امتیاز موضوع:
  • 47 رأی - میانگین امتیازات: 2.68
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
پر کاربردترین لغات انگلیسی
#1
[align=center][تصویر:  10509.JPG]
پر کاربردترین لغات انگلیسی

Accept: To agree to receive
پذيرفتن
Accident: Something that happens by chance or mistake. An unplanned event
تصادف، حادثه
Accuse: To say a person is responsible for an act or crime. To make a statement against someone
متهم کردن
Across: From side to side. To the other side
از اين سو به آن سو، از عرض
Act: To do something
عمل کردن
Activist: One who seeks change through action.
طرفدار عمل
Actor: Someone acting in a play or show
هنرپيشه
Add: To put something with another to make it larger. To say more
جمع کردن، افزودن
Administration: The executive part of a government, usually headed by a president or prime
minister
حكومت
Admit: To accept, to express one's guilt or responsibility.
پذيرفتن، اقرار کردن
Adult: A grown person
بزرگسال
Advise: To help with information, knowledge or ideas in making a decision
نصيحت کردن، آگاهانيدن
Affect: To produce an effect on. To influence
اثر کردن
Afraid: Feeling fear
هراسان
Agency: An organization that is part of a larger group
نمايندگي
Agression: An attack against a person or country. The violation of a country's borders
تهاجم، تجاوز
Agriculture: Farming
کشاورزي
Aid: To help. To support. Help, assistance
پشتيباني کردن، دستياري
Aim: To point a gun at. A goal or purpose
فرض کردن، هدف
Air force: A military organization using airplanes
نيروي هوائي
Airplane: A vehicle with wings that flies
هواپيما
Airport: A place where airplanes take off and land
فرودگاه
Ally: A nation or person joined with another for a special purpose
هم پيمان
Almost: A little less than completely
تقريباً
Along: Near, or on
همراه، نزديك
Although: Even if it is true that
اگرچه
Ambassador: A nation's highest diplomatic representativeto another government
سفير
Amend: To add to or to change a proposal or law
اصلاح کردن
Ammunition: The bullets or shells fired from guns
مهمات
Among: In or part of a group
در ميان، از جمله
Amount: The number, size or weight of anything
مقدار
Anarchy: A lack of order. Lawlessness
هرج و مرج، بي قانوني
Ancestor: A family member from the past
جد
Ancient: Very old. Long ago
باستاني
Anniversary: A yearly celebration or observance of an event that happened in the past
سالگرد
Announce: To make known publicly. To declare officially
اعلام کردن
Apologize: To express regret for a mistake or accident for which one accepts responsibility
عذرخواهي کردن
Appeal: To take to a higher court, person or group for a decision. To call on somebody for help
استيناف، التماس کردن
Appear: To show oneself. To come into sight. To seem
ظاهر شدن
Appoint: To name. To choose
منصوب کردن
Approve: To agree with. To agree to support
موافقت کردن، تصويب کردن
Archeology: The scientific study of past human life and activities
باستان شناسي
Area: Any place or part of it
ناحيه
Argue: To offer reasons for or against something. To dispute. To disagree
بحث کردن
Arms: Military equipment. Weapons
تسليحات
Army: Military ground forces
ارتش
Arrest: To seize a person for legal action. To take as a prisoner
دستگير کردن
Artillery: Big guns
توپ، توپخانه
Ash: The part left after something burns
خاکستر
Assist: To help
کمک کردن
Astronaut: A person who travels in space
فضانورد
Astronomy: The scientific study of stars and the universe
ستاره شناسي
Asylum: Political protection given by a government to a person from another country
پناهندگي
Atmosphere: The gases surrounding any star or planet
جو
Attach: To tie together. To connect
ضميمه کردن
Attack: A violent attempt to damage, injure or kill. To start a fight
حمله، حمله کردن بر
Attempt: To work toward something. To try. To make an effort
کوشش کردن
Attend: To be present at
حضور داشتن
Automobile: A vehicle with wheels used to carry people. A car
اتومبيل
Autumn: The time of the year between summer and winter
پاييز
Average: a number representing the middle. Common. Normal
معدل، ميانه، متوسط
Avoid: To stay away from
اجتناب کردن از
Awake: Not sleeping
بيدار
Award: An honor or prize for an act or service
جايزه
Balance: To make two sides or forces equal
ميزان کردن
Balloon: A device of strong, light material that rises when filled with gas lighter than air
بالون
Ballot: A piece of paper used for voting
ورقة رأي
Ban: To not permit. To stop. An official restriction
قدغن کردن، تحريم کردن
Bar: To prevent or block
مانع شدن
Barrier: Anything that blocks or makes an action difficult
مانع
Base: A military center. To establish as a fact
اساس، پايگاه
Battle: A fight between opposing armed forces
نبرد
Beat: To hit again and again
زدن
Bell: An instrument that makes a musical sound
زنگ
Belong: To be owned by. To be a member of
تعلق داشتن
Below: Lower than
پائين
Betray: To turn against. To be false to
خيانت کردن
Bill: A legislative proposal
لايحه
Biology: The scientific study of life or living things in all their forms
زيست شناسي
Bite: To cut with the teeth
گاز گرفتن
Blame: To accuse. To hold responsible
مقصر دانستن، سرزنش کردن
Blanket: A cloth cover used to keep warm
پتو
Bleed: To lose blood
خون آمدن از
Blind: Not able to see
کور
Block: To stop something from being done. To prevent movement
بلوك،بلوك کردن
Blood: Red fluid in the body
خون
Blow: To move with force, as in air
دميدن
Boat: Something built to travel on water that carries people or goods
قايق
Boil: To heat a liquid until it becomes very hot
جوشاندن
Bomb: A device that explodes with great force.
بمب
Bone: The hard material in the body
استخوان
Border: A dividing line between nations
مرز
Born: To come to life. To come into existence
متولدشدن
Borrow: To take as a loan
قرض کردن
Bottle: A container, usually made of glass, to hold liquid
بطري
Boycott: To refuse to take part in or deal with
تحريم، تحريم کردن
Brain: The control center of thought, emotions and body activity of all creatures
مغز
Brave: Having no fear
شجاع
Bread: A food made from grain
نان
Breathe: To take air into the body and let it out again
نفس کشيدن
Bridge: A structure built over a waterway, valley or road so people and vehicles can cross from one
side to the other
پل
Brief: Short. Not long
کوتاه، مختصر
Bright: Giving much light. Strong and clear in color
تابناك، روشن کردن
Broadcast: To send information, stories or music by radio or television. A radio or television
program
پخش کردن
Budget: A spending plan
بودجه
Building: Anything built for use as a house, factory, office, school, store or place of entertainment
ساختمان
Bullet: A small piece of metal shot from a gun
گلوله
Burn: To be on fire. To destroy or damage by fire
سوزاندن، سوختن
Burst: To break open suddenly
ترکيدن
Bury: To put into the ground and cover with earth
دفن کردن
Cabinet: A group of ministers that helps lead a government
کابينه
Calm: Quiet. Peaceful. Opposite tense
آرام
Camp: A place with temporary housing
کمپ
Campaign: A competition by opposing political candidates seeking support from voters. A
connected series of military actions during a war
لشگر کشي، مبارزه انتخاباتي
Cancer: A disease in which dangerous cells grow quickly and destroy parts of the body
سرطان
Candidate: A person who seeks or is nominated for an office or an honor
نامزد
Capital: The official center of a government. The city where a country's government is
پايتخت
Capitalism: An economic system in which the production of most goods and services is owned and
operated for profit by private citizens or companies
سرمايه داري
Capture: To make a person or animal a prisoner. To seize or take by force. To get control of
دستگير کردن
Care: To like. To protect. To feel worry or interest
دوست داشتن، مواضبت کردن، دلواپسي
Carry: To take something or someone from one place to another
حمل کردن
Case( court): A legal action
موضوع(دادگاه)
Case( medical): An incident of disease
موضوع(طبی)
Catch: To seize after a chase. To stop and seize with the hands
گرفتن
Cause: To make happen. The thing or person that produces a result
علت، سبب شدن
Ceasefire: A halt in fighting, usually by agreement
آتش بس
Celebrate: To honor a person or event with special activities
جشن گرفتن
Center: The middle of something. The place in the middle. A place that is the main point of an
activity
مرکز
Century: One hundred years
قرن
Ceremony: An act or series of acts done in a special way established by tradition
مراسم، تشريفات
Chairman: A person leading a meeting or an organized group
رئيس
Champion: The best. The winner
قهرمان
Chance: A possibility of winning or losing or that something will happen
شانس، فرصت
Charge: To accuse someone of something, usually a crime. A statement in which someone is
accused of something
متهم کردن، اتهام
Chase: To run or go after someone or something
تعقيب کردن
Cheat: To get by a trick. To steal from
تقلب کردن
Cheer: To shout approval or praise
تشويق کردن
Chemicals: Elements found in nature or made by people. Substances used in the science of
chemistry
شيميايي
Chemistry: The scientific study of substances, what they are made of, how they act under different
conditions, and how they form other substances
شيمي
Chief: The head or leader of a group. Leading. Most important
رئيس، مهم
Circle: A closed shape that has all its points equally distant from the center, like an "o"
دايره
Citizen: A person who is a member of a country by birth or by law
شهروند
Civilian: Not military
غير نظامي
Civil rights: The political, economic and social rights given equally to all people of a nation
حقوق مدني
Claim: To say something as a fact
ادعا کردن
Clash: A battle. To fight or oppose
برخورد
Clear: Easy to see or see through. Easily understood
آشكار، روشن کردن
Clergy: A body of officials within a religious organization
روحاني
Climate: The normal weather conditions of a place
آب و هوا
Climb: To go up something by using the feet and sometimes the hands
صعود کردن، بالا رفتن
Coal: A solid black substance used as fuel
زغال سنگ
Coalition: Forces, groups or nations joined together
ائتلاف
Coast: Land on the edge of the ocean
ساحل
Coffee: A drink made from the plant of the same name
قهوه
Collect: To bring or gather together in one place. To demand and receive
جمع کردن، وصول آردن
Colony: Land controlled by another country or government
مستعمره
Combine: To mix or bring together
ترکيب کردن
Command: To order. To have power over something
فرمان، امر کردن
Comment: To say something about. To express an opinion about something
نظر دادن، تعبير کردن
Committee: A group of people given special work
کميته
Common: Usual. Same for all
مشترك
Communicate: To tell. To give or exchange information
ارتباط برقرار کردن
Community: A group of people living together in one place or area
اجتماع، عامه
Company: A business organized for trade, industrial or other purposes
کمپاني
Compare: To examine what is different or similar
مقايسه کردن
Compete: To try to do as well as, or better than, another or others
رقابت کردن
Complete: Having all parts. Ended or finished
کامل، کامل کردن
Complex: having many parts that are difficult to understand. Not simple
پيچيده
Compromise: The settlement of an argument where each side agrees to accept less than first
demanded
مصالحه کردن
Computer: An electronic machine for storing and organizing information, and for communicating
with others
کامپيوتر
Concern: Interest, worry, to fear
بستگي، مربوط بودن به، نگران بودن
Condemn: To say a person or action is wrong or bad
محكوم کردن
Condition: Something declared necessary to complete an agreement. A person's health
شرط، حالت
Conference: A meeting
کنفرانس
Confirm: To approve. To say that something is true
تأئيد کردن
Conflict: A fight. A battle, especially a long one
مبارزه کردن، ستيزه
Congratulate: To praise a person or to express pleasure for success or good luck
تبريك گفتن
Congress: The organization of people elected to make the laws of the united states
کنگره
Connect: To join one thing to another. To unite. To link
وصل کردن
Conservative: One who usually supports tradition and opposes great change
محافظه کار
Consider: To give thought to. To think about carefully
در نظر گرفتن
Constitution: The written general laws and ideas that form a nation's system of government
قانون اساسي
Contain: To hold. To include
شامل بودن
Container: A box, bottle can used to hold something
ظرف
Continent: Any of the seven great land areas of the world
قاره
Continue: To go on doing or being
ادامه دادن
Convention: A large meeting for a special purpose
همايش، قرارداد
Cool: Almost cold
خنك
Cooperate: To act or work together
هم کاري کردن
Corn: A food grain
ذرت
Correct: True. Free from mistakes. To change to what is right
صحيح، اصلاح آردن
Cost: The price or value of something, to be valued at
بها
Cotton: A material made from a plant of the same name
پنبه
Count: To speak or add numbers
شمردن
Court: Where trials take place. Where judges make decisions about law
دادگاه
Cover: To put something over a person or thing. Anything that is put over a person or thing
جلد، پوشاندن
Cow: A farm animal used for its milk
گاو
Crash: To fall violently. To hit with great force
سقوط کردن، خرد کردن
Create: To make. To give life or form to
به وجود کوردن، ايجاد کردن
Creature: Any living being. Any animal or human
مخلوق، جانور
Credit: An agreement that payments will be made at a later time
اعتبار
Crew: A group of people working together
خدمه
Crime: An act that violates a law
جنايت
Criminal: A person who is responsible for a crime
جاني
Crisis: An extremely important time when something may become much better or worse. A
dangerous situation
بحران
Criticize: To say what is wrong with something or someone. To condemn. To judge
انتقاد کردن
Crops: Plants that are grown and gathered for food, such as grains, fruits and vegetables
محصولات
Cross: To go from one side to another. To go across
عبور کردن
Crowd: A large number of people gathered in one place
جمعيت
Crush: To damage or destroy by great weight. To defeat completely
خرد شدن، شكست دادن
Culture: All the beliefs, traditions and arts of a group or population
فرهنگ
Cure: To improve health. To make well, something that makes a sick person well
شفا دادن
Curfew: An order to people to stay off the streets or to close their businesses
آيين حكومت نظامي
Current: Movement of air, water or electricity. Belonging to the present time
جريان، معاصر
Custom: A long-established belief or activity of a people
رسم
Customs: Taxes on imports
گمرگ
Dam: A wall built across a river to hold back flowing water
سد
Damage: To cause injury or destruction. Harm. Hurt or injury, usually to things
زيان، خسارت زدن
Dance: To move the body and feet to music. A series of steps, usually to music
رقص
Danger: A strong chance of suffering injury, damage or loss
خطر
Dark: Having little or no light
تاريك
Deaf: Not able to hear
کر
Deal: To have to do with, to buy or sell
معامله، سر و کار داشتن با
Debate: To argue for or against something. A public discussion or argument
بحث
Debt: Something that is owed. The condition of owing
بدهي
Decide: To choose. To settle. To judge
تصميم گرفتن
Declare: To say. To make a statement
اعلان کردن
Decrease: To make less in size or amount
کم کردن
Deep: Going far down. A long way from top to bottom
عميق
Defeat: To cause to lose in a battle or struggle. A loss. The condition of having lost
شكست دادن
Defend: To guard or fight against attack. To protect
دفاع کردن
Deficit: A shortage that results when spending is greater than earnings, or imports are greater than
exports
کسر درآمد
Define: To give the meaning of. To explain
تعريف کردن
Degree: A measure of temperature
درجه
Delay: To decide to do something at a later time. To postpone. To cause to be late
تأخير کردن، به تاخير انداختن
Delegate: One sent to act for another. One who represents another
نماينده
Demand: To ask by ordering. To ask with force
درخواست، مطالبه کردن
Democracy: The system of government in which citizens vote to choose leaders or to make other
important decisions
دمكراسي
Demonstrate: To make a public show of opinions or feelings, to explain by using examples
تظاهرات کردن، نشان دادن، اثبات کردن با دليل
Denounce: To accuse of being wrong or evil. To criticize severely
کسي يا چيزي را ننگين کردن
Deny: To declare that something is not true. To refuse a request
انكار کردن
Depend: To need help and support
وابسته بودن
Deplore: To regret strongly. To express sadness
دلسوزي کردن بر
Deploy: To move forces or weapons into positions for action
گسترش جبهه
Depression: Severe unhappiness. A period of reduced business and economic activity during which
many people lose their jobs
پريشاني، کسادي
Describe: To give a word picture of something. To give details of something
شرح دادن
Desert: A dry area of land
صحرا
Design: To plan or create plans for
طراحي کردن
Desire: To want very much. To wish for
آرزو کردن، ميل داشن
Destroy: To break into pieces. To end the existence of
خراب کردن، نابود ساختن
Detail: A small part of something. A small piece of information
جزء
Develop: To grow. To create. To experience progress
توسعه دادن
Device: A piece of equipment made for a special purpose
وسيله
Dictator: A ruler with complete power
ديكتاتور
Die: To become dead. To stop living. To end
مردن
Diet: Usual daily food and drink
رژيم غذائي
Different: Not the same
متفاوت
Difficult: Not easy. Hard to do, make or carry out
مشكل
Dig: To make a hole in the ground
حفر کردن
Diplomat: A person who represents his government in dealing with another government
ديپلمات
Direct: To lead. To aim or show the way, straight to something. Not through some other person or
thing
هدايت کردن
Direction: The way east, west, north, south. Where someone or something came from or went to
مسير
Dirt: Earth or soil
خاك
Disappear: To become unseen. To no longer exist
ناپديد شدن
Disarm: To take away weapons. To no longer keep weapons. To make a bomb harmless by
removing its exploding device
خلع سلاح کردن
Discover: To find or learn something
کشف کردن
Discuss: To talk about. To exchange ideas
بحث کردن
Disease: A sickness in living things, often caused by viruses, germs or bacteria
بيماري
Dismiss: To send away. To refuse to consider
رد کردن، روانه کردن
Dispute: To oppose strongly by argument. An angry debate
مشاجره کردن
Dissident: A person who strongly disagrees with his government
مخالف
Distance: The amount of space between two places or objects
فاصله
Dive: To jump into water head first
شيرجه زدن
Divide: To separate into two or more parts
تقسيم کردن
Document: An official piece of paper with facts written on it, used as proof or support of
something
مدرك
Dog: A small animal that often lives with humans
سگ
Dream: To have a picture or story in the mind during sleep. A picture or story in the mind during
sleep. A happy idea about the future
رويا، رؤيا ديدن
Drop: To fall or let fall. To go lower
انداختن
Drown: To die under water
غرق شدن
Drug: Anything used as a medicine or in making medicine. A chemical substance used to ease pain
or to affect the mind
دارو
Dry: Not wet. Without rain
خشك
During: Through the whole time. While something is happening
در مدت
Dust: Pieces of matter so small that they can float in the air
غبار
Duty: One's job or responsibility. What one must do because it is right and just
وظيفه
Earn: To be paid in return for work done
کسب معاش کردن
Earth: The planet we all live on. The ground or soil
زمين
Earthquake: A sudden, violent shaking of the earth's surface
زلزله
Ease: To reduce. To make less difficult
آساني
East: The direction from which the sun rises
شرق
Easy: Not difficult. Not hard to do
آسان
Ecology: The scientific study of the environment and links among living and material things
بوم شناسي
Economy: The system by which money, industry and trade are organized
اقتصاد
Edge: The line where something ends or begins
لبه
Education: The act of teaching
آموزش
Effect: The result or change caused by something
اثر، نتيجه
Effort: An attempt. The work necessary to do something
کوشش
Elect: To choose by voting
انتخاب آردن
Electricity: A form of energy that flows through wires to provide heat and light, and power to
machines
الكتريسيته
Embassy: The offices of an ambassador and his assistants
سفارت خانه
Emergency: An unexpected and dangerous situation demanding quick action
اورژانس
Emotion: A strong feeling such as love, hate, fear or sadness
احساسات، هيجانات
Employ: To give work in return for wages
استخدام کردن
Empty: Having nothing inside. To remove everything
خالي، خالي کردن
Enemy: A person opposing or hating another. A person or people of the other side in a war
دشمن
Energy: Power used to do work, usually with machines. The ability and willingness to be active
نيرو
Enforce: To make something be done
اجرا کردن
Engine: A machine that uses energy to cause movement or to do work
ماشين، موتور
Environment: All surrounding things, conditions and influences that affect life. The natural world
of land, sea, air, plants and animals
محيط
Equal: The same in amount, size, weight or value. Having the same rights
مساوي بودن
Equipment: Things, tools or machines needed for a purpose or activity
تجهيزات
Escape: To get free. To get away from. To get out of
فرار کردن
Especially: More than others
مخصوصاً
Establish: To bring into existence. To create
تأسيس کردن
Estimate: To form an opinion about a value, size or amount using less than complete information
تخمين زدن
Ethnic: concerning people belonging to a large group because of their race, religion, language, tribe
or where their ancestors lived
قومي، نژادي
Evaporate: To change from a liquid into a gas
بخار شدن
Event: That which happens, especially something of importance
اتفاق
Evidence: Material or facts that prove something. A reason for believing
مدرك
Evil: Not good. Extremely bad
بد، شيطان
Exact: Having no mistakes. Correct in every detail
دقيق
Examine: To study closely
امتحان کردن، بازرسي کردن
Excellent: Extremely good
عالي
Except: But for
به جز
Exchange: To trade. To give or receive one thing for another
معاوضه کردن
Execute: To kill
اعدام کردن ، اجراء کردن
Exercise: An activity or effort for the purpose of improving the body or to stay in good health
ورزش کردن
Exile: To force a person to leave her country. A person who is forced to leave his country
تبعيد کردن
Exist: To be. To live
وجود داشتن، زيستن
Expand: To make larger. To grow larger
بزرگ شدن
Expect: To think or believe that something will happen. To wait for an event
انتظار داشتن
Expel: To force out. To remove from. To send away
بيرون انداختن
Experience: To live through an event, situation or condition , something that one has done or lived
through
تجربه، تجربه کردن
Experiment: To test. A test or trial carried out to prove if an idea is true or false, or to discover
something
آزمايش، آزمايش کردن
Expert: A person with special knowledge or training
کارشناس
Explain: To give reasons for. To make clear. To tell about. To tell the meaning
توضيح دادن
Explode: To break apart violently with a loud noise, like a bomb
منفجر شدن
Explore: To travel in a place that is not well known to learn more about it. To make a careful
search. To examine closely
کاوش کردن
Export: To send to another country. Something sent to another country, usually for sale
صادر کردن
Express: To say clearly
بيان کردن
Extend: To stretch out in area or length. To continue for a longer time
توسعه دادن، تمديد کردن
Extra: More than normal, expected or necessary
اضافي
Extreme: More than the usual or accepted
زياده از حد
Extrimist: A person with strong religious or political beliefs who acts in an extreme or violent way
افراطي
Fact: Something known or proved to be true
حقيقت
Factory: A building or group of buildings where goods are made
کارخانه
Fail: To not succeed. To not reach a goal
شكست خوردن، عقيم ماندن
Fair: Just. Honest. What is right
منصف، زيبا، نسبتا خوب
Fall: To go down quickly. To come down. To drop to the ground or a lower position
افتادن
False: Not true. Not correct
نادرست
Fear: To be afraid. To worry that something bad is near or may happen, a strong emotion when
there is danger or trouble
ترس
Federal: having to do with a national or central government
فدرال
Feed: To give food to
تغذيه کردن
Fence: Something around an area of land to keep animals or people in or out
حصار، ديوار
Fertile: Rich in production of plants or animals. Producing much
حاصل خيز
Field: An area of open land, usually used to grow crops or to raise animals
مزرعه
Fierce: Extremely strong. Violent. Angry
درنده، خشم آلود
Fight: To use violence or force. To attempt to defeat or destroy an enemy. The use of force. A
battle
جنگيدن
Fill: To put or pour something into a container until there is space for no more
پر کردن
Final: At the end. Last
پاياني
Financial: about the system that includes the use of money, credit, investments and banks
مالي
Fireworks: Rockets producing bright fire in the sky, used in holiday celebrations
آتش بازي
Firm: Not easily moved or changed
استوار
First: Coming before all others
اول
Fit: To be of the correct size or shape
اندازه بودن
Fix: To make good or right again
درست کردن
Flag: A piece of colored cloth used to represent a nation, government or organization
پرچم
Flat: Smooth. Having no high places
مسطح
Flee: To run away from
فرار آردن
Float: To be on water without sinking. To move or be moved gently on water or through air
شناور شدن
Flood: To cover with water. The movement of water out of a river, lake or ocean onto land
سيل، غرق آردن
Floor: The bottom part of a room for walking on, the level of a building
کف
Flow: To move like a liquid
جريان، جاري بودن
Flower: The colored part of plants that carry seeds
گل
Fluid: Any substance that can flow, such as a liquid
سيال، مايع
Fog: A mass of wet air that is difficult to see through. A cloud close to the ground
مه
Foreign: from another nation. Not from one's own place or country
خارجي
Forest: A place of many trees
جنگل
Forget: To not remember
فراموش کردن
Forgive: To pardon. To excuse. To remove guilt
بخشيدن
Form: To make. To start. To shape, a kind
شكل، تشكيل دادن
Former: Earlier in time. Not now
سابق
Forward: The direction in front of. Toward the front
به جلو
Free: To release. Not controlled by another or by outside forces. Not in prison. Independent. Not
limited by rules. Without cost
آزاد، آزاد کردن
Freedom: The condition of being free
آزادي
Freeze: To cause or to become very cold. To make or to become hard by cold
منجمد کردن
Fresh: Newly made or gathered. Recent
تازه
Friend: A person one likes and trusts
دوست
Frighten: To cause great fear
ترسانيدن
Fruit: Food from trees and plants
ميوه
Fuel: Any substance burned to create heat or power
سوخت
Full: Containing as much as a person or thing can hold. Complete
پر
Fun: Anything that is pleasing and causes happiness
خوشي
Funeral: A ceremony held in connection with the burial or burning of the dead
خاکسپاري
Future: Time after now, in the time to come
آينده
Gain: To get possession of. To get more. To increase
سود، کسب کردن
Game: An activity with rules in which people or teams play or compete, usually sports
بازي
Gather: To bring or come together into a group or place. To collect
جمع کردن
General: A high military leader. Without details. Affecting or including all or almost all
ژنزال، عمومي
Gentle: Soft. Kind. Not rough or violent
ملايم، آهسته
Gift: Something given without cost
هديه
Goal: That toward which an effort is directed. That which is aimed at. The end of a trip or race
هدف
Goods: Things owned or made to be sold
کالا
Govern: To control. To rule by military or political power
حكومت کردن
Government: A system of governing. The organization of people that rules a country, city or area
حكومت
Grain: The seed of grass plants used for food, such as wheat, rice and corn. Those plants that
produce the seeds
دانه
Granddaughter: The daughter of a person's daughter or son
نوة دختري
Grandfather: The father of a person's father or mother
پدربزرگ
Grandmother: The mother of a person's father or mother
مادربزرگ
Grandson: The son of a person's daughter or son
نوة پسري
Grass: A plant with long, narrow, green leaves
علف
Gray: Having the color like that made by mixing black and white
خاکستري
Great: Very large or more than usual in size or number. Very good. Important
بزرگ، عظيم
Green: Having the color like that made by mixing yellow and blue. Having the color like that of
growing leaves and grass
سبز
Grind: To reduce to small pieces by crushing
خرد کردن، آسياب کردن
Ground: Land. The earth's surface. Soil
زمين
Group: A number of people or things together. A gathering of people working for a common
purpose
گروه
Grow: To develop or become bigger. To increase in size or amount
رستن، رشد کردن، بزرگ شدن
Guarantee: To promise a result. To promise that something will happen
ضمانت کردن
Guard: To watch and protect a person, place or thing , a person or thing that watches or protects
پاسدار، پاسداري کردن
Guerrilla: A person who fights as part of an unofficial army, usually against an official army or
police
پارتيزان
Guide: To lead to. To show the way. One who shows the way
راهنما، راهنمائي کردن
Guilty: Having done something wrong or in violation of a law. Responsible for a bad action
گناهكار
Gun: A weapon that shoots bullets
تفنگ
Halt: To come or cause to come to a stop. To stop
ايست کردن
Hang: To place something so the highest part is supported and the lower part is not. To kill by
hanging
آويزان کردن
Happen: To become a fact or event. To take place
اتفاق افتادن
Hard: Not easily cut or broken. Solid. Difficult to do or understand. Needing much effort or force
سخت
Harm: To injure. To damage. Damage. Hurt
آسيب، آزار
Harvest: To gather crops. The crop after it is gathered
محصول، درو کردن
Hat: A head cover
کلاه
Hate: To have strong emotions against. To consider as an enemy. Opposite love
متنفر بودن
Headquarters: The center from which orders are given. The main offices of a business or
organization
مرآز فرماندهي
Heal: To return to good health. To cure. To become well
شفا دادن، خوب شدن
Health: The general condition of the body and mind. The condition of being free from sickness or
disease
تندرستي
Hear: To receive sound through the ears. To receive news about
شنيدن
Heat: To make hot or warm. Great warmth. That which is produced by burning fuel. Energy from
the sun
گرما، گرم کردن
Hero: A person honored for being brave or wise
قهرمان
Hide: To prevent from being seen or found. To make secret
پنهان کردن
Hijack: To seize or take control of a vehicle by force
هواپيما ربائي
Hill: A small mountain
تپه
History: The written record or description of past events. The study of the past
تاريخ
Hit: To strike. To touch with force
زدن
Hole: An opening. A torn or broken place in something
سوراخ
Holy: Greatly honored in religion
مقدس
Honest: Truthful. Able to be trusted
راستگو، صادق
Honor: To obey. To show strong, good feelings for, an award. An act of giving special recognition
اطاعت کردن، افتخار دادن، عزت
Horrible: Causing great fear. Terrible
مخوف
Horse: A large animal often used for racing, riding or farm work
اسب
Hospital: A place where sick or injured people are given medical care
بيمارستان
Hostage: A person captured and held as a guarantee that a demand or promise will be honored
گروگان
Hostile: Ready to fight. Ready for war
خصومت آميز
Hot: Having or feeling great heat or a high temperature
داغ
However: Yet. But
به هر حال
Huge: Very big. Of great size
عظيم
Humor: The ability to understand, enjoy or express what makes people laugh
خوشمزه گي
Hunger: The need for food
گرسنگي
Hunt: To search for animals to capture or kill them. To seek. To try to find
شكار کردن، جستجو کردن
Hurry: To do or go fast
عجله کردن
Hurt: To cause pain, injury or damage
آزار رساندن، آسيب رساندن
Identify: To recognize someone or something and to say who or what they are
شناختن
Illegal: Not legal. In violation of a law
غيرقانوني
Imagine: To make a picture in the mind. To form an idea
تصور کردن
Immediate: Without delay. Very near in time or place
فوري
Import: To bring from another country. Something brought from another country, usually for sale
وارد کردن
Important: Having great meaning, value or power
مهم
Improve: To make better. To become better
بهبود يافتن
Incident: An event or something that happens
رويداد
Incite: To urge or cause an action or emotion, usually something bad or violent
بر انگيختن
Include: To have. To make a part of
شامل بودن
Increase: To make more in size or amount
افزايش دادن
Independent: Not influenced by or controlled by another or others. Free. Separate
مستقل
Individual: One person
شخص
Industry: Any business that produces goods or provides services. All organizations involved in
manufacturing
صنعت
Infect: To make sick with something that causes disease
آلوده کردن
Inflation: A continuing rise in prices while the value of money goes down
تورم
Influence: To have an effect on someone or something. To cause change
تحت تأثير قرار دادن
Inform: To tell. To give knowledge to
آگاهي دادن
Information: Knowledge. Facts
اطلاعات
Inject: To force a fluid into, such as putting medicine or drugs into the body through the skin
تزريق کردن
Injure: To cause harm or damage to a person or animal
صدمه زدن
Innocent: Not guilty of a crime. Not responsible for a bad action
بي گناه
Insane: Mentally sick
ديوانه
Insect: A very small creature, usually with many legs and sometimes with wings
حشره
Inspect: To look at something carefully. To examine, especially by an expert
معاينه کردن، بازرسي کردن
Instead: In the place of. Taking the place of
در عوض
Instrument: A tool or device designed to do something or to make something
وسيله
Insult: To say something or to do something that makes another person angry or dishonored
توهين، توهين کردن
Intelligence: The ability to think or learn. Information gathered by spying
هوش
Intelligent: Quick to understand or learn
باهوش
Intense: Very strong. Extremely serious
زياد، شديد
Interfere: To get in the way of. To work against. To take part in the activities of others, especially
when not asked to do so
دخالت کردن
International: about more than one nation or many nations. Of the whole world
بين المللي
Intervene: To come between. To come between in order to settle or solve
وساطت کردن
Invade: To enter an area or country by force with an army
حمله کردن
Invent: To plan and make something never made before. To create a new thing or way of doing
something
اختراع کردن
Invest: To give money to a business or organization with the hope of making more money
سرمايه گذاري کردن
Investigate: To study or examine all information about an event, situation or charge. To search for
the truth
رسيدگي کردن به، تحقيق کردن
Invite: To ask someone to take part in or join an event, organization or gathering
دعوت کردن
Involve: To take part in. To become a part of. To include
درگير شدن
Iron: A strong, hard metal used to make machines and tools
آهن
Island: A land area with water all around it
جزيره
Issue: An important problem or subject that people are discussing or arguing about
موضوع
Jail: A prison for those waiting to be tried for a crime or for those serving sentences for crimes that
are not serious
زندان
Jewel: A valuable stone, such as a diamond or emerald
جواهر
Join: To put together or come together. To become part of or a member of
متصل کردن، پيوستن
Joint: Shared by two or more
مشترك
Judge: To form an opinion about. To decide a question, especially a legal one. A public official
who decides problems of law in a court
قاضي، قضاوت کردن
Jump: To push down on the feet and move up quickly into the air
پريدن
Jury: A group of people chosen to decide what is true in a trial
هيئت منصفه
Keep: To possess. To have for oneself
نگه داشتن، حفظ کردن
Kick: To hit with the foot
لگد زدن
Kidnap: To seize and take away by force
آدم دزدي کردن
Kill: To make dead. To cause to die
کشتن
Kind: Sort, gentle, caring, helpful
نوع
Kiss: To touch with the mouth to show love or honor
بوسيدن
Knife: A tool or weapon used to cut
چاقو
Knowledge: That which is known. Learning or understanding
شناخت، دانش
Labor: Work. Workers as a group
کارگر، زحمت کشيدن
Laboratory: A room or place where experiments in science are done
آزمايشگاه
Lack: To be without. The condition of needing, wanting or not having
فقدان
Lake: A large area of fresh water surrounded by land
درياچه
Land: To come to the earth from the air , the part of the earth not covered by water. The ground
به زمين نشستن، زمين
Large: Big. Being of more than usual size, amount or number. Opposite small
بزرگ
Launch: To put into operation. To begin. To send into the air or space
به کار انداختن، شروع کردن
Law: All or any rules made by a government
قانون
Lead: To show the way. To command. To control. To go first
رهبري کردن، راهنمائي کردن، هدايت کردن
Leak: To come out of or to escape through a small opening or hole usually a gas or liquid
چكه کردن
Learn: To get knowledge about. To come to know a fact or facts
آموختن
Leave: To go away from. To let something stay where it is
ترك کردن
Left: On the side that is toward the west when one is facing north. Opposite right
چپ
Legal: in agreement with the law
قانوني
Legislature: A government lawmaking group
مجلس، قوه مقننه
Lend: To permit someone to use a thing temporarily. To make a loan of money
قرض دادن
Less: Smaller in amount. Not as much
کمتر
Let: To permit to do or to be. To make possible
اجازه دادن
Level: The amount or height that something reaches or rises to. The position of something or
someone
سطح
Liberal: One who usually supports social progress or change
آزاده، آزاديخواه
Lift: To take or bring up to a higher place or level
بلند کردن
Light: A form of energy that affects the eyes so that one is able to see. Anything that produces
light. Bright. Clear. Not heavy
نور
Lightning: Light produced by electricity in the air, usually during a storm
رعد و برق
Limit: To restrict to a number or amount. The greatest amount or number permitted
حد، محدود کردن
Link: To connect. To unite one thing or event with another. A relation between two or more things,
situations or events
اتصال، بهم پيوستن
Liquid: A substance that is not a solid or gas, and can move freely, like water
مايع
List: To put in writing a number of names of people or things. A written series of names or things
فهرست ، فهرست کردن
Listen: To try to hear
گوش دادن
Literature: All the poems, stories and writings of a period of time or of a country
ادبيات
Live: To have life. To exist. Having life. Alive
زندگي آردن
Load: To put objects on or into a vehicle or container. That which is carried
بار، بار گذاري کردن
Loan: Money borrowed that usually must be returned with interest payments. Something borrowed
قرض
Local: having to do with one place
محلي
Lonely: Feeling alone and wanting friends. Visited by few or no people
تنها
Long: Not short. Measuring from beginning to end. Measuring much. For much time
طولاني، طولاني کردن
Look: To turn the eyes toward so as to see. To search or hunt for. To seem to be
نگاه کردن، جستجو کردن
Lose: To have no longer. To not find. To fail to keep. To be defeated
گم کردن، از دست دادن، شكست خوردن
Loud: Having a strong sound. Full of sound or noise
بلند، بلند آوا
Low: Not high or tall. Below the normal height. Close to the ground
پايين
Loyal: Showing strong friendship and support for someone or something
وفادار
Luck: Something that happens by chance
شانس
Machine: A device with moving parts used to do work
ماشين، دستگاه
Magazine: A publication of news, stories, pictures or other information
مجله
Mail: Letters, papers and other things sent through an official system, such as a post office
پست
Main: The most important or largest
اصلي
Major: Great in size, importance or amount
اصلي، عمده
Majority: The greater number. More than half
اکثريت
Make: To produce. To create. To build. To do something or to carry out an action. To cause to be
or to become
ساختن، درست کردن
Male: A man or boy. The sex that is the father of children. Of or about men
مذکر
Man: An adult male human
مرد
Manufacture: To make goods in large amounts
توليد کردن
Many: A large number or amount of
زياد
Map: A picture of the earth's surface or a part of it
نقشه
March: To walk in a group like soldiers. To walk together in a large group to protest about
something
رژه رفتن، راهپيمايي کردن
Mark: To make a sign or cut on something
علامت گذاشتن
Mass: An amount of matter having no special form and usually of a large size
توده، جمع آوري کردن
Mate: To bring together a male and a female to create another creature
جفت گيري کردن، همدم
Mathematics: The science dealing with amounts, sizes and shapes, as explained by numbers and
signs
رياضيات
Matter: Anything that can be seen or felt. What things are made of
موضوع
Mayor: The chief official of a city or town government
شهردار
Meal: Food eaten to satisfy hunger, such as dinner
خوراك
Mean: To want to. To give the idea of. To have the idea of
معني دادن
Measure: To learn the amount, size or distance of something. An action taken. A legislative
proposal
اندازه گرفتن
Meat: The part of a dead animal used for food
گوشت
Media: All public information organizations, including newspapers, television and radio
رسانه ها
Medicine: A substance or drug used to treat disease or pain. The science or study of treating and
curing disease or improving health
دارو
Meet: To come together with someone or something at the same time and place
ملاقات کردن
Melt: To make a solid into a liquid by heating it
ذوب شدن
Member: One of a group
عضو
Memorial: Something done or made to honor the memory of a person or event
يادبود
Memory: A picture in the mind of past events. The ability to remember. A thing remembered
حافظه
Mental: About or having to do with the mind
ذهني
Mercy: Kindness toward those who should be punished. The power to be kind or to pardon
رحم
Message: Written or spoken news or information. A note from one person to another person or
group
پيغام
Metal: A hard substance such as iron, steel or gold
فلز
Method: The way something is done
روش
Microscope: A device used to make very small things look larger so they can be studied
ميكروسكوپ
Middle: The center. A place or time of equal distance from both sides or ends. In the center
مياني
Militant: Someone active in trying to cause political change, often by the use of force or violence
جنگ طلب
Military: The armed forces of a nation or group. Of or about the armed forces
ارتش
Milk: The white liquid produced by female animals to feed their young
شير
Mind: The thinking, feeling part of a person
ذهن
Mine: To dig useful or valuable substances out of the earth. A place in the earth where such
substances are found.
معدن، معدن حفر کردن
Mineral: A substance found in nature that is not an animal or a plant, such as coal or salt
معدني
Minister: A member of a cabinet. A high government official
وزير
Minor: Small in size. Of little importance
کوچكتر
Minority: The smaller number. Opposite majority
اقليت
Minute: A measure of time. One of the sixty equal parts of an hour. Sixty seconds
دقيقه
Miss: To fail to hit, see, reach or meet
از دست دادن
Missile: Any weapon that can be thrown or fired through the air and explodes when it reaches its
target
موشك
Missing: Lost. Not found
گم شده
Mistake: A wrong action or decision. An action done without the knowledge that it was wrong
اشتباه
Mix: To put different things together to make one thing
مخلوط کردن
Mob: A large group of wild or angry people
انبوه مردم
Model: An example. Something, usually small, made to show how something will look or work
مدل
Moderate: Not extreme
ميانه رو
Modern: Of the present or very recent time. The most improved
مدرن
Month: One of the twelve periods of time into which a year is divided
ماه
Moon: The bright object often seen in the night sky that orbits the earth about every twenty-nine
days
ماه
Moral: Concerning what is right or wrong in someone's actions
اخلاقي
Motion: A movement. A continuing change of position or place
حرآت
Mountain: A part of the earth's surface that rises high above the area around it
کوه
Mourn: To express or feel sadness
سوگواري کردن
Movement: The act of moving or a way of moving. A series of acts or efforts to reach a goal
تغيير، حرکت
Movie: A motion picture. A film
سينما
Murder: To kill another person illegally. The crime of killing another person
کشتن، قتل
Mystery: Something that is not or cannot be explained or understood. A secret
معما
Narrow: Limited in size or amount. Not wide. Having a short distance from one side to the other
باريك، باريك کردن
Nation: A country, together with its social and political systems
ملت
Native: Someone who was born in a place, not one who moved there
بومي
Natural: Of or about nature. Normal. Common to its kind
طبيعي
Nature: All the plants, animals and other things on earth not created by humans. Events or
processes not caused by humans
طبيعت
Navy: The part of a country's military force trained to fight at sea
نيروي دريايي
Necessary: Needed to get a result or effect. Required
لازم
Negotiate: To talk about a problem or situation to find a common solution
مذاکره کردن
Neutral: Not supporting one side or the other in a dispute
بيطرف
Nominate: To name someone as a candidate for an election. To propose a person for an office or
position
نامزد کردن
Noon: The middle of the day. Twelve o'clock in the daytime
ظهر
North: The direction to the left of a person facing the rising sun
شمال
Nowhere: Not in, to or at any place
هيچ جا
Nuclear: Of or about the energy produced by splitting atoms or bringing them together.
هسته اي
Obey: To act as one is ordered to act
اطاعت کردن
Object: To show that one does not like or approve. To protest. Something not alive that can be seen
or touched
شي، اعتراض کردن
Observe: To watch. To look at carefully. To celebrate or honor something
مشاهده آردن، ملاحظه کردن
Occupy: To take and hold or to control by force
اشغال کردن
Ocean: The area of salt water that covers almost seventy-five percent of the earth's surface. Any of
the five main divisions of this water
اقيانوس
Offensive: A military campaign of attack. Having to do with attacking
متجاوز
Offer: To present or propose. The act of presenting or proposing. That which is presented or
proposed
تقديم داشتن، پيشنهاد کردن
Official: A person with power in an organization. A representative of an organization or
government. Of or about an office.
صاحب منصب، رسمي
Operate: To do work or a job. To cut into the body for medical reasons
عمل جراحي آردن ،به آار انداختن
Opinion: A belief based on one's own ideas and thinking
عقيده
Oppose: To be against. To fight against
مخالف بودن
Opposite: Different as possible. Completely different from. Exactly the other way
روبرو، ضد
Oppress: To make others suffer. To control by the use of unjust and cruel force or power
ذليل کردن، ستم کردن بر
Orbit: To travel in space around a planet or other object. The path or way an object travels in space
around another object or planet
مدار، دور زدن
Order: To give a command. To tell someone what to do. A command. The correct or normal way
things are organized.
فرمان دادن، رتبه
Organize: To put in order. To put together into a system
سازمان دادن
Oust: To force to leave. To remove by force
برکنار کردن
Overthrow: To remove from power. To defeat or end by force
بر انداختن
Owe: To pay or have to repay usually money in return for something received
بدهكار بودن
Pain: A hurt or suffering somewhere in the body
درد
Paint: To cover with a liquid color. To make a picture with liquid colors. A colored liquid used to
cover or protect a surface
رنگ زدن، نقاشي، نقاشي کردن
Pan: A metal container used for cooking
ماهي تابه
Paper: A thin, flat material made from plants or cloth often used for writing
کاغذ
Parachute: A device that permits a person or thing to fall slowly from an airplane or helicopter to
the ground
چتر نجات
Parade: A group of people and vehicles moving together to celebrate a special event or anniversary
رژه، رژه رفتن
Pardon: To forgive for a crime and release from punishment
پوزش
Parent: A father or mother
والدين
Parliament: A government lawmaking group
مجلس
Part: Something less than the whole. Not all of something
بخش
Party: A group of people working together for a political purpose. A group of people or friends
gathered together for enjoyment
مهماني
Pass: To go by or move around something. To move along. To cause or permit to go
گذشتن
Passenger: A person traveling by airplane, train, boat or car who is not the pilot or driver
مسافر
Passport: A document permitting a person to travel to another country
گذرنامه
Past: The time gone by. The time before. Recent. Immediately before. Former
گذشته
Path: A narrow way for walking. A way along which something moves
مسير
Patient: A person being treated by a doctor for a health problem
بيمار
Pay: To give money for work done or for something bought
پرداختن
Peace: The condition of freedom from war, fighting or noise. Rest. Quiet
صلح
Percent: A part of every hundred
درصد
Perfect: Complete or correct in every way. Completely right or good. Without mistakes
بدون نقص
Perform: To speak, dance or sing in front of others
اجرا کردن
Period: An amount of time within events, restrictions or conditions
دوره
Permanent: Never changing. Lasting for a very long time or for all time
دائمي، ابدي
Permit: To let. To make possible
اجازه دادن
Person: A man, woman or child
شخص
Physical: Of the body
فيزيكي
Physics: The study of motion, matter and energy
فيزيك
Piece: A part of something larger
قطعه
Pig: A farm animal used for its meat
خوك
Pilot: One who guides or flies an airplane or helicopter
خلبان
Pipe: A long, round piece of material used to move liquid or gas
لوله
Place: To put something somewhere. An area or a part of an area. Space where a person or thing is.
Any room, building, town or country
جا، قرار دادن
Planet: A large object in space that orbits the sun
سياره
Plant: To put into the ground to grow. A living growth from the ground which gets its food from
air, water and earth
گياه، کاشتن
Plastic: A material made from chemicals that can be formed and made into things
پلاستيكي
Please: To make one happy. To give enjoyment
لطفاً، خوشنود ساختن
Plenty: All that is needed. A large enough amount
فراوان
Plot: To make secret plans. A secret plan to do something wrong or illegal
توطئه چيدن، دسيسه
Poem: Words and their sounds organized in a special way to express emotions
شعر
Point: To aim one's finger toward. To aim. The sharp end of something
نقطه
Poison: A substance that can destroy life or damage health
سم
Police: A government agency responsible for guarding the public, keeping order, and making sure
people obey the law. Members of that agency
پليس
Policy: An established set of plans or goals used to develop and make decisions in politics,
economics or business
رويه، سياست
Politics: The activities of government and of those who are in public office
سياسي
Pollute: To release dangerous or unpleasant substances into the air, soil or water
آلوده کردن
Popular: Liked by many people. Generally approved by the public
عامه پسند، محبوب
Population: All the people in a place, city or country
جمعيت
Port: A city where ships load or unload goods. A place on a coast where ships can be safe from a
storm
بندر
Position: A place. The way of holding the body. The way a thing is set or placed. A job or level of
a job in an organization
وضعيت، موقعيت، مقام
Possess: To have. To own. To control or be controlled by
داشتن، مالك بودن، در تصرف داشتن
Possible: Able to be done. Can happen or is expected to happen
ممكن
Postpone: To delay action until a later time
عقب انداختن
Pour: To flow. To cause to flow
ريختن
Power: The ability to control or direct others. Control. Strength. Ruling force. Force or energy used
to do work
نيرو
Praise: To say good things about. To approve
ستايش کردن
Pray: To make a request to a god or spirit. To praise a god or spirit
دعا
Pregnant: Carrying a child within the body before it is born. Expecting to give birth to a baby
حامله
Present: To offer for consideration, a gift, now
عرضه آردن، هديه، حالا
President: The chief official of a country that is a republic. The leader of an organization
رئيس جمهور
Press: To urge strongly. Newspapers, magazines and other publications
فشار دادن، مطبوعات
Pressure: The force produced when something is pushed down or against something else
فشار
Prevent: To keep or stop from going or happening
مانع شدن
Price: The amount of money for which anything is bought, sold or offered for sale
قيمت
Prison: A place where a person is kept as punishment for a crime
زندان
Private: about a person or group that is secret. Opposite public
خصوصي
Prize: Something offered or won in a competition. Something of value that one must work hard for
to get
جايزه
Probably: A good chance of taking place. A little more than possible
احتمالاً
Problem: A difficult question or situation with an unknown or unclear answer
مسئله
Process: An operation or series of changes leading to a desired result
پروسه، جريان
Produce: To make. To create. To cause something to be. To manufacture
توليد کردن
Profession: A job that requires special training
حرفه
Profit: Money gained from a business activity after paying all costs of that activity
سود
Progress: Movement forward or toward improvement or a goal
پيشرفت کردن
Project: A planned effort to do something
طرح، پروژه
Propaganda: Ideas or information used to influence opinions
تبليغات
Property: Anything owned by someone such as land, buildings or goods
ملك، دارائي، خاصيت
Propose: To present or offer for consideration
پيشنهاد کردن
Protect: To guard. To defend. To prevent from being harmed or damaged
محافظت کردن
Protest: To speak against. To object
اعتراض کردن
Prove: To show to be true
ثابت کردن
Provide: To give something needed or wanted
فراهم کردن
Public: Of or about all the people in a community or country. Opposite private
عمومي
Publication: Something that is published such as a book, newspaper or magazine
انتشار، نشريه
Publish: To make public something that is written. To include something in a book, newspaper or
magazine
انتشار دادن
Pull: To use force to move something toward the person or thing using the force. Opposite push
آشيدن
Pump: To force a gas or liquid up, into or through
تلمبه زدن
Punish: To cause pain, suffering or loss for doing something bad or illegal
تنبيه کردن، مجازات کردن
Purchase: To buy with money or with something of equal value. That which is bought
خريد، خريداري کردن
Pure: Free from anything that is different or that reduces value. Clean
خالص
Purpose: The reason or desired effect for doing something. Goal
مقصود
Push: To use force to move something away from the person or thing using the force. Opposite pull
فشار دادن
Put: To place. To set in position
گذاشتن
Quality: That which something is known to have or be, amount of value or excellence
کيفيت
Question: To ask. To express wonder or disbelief. A sentence or word used in asking for
information. A problem. An issue to be discussed
سؤال
Quiet: With little or no noise. Having little or no movement. Calm
ساکت، ساکن
Race: To run. To take part in a competition to decide who or what can move fastest. To take part in
a campaign for political office.
دويدن، مسابقه دادن
Radar: A device that uses radio signals to learn the position or speed of objects that may be too far
away to be seen
رادار
Radiation: Waves of energy from something that produces heat or light. Energy from a nuclear
substance, which can be dangerous
پرتوافكني
Raid: To make a sudden attack. A sudden attack carried out as an act of war, or for the purpose of
seizing or stealing something
حمله ناگهاني، تاخت و تاز
Railroad: A road for trains. A company that operates such a road and its stations and equipment
راه آهن
Raise: To lift up. To move to a higher position. To cause to grow. To increase
بلند آردن، پروراندن
Rare: Not common. Not usual. Not often
کمياب
Rate: Speed. A measure of how quickly or how often something happens. The price of any thing or
service that is bought or sold
سرعت، نرخ
Reach: To put a hand toward. To arrive at. To come to
رسيدن به، نائل شدن
React: To act as a result of or in answer to
عكس العمل نشان دادن
Realistic: In agreement with the way things are
واقع بيني
Reason: The cause for a belief or act. Purpose. Something that explains
دليل، استدلال کردن
Reasonable: Ready to listen to reasons or ideas. Not extreme. Ready or willing to compromise
معقولانه
Rebel: To act against a government or power, often with force. To refuse to obey.
ياغي
Receive: To get or accept something given, offered or sent
دريافت کردن
Recent: A short time ago
اخير
Recession: A temporary reduction in economic activity, when industries produce less and many
workers lose their jobs
بحران اقتصادي
Recognize: To know or remember something or someone that was known, known about or seen
before.
شناختن
Recover: To get again something that was lost, stolen or taken away, to return to normal health or
normal conditions
بازپس گرفتن، بهبود يافتن
Reduce: To make less or smaller in number, size or amount. To cut
کاهش دادن
Reform: To make better by changing. To improve. A change to a better condition
اصلاح کردن
Refugee: A person who has been forced to flee because of unjust treatment, danger or war
پناهنده
Refuse: To reject. To not accept, give or do something
امتناع کردن
Regret: A feeling of sadness or sorrow about something that is done or that happens
پشيماني، متأسف بودن
Reject: To refuse to accept, use or believe
رد کردن
Relations: Understandings or ties between nations. Members of the same family. People connected
by marriage or family ties
روابط، خويشاوندان
Release: To free. To permit to go. To permit to be known or made public
آزاد آردن، منتشر ساختن
Religion: A belief in, or the honoring of, a god or gods
مذهب
Remain: To stay in a place after others leave. To stay the same
باقي ماندن
Remains: A dead body
بقايا
Remember: To think about the past. Opposite forget
به ياد آوردن
Remove: To take away or take off. To put an end to. To take out of a position or office
برداشتن، در آوردن، عزل کردن
Repair: Work done to fix something
تعمير کردن
Repeat: To say or do again
تكرار کردن
Represent: To act in the place of someone else. To substitute for. To serve as an example
نم

بيست سال بعد، بابت كارهايي كه نكرده اي بيشتر افسوس مي خوري تا بابت كارهايي كه كرده اي. بنابراين، روحيه تسليم پذيري را كنار بگذار، از حاشيه امنيت بيرون بيا، جستجو كن، بگرد، آرزو كن و كشف كن
.
مارک تواین
پاسخ
 سپاس شده توسط elahe ، saeed shojaei ، rezasaadat ، mokh-20 ، deejaydeejay ، peacok ، علی رام
#2
this word are realy strong & usefulle very good tanx‫این روزها حالم خوب است
خوب ِ خوب !!
نه نشانی از دلتنگی نه روزنی از سیاهی
...و نه وسوسه ای از دل بسـتگی! ! !
. . .نوشتنم را بهانه ای نیست
...جز گفتن این که
"من"
بعد از "تو"
به هیچ "او"یی
اجازه ی "ما" شدن
نخواهم داد


پاسخ
 سپاس شده توسط peacok
#3
thank so much
it is too interesting
i hope best wish for you
پاسخ
 سپاس شده توسط peacok


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نمونه سوالات رشته مترجمی زبان انگلیسی،زبان و ادبیات انگلیسی،آموزش زبان انگلیسی نوید خزدوز 0 267 27-03-2014، 11:28 PM
آخرین ارسال: نوید خزدوز

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان