امتیاز موضوع:
  • 30 رأی - میانگین امتیازات: 2.73
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
فرمول های پایه در محاسبه و انتخاب پمپ
#1
فرمول های پایه در محاسبه و انتخاب پمپ
روش محاسبه توان ترمزی پمپ:
برای محاسبه توان ترمزی پمپ ها که به اختصار با bhp نشان د ا ده میشو د میتوان از رابطه زیر استفاده کرد:

<img align="left" src="http://www.waterandfire.ir/img/amozesh4.1.gif" title="اموزش طراحی و محاسبات تاسیساتی" />در رابطه فوق:
tdh = هد د ینامیکی کل
G = وزن مخصوص (بدون واحد)
بازده پمپ معمولا توسط سازنده اعلام میشود . در مواردیکه بازد ه پمپ مشخص نباشد ، به طورسرانگشتی می توان بازده پمپ را برابر با % 70 د ر نظر گرفت. وزن مخصوص آب سرد برابر با 1 درنظر گرفته می شود. بنابراین رابطه شماره 1 به شکل ساده شده زیر درمیآید
<img align="left" src="http://www.waterandfire.ir/img/amozesh4.2.gif" title="اموزش طراحی و محاسبات تاسیساتی" />
مثال
درصورتیکه آبدهی یک پمپ با هد 102ft برابر با 300gpm باشد و بازد ه آن مشخص نباشد ، توان ترمزی پمپ را محاسبه کنید.
حل:<img align="left" src="http://www.waterandfire.ir/img/amozesh4.3.gif" title="اموزش طراحی و محاسبات تاسیساتی" />

روش محاسبه میزان آبد هی پمپ:
د ر مواردی که توان ترمزی پمپ مشخص باشد، برای محاسبه مقدار آب دهی آن می توان از رابطه زیراستفاد ه کرد که د ر واقع نتیجه رابطه شماره 1 است:
<img align="left" src="http://www.waterandfire.ir/img/amozesh4.4.gif" title="اموزش طراحی و محاسبات تاسیساتی" />مثال:
یک پمپ با توان ترمزی 15hp جریان آب را با هد 150ft د ر داخل مدار به گرد ش درمی آور د. حجم آب عبوری از مدار را محاسبه کنید.
حل:
<img align="left" src="http://www.waterandfire.ir/img/amozesh4.5.gif" title="اموزش طراحی و محاسبات تاسیساتی" />
تغییر توان ترمزی با تغییر وزن مخصوص سیال
د رصورتی که هد مورد نیاز برای به گرد ش در آوردن سیال را ثابت فرض کنیم، با تغییر وزن مخصوص سیالی که توسط پمپ به گرد ش درمیآید مقدار توان ترمزی مورد نیاز آن نیز تغییر خواهد کرد . برای مثال وزن مخصوص بنزین 0.75 و وزن مخصوص آب نمک 1.2 است. بنابراین درصورتی که بازد ه پمپ را برابر با % 70 و نرخ جریان سیال عبوری از آن را 200gpm با هد کل 100ft فرض کنیم، توان ترمزی مورد نیاز برای به گرد ش درآورد ن سیال د ر هر یک از حالت های یا د شده عبارت است از:
<img align="left" src="http://www.waterandfire.ir/img/amozesh4.6.gif" title="اموزش طراحی و محاسبات تاسیساتی" />
برای پمپ های گریز از مرکز یا سانتریفیوژ قوانین زیر صادق است:
1. ظرفیت آب دهی پمپ با قطر پروانه رابطه مستقیم د ارد .
2. هد پمپ با مربع قطر پروانه رابطه مستقیم دارد.
3 . توان ترمزی پمپ با مکعب قطر پروانه رابطه مستقیم دارد.
<img align="center" src="http://www.waterandfire.ir/img/amozesh4.7.gif" title="اموزش طراحی و محاسبات تاسیساتی" />
تعاریف مرتبط
افت فشار: به مقد ار کاهش فشار سیال در هنگام عبور از واحد های مقاوم در برابر عبور جریان مانند کند انسور، شیر کنترل یا برج خنک کننده افت فشار گفته میشود .
افت اصطکاکی: عبارت است از افت فشار سیال به واسطه مقاومت لوله ها و اتصالاتی که سیال د ر آن ها جریان د ارد . د ر کاربرد ه ای عملی افت اصطکاکی بر مبنای طول معاد ل لوله برحسب فوت اندازه گیری میشو د.
عمق مکش استاتیکی: به فاصله عمود ی خط مرکز پمپ تا سطح آزا د سیالی که پمپاژ میشود عمق مکش استاتیکی گفته میشو د که مقدار آن معمولا برحسب فوت سنجیده میشو د.
عمق مکش د ینامیکی کل: به مجموع عمق مکش استاتیکی، افت های اصطکاکی، افت فشار و هد سرعتی سیال عمق مکش دینامیکی کل گفته میشو د.
هد مکش استاتیکی: به ارتفاع قائم از خط مرکز پمپ تا سطح آزا د سیالی که پمپاژ میشو د هد مکش استاتیکی گفته میشو د که مقدار آن معمولا برحسب فوت سنجیده میشود .
هد مکش د ینامیکی کل: به اختلاف بین هد مکش استاتیکی با افت های اصطکاکی، افت فشار و هد سرعتی خط مکش پمپ، هد مکش دینامیکی کل گفته میشو د.
هد استاتیکی کل: به فاصله قائم بین سطح آزا د خط مکش پمپ و سطح آزاد سمت دهش پمپ یا سطح آزا د آب خروجی از پمپ هد استاتیکی کل گفته میشو د.
هد د ینامیکی کل: به مجموع هد استاتیکی کل، تمامی افت های اصطکاکی، افت فشار های ایجاد شد ه د ر سرتاسر سیستم لوله کشی و هد سرعتی، هد دینامیکی کل گفته میشو د.
هد سرعتی: برابر است با هد معا دلی که سیال برای رسید ن به آن سرعت باید سقوط آزا د داشته باشد. به بیانی د یگر، هد مورد نیاز برای شتاب گرفتن سیال را هد سرعتی می گویند.
مقدار هد سرعتی سیال را میتوان با استفاده از رابطه زیر محاسبه کر د:
<img align="left" src="http://www.waterandfire.ir/img/amozesh4.8.gif" title="اموزش طراحی و محاسبات تاسیساتی" />

در رابطه فوق:
HV = هد سرعتی
V = سرعت سیال در داخل لوله
g = شتاب گرانش، برابر با 32.3fps
Email: Reza_yousefi067@yahoo.com
Tel: 09388848454
1- انجام پروژه های دانشگاهی(مکانیک عمران برق )
2- پروژه های و نقشه کشی باانواع نرم افزار های مهندسی
 CATIA-SolidWork-Auto cad,MATLAB ANSYS, Fluent
3-ترسیم نقشه ومحاسبات تاسیسات ساختمان
4-فروش پایان نامه های دانشگاهی 

لینک تلگرام  telegram.me/solidcad
پاسخ
 سپاس شده توسط ahmad naderi ، water


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان