امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دانشگاههای نخبه خیز کشور رابشناسید/ پرطرفدارترین رشته‌ها درمیان نخبگان
#1
معاون
فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان با اشاره به وضعیت انتخاب رشته و
دانشگاه 500، 100 و 50 نفر اول آزمون سراسری، گفت: طبق این بررسی ها 98
درصد از برگزیدگان گروه ریاضی دانشگاه های تهران و شریف را برای ادامه
تحصیل انتخاب کردند.دکتر سید حسن حسینی در پاسخ به خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت انتخاب
رشته 500 نفر برتر آزمون سراسری افزود: رشته ریاضی 45 درصد رشته مهندسی
الکترونیک، 12 درصد مهندسی عمران، 26 درصد مهندسی مکانیک و 9 درصد مهندسی
کامپیوتر را انتخاب کردند.

معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی
نخبگان با بیان اینکه درصد کمی از این تعداد رشته های هوافضا، مهندسی شیمی
و صنایع را انتخاب کردند، اظهار داشت: از میان 500 نفر برتر این رشته 68
درصد دانشگاه صنعتی شریف و 29 درصد دانشگاه تهران را انتخاب کردند.
دانشگاه های شیراز، صنعت نفت و صنعتی امیرکبیر را انتخاب کردند.

وضعیت انتخاب رشته 500 نفر اول کنکور در گروه ریاضیرشته انتخابی
درصد انتخاب


مهندسی الکترونیک
45


مهندسی عمران
12


مهندسی کامپیوتر
9


مهندسی مکانیک
26

حسینی با بیان اینکه دانشگاه علم و صنعت جزء
دانشگاه های انتخابی 500 نفر اول آزمون سراسری گروه علوم ریاضی نبوده است،
ادامه داد: 90 درصد از این تعداد دو دانشگاه صنعتی شریف و تهران را
انتخاب کردند.

دانشگاههای انتخابی برترین های کنکور ریاضیدانشگاه انتخابی
درصد انتخاب


صنعتی شریف
68


تهران
29


علم و صنعت
0

وی با اشاره به وضعیت 500 نفر برتر در گروه علوم تجربی خاطرنشان
کرد: 75 درصد این تعداد رشته پزشکی، 22 درصد رشته دندانپزشکی و 3 درصد
زیست شناسی را انتخاب کردند. رشته های شیمی و داروسازی جز انتخاب های این
تعداد از پذیرفته شدگان قرار نگرفته است.

رشته های انتخابی برترین های کنکور تجربیرشته انتخابی
درصد انتخاب


پزشکی
75


دندانپزشکی
22


زیست
3


شیمی
0
این مقام مسئول با اشاره به انتخاب22 درصدی این تعداد در رشته
دندانپزشکی خاطر نشان کرد: این 22 درصد افرادی بودند که می توانستند رشته
پزشکی را انتخاب کنند ولی انتخاب اول آنها دندانپزشکی بوده است.

حسینی با اشاره به دانشگاه های انتخابی این تعداد برگزیده ادامه داد: 47
درصد دانشگاه علوم پزشکی تهران، 23 درصد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
10 درصد علوم پزشکی شیراز، 7 درصد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 4 درصد علوم
پزشکی تبریز، یک درصد دانشگاه یزد و 5 درصد دانشگاه مشهد پذیرفته شدند.

دانشگاههای انتخابی برترین های کنکور 90دانشگاه انتخابی
درصد انتخاب


علوم پزشکی تهران
47


علوم پزشکی شهید بهشتی
23


علوم پزشکی شیراز
10


علوم پزشکی اصفهان
7


علوم پزشکی تبریز
4


علوم پزشکی یزد
1


علوم پزشکی مشهد
5
معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان با اشاره به انتخابهای 300
نفر برتر علوم انسانی به مهر گفت: از این تعداد 61 درصد رشته حقوق، 19
درصد روانشناسی و رشته های فلسفه و زبان و ادبیات فارسی هر کدام یک درصد
این رشته را انتخاب کردند.

وضعیت انتخاب رشته 300 نفر اول انسانیرشته انتخابی
درصد انتخاب


حقوق
61


روانشناسی
19


فلسفه
1


زبان و ادبیات فارسی
1

به گفته وی، 30 درصد از این تعداد دانشگاه شهید بهشتی، 29 درصد
دانشگاه تهران، 13 درصد دانشگاه علامه طباطبایی، 6 درصد دانشگاه اصفهان، 5
درصد دانشگاه فردوسی مشهد، 2 درصد دانشگاه الزهرا، 4 درصد دانشگاه شیراز،
3 درصد دانشگاه صنعت نفت را برای ادامه تحصیل انتخاب کردند. در این میان
دانشگاه بین المللی امام خمینی جز انتخابهای 300 نفر برتر گروه علوم
انسانی قرار نگرفته است.

انسانی ها کدام دانشگاهها را انتخاب کردنددانشگاه انتخابی
درصد انتخاب


شهید بهشتی
30


تهران
29


علامه طباطبایی
13


اصفهان
6


فردوسی مشهد
5


الزهرا
2


شیراز
4


صنعت نفت
3


امام خمینی
0
حسینی با اشاره به وضعیت 100 نفر برتر گروه هنر آزمون سراسری یادآور شد:
از میان 100 نفر برتر گروه هنر آزمون سراسری 40 درصد رشته عکاسی، 28 درصد
رشته رشته سینما، 16 درصد صنایع دستی و 10 درصد رشته چاپ را برای ادامه
تحصیل انتخاب کردند.

وضعیت انتخاب رشته 100 نفر برتر کنکور هنررشته انتخابی
درصد انتخاب


عکاسی
40


سینما
28


صنایع دستی
16


چاپ
10
وی افزود: 76 درصد از این تعداد دانشگاه هنر، 3 درصد دانشگاه الزهرا و
20 درصد دانشگاه هنرهای زیبا را انتخاب کردند. یک درصد از این تعداد
دانشگاه هنر اصفهان را انتخاب کردند.

معاون فرهنگی و امور نخبگان
بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه با مطالعه 100 نفر برتر این آزمون تعداد
دانشگاه های نخبه خیز بیشتر می شود، ادامه داد: از 100 نفر برتر آزمون
سراسری در گروه ریاضی 98 درصد دانشگاه صنعتی شریف را انتخاب کردند و تنها 2
درصد دانشگاه تهران را به عنوان مرکز آموزشی برگزیدند.


حسینی افزود: از این تعداد 71 درصد مهندسی برق، 3 درصد مهندسی مکانیک،
3 درصد مهندسی کامپیوتر و 3 درصد مهندسی عمران را انتخاب کردند. این
اعداد نشان می دهد که با در نظر گرفتن 100 نفر برتر ترکیب انتخاب رشته ها
تفاوتی با انتخابهای 500 نفر اول نمی کند و همچنان رشته مهندسی برق جز
انتخابهای اول قرار دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با
تاکید بر اینکه 100 نفر برتر آزمون سراسری افرادی هستند که مشمول حمایت
های بنیاد ملی نخبگان می شوند، اظهار داشت: بررسی ها نشان داد که 100 نفر
برتر گروه ریاضی تنها دانشگاه های تهران و صنعتی شریف را انتخاب کردند.


وضعیت 50 نفر برتر گروه علوم تجربی

وی با
اشاره به وضعیت انتخابهای 50 نفر برتر گروه علوم تجربی آزمون سراسری توضیح
داد: از این تعداد 88 درصد رشته پزشکی، 10 درصد دندانپزشکی و 2 درصد رشته
داروسازی را برگزیدند.

حسینی ادامه داد: دانشگاه های انتخابی این
تعداد شامل 76 درصد دانشگاه علوم پزشکی تهران، 10 درصد دانشگاه علوم
پزشکی شیراز، 8 درصد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 2 درصد دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه های علوم پزشکی گیلان و تبریز هر کدام 2
درصد می شود.

وضعیت 50 نفر برتر آزمون سراسری گروه علوم انسانی


وی در ادامه به وضعیت 50 نفر اول گروه علوم انسانی اشاره و اضافه کرد: از
میان 50 نفر برتر گروه علوم انسانی 76 درصد رشته حقوق، 6 درصد مشاوره و
راهنمایی، 6 درصد روانشناسی، 6 درصد ادبیات فارسی و 6 درصد حسابداری را
انتخاب کردند.

حسینی ادامه داد: از میان 50 نفر برتر 78 درصد دانشگاه تهران، 20 درصد دانشگاه شهید بهشتی و 2 درصد صنعت نفت را انتخاب کردند.

بررسی 20 نفر برتر گروه هنر آزمون سراسری

معاون
فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان با اشاره به وضعیت 20 نفر برتر
گروه هنر گفت: از این تعداد 47 درصد رشته عکاسی، 24 درصد صنایع دستی و 29
درصد رشته سینما را انتخاب کردند که 59 درصد آنها دانشگاه هنرهای زیبا و
41 درصد دانشگاه تهران را برای ادامه تحصیل انتخاب کردند.


حسینی با تاکید بر اینکه این آمارها در حال تکمیل شدن است، خاطر نشان
کرد: بررسی وضعیت برترین های آزمون سراسری در حال تکمیل شدن است که با
کامل شدن این گزارش اطلاعات آن منتشر خواهد شد.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  حوادثی که منجر به مرگ 10 دانشجوی دانشگاههای کشور در سالجاری شد نوید خزدوز 0 467 20-12-2011، 12:44 PM
آخرین ارسال: نوید خزدوز
  دانشجویان نخبه بورس تحصیلی دکترا می گیرند نوید خزدوز 0 1,048 04-12-2011، 11:04 PM
آخرین ارسال: نوید خزدوز
  دانشجويان واحد خميني شهر مقام برتر مجمع عالي نخبگان ايران را به خود اختصاص دادند انجمن مخ ها 0 937 04-03-2011، 05:44 AM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان