانشگاه آزاد اسلا
#1
Notebook 
[تصویر:  Arm.gif]

باسمه تعالي
خلاصه اي از مقررات خروج از کشور

براساس مقررات سازمان وظيفه عمومي و ضوابط دانشگاه اعم از مقررات آموزشي و ساير ضوابط دانشجويان مشمول دانشگاه ميتوانند با ارايه درخواست به محل تحصيل و دريافت يکي از فرمهاي خروج از کشور براي مدت معين با ارايه فرم به سازمان وظيفه عمومي يا معاونت وظيفه عمومي استانها و دواير ذيربط با پرداخت وثيقه مربوطه (به وظيفه عمومي) به خارج از کشور عزيمت نمايند.
براي انجام امور مربوط به خروج از کشور و انواع آن به تعاريف زير توجه شود

- درخواست خروج موقت از کشور : تقاضايي است که دانشجوي مشمول با توجه به علت سفر و مدارکي که ارايه مي نمايد از دانشگاه تقاضاي تنظيم فرم خروج از کشور را مي نمايد

- فرم خروج از کشور: فرمي است که دانشگاه براساس تقاضاي دانشجو به براي ارايه به مراجع ذيربط براي تائيد آن و نهايتاً ارايه به وظيفه عمومي تنظيم و صادر ميگردد:.

- سفر علمي : سفرهايي است که دانشجو جهت ارايه و دفاع ازمقاله در کنفرانسها ،همايش هاي علمي يا سمينار ها دعوت شده است

- سفر نيمه علمي : سفري است که به منظور شرکت در آزمون هاي زبان مانندتافل يا GMAT-IELTS-GRE و ...يا آزمون مقاطع دانشگاهي کارشناسي ارشد و بالاتر(مانند ALES ترکيه )يا آزمون هاي علمي و همچنين بازديد از نمايشگاهها و کارخانجات باشد.

- سفر غير علمي:سفرهايي است که به منظورافزايش معلومات فردي وياتفريح ياديدارازبستگان که درخارج ازکشورباشندانجام ميگيرد.

- سفرهاي مطالعاتي : سفرهايي است که دانشجويان مقاطع دکتري يا کارشناسي ارشد در حين تحصيل براي تحقيق ،آزمايش يا استفاده از تجربيات علمي ساير کشورها انجام ميدهند.

- سفر زيارتي: سفري است که براي زيارت عتبات عاليات يا مکه معظمه به کشورهاي عراق و عربستان صورت ميگيرد.سفر به کشور سوريه به عنوان سفر غير علمي انجام ميشود.

- وثيقه : وجهي است که مشمول به عنوان سپرده ضمانت مراجعت به کشور نزد سازمان يا بانک هاي تعيين شده توسط وظيفه عمومي مي سپارد که ميتواند بتشخيص وظيفه عمومي بصورت نقدي يا ضمانت نامه بانکي باشد

- تعهد اشخاص : برگه اي است که ضامن با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و گواهي امضاء مراجعت بموقع مشمول را تضمين مينمايد

- مجوز هاي متمرکز : مجوز هاي خروج موقت مشمولان از کشور است که صرفاً توسط سازمان وظيفه عمومي صادر ميگردد. اين سفر ها مربوط به سفر هاي ورزشي (شرکت در مسابقات ورزشي خارج از کشور مورد تائيد امور مشترک فدراسيونهاي وزارت ورزش و جوانان ) و سفرهاي مطالعاتي براي دانشجويان دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي است.

- مجوزهاي غير متمرکز: مجوزهاي خروج موقت از کشور است که توسط معاونت وظيفه عمومي استانها صادر ميشود.
۱- شرايط مشمولان براي خروج موقت از کشور به قرار زير است:

-فاقد غيبت باشند.

– وضعيت تحصيلي مشخص داشته باشند.

– در سنوات ارفاقي مازاد بر سنوات مجاز تحصيل نباشند.

-مهلت معرفي مشمولان فارغ التحصيل به پايان نرسيده باشد يا داراي برگ اعزام بدون غيبت باشند

-براي مراجعت بموقع به کشور وثيقه مورد نياز را بسپارند.

- درخواست (فرم)مجوز خروج موقت از کشور را از دانشگاه مربوطه ارايه نمايند.

- ميزان وثيقه خروج از کشور مشمولان متناسب با اهداف و علت سفر به قرار ذيل است:

- سفرزيارتي : به کشور هاي عراق-عربستان مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ (پنج ميليون) ريال وجه نقد و تعهد اشخاص (پيوست ۱)به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ريال

- سفر علمي : به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰(پنجاه ميليون) ريال

- سفرنيمه علمي: به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰(هشتاد ميليون) ريال

- سفرغير علمي : به تمامي کشورها و از جمله سوريه به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰(صدو پنجاه)ميليون ريال

براي سفر هاي غير علمي گواهي تنظيمي توسط دانشگاه بعنوان معاونت وظيفه عمومي استان بمنزله گواهي اشتغال به تحصيل است و بررسي و اقدام درخصوص صدور مجوز خروج را بعهده وظيفه عمومي است .۲- مدت خروج از کشور : مدت خروج از کشور دانشجويان مشمول براي هريک از انواع سفر ها به شرح زير است .

- سفرهاي مطالعاتي :حداکثر شش ماه براي دانشجويان دوره کارشناسي ارشدويکسال براي دوره دکتري تخصصي(Ph.D )

- سفر هاي زيارتي: سفر هاي علمي و نيمه علمي –حداکثر ۳۰ روز است(در مورد سفر حج واجب مدت خروج حداکثر ۴۵روز خواهد بود.)

- سفرهاي غير علمي: شامل سفر به تمامي کشور ها (واز جمله سوريه ) حداکثر به مدت ۲۰ روز

- سفر هاي ورزشي : مدت خروج برابر مدتي است که (امور مشترک فدراسيونها )اعلام مي نمايد.تذکر مهم– دفعات خروج دانشجو از کشور در هر نيمسال دو بار بدون توجه به نوع سفر است (به جز سفرهاي ورزشي که به استناد نامه دفتر امور مشترک فدراسيونها و اداره کل تربيت بدني دانشگاه انجام ميگيرد)مشروط بر اينکه مدت سفر همزمان نبوده فاصله اتمام سفر اول تا شروع سفر دوم بلافاصله نباشد. رعايت مقررات آموزشي دانشگاه بايد صورت گرفته مشمول در سنوات مجاز دوره تحصيلي مربوط امکان فراغت از تحصيل را داشته باشد و در شرايط خاص و پيش بيني نشده بعدي آن ، عواقب سوء آن را بپذيرد.

نحوه درخواست مجوز خروج از کشور دانشجويان و تائيد آنها

دانشجويان مشمول براي درخواست مجوز خروج از کشور بايستي به شرح زير اقدام نمايند.

۱- ارايه درخواست توسط دانشجو(مشابه نمونه ابلاغي)به واحديامرکزدانشگاهي ياآموزشکده سماي محل تحصيل بهمراه مستندات خروج

تذکر: مستندات خروج براي هريک از سفر هاي تعريف شده به شرح ذيل است :

o سفرهاي زيارتي به عراق وعربستان شامل نامه کاروان ياسازمان حج وزيارت يا ستاد عمره دانشجويي(فرم نمونه پيوست ۱)

o سفرهاي علمي شامل دعوت نامه دبيرخانه يامجمع برگزارکننده سمينار-همايش ياکنفرانس درکشورخارجي(نمونه پيوست ۲)

o سفرهاي نيمه علمي شامل مدارک ثبت نام امتحانات زبان يا در ساير زمينه هاي تخصصي مانند IT يا امتحانات ورودي دانشگاه ها-دعوت نامه شرکت در نمايشگاه ها و کارخانجات(در زمينه صنايع يا تکنولوژي متناسب با رشته تحصيلي دانشجو يا مرتبط با آن) يا مکاتبات رسمي سازمانهاي دولتي براي شرکت در مجامع هنري مانند تاتر و... (نمونه پيوست ۲)

تبصره: دانشجويان مشمول داراي گواهي ثبت اختراع با ارايه تصوير آن و همچنين تصوير نامه فدراسيون بين المللي اختراعات ميتوانند براي سفر به کشورهاي برگزار کننده مسابقات اختراعات و نمايشگاه هاي مربوطه از امتياز سفر هاي نيمه علمي استفاده نمايند.

o سفرهاي مطالعاتي(خاص دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشدودکتري تخصصي)مشروط به ارايه پذيرش از دانشگاه ها-مجامع علمي و صنعتي (که فعاليت آنها در زمينه رشته تحصيلي فرد است) دال برپذيرش وي براي همکاري با او است که به تائيد گروه آموزشي مربوطه و يا استاد راهنما خواهد رسيد.(نمونه پيوست۳)

o سفر هاي ورزشي-خاص شرکت دانشجويان در مسابقات ورزشي مورد تائيد سازمان تربيت بدني است وتائيديه و گواهي امور مشترک فدراسيونهاي ورزشي سازمان تربيت بدني و نامه اداره کل تربيت بدني دانشگاه بايستي ملاک تنظيم و صـدور (وارسال فرم به سازمان مرکز) قرار گيرد.(نمونه پيوست۴)

o سفرهاي غير علمي نياز به مستند خاصي ندارد و درخواست دانشجو براي صدور گواهي اشتغال به تحصيل وي (مشابه نمونه پيوست۵)کفايت مينمايد وبرابردرخواست دانشجو کشور مقصد ،علت و مدت سفر (حداکثر ۲۰ روز)در آن قيد ميگردد.(نمونه پيوست ۵)

تبصره ۱- تصوير مستندات خروج سفرهاي علمي-نيمه علمي - غير علمي و اصل نامه امور مشترک فدراسيونها در مورد سفرهاي ورزشي براي تائيد فرم در سازمان مرکزي بايستي ضميمه فرمها بوده در مورد سفرهاي مطالعاتي نيز بايستي تصوير کليه مستندات و همچنين تصوير تائيديه گروه يا استاد راهنماي دانشجو ارسال شود.

تبصره ۲- چنانچه هريک از سفرهاي علمي– نيمه علمي– مطالعاتي يا ورزشي داراي بار مالي براي دانشگاه باشد(تمام يا بخشي از هزينه) بايستي مجوز آن قبلاً توسط مراجع مربوطه در دانشگاه اخذ شده باشد.

تبصره ۳- تنظيم فرم خروج از کشور دانشجويان ميهمان به عهده واحد يا مرکز دانشگاهي مبداء دانشجو مي باشد.

تبصره ۴- مبلغ ۲۰۰۰۰ ريال به حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ سيبا بانک ملي براي تمامي سفر ها بايستي توسط دانشجو واريز و رسيد آن(نسخه صاحب حساب ) ضميمه فرمهاي ۲-۳-۴ ضميمه فرم ارسال شود.

۲- تائيد فرم هاي تنظيمي توسط واحد يا مرکز دانشگاهي به شرح زير انجام خواهد گرفت :

o نمونه پيوست ۱ (خاص سفرهاي زيارتي عراق و عربستان) با دبيرخانه منطقه دانشگاهي ذيربط است.

o نمونه پيوست ۲-۳-۴ (خاص سفرهاي مطالعاتي- علمي و نيمه علمي -ورزشي ) توسط حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه(سازمان مرکزي) انجام خواهد شد. فرم سفر هاي غير علمي توسط واحد دانشگاهي صادر ميگردد و نياز به تائيد دبيرخانه منطقه يا سازمان مرکزي ندارد و قبول يا عدم قبول آن و صدور مجوز خروج به عهده وظيفه عمومي است.

o آموزشکده هاي فني حرفه اي سما ميتوانند از فرمهاي مذکور عيناً در سربرگ آموزشکده استفاده نموده و در صورتيکه نوع سفر زيارتي باشد آن را براي تائيد تحويل دبيرخانه مناطق نمايند.درمورد ساير سفرها که تائيد فرم در سازمان مرکزي (حوزه معاونت دانشجويي) صورت خواهد گرفت ،نخست بايستي فرم با تصوير مستندات مربوطه به سازمان سما ارايه يا ارسال گردد سپس با نامه تائيديه سازمان سما همراه با ساير مدارک به حوزه معاونت دانشجويي سازمان مرکزي ارايه شود.

تبصره- به منظور رفاه حال دانشجويان در موارديکه به دليل بعد مسافت واحد يا مرکز دانشگاهي با دبيرخانه منطقه و همچنين نزديکي محل سکونت دايم دانشجو با تهران تمايل به تائيد فرم در سازمان مرکزي بيشتر باشد فرمهاي مربوط به سفر هاي زيارتي(عربستان – عراق) در حوزه معاونت دانشجويي در سازمان مرکزي قابل تائيد است . در اينصورت عنوان فرم مشابه فرم سفر هاي علمي و نيمه علمي معاونت دانشجويي دانشگاه و ذيل فرم مذکـور به جاي نام و امضاء دبير منطقه مشابه فرم هاي علمي و نيمه علمي عمل شود.

تذکر مهم- تمامي فرمها بايستي با سر برگ واحد/مرکز يا آموزشکده تنظيم و ثبت دبيرخانه واحد/مرکز. . . گردد.

نحوه مراجعه به وظيفه عمومي و صدور مجوز خروج از کشور توسط وظيفه عمومي

و ساير نکات تکميلي

*- دانشجويانيکه بقصد سفر زيارتي يا انجام سفرهاي علمي ، نيمه علمي و غير علمي عازم خارج از کشور مي باشند ميتوانند پس از تائيد فرم هاي اشاره شده براي اخذ مجوز خروج از کشور آن را به معاونت وظيفه عمومي استان محل تحصيل يا محل سکونت مراجعه نمايند.

*- دانشجويان عازم سفر هاي مطالعاتي و ورزشي پس از تائيد فرم مربوط در سازمان مرکزي دانشگاه صرفاً بايستي از طريق سازمان وظيفه عمومي-مرکز عمليات مشمولان و يا معاونت مشمولان و امور معافيت ها در تهران مراحل اخذ مجوز خروج از کشور خود را طي نمايند. مجدداً يادآوري ميشود دانشجويان عازم سفرهاي زيارتي –علمي و نيمه علمي و غير علمي ميتوانند براي اخذ مجوز خروج به معاونت وظيفه عمومي استان محل سکونت يا تحصيل مراجعه کنند.

*- فرزندان مامورين وزارت امور خارجه يا ساير وزارتخانه ها در خارج از کشور و همچنين فرزندان اعضاء هيات علمي که جهت استفاده از فرصت مطالعاتي عازم خارج از کشور شده (ياميباشند )نيز ميتوانند با ارايه مستندات مربوط يا گواهي دانشگاه محل خدمت عضو هيات علمي درخواست گواهي اشتغال به تحصيل( نمونه پيوست ۵ )را دريافت نمايند.

*- سازمان وظيفه عمومي يا معاونت وظيفه استان فرمي را بعنوان خلاصه پرونده خروج از کشور حاوي مشخصات-کدملي-رشته و مقطع تحصيلي و تعهد بازگشت بموقع و عدم مسافرت به کشور ديگر (جز کشور مورد درخواست)......تحويل دانشجو خواهد نمود و وثيقه هاي مربوطه يا ضمانت هاي لازم را از وي يا ضامن مطالبه و پس از تکميل اين مراحل و سپردن وثيقه مجوز لازم براي صدور گذرنامه و مجو ز خروج از کشور (از مرز) را صادر و از طريق پيک روزانه به اداره گذرنامه ارسال خواهد کرد. لذا لازم است دانشجو به تعهدات اين فرم توجه نمايد.

*- دانشجويان مشمول بايستي بمحض مراجعت به کشور شخصاً با در دست داشتن گذرنامه خود را به وظيفه عمومي صادر کننده مجوز خروج(که وثيقه خروج را دريافت نموده است)معرفي تا ضمن اعلام حضور وثيقه پرداختي به آنان مسترد گردد. چنانچه مشمول ظرف ۱۰ روز پس از اتمام مهلت خروج خود را به وظيفه عمومي معرفي ننمايند وظيفه عمومي اختيار دارد وثيقه آنان را ضبط نمايد.مشموليني که بموقع وارد کشور شده ليکن براي اعلام مراجعت خود را با تاخير به وظيفه عمومي معرفي کنند تا ۶ ماه مجاز به خروج مجدد از کشور نخواهند بود .(کنترل اين مورد بعهده وظيفه عمومي است نه دانشگاه مگر آنکه وظيفه عمومي ممنوعيت خروج فرد را به دانشگاه ابلاغ نمايد)

*- دانشجويانيکه به هر دليل موفق به انجام سفر نشده اند و سفر آنان به تعويق افتاده است ميتوانند جهت تمديد مهلت خروج و بازگشت به وظيفه عمومي مراجعه نمايند.مشروط برآنکه نوع سفر آنان و کشور مقصد تغيير نيافته باشد در غير اينصورت بايستي با ارايه گذرنامه (که مويد عدم عزيمت به کشور مقصد در موعد مقرر مي باشد) يا فرم تنظيمي قبلي درخواست خروج خود را مجدداً به دانشگاه ارايه کنندتا مراحل قبلي طي گردد.
*- فارغ التحصيلان مشمولي که بيش از سه ماه از تاريخ فراغت از تحصيل آنان سپري نشده است ميتوانند براي درخواست خروج از کشور با در دست داشتن برگ لغو معافيت تحصيلي به معاونت وظيفه عمومي محل سکونت يا سازمان وظيفه عمومي مراجعه کنند.

نقل قول: منبع : معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ انتشار : 1390/10/29
می گویند تقوا از تخصص لازم تر است
آنرا می پذیرم، اما می گویم:
آنکس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست.
- شهید دکتر چمران
پاسخ
 سپاس شده توسط نوید خزدوز


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تحصیل در سوئیس rezasaadat 0 697 23-03-2012، 12:47 PM
آخرین ارسال: rezasaadat
  راهنمای فرآیند ادامه تحصیل در خارج از کشور نوید خزدوز 0 1,738 28-06-2011، 11:34 PM
آخرین ارسال: نوید خزدوز

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان