امتیاز موضوع:
  • 64 رأی - میانگین امتیازات: 2.91
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نمونه سوال 4 گزینه ای زیست شناسی دوم
#1
فصل اول

۱- کدام یک پلی مر نیست؟

الف) لیپیدها ب) پروتئینها
ج) کربوهیدراتها د) اسیدهای نوکلئیک

۲- استفاده از شوینده های دارای پروتئاز برای شستن کدام لباسها مناسب است ؟

الف) لباسهای ابریشمی ب) لباسهای کتانی ج) لباسهای پشمی د) لباسهای چرمی

۳- آنزیم A در دمای C30 درجه و 6 = PH سرعت مناسبی دارد . برای افزایش سرعت آنزیم بهترین راه کدام است ؟

الف ) افزایش دما و PH ب) کاهش PH و افزایش دما ج) دمای C 30 و 4= PH د) دمای C 32 و 6= PH

۴- مونومرهای سازنده مالتوز برای ساخت کدام یک می توان استفاده کرد ؟

الف) موم ب) نشاسته ج) ATP د)لیپید

5- متابولیسم ، انعکاسی از توانایی جاندار برای ...................... است .

الف ) رشد و نمو ب ) حرکت ج) استفاده از انرژی د ) تولید مثل

6- تنوع و گوناگونی چربی ها به چه دلیل می باشد ؟

الف ) مولکول گلیسرول ب ) تعداد گلیسرول ج) تعداد اسید چرب د) نوع اسید چرب

7- کدام یک از واحدهای تکرار شونده آمینواسیدی درست شده است ؟

الف ) استروئید ب) سلولاز ج ) سلولز د) DNA

8- کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) هر پروتئین یک پلی پپتید است ب ) آنزیم های برون سلولی در درون سلول ساخته می شوند
ج ) دی پپتیدها دارای دو پیوند پپتیدی هستند د ) ذخیره دراز مدت انرژی در جانوران بر عهده گلیکوژن است

9- پلی پپتیدی با 30 اسید آمینه داریم . به ترتیب چه تعداد پیوند پپتیدی و ملکول آب در تولید این پلی پپتید تشکیل شده است ؟

آلف ) 29- 30 ب ) 30-30 ج ) 29 – 29 د ) 30- 29

10- کدام مورد یک مولکول ATP را تشکیل می دهد ؟

الف ) AMP + 3 گروه فسفات ب ) AMP + 2 گروه فسفات
ج ) آدنین + 3 گروه فسفات د ) آدنوزین + 2 گروه فسفات

11- در واکنشی میزان انرژی در محصولات کمتراز مواد اولیه است و محصولات پایداری زیادی دارند . کدام یک نوع واکنش را نشان می دهد ؟

الف ) انرژی زا و هیدرولیز ب ) انرژی خواه و سنتز آبدهی
ج ) انرژی خواه و هیدرولیز د) انرژی زا و سنتز آبدهیفصل دوم

1 ) به نظر شما کدام یک از این اندامکها می تواند درون اندامک دیگری قرار گیرد ؟

الف ) هسته ب ) ریبوزم ج ) لیزوزم د ) میتوکندری

2 ) روی عدسی شیئی میکروسکوپی عبارت ( 40 X ) نوشته شده است مفهوم آن چیست ؟

الف ) بزرگنمایی میکروسکوپ 40 است ب ) قدرت تفکیک عدسی 40 X است
ج ) مقیاس تصویر میکروسکوپ 1 است د) بزرگنمایی عدسی 40X است

3) در باکتریهای فتوسنتز کننده کدام مورد یافت می شود ؟

الف ) کلروپلاست ب ) هسته ج ) ریبوزم د) میتوکندری

4 ) کدام مورد در همه سلولها وجود دارد ؟

الف ) هسته ب ) غشا ج ) دیواره د ) هستک

5) کدام یک از اعمال زیر نیاز به مصرف انرژی ندارد ؟

الف ) اگزوسیتوز ب ) آندوسیتوز ج ) انتشار تسهیل شده د ) انتقال فعال

6 ) اگر گلبول قرمز را استخراج کرده و درمحلول نمکی غلیظ قرار دهیم چه اتفاقی می افتد ؟

الف ) تورژسانس ب ) پلاسمولیز ج ) چروکیدگی د ) متلاشی می شود

7) کدام یک دارای DNA مستقل از هسته می باشد ؟

الف ) ریبوزم ب ) کلروپلاست ج ) جسم گلژی د ) لیزوزم

8) کدام اندامک در بافتهائی که نیاز به انرژی زیاد دارند بیشتروجود دارند ؟

الف ) ریبوزم ب ) میتوکندری ج ) واکوئل د ) جسم گلژیفصل سوم

1- کدام یک بین تریکودینا و سلول های سازنده ی بدن انسان مشابه نیست؟

1) وجود هسته 2) مژه 3) غشای پلاسمایی 4) دهان سلولی

2- کدام یک در سلول سرخس عمل گوارش سلولی را انجام می دهد؟

1) لیزوزوم 2) واکوئل مرکزی 3) کلروپلاست 4) سانتریول

3- به ترتیب در سلول کلرانشیم و آنابنا (نوعی باکتری ) محل ریبوزوم ها کجاست؟

1) استروما- ماتریکس 2) ماتریکس- سیتوپلاسم 3) سیتوپلاسم- استروما 4) ماتریکس- استروما

4- کدام یک مثالی از اگزوسیتوز است؟

1) بیگانه خواری 2) ترشح آنزیم 3) جذب مایعات از محیط 4) مبادله مواد جامد بامحیط

5- کدام اندامک در سلول های بشره پوست آدمی وجود دارد اما در سلول های بشره برگ گیاهان گلدار یافت نمی شود؟

1) سانتریول 2) غشای پلاسمایی 3) میتوکندری 4) ریبوزوم

6- غشای سیتو پلاسمی به کدام لایه دیواره اسکلتی سلول گیاهی نزدیک تر است:

1)تیغه میانی 2)دیواره نخستین 3)دیواره دومین 4)لان

- کدام یک از اندامک های زیر در فعالیت های تنفس دخالت دارد؟

1) شبکه آندوپلاسمی 2) میتوکندری 3) دستگاه گلژی 4) لیزوزوم

8- کدام اجزای زیر در سلول جانوری بیشتر وجود دارد :

1) لیزوزوم 2) میتوکندری 3) ریبوزوم 4) پر اکسی زوم

9- گوارش درون سلولی در سلول گیاهی و جانوری معمولا"در کدام اندامک ها صورت می گیرد :

1) لیزوزوم-لیزوزوم 2)لیزوزوم –پر اکسی زوم 3)واکویل –پراکسی زوم 4) واکویل –لیزوزوم

10- کدام یک از اندامک های زیر در عمل ذخیره مواد نقش ندارد؟

1) دستگاه گلژی 2) لیزوزوم 3) پلاست ها 4) واکوئل ها

11- به طور معمول خروج آنزیم ها از سلول های غدد گوارشی بر مبنای کدام است؟

1) اگزوسیتوز و مصرف انرژی 2) اگزوسیتوز بی مصرف انرژی 3) انتشار تسهیل شده 4) انتشار ساده

12- فشار اسمزی با کدام عبارت بهتر بیان می شود؟

1) تمایل به جذب آب 2) هرگونه محلول آب دار 3) محلول غلیظ 4) محیط داخل سلول

13- نمک از قدیم به عنوان ماده ضد عفونی کننده به کار می رفته است زیرا این ماده در سلول باکتری ها:

1) حالت پلاسمولیز پدید می آورد. 2) ایجاد مسمومیت می کند. 3) دستگاه آنزیمی را مختل می کند . 4) مانع فرآیندهای رشد می شود.

14- منشاً احتمالی ریبوزوم ها کدام است؟

1) هسته 2) کروموزوم 3) هستک 4) میتوکندری

15- کدام صحیح است؟

1) اسمز برای مایعات و انتشار برای گازهاست. 2) اسمز حالت خاصی از انتشار است.
3) در اسمز بر خلاف انتشار پرده وجود ندارد . 4) در اسمز مواد از جای بیشتر به محل کمتر می روند.

16- وظیفه تنظیم مقدار آب در سلول بر عهده کدام اندامک است؟

1) لیزوزوم 2) واکوئل 3) شبکه آندوپلاسمی 4) غشای پلاسمایی

17- علت نرم شدن گوشت قبل از فساد در شرایط معمولی چیست؟

1) ازبین رفتن دیواره سلولی 2) پاره شدن غشای لیزوزوم ها 3)پاره شدن غشای واکوئلی 4) فعالیت میکروب ها

18- گرم ترین اندام داخلی کبد است. پس در سلول های کبدی……… باید فراوان باشند.

1) ریبوزوم ها 2) دستگاه گلژی 3) میتوکندری ها 4) لیزوزوم ها

19- ساخته شدن ATP از ADP در داخل کدام یک صورت می گیرد؟

1) شبکه آندوپلاسمی 2) ریبوزوم 3) میتوکندری 4) دستگاه گلژی

20- کدام یک در سلول های مختلف فرق می کند؟

1) میتوکندری 2) ریبوزوم 3) DNA 4) گلژی

21-در مسیر سنتز کلسترول کدام نقش کم تری دارد :

1-غشای سلول 2)شبکه اندو پلاسمی زبر 3)شبکه اندو پلاسمی صاف 4)ریبوزوم

22-در کدام یک سانتریول دیده نمی شود:

1)سرخس 2)مگس 3) خزه 4)لوبیا
فصل سوم

1- کدام یک عمل نوروگلیا نیست؟

1) تغذیه 2) عایق سازی 3) حفاظت 4) پاسخ به محرک

2- در کدام یک بافت پوششی از نوع استوانه ای یک لایه ای و در کدامیک سنگفرشی چند لایه ای است؟

1) مری – مویرگ 2) روده – مری 3) نفرون – پوست 4) اتاقک هوایی شش ها – نای

3- کدام سلول زیر فاقد واکوئل است؟

1)پارانشیم 2)اسکلرئید 3)کلرانشیم 4)هیچکدام

4- کدام یک در موردسلول ماهیچه قلبی صحیح نیست؟

1)چند هسته ای است 2)مخطط است 3)تک هسته ای است 4)موارد 1و2

5-کدام بافت ها ی گیاهی نقش مشابه بافت های غضروفی واسخوانی در جانوران دارند؟

1)تراکئیدها وکلرانشیم 2)کلرانشیم واسکلرئیدها 3)فیبرها وتراکئیدها 4)کلانشیم وفیبرها

6- اسکلرئید وفیبر به ترتیب جزء کدام سلول ها هستند؟

1)کلانشیم ،اسکلرانشیم 2)اسکلرانشیم ،پارانشیم 3)اسکلرانشیم ،اسکلرانشیم 4)اسکلرانشیم ،کلانشیم

7- کم بودن ضخامت منطقه پوست وقرار گرفتن دسته آوندهای چوب-آبکش روی چند دایره ی متحد المرکز ویژگی کدام گیاه است؟

1)لوبیا 2)ذرت 3)کاج 4)نخود

8-بافت های جانوری به این علت از بافت های گیاهی نرم ترند که:

1)سیتوپلاسم رقیق تری دارند. 2)تعداد سلول های کمتری دارند. 3)سلول هایشان کوچکتر است. 4)سلول هایشان دیواره اسکلتی ندارد.

9- گوناگون ترین سلول ها را در کجا می تون یافت؟

1)خون 2)ماهیچه 3)پوشش دهان 4)دیواره ی معده

10-انقیاض در کدام یک سریع تر صورت می گیرد؟

1)دیواره ی مری 2)دیواره ی معده 3)دیواره ی رگ 4)دیافراگم

11-بافت غده ای در واقع نوعی بافت ……… است؟

1)پوششی 2)پیوندی 3)مخاطی 4)مستقل

12-دفع مواد به صورت وزیکول چه نام دارد و در سلول های کدام بافت دیده می شود؟

1)فاگوسیتوز- سلول های ترشحی 2)آندوسیتوز- بافت چربی 3)اگزوسیتوز- بافت ترشحی 4)آندوسیتوز- بافت پیوندی

13- واکوئل ها در کدام یک از سلول های زیر تمایز یافته است؟

1)نورون 2)سلول کبدی 3)سلول بافت پارانشیم 4)سلول بافت چوب پنبه

14-در کدام گروه از بافت های زیر قرابت ساختمانی وجود دارد؟

1)پوششی- غده ای- پیوندی 2)پیوندی- غضروفی- استخوانی 3)پارانشیم- تراکئیدها- آوندها 4 )فیبر چوبی- فیبر سلولزی-تراکئیدها

15-آوندهای چوبی اصولاًبه کجا ختم می شوند؟

1)ساقه 2)برگ 3)گل 4)میوه

16-سلول های کلانشیمی از چه نظر با سلول های پارانشیمی شباهت دارند؟

1)قطر دیواره 2)زنده بودن 3)شکل ظاهری 4)محل پیدایش

17-مطمئن ترین راه تشخیص مقطع میکروسکوپی ساقه از ریشه کدام است؟

1)وضع استوار آوند ها 2)وجود تارهای کشنده 3)قطر استوانه مرکزی 4)وجود سبزینه
فصل چهارم

1) هنگامی که در حال بلع غذا هستیم ، نمیتوانیم تنفس انجام دهیم دلیل اینکار .......................... است ؟

الف ) عملکرد حنجره و زبان کوچک ب ) عملکرد زبان کوچک و اپی گلوت
ج ) عملکرد اپی گلوت و حنجره د ) عدم توانایی انجام دو کار همزمان

2) شخصی معده خود را طی عمل جراحی برداشته است کدام رژیم غذایی برای وی مناسب تر است ؟

الف ) گوشت خواری ب ) گیاه خواری ج ) غذای نیمه جامد د ) غذای نیمه مایع استریل

3 ) دلیل زیاد بودن میتوکندری در سلولهای حاشیه ای معده چیست ؟

الف ) ترشح اسید به روش انتقال فعال ب ) ترشح اسید به روش انتشار
ج ) ترشح اسید به روش اگزوسیتوز د) ترشح اسید به روش آندروسیتوز

4) اگر چربی را از برنامه غذایی انسان حذف کنیم به کمبود کدام یک از ویتامینها مبتلا خواهد شد ؟

الف ) Cو E ب ) CوK ج ) B و A د) D و A

5) کدام مورد نتیجه چین خوردگی سلول پوششی در روده باریک است ؟

الف ) پرز ب ) ریز پرز ج ) لایه مخاطی د) لایه زیر مخاطی

6) اگر تنظیم شیمیایی دستگاه گوارش انسان از کار بیفتد اولین اشکالی که بروز می کند کدام است ؟

الف ) کار آنزیم های گوارشی ناقص می ماند ب ) آنزیم ها به مقدار کافی و به موقع ترشح نمی شود
ج ) حرکات لوله گوارشی مختل می شود د ) جذب غذا دچار اشکال می شود

7)دلیل زیاد بودن طول روده به بدن در نوزاد قورباغه نسبت به قورباغه بالغ چیست ؟

الف ) آبزی بودن نوزاد ب ) سازگار نبودن نوزاد ج ) گوشت خوار بودن نوزاد د) گیاه خوار بودن نوزاد

8 ) سنگدان در کرم خاکی با کدام مورد معادل است ؟

الف) چینه دان در گنجشک ب) شیردان در گاو ج ) بازوهای هیدر د ) دهان در انسان

9) اگر یک تکه گوشت مصرف کنیم کدام قسمت از دستگاه گوارش برای ترشح آنزیم فعال تر میشود ؟

الف ) معده – پانکراس ب ) معده – صفرا ج ) پانکراس – کبد د ) پانکراس – صفرا

10) تعداد ریشه های دندان پیش ، نیش ، آسیای بزرگ انسان به ترتیب کدام است ؟

الف ) 1 -2-3 ب)1-1-2 ج) 1-1-3 د) 1-2 -2

11) کدام یک در معده انسان کمترین تغییر را می یابد ؟

الف ) لاکتوز ب ) کازئین ج) چربی د ) پروتئین

12) جذب کدام مورد به ترشح صفرا نیاز دارد ؟

الف ) قند ب) ویتامین C ج ) پروتئین د) ویتامین A

13) برداشتن کدام قسمت از لوله گوارش منجر به مرگ خواهد شد ؟

الف ) معده ب ) مری ج ) روده باریک د ) روده بزرگ

14) کدام مواد برای جذب نیازی به هضم شیمیایی ندارد ؟

الف ) ویتامینها ، پلی پپتیدها ، آب ب ) املاح ، آب ، ویتامینها
ج ) آب ، هورمونها ، پلی ساکاریدها د ) هورمونها ، ویتامینها ، لیپیدها

15) کدام مورد برای جانوران ساکن مناطق گرم و خشک اهمیت زیادی دارد ؟

الف ) راست روده ب ) روده بزرگ ج ) روده باریک د ) روده کور

16) سیاهرگهای لوله گوارش خون را مستقیما به کدام اندام میبرد ؟

الف ) قلب ب ) طحال ج ) کبد د ) کلیه

17) کدام مواد پس از جذب توسط مخاط روده باریک با هم ترکیب شده و وارد رگهای لنفی می شوند ؟

الف ) گلیسرول و اسیدهای نوکلئیک ب ) گلیسرول و اسیدهای آمینه
ج ) اسیدهای چرب و کلسترول د ) اسیدهای چرب و گلیسرول

18) جذب آسپرین از کدام قسمت لوله گوارشی صورت می گیرد ؟

الف) روده باریک ب ) معده ج ) روده بزرگ د ) دوازدهه

19) جذب کدام مورد به وجود یون معدنی در روده باریک وابسته است ؟

الف ) مونوگلیسریدها ب ) مونوساکاریدها ج ) دی گلیسریدها د) دی ساکاریدها

20) کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) ماهیچه های جویدن فقط فک پایین را حرکت می دهند
ب ) لیزوزم دیواره سلولی باکتریها را نابود می کند
ج) در هنگام خواب ترشح بزاق قطع می شود
د ) ترشحات صفرا و پانکراس از طریق مجراهایی به دوازدهه می ریزد

21) شباهت لوله گوارشی کرم خاکی ، گنجشک و ملخ در داشتن کدام قسمتها است ؟

الف ) سنگدان ، معده ، روده ب ) چینه دان ، سنگدان ، معده
ج ) سنگدان ، چینه دان ، روده د) چینه دان ، معده ، روده

22) چرا معده نشخوار کنندگان چهار بخشی است ؟

الف ) نیاز به غذای فراوان ب ) استفاده از سلولز ج ) گوارش کردن سلولز د ) وجود باکتریهای روده
فصل هشتم

1) لاک پشت و پروانه کدام نوع اسکلت را دارند ؟

الف ) خارجی – داخلی ب ) داخلی - فاقد اسکلت ج ) خارجی - فاقد اسکلت د ) داخلی – خارجی

2) کدام عبارت صحیح نیست ؟

الف ) مفصل لولایی توسط کپسول رشته ای پوشانده می شود
ب ) تارهای ماهیچه درون بافت پیوندی قرار دارند
ج ) هر تارچه ماهیچه بطور مستقل توسط سارکولم احاطه شده است
د) در اسکلت حشرات رشته پلی ساکاریدی درون ماده پروتئینی است

3) حرکت سلول گیاهی به سمت مواد شیمایی چه نوع حرکتی است ؟

الف ) گرایشی ب) شیمی گرایی ج ) خود بخودی د ) تاکتیکی

4) باله دمی و باله های سینه ای در ماهیها به ترتیب چه نقشی دارند ؟

الف ) حرکت – تغییر جهت ب) حرکت – تنظیم سرعت ج) تغییر جهت – تنظیم سرعت د) تغییر جهت – حرکت

5) کدام مورد از نوع حرکت های فعال گیاهی است ؟

الف ) انتشار دانه ب ) شکفتن هاگ دان ج ) حرکت سلول ج-ن-S-ینر لوبیا د) حرکت گامت نر سرخس

6) چرا نمیتوان استخوانها را بیش از اندازه معیین حرکت داد؟

الف ) به علت وجود زرد پی ب ) به علت وجود ماهیچه ها ج ) به علت وجود رباطها د) آسیب پذیری استخوانها

7) برون ده قلبی و تعداد ضربان قلب در افراد ورزشکار نسبت به افراد عادی به ترتیب چگونه است ؟

الف ) زیادتر – کمتر ب) زیادتر – زیادتر ج ) کمتر – کمتر د ) کمتر –زیادتر

8) مغز استخوان در افرادی که به علت سرطان ، داروی ضد سرطان مصرف می کنند دچار آسیب می شود . چه عوارضی برای این افراد پیش خواهد آمد ؟

الف ) پوکی استخوان ب ) التهاب مفصلی ج ) کم خونی د) نرمی استخوان
...I dont know wat to Do... n even if i do... nothin changes
...Im Confused... Scared... So scared of the future ahead of me
!! Ya wat i have never been
!! is it my fault? well maybe ya... because im not Ordinary
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال امتحان نهایی زیست چهارم دبیرستان سولماز 0 384 25-05-2014، 01:33 AM
آخرین ارسال: سولماز
  آموزش خواندن و مطالعه زیست شناسی WiSe 0 294 16-01-2014، 02:31 AM
آخرین ارسال: WiSe
  چند نکته ی تستی درباره ی فصل اول زیست شناسی وآزمایشگاه1 nafas 2013 0 432 27-10-2013، 05:13 PM
آخرین ارسال: nafas 2013
  تست فصل دوم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ سفری به درون سلول M@h$A 1 480 27-10-2013، 04:45 PM
آخرین ارسال: nafas 2013
  تست فصل هشتم زیست شناسی و آزمایشگاه 1؛ حرکت M@h$A 0 291 18-09-2013، 05:51 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل ششم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ گردش مواد M@h$A 0 298 18-09-2013، 05:51 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل پنجم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ تبادل گاز ها M@h$A 0 321 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل چهارم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ تغذیه و گوارش M@h$A 0 311 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل سوم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ سازمان بندی سلول ها M@h$A 0 356 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل اول زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ مولکول های زیستی M@h$A 0 271 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان