امتیاز موضوع:
  • 39 رأی - میانگین امتیازات: 3.05
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جعبه یادگیری لایتنر
#1

جعبه یادگیری لایتنر

«سباستین لایتنر» محقق و اندیشمند اتریشی بر اساس دفعات و زمانهای مناسب مرور، ابزاری را طراحی کرد که فرآیند به یادسپاری مطالب و همچنین انتقال مطالب از حافظهی کوتاهمدت به حافظهی بلندمدت را بسیار راحت و با کیفیت بالا انجام میدهد. این وسیله بعدها به جعبهی یادگیری لایتنر و یا جعبهی لایتنر معروف شد. جعبهی یادگیری لایتنر ابزار مناسب و سودمندی در جهت یادگیری، به یادسپاری و به یادآوری مطالب میباشد.

معمولاً افرادی که از جعبهی لایتنر استفاده میکنند، در وسط کار آنرا رها نمیکنند و سیر پیشرفتی آنها برای خودشان و دیگران کاملاً محسوس است. این امر دلایل فراوانی دارد که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

جعبهی لایتنر بر اساس مباحث علمی مرور و با توجه به تعداد و زمانهای مناسب مرور طراحی شده است و این امر تاثیر به سزایی در یادگیری دارد.
جعبهی لایتنر بر اساس یک مبحث دیگر روانشناسی به نام پاداش دهی استوار است. با توجه به اینکه فرد پس از هر مرحله و ارایهی جواب درست سؤال، یک مرحله جلوتر میرود، این وسیله برای فرد حالت پاداشگیری دارد و بسیار جذاب است.
افرادی که از جعبهی لایتنر استفاده میکنند، سیر پیشرفتی خود را به‏صورت ملموس حس میکنند که این عمل احساس رضایتمندی و انگیزهی کافی برای ادامهی کار را در فرد ایجاد میکند.
استفاده از جعبهی لایتنر از دوباره خوانیها جلوگیری میکند.
از جعبهی لایتنر میشود در اوقات بیکاری و زمانهای مرده استفاده کرد و به این وسیله از زمان بهترین استفاده را کرد.

جعبهی یادگیری لایتنر وسیلهی مناسبی برای حفظ کردن (به یادسپاری و به یادآوری) مطالب یادگرفتنی از جمله لغت­ها، واژهها و اصطلاحات زبانهای انگلیسی، فارسی، عربی و همچنین فرمولهای دروس مختلف و … (و به عبارتی هر آنچه شما نیاز دارید آنرا به خاطر بسپارید) میباشد.

جعبهی لایتنر چیست؟
جعبه ی لایتنر از یک جعبه به طول 30 سانتی متر که به پنج قسمت (مطابق شکل) تقسیم شده، تشکیل میشود. طول قسمتهای مختلف آن به ترتیب 8،4،2،1 و 15 سانتی متر می باشد.


شما میتوانید این جعبه را خودتان با مقوا، چوب و یا با کارتن خالی کفش و … درست کنید.

چگونگی استفاده از جعبهی لایتنر
هر مطلب یادگرفتنی اعم از واژهها و اصطلاحات زبانهای انگلیسی، عربی، فارسی و فرمولهای دروس مختلف فیزیک و شیمی و هر مطلبی را که میخواهید به خاطر بسپارید روی یک فیش (برگ کاغذ) بنویسید. موضوع یادگرفتنی را روی یک کاغذ و جواب آنرا در طرف دیگر کاغذ بنویسید و یا به عبارتی روی هر فیش سؤال موردنظر و در پشت آن جواب را بنویسید. دقت داشته باشید هر فیش مربوط به یک موضوع یادگرفتنی است.

1- روز اول
ابتدا تعدادی از فیشها (برگهها) را تکمیل کنید. یعنی روی برگه موضوع یادگیری و پشت برگه جواب مربوطه را بنویسید. بعد از آنکه چندبار دو طرف طرف برگه را خواندید، آنرا در خانه ی اول جدول (خانه ی A) قرار دهید.
شما می توانید هر روز بین 10 تا 20 برگه و یا تعداد برگه ی بیش تری را تکمیل کنید و پس از مطالعه آن را در خانه جدول قرار دهید.

2- روز دوم
در روز دوم ابتدا برگههایی را که روز قبل آماده کردهاید از خانهی اول بردارید. سؤال را از روی برگه بخوانید و سپس سعی کنید جواب را به خاطر بیاورید. اگر به درستی به سوال پاسخ دادید، آن را داخل خانه ی دوم (B)قرار دهید و اگر به سؤال پاسخ اشتباه دادید، آنرا مجدداً در خانهی اول قرار دهید. پس از پایان کار یک کاغذ رنگی (یا مقوای رنگی) که ارتفاع آن از فیشها بزرگتر است، پشت برگهها، در خانهی دوم قرار دهید.
فیشهای جدید را که در روز دوم آماده کردهاید پس از مطالعه در خانهی اول قرار دهید. دقت داشته باشید خانهی دوم ظرفیت دو گروه برگه را دارد.

3- روز سوم
در این روز نیز برگه های خانه ی اول (A) را بردارید و سوال ها را از خود بپرسید، برگه هایی را که به آن پاسخ درست ندادید در همان خانه ی اول قرار دهید. در این روز به برگه های خانه ی دوم (B) دست نزنید. زیرا این خانه ظرفیت دو گروه برگه را دارد و این خانه هنوز تکمیل نشده است.
در این روز نیز برگههای جدیدی را که تهیه کردهاید درون خانهی اول قرار دهید. دقت داشته باشید که خانهی دوم تا پنجم ظرفیتهای متفاوتی از تعداد گروه برگهها دارد و تا زمانی که ظرفیت هر کدام پر نشده و یا تعداد روز آن سپری نشده، نباید برگههای آن خانه را مرور کرد.

4- روز چهارم
در روز چهارم خانه ی دوم (B) تکمیل شده است. بنابر این مراحل زیر را انجام دهید:
ابتدا برگههایی را که در قسمت جلویی این خانه و قبل از کاغذ رنگی قرار دارد برداشته و از خود بپرسید. اگر پاسخ آنها را بلد بودید، برگهها را در داخل خانهی سوم © قرار دهید و اگر پاسخ را بلد نبودید آنها را به خانه ی اول (A) منتقل کنید. در پایان جلوی برگه های خانه ی سوم © یک کاغذ رنگی قرار دهید.
سپس برگه های خانه ی اول (A) را برداشته و از خودتان بپرسید. اگر به سوالات پاسخ صحیح دادید برگه ها را در خانه ی دوم (B) و در پشت کاغذ رنگی قرار دهید و برگه هایی را که نتوانستید به آن ها پاسخ درست بدهید به خانه ی اول منتقل کنید.
در این روز نیز مانند سایر روزها برگههای جدید را در خانهی اول قرار دهید. دقت داشته باشید خانهی سوم ظرفیت چهار گروه برگه را دارد و برای تکمیل شدن باید چهار روز مرورها ادامه یابد.

5- روزهای بعدی
در روزهای بعدی نیز همین روال را ادامه دهید. یعنی ابتدا گروه اول خانهی دوم را برداشته از خود بپرسید اگر پاسخ درست دادید آنها را در خانهی سوم قرار دهید و اگر پاسخ اشتباه دادید آنها را به خانهی اول منتقل کنید. دقت داشته باشید خانهی سوم © ظرفیت چهار گروه را دارد، یعنی شما باید چهار روز صبر کنید تا این خانه پر شد و پس از این چهار روز میتوانید گروه اول برگههای این خانه را برداشته و از خود بپرسید و به خانهی بعدی منتقل کنید.
در این روزها نیز مانند قبل به ترتیب برگههای خانههای قبل یعنی گروه اول خانهی دوم و برگههای خانهی اول را برداشته و از خود بپرسید و به این ترتیب ادامه دهید.
دقت داشته باشید، خانهی چهارم (D) ظرفیت هشت گروه برگه را دارد. یعنی این خانه پس از هشت روز تکمیل میشو و خانهی پنجم (E) نیز ظرفیت پانزده گروه برگه را دارد. یعنی پس از 15 روز با ورود اولین برگه که به خانه ی پنجم، این خانه نیز پر می شود.
بنابراین اگر شما هر روز از جعبهی لایتنر استفاده کنید پس از 30 روز هر پنج قسمت جعبه تکمیل میشود.

6- روز سی ام
همانطور که بیان شد پس از 30 روز همهی خانههای جعبهی لایتنر تکمیل می شود. یعنی شما در این مرحله هر واژه را 5 بار به طور موفقیتآمیز مرور کردهاید. (که این تعداد مرور با توجه به زمانهای دقیق و علمی مرور استوار میباشد.) بنابراین اطمینان داشته باشید که دیگر این واژه از یادتان نخواهد رفت و آنرا به خودبی به خاطر بسپارید.
پس از روز سیویکم برگهها (فیشها) به طور مستمر و پیوسته از جعبه خارج می شوند که شما این برگه ها را که 5 بار به طور موفقیتآمیز مرور کردهاید، در مکانی بایگانی و همچنان از جعبهی لایتنر استفاده کنید.
چند نکتهی مهم در استفاده از جعبهی لاینتر
نکتهی1: در هر مرحلهی استفاده از جعبهی لایتنر اگر سؤالی را بلد نبودید، آنرا به خانهی اول منتقل کنید. مثلاً اگر برگهها در خانهی چهارم بود و شما سؤال آنرا از خود پرسیدید و پاسخ صحیح ندادید، برگه را در خانهی چهارم قرار ندهید بلکه آنرا به اولین خانه یعنی قسمت (A) منتقل کنید.
شرط استفاده صحیح از جعبهی لایتنر این است که 5 بار در فاصلههای زمانی تعیین شده به درستی به سؤال هر برگه پاسخ دهید و اگر اینطور نبود، این برگه را در خانهی اول قرار داده و از اول شروع کنید.
نکتهی2: بین برگههای هر خانه کاغذ رنگی (مقوای رنگی) بلندی قرار دهید تا برگههای هر روز با برگههای روز قبل مخلوط نشود.
نکتهی3: ممکن است در بعضی روزها برگههای (فیشهای) جدید را آماده نکنید، ولی در این روزها نیز به کار خود ادامه دهید.

بيست سال بعد، بابت كارهايي كه نكرده اي بيشتر افسوس مي خوري تا بابت كارهايي كه كرده اي. بنابراين، روحيه تسليم پذيري را كنار بگذار، از حاشيه امنيت بيرون بيا، جستجو كن، بگرد، آرزو كن و كشف كن
.
مارک تواین
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  فیزیولوژی یادگیری و حافظه نوید خزدوز 0 487 11-12-2011، 11:28 PM
آخرین ارسال: نوید خزدوز

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان