امتیاز موضوع:
  • 79 رأی - میانگین امتیازات: 2.81
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نمونه سوالات المپیاد زیســت
#1
سؤالات المپياد جهاني زيست شناسي 2004 استراليا
[تصویر:  frog_1.jpg]
سؤال 1 - سلولي داراي هسته وديوارة سلولي كيتيني است ولي كلروپلاست ندارد.اين سلول به احتمال قوي ...
A- يك سلول باكتريايي است. B- يك سلول جلبكي است. C- يك سلول جانوري است.
D- يك سلول قارچي است. E- سلولي از يك گياه آوندي است.

سؤال 2 – جانوران وگياهان براي ادامة حيات وتوليد مثل بر سر كسب منابع با هم رقابت مي كنند.كداميك از گزينه هاي زير منبع محسوب
نمي شود؟ A- غذاB - محل زندگي C- آب D - فضا (مكان) E- دما

سؤال 3 – وزيكول هاي غذايي از طريق اتصال فاگوسيتوزي با. . . .. .تشكيل مي شوند.
A- ريبوزوم ها B - ليزوزوم ها C- دستگاه گلژي D - هسته E- ميتوكندري

سؤال 4 – كداميك از گزينه هاي زير مربوط به نقش اسكلت جانوري نيست؟
A- ذخيرة مواد معدني B - پشتيباني C- حفظ اندامهاي حياتي D - توليد گلبولهاي خوني E- سم زدايي از مواد سمي

سؤال 5 – كداميك از سازش هاي زير براي پ***تانداران در شرايط سرد ، مناسب است؟
A- كوچك بودن نسبت سطح به حجم. B- الگوهاي تغذية شبانه. C- گوشهاي پر از رگهاي خوني.
D- دم دراز وانعطاف پذير. E- موهاي سياه وكم پش

سؤال6 – كداميك از عناصر زير در تمام پروتئينها واسيد هاي نوكلئيك مشترك است؟
A- گوگردB - آهن C- منيزيم D - نيتروژن E- فسفر

سؤال7 – در توليد سركه، شراب وآبجو، كداميك از ميكرو ارگانيسم هاي زير شركت مي كنند؟
A- باكتريB - ويروس ها C- آغازي ها D - جلبك E- مخمر

سؤال8 – حركت كداميك، توسط ماهيچة صاف كنترل نمي شود؟
A- كرة چشمB - شريانچه C- رودة كوچك D - معده E- مجراي صفراوي

سؤال9 – كداميك از اندامها ويا سيستم هاي زير در گياهان گلدار شباهت عملي بيشتري با جريان خون پ***تانداران دارد؟
A- ريشه هاB - آوند چوبي C- آوند آبكشي D - دانه E- برگ

سؤال10 – كداميك از گزينه هاي زير،هم در سلولهاي گياهي وهم جانوري وجود ندارد؟
A- پلاستيد هاB - وزيكول ها C- دستگاه گلژي D - اسكلت سلولي E- ريبوزوم ها

سؤال11 – با توجه به آزمايش زير؛ يك دانة رسيدة گندم رابه بخشهاي نازك برش داده ، با يُد رنگ آميزي كرديم. پس از قرار دادن نمونه زيرميكروسكوپ، مشاهده نموديم.ساختارهايي به رنگ سياه به وضوح قابل مشاهده بودند. اين ساختار ها شباهت بسياري با. . . . . دارند ؟

A- اجسام پروتئينيB - دانه هاي نشاسته C- اجسام چربي D - هسته E- ميتوكندري ها
سؤال12 – كداميك از گزينه هاي زير ويژگي مشخصة پ***تانداران نيست ؟
A- غدد پ***تانيB - غدد عرق وموها C- گرماي دروني D - استرنوم وسيع(استخوان جناغ) E- قلب چهار حفره اي


سؤال13 – شكل زير مربوط به كدام نوع از ليپيد ها است؟
A- فسفو ليپيدB - تري اسيل گليسريد C- استروئيد
D – اسيد چرب E- ليپوپروتئين

سؤال14 – كداميك، بيماري ژنتيكي است ؟
A- مالارياB - AIDS-HIV C- مننژيتD - سيستيك فايبروزيس E- آنفلوآنزا

سؤال15 – كداميك از گروههاي زير همگي گياهان تك لپه اي هستند ؟
A- سوسن ، رز، ميناB - بلوط، افرا، كاج C- گوجه فرنگي، سيب، گيلاسD - گندم، ذرت، برنج E- نارگيل، موز، سيب

سؤال16 – برخي حشرات از تقليد براي .. . . . . استفاده مي كنند.
A- همرنگ شدن با محيطB - فريب صيادان براي اين كه تصور كنند كه آنها سمي بوده وخوشمزه نيستند
C- تله و سپس شكار طعمهD - ظاهر جذاب براي جذب جفت E- جلوگيري از آلوده شدن توسط انگلها

سؤال17 – كداميك ، بر فعاليت آنزيم اثري ندارد؟
A- PH B - دما C- غلظت محلولD - غلظت سوبسترا E- تمام موارد بالا بر فعاليت آنزيم مؤثرند

سؤال18 – كداميك به طور طبيعي عملكرد پروتئينها محسوب نمي شود A- انتقال مولكولها B - پشتيباني از سلولها C- ذخيرة قندهاي اضافي D - افزايش ميزان واكنشهاي شيميايي E- تشخيص وتخريب ذرات بيگانه

سؤال19 – دياگرام زير نشان دهندة يك سلول جانوري در مرحلة اول ميوز است.
كداميك عدد ديپلوئيدي اين جانور را نشان مي دهد؟
A- 1B - 2 C- 4D - 8 E- 16

سؤال20 – كداميك، محرك انقباض در سلول ماهيچه اي است؟
A- خارج شدن آب از سلولB - افزايش غلظت سيتوپلاسميCa2+
C- غلظت بالايATP در سلول D - درون شارش+H به درون شبكة آندوپلاسمي E- كاهش غلظت اسيد لاكتيك در سلول

سؤال21 – پلاتي پوس واكيدنه ،هردو به راستة مونوترماتا تعلق دارند.اين بدين معني است كه آنها به. . .. . . . .يكساني متعلقند.
A- گونهB - خانواده C- جنس D - رده E- نژاد

سؤال22 –كداميك جذب مواد غذايي در قارچهاي چند سلولي را تسهيل مي كند؟
A- توليد اسپور( هاگ)B - ارتباط انگلي با ميزبان C- نسبت سطح به حجم بالا D - ديواره سلولي كيتيني E- سلولهاي چند هسته اي

سؤال23 – كداميك ،به بهترين شكلي ميتواند انواع مولكولهايRNA را با توضيحات آنها مرتبط سازد؟
انتقال اطلاعات براي ساختن مقداري پروتئين اتصال به يك اسيد آمينه و هدايت آن به سمت جايگاه درست آن در ريبوزوم
A – RNA ناقل RNA پيام بر
B - RNA ريبوزومي RNA پيام بر
C – RNA پيام بر NA ناقل
D - RNA پيام بر RNA ريبوزومي
E- RNA ريبوزومي RNA ناقل


سؤال24 – براي انجام تست حاصلخيزي خاك ، يك كشاورز آزمايش زير را طراحي كرد. يك دسته گندم را بدون افزودن كود كشت كرد(شاهد) ويك دستة ديگر را با كود نيتروژنه(+N ) ويك دسته ديگر رابا كود فسفردار( +P) ودسته ديگر را با مخلوط كودP وN كشت داد.نمودار زير بيوماس هر دستة گندم را در چهار نقطة مختلف از فصل رشد نشان مي دهد.
كداميك از جملات زير در مورد اين آزمايش صحيح است .
A- نهP ونهN هيچ كدام در خاك عامل محدود كننده نيستند.
B - فسفر اولين عامل محدود كننده بود وسپسN
C - نيتروژن اولين عامل محدود كننده بود وسپسP
D - نيتروژن محدود كننده بود ولي فسفر اينطور نبود.
E- فسفر محدود كننده بود ولي نيتروژن اينطور نبود.

سؤال25–حذف جوانة راسي از گياه اغلب منجر به ايجاد دو ويا تعداد بيشتري از جوانه هاي جانبي ميشود.
كداميك از هورمونهاي گياهي به وسيلة جوانه رأسي توليدميشود ومسئول بازدارندگي رشد جوانه هاي جانبي است؟
A- اكسين B - سيتوكينين C- ژيبرلينD - آبسيزيك اسيد E- اتيلن

سؤال26–كدام يك از علائم زير در فردي ظاهر مي شود كه نمي تواند هورمون گلوكاگون را توليد كند؟
A- مقدار پايين قند خون؛سرگيجه متناوب ودوره اي وغش كردن B - مقدار بالاي قند خون؛ قند در ادرار يافت مي شود
C - مقدار پايين قند خون؛آسيب به چشمها، كليه ها وبافتهاي جانبي D - مقدار نرمال قند خون؛ خستگي وافسردگي
E- مقدار بالاي قند خون ؛ آسيب به كليه وكبد

سؤال27 – سلولها در فازG2 چرخه سلولي، ...
A- همانند سازي DNAوتقسيم سلولي را انجام داده اند. B - همانند سازي DNA راانجام وتقسيم سلولي را انجام نداده اند.
C- تقسيم سلولي را انجام داده اند ولي همانند سازي DNA راانجام نداده اند. D - بدون قابليت كنترل تقسيم خواهند شد.
E- هرگز تقسيم سلولي را انجام نمي دهند.

سؤال28 – شجره نامه زير وراثت بيماري وراثتي عضلاني وقسمتهاي مشكي رنگ افراد مبتلا را نشان مي دهند.
كداميك نوع وراثت اين بيماري را نشان مي دهند؟
A- اتوزومي غالب B - اتوزومي مغلوب
C- غالب وابسته به x D - مغلوب وابسته بهx
E- وراثت مادري

سؤال29 – همسفرگي نوعي رابطة غذايي بين دو گونه است كه يكي سود مي برد وديگري نه سودي مي برد ونه ضرري مي كند.
كداميك از گزينه ها مثالي از همسفرگي است.
A- تثبيت نيتروژن توسط باكتريهاي زنده كه در ريشة لگوم ها زندگي مي كنند. B - تغذية ليسه از يك برگ. C- زندگي كرم نواري در رودة يك خوك D - يك اپي فيت مثل اركيد كه در شاخة يك درخت رشد مي كند. E- حشرة گرده افشاني كه روي گل مي نشيند.

سؤال30 – در يك آزمايش موفق، يك نمونه شاهد وسه نمونه آزمايشي وجود داردكه تيمار هاي مختلفي روي آنها اعمال مي شود.در يك آزمايش كه فقط يك نمونه شاهد داريم ، اين شاهد بايستي؛...
A- با نمونه هاي آزمايشي بجز در يك تيمار شرايط يكساني داشته باشد.
B- با نمونه هاي آزمايشي وتمام تيمار هاي به كار رفته شرايط يكساني داشته باشد.
C- تيمار هاي مختلف برروي نمونه هاي آزمايشي، ولي در شرايط مختلف اجرا مي شود.
D-با نمونه هاي آزمايشي، بجز تمام تيمار هاي بكار رفته شرايط يكساني داشته باشد.
E- مثل تمام نمونه هاي آزمايشي تيمار شود ولي دامنه وسيعي از مقاديربراي هر تيماردر مورد آن استفاده شود.

سؤال31 – بخشي از يك رشتهDNA در زير نشان داده شده است. رشتة مكمل آن كدام گزينه است؟
5 CGCGTAAACAGT 3
A- 5 CGGCAUUUGUCA 3
B- 5 ACUGUUUACGCG 3
C-5 TGACAAATGCGC 3
D-5 CGCGTAAACAGT 3
E- هيچ كدام صحيح نيستند
براي پاسخ به سؤالات 32 و 33 به اطلاعات زير مراجعه كنيد.

سؤال32 – دو سوية ميكروبي A وB ازيك ناحيه مردابي درمنطقة ويكتوريا جدا شده وسپس در يك آزمايشگاه كشت شدند.اطلاعات زير از برگة گزارشي آزمايشگاهي زير به دست آمده است؟
ميكروب B ميكروبA
اسيد نوكلئيك : RNAو DNA
هسته: دارد
ميتوكندري : دارد
سطح خارجي: غشاي سلولي
توليد مثل: ميتوز اسيد نوكلئيك : RNAو DNA
هسته: ندارد
ميتوكندري : ندارد
سطح خارجي: ديدارة سلولي نازك
توليد مثل: تقسيم دوتايي

كدام يك از گزينه هاي زير ميكروبA وB را به درستي تقسيم بندي كرده اند؟
ميكروبA ميكروب B
A- باكتري آغازي
B- ويروس باكتري
C- باكتري باكتري
D- مخمر آغازي
E- ويروس مخمر

سؤال33 – يك مادة ضد ميكروب برروي ميكروبها آزمايش شد ومشخص شد مانع رشد ميكروبهايA وBمي گردد.كداميك از گزينه ها بيشترين هدف احتمالي مادة ضد ميكروبي است؟
A- سانترومرها B - ديواره هاي سلولي پپتيدوگليكان C- RNA D - ميتوكندري E- اسكلت سلولي

سؤال34 – گونه هايي از پروانه در جنوب استراليا داراي خالهاي قهوه اي وسياه در بالهايشان هستند اين تركب نوعي سازش براي. .. . .است.
A- گيج كردن شكارچيان در تشخيص محل سر B - جفت يابي C- افزايش قدرت بينايي پروانه D - هدايت نور وگرما روي ماهيچه هاي پروازي E- عمل استتار روي سطوح خالدار

سؤال35 – كدام تعاريف زير براي نورون صحيح است؟
-I انتقال دهنده هاي عصبي موادي هستند كه از دندريت ها آزاد مي شوند.
- II نورون هافقط مي توانند بايك يا دو نورون ديگر رابطه داشته باشند.
- III ايمپالس هاي عصبي در باز وبسته شدن كانالهاي يوني نقش دارند.
-IV در يك نورون ، اطلاعات از دندريت به سوي جسم سلولي واكسون حركت مي كند.
A- فقطB I - فقط I و III C- فقطIV وD III – فقطI، II و III E- فقط II ، III وIV

سؤال36 – منحني زير تمايل هموگلوبين به اكسيژن را در سهPH مختلف نشان ميدهد.در ضمن دوره هاي سخت ورزشي اسيد لاكتيك توسط عضلات ساخته مي شود.اين امر چه اثري بر هموگلوبين در ماهيچه ( در مقايسه با شرايط طبيعي 4/7PH= ) خواهد داشت؟

A- هموگلوبين تمايل بالاتري براي اكسيژن خواهد داشت
B - هموگلوبين تمايل كمتري براي اكسيژن خواهد داشت
C- هموگلوبين تمايل يكساني براي اكسيژن خواهد داشت
D- هموگلوبين فقط در غلظتهاي بسيارپايين يا بسيار بالاي اكسيژن تمايل بالاتري براي اكسيژن خواهد داشت
E- هموگلوبين فقط در غلظتهاي بسيارپايين يا بسيار بالاي اكسيژن تمايل كمتري براي اكسيژن خواهد داشت

سؤال37 – كامل كنيد: وقتي مولكولهايDNA توسط الكتروفورز تجزيه مي شوند ، به سمت الكترود. ... . مهاجرت خواهند كرد. مولكولهاي كوچك …….. DNA مولكولهاي بزرگDNA مهاجرت خواهند كرد .
A- مثبت-آهسته ترازB - مثبت- سريعتر از C-منفي-آهسته تراز D - منفي- سريعتر از E- منفي-هم سرعت با

سؤال38 – ساختارهاي برگي طبيعي كه در گياهانC4 يافت مي شود ولي در گياهان C3 وجود ندارند؟
A- سلولهايي كه اطراف دستجات آوندي را به صورت غلافي مي پوشانندB - روزنه ها
C- مزوفيل نرده اي D - خارهاي تيز E- سلولهاي روپوستي كه توسط كوتيكولي مومي پوشيده شده اند
سؤال39 – كداميك از گزينه هاي زير مسير صحيح آب دريك گياه است ؟
A- تارهاي كشنده< آوند چوبي< آوند آبكشي< آندودرم
B- كوتيكول< آوند چوبي< آندودرم< تارهاي كشنده
C- تارهاي كشنده< كوتيكول< آوند چوبي< روزنه ها
D- تارهاي كشنده< آوند آبكشي< روزنه ها < آوند چوبي
E- تارهاي كشنده< آندودرم< آوند چوبي< روزنه ها
...I dont know wat to Do... n even if i do... nothin changes
...Im Confused... Scared... So scared of the future ahead of me
!! Ya wat i have never been
!! is it my fault? well maybe ya... because im not Ordinary
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نگاهی اجمالی به تاریخچه و منابع المپیاد زیست شناسی M@h$A 0 1,677 06-01-2012، 12:33 AM
آخرین ارسال: M@h$A

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان