امتیاز موضوع:
  • 12 رأی - میانگین امتیازات: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آیین نامه دانشگاه آزاد
#1
book 
حتما تا حالا شده که بخواهید از قوانین دانشگاه در یه مورد خاص مطلع بشید . مثلا بخواهید قانون ترمیم معدل یا مثلا محاسبه ی معدل رو بدونید . خوب الان این امکان بوجود آمده که بتونید کل آیین نامه رو ببینید . اون هم خیلی راحت و البته کامل !

. ::آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ::.

فصل دوم : ثبت نام (مواد 2 الي 6)

فصل سوم : نظام آموزشي (مواد 7 الي 11)

فصل چهارم : نظام درسي (مواد 12 الي 17)

فصل پنجم : تعداد واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل(مواد 18 تا 29)

فصل ششم : حضور وغياب دانشجو(مواد 30 الي 35)

فصل هفتم : حذف و اضافه درس(مواد 36 الي 38)

فصلهشتم : ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو (مواد 39 الي 47)

فصل نهم: مرخصي تحصيلي(مواد 48 الي 49)

فصلدهم: انصراف از تحصيل(مواد 50 الي 51)

فصل يازدهم: مقررات آموزشي دانشجويان انتقالي و ميهمان (مواد 52 الي 57)

فصل دوازدهم : تغيير رشته(مواد 58 الي 66)

فصلسيزدهم : معادلسازي واحدهاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگان آزمون ورودي(ماده 67)

فصلچهاردهم : فراغت از تحصيل(مواد 68 الي 71)

فصلپانزدهم : تقويم دانشگاهي(مواد 72 الي 75)^

ماده 1 : شرايط ورود به دانشگاه آزاد اسلامي در دوره هاى كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته به شرح زير است:

1-1 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي ، برابر مصوبات مربوطه.
2-1 نداشتن منع قانوني از نظر خدمت وظيفه عمومي.
3-1 داشتن گواهي نامه پايان تحصيلات متوسطه نظام قديم و يا گذراندن دوره پيش دانشگاهي نظام جديد مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش براى دوره هاي كارداني ، كارشناسي پيوسته يا برابر آن براي آموزش هاي حوزه ( مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي)و گواهينامه دوره كارداني رشته مربوط برحسب موردازدانشگاه آزاد اسلامي ياديگر مؤسسات آموزش عالي مورد تأييد دانشگاه آزاد اسلامي ، وزارت فرهنگ وآموزش عالي يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براي دوره كارشناسي ناپيوسته ، همچنين داشتن مدرك ديپلم كاردانش يا فني حرفه اي نظام جديد متوسطه قابل قبو ل براي كارداني پيوسته .

دارندگان مدرك معادل فوق ديپلم نمي توانند در آزمون ورودي كارشناسي ناپيوسته شركت نمايند. مگر آن دسته از فارغ التحصيلان خارج از كشور كه در مدرك تحصيلي ارزيابي شده آنان اجازه ادامه تحصيل در مقطع بالاتر قيد شده باشد.


^ماده2: پذيرفته شدگان در آزمو ن ورودي موظفند در مهلت هاي تعيين شده طبق اطلاعيه هاي مربوط براي ثبت نام و انتخاب واحدهاي درسي به واحدهاي دانشگاهي ذيربط مراجعه نمايند . در غير اين صورت درشمول متاخرين ثبت نام قرار مي گيرند .

تبصره- در مواردي كه تعداد پذيرفته شدگان بيش از ظرفيت مصوب واحد باشد و امكانات آموزشي واحد اجازه ثبت نام آنان را در نيمسال اول ندهد واحد دانشگاهي مجازاست براساس رتبه و نمره كل آزمون تعدادي ازپذيرفته شدگان را براي نيمسال دوم ثبت نام نمايد .

ماده3: درصورتيكه ظرفيت پذيرش دانشجو در واحد تكميل شده باشد و واحد امكانات آموزشي لازم را براي پذيرش دانشجويان متاخر داشته باشد ميتواند با تاييد شوراي آموزشي واحد اقدام به ثبت نام نموده ومراتب راجهت اطلاع به سازمان مركزي اعلام نمايد .

تبصره1- حداكثر تاخير متقاضي براي ثبت نام در مقطع تحصيلي كارداني (پيوسته وناپيوسته و آموزش معلمان ) و كارشناسي (پيوسته وناپيوسته وآموزش معلمان) يكسال از زمان پذيرش درآزمون ورودي مي باشد مشروط بر اينكه :
الف) متقاضي ذكور از نظر نظام وظيفه منع تحصيلي نداشته باشد .
ب) هنگام ثبت نام مدرك پايه داشته باشد .
ج) واحددانشگاهي ظرفيت مصوب داشته باشد . درغير اينصورت شوراي آموزشي واحد دانشگاهي اتخاذ تصميم مي نمايد .
د) مدت تأخير جزو سنوات مجاز تحصيل دانشجو محسوب و واحد دانشگاهي موظف است براي اين مدت مرخصي تحصيلي صادر نمايد.
ه) هزينه تأخير را برابر آخرين دستورالعمل به حساب 1486 بانك ملي تهران شعبه زبر جد (قابلپرداخت در كليه شعب كشور ) واريز و رسيد آنرا به واحد دانشگاهي تسليم نمايند تا بصورت يكجا به امور مالي سازمان مركزي ارسال دارند .


تبصره 2: واحدهاي دانشگاهي موظفند ليست اسامي متاخرين ثبت نام را حداكثر تا يكماه پس از ثبت نام به مركز آزمون و نسخه اي از آنرا همراه با رسيد بانكي مربوط به امور مالي سازمان مركزي ارسال دارند .


^


ثبت نام دانشجويان شا غل به تحصيل :

ماده 4: دانشجويان موظفند در مهلت هاي تعيين شده در تقويم دانشگاهي براي ثبت نام و انتخاب واحد درسي به واحدهاي دانشگاهي مربوط مراجعه نمايند :در صورتي كه تأخير در ثبت نام از سه شانزدهم ساعات هر درس بيشتر نشود نام نويسي دانشجو با نظر مدير گروه آموزشي مربوط و تأييد شوراي آموزشي واحد دانشگاهي امكان پذير است در اين حال مدت تأخيرجزو حد نصاب غيبت دانشجو مي شود .

تبصره : دانشجوياني كه پس از انقضاي مهلت تعيين شده درهر نيمسال براي ثبت نام مراجعه كنند حق انتخاب واحد درسي را در آن نيمسال نخواهد داشت ليكن در صورت موافقت شوراي آموزشي واحد دانشگاهي مدت غيبت بارعايت ماده 48 اين آئين نامه به عنوان مرخصي تحصيلي جزو سنوات مجاز آنان محسوب مي گردد . دراين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت تعيين شده مي باشد .

ماده 5: تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي به صورت حضوري و تمام وقت است . مگر براي دوره هايي كه رسما مستثني شده باشد .

منع تحصيل همزمان:

ماده 6: دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش ازيك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش دريك يا چند دانشگاه يا موسسه آموزش عالي يادرنظام آموزش تمام وقت يا پاره وقت را نخواهد داشت درصورت تخلف از ادامه تحصيل دريكي ازرشته هاي انتخابي به تشخيص كميسيون موارد خاص آموزشي و دانشجويي سازمان مركزي محروم و سوابق تحصيلي وي در آن رشته باطل اعلام مي شود و دانشجو موظف به پرداخت هزينه انصراف مطابق تعرفه تعيين شده به دانشگاه مي باشد .

ماده 7:آموزش در دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس نظام واحدي است .
ماده 8:در نظامم واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا ردي دانشجو در يك درس به همان درس محدود مي گردد .

^


تعريف واحد درسي
ماده 9: يك واحد درس نظري مقدار درسي است كه مفاد آن طي 16 جلسه يك ساعتي آموزش داده مي شود اين زمان براي هر واحد درس عملي و ‌آزمايشگاهي 32 ساعت كار گاهي 48 ساعت وعمليات صحرائي 64 ساعت مي باشد .

تبصره1- اجراي دوره هاي كار آموزي و كارورزي در موارد مربوط بر اساس مدت تعيين شده در سر فصل مصوب و آئين نامه هاي مربوط خواهد بود .
تبصره2- چنانچه ميزان ساعات دروس موضوع ماده 9با ساعات تعيين شده در بعضي ا سر فصلها مغايرت داشته باشد ساعات مندرج در سر فصل ملاك عمل خواهد بود .سال تحصيلي :
ماده 10: هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي وبر حسب لزوم يك دوره تابستاني است.
هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته وهر دوره تابستاني شامل 6هفته آموزش است .
تبصره – مدت امتحانات پايان هر يك از دو نيمسال تحصيلي و دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نمي شود .
ماده 11: يك واحددرس نظري طي نيمسال تحصيلي در 16جلسه يك ساعتي ود طول دوره تابستاني در6 جلسه 3ساعتي تدريس مي شود به همين نحو مجموع ساعات تدريس يك واحد درس عملي آزمايشگاهي ، كارگاهي و عمليات صحرائي بر حسب انجام آنها در طول نيمسال با دوره تابستاني به ترتيب در 16 هفته و6 هفته تقسيم ميشود .


تبصره – در موارد استثنائي وضروري به پيشنهاد واحد دانشگاهي ذيربط وتصويب سازمان مركزي دانشگاه مي توان يك واحد درسي رادرمدتي كوتاهتر از 16هفته تدريس نمود مشروط براينكه مجموع ساعات هر واحد درسي ازحدمقررخود كمتر نشود .

^ماده12: هر درس ،بخش مستقلي از برنامه آموزشي است كه در يك موضوع مشخص و براي يك نيمسال تحصيلي ارائه مي شود .

ماده 13 : دروس دانشگاهي از لحاظ محتوي به دروس عمومي پايه ، اصلي وتخصصي تقسيم مي شود. گذراندن اين دروس براي عموم دانشجويان الزامي است .
1 -دروس عمومي به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومي دانشجويان عرضه مي شود. گذراندن اين دروس براي عموم دانشجويان الزامي است.
2- دروس پايه به منظور تقويت بنيه علمي و ايجاد زمينه مناسب براي پذيرش دروس اصلي و تخصصي ارائه مي شود .
3ـ دروس تخصصي به منظور افزايش توان عملي و عملي دانشجو در رشته مربوط تدريس مي گردد .

ماده14: هر درس از نظر ارتباط با درس يا دروس ديگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسيم مي شود .
1- درس مستقل : درسي است كه انتخاب آن منوط به گذراندن درس ديگري نيست .
2 -درس وابسته : درسي است كه انتخاب آن با درس يا دروس ديگري ملازمه دارد . دروس وابسته به دروس پيشنياز و دروس همنياز تقسيم مي شود .
3- درس پيشنياز : درسي است كه درك مطالب آن براي يادگيري درس يا دروس ديگري ملازمه دارد و بايد قبل از آن درس يا دروس ارائه گردد .
4-دروس همنياز :دروسي هستند كه بايد در يك نيمسال يا دوره تابستان ارائه گردند


ماده 15: درس از جنبه انتخاب ، به الزامي و انتخابي تقسيم مي شود .
1ـ درس الزامي درسي است كه گذراندن آن در طول دوره براي دانشجو اجباري است و با دروس ديگر قابل تعويض نمي باشد .
2-درس انتخابي درسي است كه دانشجو به اختيار خود از بين دروس مربوط انتخاب مي كند .


ماده 16: درس از لحاظ نحوه تدريس به نظري ، عملي و نظري - عملي تقسيم مي شود .
1ـ درس نظري حاوي مجموعه اي از دانشها است كه به صورت خطابه كنفرانس سمينار وبحث و گفتگو تعليم داده مي شود .
2- درس عملي حاوي مهارتهايي است كه انتقال آنها محتاج به تمرين عمليات كارگاهي آزمايشگاهي ، بيمارستاني و صحرايي است .
3ـ درس نظري-عملي مجموع دانشها و مهارتهائي است كه به هردو صورت فوق توأما تدريس مي شود .


ماده 17: درتمامي واحدهاي دانشگاهي براي يك رشته معين برنامه درسي مصوب يكساني به اجرا گذاشته ميشود .

^
ماده18 - تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دورهاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد پيوسته بر حسب رشته تحصيلي بر اساس سر فصل مصوب و بخشنامه هاي ذيربط تعيين مي گردد.


تبصره – درمورد برنامه هاي آموزشي كه تاكنون به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي نرسيده است ، برنامه هاي مصوب سازمان مركزي دانشگاه ، ملاك عمل خواهد بود .


ماده 19 : تعداد واحد هاي انتخابي دانشجوي تمام وقت دريك نيمسال تحصيلي نمي تواند از 12 واحد كمترو از 20 واحد بيشتر باشد .


تبصره 1- درنيمسالهايي كه دانشجو خارج از اراده خود تعداد واحدهاي درسي كمتر از حداقل تعيين شده درآن مقطع و سيستم انتخاب نمايد و ميانگين آن نيمسال كمتر از 12باشد آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد ولي مشروطي به حساب نمي آيد .نمرات دروس آن نيمسال تنها در ميانگين كل نيمسال دانشجو محاسبه مي گردد.


تبصره 2- در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر 24واحد درسي باقيمانده داشته باشدحتي اگر در ترم قبل مشروط شده باشدبانظر گروه آموزشي واحدمي تواند تمام واحدهاي درسي باقيمانده را ولو اينكه دربين آنها دروس پيشنياز وجود داشته باشد در يك نيمسال انتخاب و بگذراند .

تبصره 3- چنانچه نيمسال دوم سال تحصيلي نيمسال آخر تحصيل دانشجو باشد و 24 واحد درسي باقيمانده باشد مي تواند با رعايت تبصره 2 اين ماده آنها را در آن نيمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اينكه بيش از 6 واحد آن در دوره تابستان نباشد .

تبصره 4- چنانچه نيمسال اول سال تحصيلي ترم آخر دانشجو بوده و فقط 24 واحد درسي باقيمانده داشته باشد و واحد دانشگاهي نتواند يك درس نظري را در آن نيمسال ارائه نمايد و در واحد هاي همجوار نيز آن درس ارائه نشود دانشجو مي تواند آن درس را در نيمسال بعد بصورت معرفي به استاد بگذراند.


تبصره 5- دانشجوئي كه ميانگين نمرات نيمسال قبل او 17 يا بيشتر باشد ميتواند در نيمسال بعد تا 24 واحد درسي انتخاب كند.درس معرفي به استاد :
ماده 20 – چنانچه دانشجو در يك نيمسال يا دوره تابستان براي فراغت از تحصيل تنها يك درس نظري باقيمانده داشته باشد مي تواند فقط براي يك بار ثبت نام و خارج از تقويم دانشگاهي در فرصتي كه از طرف گروه آموزشي مربوط تعيين مي شود درس مزبور را از طريق معرفي به استاد حداكثر در همان نيمسال يا آن دوره تابستاني بگذراند و در صورت عدم موفقيت (بدون نياز به ثبت نام ) بايد در ساعات باقيمانده در كلاسهاي درس مزبور شركت و در امتحان پايان نيمسال با ساير دانشجويان امتحان دهد .


ماده 21 – قبل از شروع نيمسال اول سال تحصيلي بايستي تكليف آن دسته از دانشجوياني كه در معرض اخراج قرار گرفته ان مشخص و به آنان ابلاغ گردد.

ماده22 – انتخاب واحد درسي دانشجوياني كه اخراج آموزشي آنان مشخص گرديده درشروعنيمسال دوم سال تحصيلي ممنوع مي باشد .لكن چنانچه به دليل حجم كاري و فرصت اندك و عدم آگاهي از وضعيت نمرات امتحانات از دانشجوئي كه اخراجي وي هنوز محرز نشده است ثبت نام به عمل آمده باشد متصديان امور آموزشي بايستي قبل از فروردين ماه وضعيت وي را مشخص و در صورت احراز شرايط اخراجي ، ثبت نام وي را لغو و شهريه مربوطه را مسترد و ابلاغ اخراجي صادر نمايند .انتخاب همزمان درس پيشنياز و وابسته :
ماده 23- در صورتيكه دانشجو يكبار از يك درس پيشنياز نمره قبولي كسب ننمايد مي تواند آن درس را با درس يا دروس وابسته در يكي ازنيمسالهاي بعد انتخاب و بگذراند بديهي است چنانچه دردرس پيشنياز نمره قبولي كسب ننمايد و ازدرس وابسته نمره قبولي كسب نمايد در اين صورت نمره قبولي درس وابسته حذف مي گردد تا مجدد آنها را در نيمسالهاي بعد اخذ نمايد .گذراندن دروس وصاياي حضرت امام (ره)و آشنائي با قرآن كريم :
ماده 24- گذراندن دروس وصاياي حضرت امام (ره)و آشنائي با قرآن كريم علاوه بر دروس موضوع ماده 19براي كليه دانشجويان الزامي است و در سقف مجاز واحد هاي درسي يك نيمسال يا دوره تابستان محاسبه نمي شود و دانشجو مي تواند علاوه بر درس نظري موضوع ماده 20 نيز آنها را انتخاب و بگذراند .


ماده 25- چنانچه قبل از پايان هر نيمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحدهاي درسي رعايت تقدم وتأخر ياسقف دروس را ننموده است اداره آموزش موظف است قبل از شروع امتحانات آن نيمسال نسبت به حذف دروس غير مجاز اقدام نمايد اما اگر اين امر بعلت شرايط ويژه (انتقال –ميهمان و...)باشد به تشخيص شوراي تخصصي گروه مي توان مورد را موجه تلقي كرد .
ماده 26- در دوره كارشناسي ارشر پيوسته ، ارائه دروس مربوط به مقطع كارشناسي ارشد تابع مقررات و ضوابط آيين نامه آموزشي مقطع مربوط مي باشد .واحد هاي دوره تابستان:

ماده 27: حداكثر واحد هاي انتخابي مجاز براي دوره تابستاني 6 واحد است و براي دانشجوياني كه در تابستان فارغ التحصيل ميگردند 7 واحد مي باشد .

تبصره 1 – چناچه در آخرين دوره تابستان دانشجوئي علاوه بر 6 واحد درسي (حتي اگر 2واحد آن كار آموزي باشد و در بين آنها پيشنياز و وابسته هم وجود داشته باشد )يك درس نظري (با هر تعداد واحد هم داشته باشد ميتواند 6 واحددرسي رادر تابستان انتخاب و يك درس نظري را با استفاده از ماده 20و رعايت ماده 28 در نيمسال بعد بگذراند.حداكثر مدت مجاز تحصيل :
ماده 28: حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجوي تمام وقت در دوره هاي كارداني و كارشناسي نا پيوسته 3 سال ، كارشناسي پيوسته 6 سال و كارشناسي ارشد پيوسته 5/8 سال است . در صورتي كه دانشجو نتواند واحد هاي دوره را بر حسب مورد در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از ادامه تحصيل محروم ميشود . تبصره 1- دانشجوياني كه علاوه بر دروس برنامه آموزشي مصوب ملزم به گذراندن تعدادي دروس ديگر از جمله دروس جبراني و يا پيش نياز دانشگاهي ، وصاياي حضرت امام (ره) آشنائي باقرآن باشند ، به ازاي هر 8 واحد درسي اضافي يك نيمسال به سقف سنوات مجاز تحصيل آنان اضافه مي گردد.


تبصره 2- در شرايط خاص ، در صورتي كه ادامه تحصيل دانشجو از نظر قانوني بلامانع باشد ، و احد دانشگاهي مي تواند با تصويب گروه مربوط حداكثرمدت مجاز تحصيل دوره هاي كارداني و كارشناسي نا پيوسته رايك نيمسال ودوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته را دو نيمسال افزايش دهد .دروس پيشنياز دانشگاهي :

ماده 29- آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون ورودي سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در دوره هاي كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته در همه رشته اي تحصيلي كه نمره خام آنها در آزمون ورودي كمتر از 33درصد باشد موظفند حسب نياز (حداكثر 2درس عمومي و 2درس ديگر )رشته را به عنوان دروس جبراني يا (پيشنياز دانشگاهي )علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.


تبصره 1- تعيين ريز مواد درسي (كه منابع آنها كتابهاي دبيرستاني است )به عهده واحد دانشگاهي است و زمان ارائه آن در نيمسالهاي اول و دوم سال ورود مي باشد .
تبصره 2- تعداد واحد هاي درسي هر يك از دروس پيشنياز دانشگاهي در كليه مقاطع تحصيلي 2 واحد تعيين ميگردد.
تبصره 3- مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي موظف است پس از اعلام نتايج آزمون ورودي ، كارنامه پذيرفته شدگان مشتمل بر نوع درس و نمره خام آن دروس را در اختيار واحدهاي دانشگاهي ذيربط قرار دهد .
تبصره 4- ارائه دروس پيشنياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در واحد هاي دانشگاهي، از هرحيث ، ماننددروس دانشگاهي و تابع مقررات مربوط است .
تبصره 5- نمره اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيمسال و همچنين در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود و در مشروطي ، قبولي يا ردي دانشجو نيز تأثير دارد .
^
ماده 30: حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي اعم از نظري ، عملي ، نظري –عملي و كار آموزي و كارورزي و ديگر فعاليتهاي آموزشي الزامي است .
ماده 31: غيبت غير موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس نظري عملي يا نظري –عملي، كار آموزي و كارورزي در طول نيمسال موجب گرفتن نمره صفر از آن درس خواهد بود و نمره مزبور تحت هيچ شرايطي از كارنامه حذف نخواهد شد .


تبصره _ غيبت غير موجه دانشجو در 3درس از دروس موضوع ماده 31 موجب حذف آن 3درس خواهد شد.
ماده 32- غيبت موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس نظري ، عملي يا نظري –عملي ، كارآموزي و كارورزي در طول نيمسال موجب حذف آن درس مي شود در اين حال در ستون نمره كلمه حذف درج مي گردد . در اين صورت استثنا رعايت حداقل12 واحد در نيمسال لازم نيست .امانيمسال مزبور به عنوان نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد چنانچه ميانگين نمرات امتحاني دانشجو در هر حال كمتر از 12 باشد بر اساس ماده 45 اين آئين نامه مشروط محسوب ميشود .


تبصره1- حذف درس بر اثر غيبت موجه و غيبت غير موجه موضوع تبصره ماده 31 وماده 32 موجب باز پرداخت شهريه پرداختي دانشجو اعم از ثابت يا متغير نخواهد بود .

تبصره2- در مورد دروسي كه شامل دو قسمت نظري و عملي باشد در صورتي كه غيبت دانشجو از سه شانزدهم ساعات مربوط به هر يك از دو قسمت تجاوز كند .دانشجو براي تمام آن درس غايب محسوب مي شود .


ماده 33: غيبت تا حد مجاز (اعم از موجه و غير موجه )دانشجو را از انجام تكاليف درسي، آزمايشگاهي و عمليات مربوط معاف نمي كند .
ماده 34: ميزان غيبتها بر اساس حضور و غياب هفتگي استادان كه قبل از شروع امتحانات هر نيمسال به اداره آموزش گزارش مي شود محاسبه مي گردد.غيبت در جلسه امتحان:
ماده 35: غيبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نيز غيبت غير موجه تا 3درس موجب حذف آن درس ميشود .


تبصره 1- غيبت غير موجه در جلسه امتحان بيش از 3 درس به منزله صفر در امتحان آن درس يا دروس خواهد بود .
تبصره 2- تشخيص غيبت موجه دانشجو به عهده شوراي آموزشي واحد دانشگاهي است .

^
ماده 36: دانشجو مي تواند پس از آغاز هر نيمسال تحصيلي در مهلتي كه در تقويم دانشگاهي تعيين شده است تعدادي از دروس انتخابي خود را در صورت موافقت گروه آموزشي موبوط حذف كند و يا براي درس يا دروس ديگري علاوه بر آنچه قبلا انتخاب كرده است بارعايت سقف مقرر ثبت نام نمايد.حذف اضطراري :
ماده 37: دانشجو مي تواند تا پنج هفته قبل از پايان نيمسال تحصيلي فقط يكي از درسهاي نظري يا عملي يا عملي –نظري خود را حذف كند مشروط باينكه واحد هاي درسي باقيمانده وي از 12واحد كمتر نشود .
تبصره – عدم حضور در جلسه امتحان درسي كه بر اساس اين ماده حذف كرده غيبت موجه منظور مي گردد.حذف كليه واحدهاي انتخابي در يك نيمسال :
ماده 38 : حذف كليه واحدهاي انتخابي در يك نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه دانشجو بنا به تشخيص شوراي آموزشي واحد دانشگاهي ذيربط قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد در اين حال نيمسال مزبور بعنوان مرخصي تحصيلي محسوب مي گردد.


تبصره : چنانچه به دلايلي شوراي آموزشي واحد بموقع تشكيل نشود و اينكار موجب لطمه به دانشجو گردد نظر معاونت آموزشي واحد ، ملاك عمل خواهد بود .

^
ماده 39 : ارزيابي تحصيلي دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس براساس ميزان حضور و فعاليت دانشجو در كلاس ، انجام تكاليف درسي ، نتيجه امتحان بين نيمسال و همچنين پايان نيمسال صورت مي گيرد .


تبصره – برگزاري امتحانات پايان نيمسال براي هر درس الزامي است.
ماده 40 : معيار ارزيابي نمره است و نتيجه ارزيابي دانشجو در فاصله صفر تا بيست قرار مي گيرد.


حداقل نمره قبولي :
ماده 41 : حداقل نمره قبولي در هر درس 10 مي باشد. دانشجوئي كه در هر يك از دروس الزامي مردود شود ملزم به تكرار آن درس است .
تبصره 1- اگردانشجوئي دريك درس انتخابي يااختياري مردود شد بجاي آن درس مي تواند از جدول دروس انتخابي يا اختياري در برنامه مصوب ، درس ديگري را انتخاب نمايد .
تبصره 2- براي هردرس درطول دوران تحصيل حداكثر يك نمره مردودي ثبت مي گردد و چنانچه دانشجو چندبار در يك درس مردود شد نمره مردودي دفعه دوم و ببعد ثبت نمي شود و درس حذف مي گردد.
تبصره 3- براي درس يا دروسي كه شامل دو قسمت نظري وعملي است وداراي يك كد در سر فصل مي باشد ارزيابي هر قسمت به صورت مستقل صورت ميگيرد ولي ميانگين آنها ملاك ارزيابي است ، مشرو ط بر اينكه دانشجو در امتحان هر دو قسمت درس شركت كرده باشد. درصورتي كه در يك قسمت درس نمره كمتر از 10 احراز شده باشد اما ميانگين آنها 10يا بالاتر گردد نياز به تكرار درس نخواهد بود. اما چنانچه ميانگين آنها كمتر از 10 باشد دانشجو بايد هر دو قسمت درس را مجددآ بگذراند.


اعلام نمرات :
ماده 42: نتايج امتحانات هر درس بايد حداكثر تا يك هفته پس از تاريخ برگزاري امتحان آن درس به آموزش دانشكده يا واحد دانشگاهي اعلام گردد.

تبصره 1- پس از اعلام نتايج دانشجو مي تواند حداكثر تا يك هفته درخواست تجديد نظر در نمره امتحانات خود را به گروه آموزشي مربوط تسليم كند.
تبصره 2- نمره امتحاني پس از اعلام نهايي به اداره آموزش واحد دانشگاهي مطلقآ قابل تغيير نيست.
تبصره 3- نتايج كلي امتحانات هر نيمسال بايد حداكثر يك هفته قبل از نام نويسي نيمسال بعد اعلام شده باشد.


درس ناتمام :
ماده 43: در مواردي مانند دروس پروژه ، كارآموزي ، كارورزي ، عمليات صحرائي ، كار در عرصه و درو سي را كه براساس برنامه آموزشي مصوب توأم با پروژه ارائه مي شود ، در صورتي كه به تشخيص استاد و تأييد گروه آموزشي مربوط تكميل آنها در طول يك نيمسال يا دوره تابستاني ميسر نباشد آن درس ناتمام تلقي شده و دانشجو موظف است در نيمسال يا دوره تابستاني بعد با رعايت ماده 19 آيين نامه آموزشي انتخاب و بگذراند در اين صورت چنانچه منحصراً درس ناتمام باقي داشته باشد بايد فقط 50%شهريه ثابت يك نيمسال يا شهريه ثابت تعيين شده دوره تابستان را پرداخت نمايد.


تبصره 1- ميانگين نمرات دروس اين نيمسال بدون در نظر گرفتن درس ناتمام تعيين مي شود.
تبصره2- چنانچه در پايان نيمسال يا دوره تابستان بعد درس مزبور به اتمام نرسد استاد مربوطه بايد آن درس را تا حدي كه انجام شده ارزيابي ونمره آن را به اداره آموزش واحد اعلام نمايد در اين حال درس مزبور از كارنامه نيمسال قبل دانشجو حذف ميگردد.


ماده 44: در پايان هر نيمسال ، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان همان نيمسال و همچنين در پايان دوره تحصيلي ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود. براي محاسبه ميانگين ، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموع حاصل ضربها ، بر تعداد كل واحد هايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا ردي دريافت داشته است تقسيم مي شود .


نام نويسي مشروط :
ماده 45: ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال نبايد كمتر از 12 باشد ، در غير اين صورت مشروط محسوب ونام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .


تبصره 1- دانشجوئي كه به صورت مشروط نام نويسي ميكند ، جز در آخر نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از14 واحد درسي را در آن نيمسال ندارد .
تبصره 2- نيمسالي كه در آن دانشجو به هر دليل تعداد واحد درسي كمتر از حداقل مقرر در ماده 19 انتخاب كرده باشد به عنوان يك نيمسال تلقي مي گردد.
تبصره 3- دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود و نمرات دروس اين دوره در ميانگين كل نيمسالي دانشجو محاسبه ميگردد.
تبصره 4- اداره آموزش هر واحد دانشگاهي بايد قبل از شروع ثبت نام هر نيمسال ، مراتب مشروط شدن را به دانشجو ، خانواده او و گروه آموزشي مربوط اعلام نمايد .


اخراج دانشجوي مشروط :
ماده46: دانشجويان دوره هاي كارداني وكارشناسي نا پيوسته كه در دو نيمسال اعم از متوالي يا متناوب ودانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته ، كه در سه نيمسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب ميانگين نمرات نيمسالي آنان كمتر از 12 و ميانگين كل نمرات آنان تا پايان آن نيمسال كمتر از10 باشد اخراج ميگردند .
تبصره 1- به دانشجويانيكه براي اولين بار مشمول ماده46 مي گردند در صورتيكه ميانگين كل آنها حداقل10 باشد يك نيمسال ( با اخذ تعهد ) ارفاق گردد تا تحصيل نمايند.
تبصره 2- به دانشجويان مشمول تبصره يك اين ماده كهدر ترم ارفاقي هم ميانگين ترمي و هم ميانگين كل(هردو )11 و بالاتر گردد مجوز ادامه تحصيل از طرف معاونت آموزشي واحد دانشگاهي داده مي شود در صورتيكه سقف سنوات مجاز تحصيلي آنان به اتمام رسيده باشدبه شرط نداشتن منع نظام وظيفه در نظام آموزش پاره وقت به تحصيل مي پردازند.
تبصره 3- چنانچه دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته تعداد60 واحد درسي را (بدون احتساب دروس پيشنياز دانشگاهي ) گذرانده و در شرف اخراجي قرار گرفته باشند ، درصورت داشتن سنوات و ميانگين كل10 ويا بالاتر ميتوانند تا مقطع كارداني درهمان نظام آموزشي ادامه تحصيل دهند . اما چنانچه سقف سنوات آنان به اتمام رسيده باشد به سيستم پاره وقت منتقل و ادامه تحصيل دهند .


تبصره 4- چنانچه دانشجويان مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارداني ( پيوسته ، نا پيوسته و طرح آموزش معلمان ) 60 واحد درسي را ( بدون احتساب دروس پيشنياز دانشگاهي ) گذرانده و در شرف اخراج قطعي قرار گرفته باشند در صورت داشتن سنوات و ميانگين كل 10 و بالاتر مي توانند در همان نظام آموزشي يك نيمسال ادامه تحصيل دهند اما چنانچه سقف سنوات آنان به اتمام رسيده باشد به سيستم پاره وقت منتقل مي گردند .

تبصره 5- هنگامي كه ميانگين ترمي و ميانگين كل دانشجو 10 و يا بالاتر ( ترمي 10 و كل 10 ) باشد چنانچه حداكثر 14 واحد درسي باقيمانده داشته باشد بشرطي كه از نظر سنوات تحصيلي مشكلي نداشته باشد حوزه معاونت آموزشي واحد مي تواند يك ترم ديگر فرصت ادامه تحصيل به اينگونه افراد بدهد و اگر سنوات لازم را نداشته باشند به سيستم پاره وقت منتقل و در اين نظام فارق التحصيل گردند .


نيمسال جبراني:
ماده 47: دانشجويان دوره كارداني و كارشناسي نا پيوسته كه كليه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمايل براي بالا بردن ميانگين كل نمرات و كاهش تعداد نيمسالهاي مشروطي خود ميتوانند در پايان دوره حداكثر 14 واحد از درسهايي را كه نمره كمتر از 12 اخذ كرده اند در يك نيمسال و دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته حداكثر تا سقف 20 واحد درسي از درسهايي كه نمرات آنان كمتر از 12 باشد در دو نيمسال تكرار كنند . مشروط بر اينكه مدت تحصيل آنان با احتساب اين مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نكند در غير اين به سيستم پاره وقت منتقل گردند . چنانچه دانشجو براي اين منظور فقط يك درس نظري انتخاب نمايد به صورت معرفي به استاد بگذراند .


تبصره – نمرات اخذ شده هر درس در كارنامه نيمسال جبراني دانشجو ثبت مي شود و چنانچه اين درس يا درو س را از نيمسالهاي مشروطي انتخاب كرده باشد نمره هر درس در محاسبه ميانگين يكي از نيمسالهاي مشروطي به جاي نمره قبلي منظور ميگردد . در اين صورت چنانچه ميانگين آن نيمسال دانشجو به 12 برسد كلمه مشروطي در آن نيمسال حذف ميگردد ولي نمره قبلي هرگز از كارنامه دانشجو حذف نمي شود .


^
ماده 48 : دانشجو ميتواند درهر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته، حداكثر دو نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد پيوسته چهار نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند .


تبصره 1- استفاده از مرخصي تحصيلي درچند نيمسال متوالي بلامانع است. بااين همه دانشجو موظف است براي هر نيمسال در خواست خود را مطابق ماده 49 اين آئين نامه جداگانه به واحد دانشگاهي ذيربط تسليم نموده و موافقت لازم را براي مرخصي تحصيلي در همان نيمسال كسب كند .
تبصره 2- مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود .


ماده 49: تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد بصورت كتبي ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي توسط دانشجو ، به اداره آموزش واحد دانشگاهي ذيربط تسليم گردد . اداره آموزش موظف است پس از بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو قبل از اتمام مهلت نام نويسي ، موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا به وي ابلاغ كند .


تبصره 1 - آموزش واحد ، زماني با درخواست مرخصي موافقت مي نمايد كه دانشجو از نظر گذراندن بقيه دروس دوره ، دچار مشكل نگردد .
تبصره 2- دانشجوياني كه بعنوان همسر يا فرزند (بشرط نداشتن منع نظام وظيفه )يكي از كاركنان دولت يا يكي از دانشجويان بورسيه ، بعنوان همراه ، بخارج از كشور اعزام مي شوند مي توانند با ارائه حكم مأموريت همسر و ولي به تشخيص وتأييد شوراي آموزشي واحد دانشگاهي علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصيلي تا 4سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردند .


^
ماده 50: دانشجو در صورت تمايل مي توانند درخواست انصراف از تحصيل نمايد .دانشجوي منصرف از تحصيل بايد هزينه انصراف را بربر آخرين دستورالعمل مربوط بپردازد دانشجوي انصرافي مي تواند به فاصله سه ماه انصراف خود را پس بگيرد درغير اين صورت واحد دانشگاهي بايد حكم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ نمايد.(صدور حكم انصراف قبل از گذشت 3ماه با درخواست كتبي دانشجو و ولي دانشجو بلا مانع است.)


تبصره1- قبل از انقضاي مهلت مقرر واحد دانشگاهي موظف است مراتب انصراف دانشجو را به طريق مقتضي به اطلاع والدين دانشجو برساند .
تبصره 2- پس از صدور حكم انصراف ، تقاضاي بازگشت به تحصيل دانشجو پذيرفته نيست ورابطه چنين دانشجوئي با دانشگاه قطع ميگردد.در صورت مشمول بودن دانشجو ، واحد دانشگاهي مكلف است يك ماه پس از صدور حكم مراتب را به اداره وظيفه عمومي اطلاع دهد.


ماده 51: عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهي (بدون اخذ مرخصي )در يك نيمسال انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف حق ادامه تحصيل را نخواهد داشت.
تبصره – درموارد استثنائي كه ترك تحصيل دانشجو موجه باشد بايد حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال دلايل آن را به واحد دانشگاهي اعلام نمايد . در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط واحد دانشگاهي آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.


^
ماده 58 : دانشجو در طول دوران تحصيل در صورت داشتن كليه شرايط زير با موافقت واحد دانشگاهي مربوط و تصويب سازمان مركزي مي تواند به رشته ديگري در همان گروه آزمايشي ( منظور آزمون ورودي ) تغيير رشته دهد .
1- 58 : ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد .
2- 58 : متقاضي حداقل 12 واحد در دوره كارداني و 24 واحد در دوره كارشناسي يا گذرانده باشد .
3- 58 : ميانگين كل واحدهاي گذرانده متقاضي كمتر از 12 نباشد.
4- 58 : نمره ازمون ورودي متقاضي از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مورد تقاضا در همان سال ورود فرد به دانشگاه كمتر نباشد.
5- 58 : با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل ، متقاضي امكان گذراندن واحدهاي درسي رشته جديد را داشته باشد.


تبصره 1- تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرائي خاص تعهد دارند ، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرائي ذيربط امكان پذير است.
تبصره2- تغيير رشته دانشجويان دوره كار شناسي نا پيوسته مجاز نيست.
تبصره3- تغيير رشته به رشته هائي كه در ضوابط گزينش آنها محدوديت ورودي پيش بيني شده ، موكول به احراز شرايط مربوط است.
ماده 59: دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها يكبار مي تواند تغيير رشته دهد .
ماده 60: در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته ، دانشجو موظف است ، در اولين نيمسال ، در رشته جديد نام نويسي كند.
تبصره- عدم نام نويسي دانشجو در رشته جديد به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي ميگرددو دانشجو در طول دوران تحصيل حق تغيير رشته مجدد را نخواهد داشت .


ماده 61: چنانچه تغيير رشته دانشجو ، انتقال وي را از يك واحد دانشگاهي به واحد دانشگاهي ديگر ايجاب كند متقاضي علاوه بر
دارا بودن شرايط تغيير رشته ، بايد واجد شرايط انتقال نيز باشد.
ماده 62 : واحد هاي درسي گذرانده شده دانشجو ، توسط گروه آموزشي رشته مورد تقاضا ، بررسي وبرابر ضوابط ( ماده 67 اين آئين نامه ) معادلسازي ميگردد.
تبصره 1- چنانچه تعداد واحد هاي درسي يا دروس پذرفته شده از دانشجو بيش از تعداد واحد هاي همان درس يا دروس دررشته جديد باشد ، تعداد واحد هاي آن درس يا دزوس در رشته جديد محاسبه خواهد شد.

تبصزه 2- دروس پذيرفته شده ، در كار نامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل نمرات در پايان تحصيل منظور مي گردد.
تبصره 3- در صورتيكه تعداد واحد هاي پذيرفته نشده دانشجو در حدي باشد كه امكان گذراندن واحد هاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از دانشجو سلب كند ، تغيير رشته عملي نخواهد شد.
ماده 63: چنانچه دانشجو در دوران تحصيل دچار بيماري يا سانحه اي گرددكه توانائي ادامه تحصيل در آن رشته ويا بهره گيري از كارايي حاصل از آن را طبق نظر كميسيون پزشكي دانشگاه ، از دست بدهد ، مي تواند بر اساس مفاد اين فصل به رشته ديگري كه متناسب بانزديكترين رشته از لحاظ نمره آزمون در همان گروه آزمايشي باشد تغيير رشته دهد. در اين حال دانشجو از رعايت مقررات ماده 58 (باستثناء بند 1 ) و ماده 61 اين آئين نامه معاف مي باشد.
ماده64- در مواردي كه نقص عضو يا بيماري دانشجو به گونه اي باشد كه وي در هيچ يك از رشته هاي گروه آزمايشي مربوط نتواند ادامه تحصيل دهد ، شوراي آزمايشي واحد دانشگاهي مربوط ، پس از بررسي كامل تقاضاي دانشجو ، پيشنهاد خود را در مورد تغيير رشته دانشجو به گروه آزمايشي ديگر به همراه مدارك مورد استناد جهت طرح در شوراي آموزشي دانشگاه ، به سازمان مركزي ارسال مي كند ، تصميم شوراي آموزشي دانشگاه لازم الاجرا خواهد بود.


ماده 65: متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را بانضمام مدارك لازم حد اقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به آموزش واحد دانشگاهي مربوط تسليم نمايد.

ماده 66:آموزش واحد دانشگاهي حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ دريافت تقاضا ، درخواست متقاضي را مورد بررسي قرار داده و پرونده تكميل شده دانشجو را به همراه ريز نمرات ، بر حسب مورد به گروه آموزشي مورد تقاضا يا شوراي آموزشي واحد دانشگاهي ارسال مي كند. گروه يا شوراي آموزشي واحد دانشگاهي موظف است حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ دريافت مدارك، نتيجه را به آموزش واحد دانشگاهي اعلام كند . در صورت موافقت با تغيير رشته ، واحد دانشگاهي مراتب را به همراه كليه مدارك جهت تصويب نهايي به سازمان مركزي ارسال مي كند . سازمان مركزي موظف است حداكثر يك هفته قبل از شروع نام نويسي ، نتيجه را به واحد دانشگاهي اعلام دارد .
«ياد آوري:فصل دوازدهم در حال حاضر در دانشگاه اجرا نمي شود»


^
ماده 67: معادلسازي واحد هاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگاني كه قبلاً دروسي را در يكي از واحد هاي دانشگاهي و يا ساير مؤسسات آموزش عالي معتبر داخل يا خارج از كشور گذرانده اند ، مشروط به شرايط زير است :
1-67: دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به تحصيل در رشته جديد باشد
2-67: دانشجو از طريق آزمون سراسري وارد دانشگاه يا موسسه آموزش عالي قبلي شده باشد.
3-67: دروس گذرانده شده قبلي از نظر تعداد واحد درسي كمتر از تعداد واحد درسي دوره جديد نباشد.
4-67 :محتواي آموزشي دروس گذرانده شده حداقل 80 % با محتواي دروس مشابه در رشته جديد مطابقت داشته و نمره هر يك از دروس كمتر از 12 نباشد .


تبصره 1- معادلسازي دروس توسط گروه آموزشي ذيربط در واحد هاي دانشگاهي پذيرنده دانشجو با رعايت موارد فوق انجام مي شود .
تبصره 2- نمرات دروس پذيرفته شده عينآ در كارنامه دانشجو ثبت مي شود و در تعيين ميانگين نيمسال محاسبه نمي گردد ولي در محاسبه ميانگين كل نمرات در پايان دوره منظور خواهد شد .
تبصره 3- به ازاي هر 20 واحد درسي معادلسازي و پذيرفته شده ، يك نيمسال و كسري از واحدهاي باقيمانده كه از 12 واحد كمتر نباشد نيز يك نيمسال از مدت مجاز تحصيل كسر مي گردد .
تبصره 4- دروس پذيرفته شدگان آزمون سراسري كه قبلآ در رشته يا گرايش ديگري در همان مقطع فارغ التحصيل شده اند برابر مفاد ماده 67 آيين نامه آموزشي معادلسازي ميگردد .
تبصره 5- دروس گذرانده شده دانشجوياني كه به هر دليل در مقطع كارشناسي مدرك كارداني دريافت داشته اند چنانچه در آزمون دوره كارشناسي پيوسته پذيرفته شوند با نمره 12 و بالا تر قابل مدلسازي است .
تبصره 6- هزينه مدلسازي هرواحد درسي برابر يك سوم شهريه متغيردرس مربوط مطابق با آخرين دستور العمل شهريه مي باشد
تبصره 7- معادلسازي و پذيرش دروس گذرانده شده دانشجويان انتقالي و ميهمان براساس ماده 52 و تبصره هاي آن انجام پذير است .


توجه : در موارد بسيار استثنائي برابر نظر رياست عاليه دانشگاه عمل خواهد شد .


^ماده 68 : دانشجوئي كه يكي از دوره هاي كارداني، كارشناسي نا پيوسته ، كارشناسي پيوسته و كار شناسي ارشد پيوسته را با توجه به مجموعه شرايط زير گذرانده باشد ، فارغ التحصيل شناخته شده و مي تواند مدرك خود را دريافت نمايد .


1- 68 : از طريق شركت و قبولي در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي و يا براساس آئين نامه انتقال، به دوره راه يافته باشد .
2- 68 : ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل حداقل 12 باشد .
3- 68 : كليه واحد هاي درسي رشته مربوط را برابر سر فصل مصوب و طبق برنامه معمول دانشگاه آزاد اسلامي با موفقيت گذرانده ودر پايان تحصيلات مشمول ماده 46 آيين نامه آموزشي نباشد .
4- 68 : به دانشجويانيكه پس از اتمام دروس دوره ميانگين كل آنها بين 12- 10 بوده و يا در شمول ماده 46 آئين نامه آموزشي قرار گرفته باشند اما با اعمال ماده 47 و تبصره آن و ساير موارد ، شرايط مفاد بند 3- 68 را احراز مي كنند نيز مدرك مرسوم دانشگاهي اعطا مي گردد .
5- 68 : به دانشجويانيكه پس از اتمام دروس دوره ميانگين كل آنها بين 12- 10 بوده و يا مشمول ماده 64 اين آئين نامه مي باشند و با اعمال مفادبند 4- 68 شرايط لازم را براي دريافت مدرك مرسوم كسب نمي كنندو يا به دلايلي ( مشكل نظام وظيفه و . . . ) قادر به اجراي مفاد بند 4- 68 نمي باشد مدرك مصوب اعطا مي گردد .
ماده 69 : تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو حداكثر تا 15 روز پس از آخرين امتحان وي در آخرين نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني خواهد بود .
تبصره- در مواردي كه انجام كارآموزي و يا دفاع از پايان نامه موخر بر تاريخ آخرين امتحان باشد تاريخ اخير ملاك فراغت از تحصيل دانشجو خواهد بود .


ماده 70 : واحد هاي دانشگاهي موظفند حداكثر طي 6 هفته از تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو نسبت به صدور گواهينامه موقت اقدام كرده ، كليه سوابق تحصيلي و كارنامه هاي نيمسالهاي تحصيلي آنان را طبق فرمهاي مربوطه به سازمان مركزي ارسال دارند .
ماده 71 : تاييد مدرك تحصيلي براساس سوابق و مدارك مربوط از طريق سازمان مركزي دانشگاه به ترتيب زير صورت خواهد گرفت :


1-71: تاييد گواهينامه موقت فراغت از تحصيل پس از بررسي سوابق تحصيلي دانشجويان براساس برنامه و مقررات آموزشي
مصوب دانشگاه انجام مي گيرد .
2-71: تاييد دانشنامه فارغ التحصيلان پس از طي مراحل مربوط حداكثر ظرف2 ماه از تاريخ تاييد گواهينامه موقت صورت مي گيرد .

تبصره 1- ارزشيابي سوابق تحصيلي دانشجوياني كه ادامه تحصيل آنها براساس مقررات اين آيين نامه امكان پذير نباشد ، و يا به دلايل آموزشي امكان فراغت از تحصيل در مقطع مربوط را نداشته باشند و يا به طور كلي مايل به ادامه تحصيل نباشند ، بر حسب مورد به ترتيب زير انجام خواهد شد :


الف : آن گروه از متقاضياني كه حداقل 140 واحد درسي دوره را در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته گذرانده و ميانگين كل حداقل 12 را كسب كرده باشند مي توانند مدرك كارشناسي در رشته مربوط دريافت دارند و در غير اين صورت برابر رأى كميسيون موارد خاص عمل گردد .


ب : به آندسته از متقاضياني كه حداقل 70 واحد درسي دوره را با ميانگين كل 10 و بالاتر در يكي از مقاطع كارشناسي ارشد پيوسته و يا كارشناسي پيوسته گذرانده باشد مدرك كارداني در رشته اعطاء خواهد شد .


تبصره 2- صدور كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشته ، يا مجري بودن دانشگاه صادر كننده صورت ميگيرد .


^
ماده 72 : زمان بندي فعاليتهاي آموزشي سالانه دانشگاه آزاد اسلامي دركليه واحدهاي دانشگاهي به ترتيب زير انجام مي گردد


1- نيمسال اول:
- نام نويسي در چهارمين هفته شهريور ماه
- شروع درس از اول مهر ماه
- نام نويسي با تأخير در نخستين هفته مهر ماه
- حذف و اضافه در هفته دوم مهر ماه
- حذف اضطراري در هفته يازدهم
- پايان درس ، آخرين روز هفته شانزدهم
- امتحانات طي حداكثر دو هفته پس از پايان درس


2 - نيمسال دوم :
- نام نويسي در سومين هفته بهمن ماه
- آغاز درس از چهارمين هفته بهمن ماه
- نام نويسي با تأخير در چهارمين هفته بهمن ماه
- حذف و اضافه در هفته اول اسفند ماه
- حذف اضطراري در هفته آخر ارديبهشت ماه
- پايان درس ، آخرين روز هفته آخر خرداد ماه
- امتحانات طي حداكثر دو هفته پس از پايان درس


تبصره- تعطيلات نوروزي جزو مدت آموزش نيمسال دوم محسوب نمي شود.


3- دوره تابستاني :
- نام نويسي طي دو روز در هفته سوم تير ماه
- آغاز درس از چهارمين هفته تير ماه
- پايان درس ، آخرين روز هفته ششم دوره
- انجام امتحانات طي يك هفته پس از پايان درس
ماده 73: دانشجويانيكه برابر تقويم دانشگاهي با تأخير ثبت نام مي كنند، عدم حضور آنان در كلاسهاي مربوط ، غيبت محسوب مي شود.
ماده 74: در دوره تابستاني ثبت نام با تأخير مجاز نيست.
ماده 75: مهلت نام نويسي براي پذيرفته شدگان آزمون ورودي ، همه ساله به صورت جدا گانه پس از انتشار اسامي پذيرفته شدگان اعلام خواهد شد .


تبصره- واحدهاي دانشگاهي موظف هستند دانشجويان جديد را از طريق تشكيل جلسات توجيهي كه كم و كيف آموزش دانشگاهي و مقررات مربوط آشنا سازند .

اين آيين نامه در 15 فصل 75 ماده و 81 تبصره در كميسيون تدوين آيين نامه ها مورد باز بيني قرار گرفت و بر اساس نظر معاونين آموزشي واحدهاي دانشگاهي در سمينار سراسري مهر ماه 1381 مورد بررسي و تصويب قرار گرفت و از نيمسال دوم سال تحصيلي 82/1381 براي كليه شاغلين به تحصيل در دوره هاي كارداني ( پيوسته ، نا پيوسته ) كارشناسي (پيوسته، نا پيوسته ) و كارشناسي ارشد پيوسته در دانشكاه آزاد اسلامي لازم الاجرا است .

می گویند تقوا از تخصص لازم تر است
آنرا می پذیرم، اما می گویم:
آنکس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست.
- شهید دکتر چمران
پاسخ
 سپاس شده توسط نوید خزدوز ، miladfarhani ، Hamid Jafary Pooya ، WiSe
#2
آقا شما که واردی من یه سوال داشتم...
من این ترم دو واحد کارآموزی برداشتم میخواستم ببینم من می تونم 18 واحد دیگه بردارم (یعنی کلا 20 واحد )یا نه ؟
آخه یکی از دوستام میگفت که اگر دو تا کارآموزی رو با هم برداری اونوقت فقط میتونی 12 واحد دیگه برداری که با اون بشه 14 تا...
پاسخ
#3
ترم آخرید؟
پاسخ
 سپاس شده توسط smmokhs
#4
شرایط اخذ کارآموزی: در ترم‌های عادی دانشجویان می‌توانند به غیر از واحد کارآموزی 14 واحد درسی اخذ نمایند در صورتی که میانگین آنها در گروه فنی و مهندسی بیش از 16 و در سایر گروه‌ها بیشتر از 17 باشد به غیر از کارآموزی می‌توانند 16 واحد درسی اخذ نمایند. تبصره:دانشجویان ترم آخر می‌توانند با واحد کارآموزی تا سقف 24 واحد درسی اخذ و بگذرانند.
پاسخ
 سپاس شده توسط smmokhs
#5
آقا من ترم هشت هستم اما ترم آخرم نیست...راستی اگه فقط کاراموزی 1 رو بردارم اونوقت میتونم 20واحد بردارم؟
فقر یعنی اینکه تو خیابون اشغال بریزیم و از تمیزی خیابون های اروپا تعریف کنیم......وصل الله علی محمد و آل محمد

پاسخ
#6
ترم آخر یعنی وقتی که 24 واحد یا کمتر برات مانده باشه
پاسخ
#7
نه یه60-70 واحدی برام مونده حالا می تونم کارآموزی 1 بعلاوه 19 واحد دیگه بردارم...؟
فقر یعنی اینکه تو خیابون اشغال بریزیم و از تمیزی خیابون های اروپا تعریف کنیم......وصل الله علی محمد و آل محمد

پاسخ
#8
نخیر
پاسخ
 سپاس شده توسط smmokhs
#9
سلام
من لیسانس شیمی از دانشگاه سراسری دارم سربازی هم معاف شدم و کارت معافیت دارم، الانم حدود 2 ساله که مشغول به کار شدم، میخواستم بدونم میتونم دوباره کنکور بدم دانشگاه آزاد رشته پزشکی یا داروسازی بخونم؟ میدونم دانشگاه سراسری نمیتونم اما درباره آزاد چی؟
پاسخ
 سپاس شده توسط motahare
#10
فکر کنم بشه این کارو کرد. کاری نداره ی تماس با دانشگاه آزاد مورد نظر بگیرین و تمام.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دانشگاه آزاد واحد دماوند smmokhs 1 445 06-02-2013، 10:47 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان