امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ثبت شعبه شرکت های خارجی یا نمایندگی شرکت‌های خارجی
#1
برای چه شعبات و نمایندگی هایی از شرکت های خارجی امکان ثبت در ایران وجود دارد:
ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران وابسته به عمل دوسویه کشور متبوع شرکت خارجی است ، به این مفهوم که اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگیهای شرکت های ایرانی پذیرفته شده باشد شرکتهای آن کشور همچنین می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران دست بزنند.


موضوعاتی که برای فعالیت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران امکان ثبت دارد:

برای مشاهده زمینه های فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی به ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی خارجی مراجعه کنید .

قوانین و مقررات مربوط به ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

(مصوب 21/08/1376 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده – شرکت های خارجی که در کشور خودشان شرکت قانونی نامیده شوند، قادرند در موضوعاتفعالیتی که به وسیلهحکومت جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود در حوزه قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند صرفا درصورتیکهبه عمل دوسویه از سوی کشور متبوع انجامپذیرد.

تبصره – آئین نامه اجرائی این قانون بر اساستوصیه وزارت امور اقتصادی و دارائی با توافقدیگر مراجع مربوطه به تایید هیأت وزیران خواهد رسید.
شرکت های خارجی می توانند جهت انجام کار در ايران در حوزه هاي زیل بر پایه مقررات اين آيين نامه و دیگر قوانين و مقررات وابسته نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود وارد عمل شوند:

1- انجام خدمات پس از فروش اجناس يا خدمات شركت خارجي .

2- انجام فعالیت های اجرايي پیمانهایی كه بين افراد ايراني و شركت خارجي بسته مي شود.

3- رسیدگی و مطالعه و مقدمه سازي جهت سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران .

4- همدستی و معاضدت با شركتهاي فني و مهندسي ايراني جهتادایفعالیت در كشورهاي سوم.

5- افزايش صادرات غيرنفتي جمهوری ُاسلامي ايران.

6- انجامفعالیتهای فني و مهندسي و جابجایی و ردوبدل کردن علوم فني و فناوري.

7- عمل به کارهایی كه اجازه ی آن به وسیلهادارات دولتي كه به گونه ی قانوني مرجع صدور مجوز هستند، ارایه مي گردد. مانند انجام فعالیت درحوزه هايبيمه و بازرسي كالا، بانكي، حمل و نقل و بازاريابي و غيره .

ماده دو - شعبه شركت خارجي ،‌ واحد محلي وابسته ی شركت مادر است كه بیواسطهعناوین و خدمات شركت اصلي را در آنجا، ارایه مي کند. کارهای و خدمات شعبه ، تحت تام و با ضمان و تعهد شركت مادر خواهد بود.

ماده سه - شركتهاي خارجي درخواست کننده ثبت شعبه در ايران مکلف اند اسناد و گواهی هایزیل را همگام با تقاضای نوشته شده خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تسلیم کنند.1- روزنامه تاسيس و تغييرات نهایی ، اساسنامه شركت .

2- آخرين شرح و اعلان مالي اذغان شده توسط شركت.

3- بیانیه توجيهي شامل اطلاعات مربوط به کارهای شركت و بیانبراهین و نیازها ی ثبت شعبه در ايران ، برگزیدن نوع و چهارچوب اختيارات و مکان فعاليت شعبه ، تخمین نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و راه و روش فراهم سازی منابع پولی و ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه.

ماده 4- نماينده شركت خارجي ، فرد حقيقي يا حقوقي می باشد كه بر پایه ی پیمان نمايندگي ، انجام قسمتی از مسایل و تکالیف شركت طرف نمايندگي را در شعبه به گردن گرفته است. نمايندگي شركت خارجي ، نسبت به امور و کارهای تحت نمايندگي شركت طرف نمايندگي که در شعبه انجام مي گیرد، ضمان و تعهد خواهد داشت.

ماده 5- افراد حقيقي ايراني يا افراد حقوقي كه درخواست ثبت نمايندگي شركت خارجي در ايران را دارند مکلفند، ترجمه فارسي گواهی ها و اصل اسناد و اطلاعات زیل را پیوست تقاضا نوشته شده خود به سازمان كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تقدیمکنند:

1- عکس گواهی پیمان موضوع ماده (4) اين آيين نامه .

2- اسناد شناسايي فرد درخواست کننده : براي افراد حقيقي ، کپی شناسنامه و آدرسسکونت قانوني و براي افراد حقوقي ، اساسنامه شركت و روزنامه تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده.

3- تقدیم نمودن سابقه کاری فرد درخواست کننده ثبت نمايندگي ،‌در حوزه موضوع پيش بيني شده در پیمان نمايندگي.

4- اساسنامه شركت خارجي درخواست دهنده نمايندگي ، روزنامه تاسيس و تغييرات نهایی ثبت شده.

5- اعلان کارهای شركت خارجي درخواست کننده نمايندگي و بیان کردنبراهین و نیاز هایدریافت نمايندگي.

6-آخرین شرح و اعلان مالي اذغان شده به وسیله شركت خارجي درخواست کننده نمايندگي.

7- معرفي وزارتخانه ذيربط.

ماده 6- افرادی كه تصدیق فعاليت آنها از سوي سازمانهای ذيربط باطل میگردد موظفند ، در بازه زمانی مشخص شده به وسیله سازمان ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي ، نسبت به انحلال شعبه يا نمايندگي و انجام کارهای تسویه آن عمل کنند.

تبصره - شركتهايي كه تصدیق فعاليت آنها تمديد نمي شود، شش ماه زمان دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام کارهای تسویه آن عمل کنند.

ماده 7- شعبه شركتهاي خارجي كه به ثبت شعبه خود در ايران دست زدند و به کارها و اموری مي پردازند مکلفند ، هر سال گزارش سالانه شركت اصلي محتوی گزارشهاي مالي حسابرسي شده به وسیله حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط تقدیم کنند.

ماده 8- همه افراد حقيقي و حقوقي در بر گیرنده اين آيين نامه مکلفند گزارش کارهای شعبه يا نمايندگي خارجی در ايران را همگام با اسناد مالي حسابرسي شده خود را در بازه ی زمانی چهار ماه پس از انتهای سال مالي به اداره های مربوطه فرستاده شوند. حسابرسي یاد شده تا وقتی كه آيين نامه اجرايي تبصره چهار ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1372 –معرفی نشده استبوسیله اداره حسابرسي و موسسات حسابرسي مورد تاییدسازمانمرتبط كه شركاي آن اشخاص حقيقي تاييد شده به وسیلهسازمان نظارت سازمان حسابرسي باشند، صورت می پذیرد.
ماده 9- سازمان امور شعبه يا نمايندگي ثبت شده بر اساس اين آيين نامه ، بايد به وسیله يك يا چند فرد حقيقي مقيم ايران صورت میگیرد.
ماده 10- به قصد بهرهمندی شركتهاي خارجي از امتیازات اين آيين نامه و پیوستگی کارها ی آنها شركتهاي خارجي كه تا پیش از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه ، در ايران ، از راه شعبه يا نمايندگي خود فعاليت مي كرده اند موظفند ، اطلاعات و اسناد موضوع مواد 3 و5 اين آيين نامه را به ادارات مربوطهتقدیم کرده و شرایط خود را با آيين نامه تطبيق دهند.

منبع : http://samansabt.com/
طراحی سایت 
سایت نوین مارکتینگ

هدایای تلیغاتی
سایت کاوا ترسیم

پنل اس ام اس
فراپیامک
پاسخ
#2
ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی
اظهارنامه ثبت شرکت: که باید به فارسی تسلیم شود باید شامل این موارد باشد 1-1- نم کامل شرکت 1-2- نوع شرکت (اعم از خاص ، محدود و ...) 1-3-مرکز اصلی شرکت و آدرس کامل و دقیق آن 1-4- تابعیت شرکت 1-5- میزان سرمایه شرکت در تاریخی که تقاضای ثبت اعلام گردیده است .1-5- آخرین بیلان کاری شرکت خارجی که ترجمه رسمی شده و به تایید رسیده باشد .1-6-در جه محل و در چه تاریخی و در نزد کدم مام صلاحیت دار طبق کدام قوانین مملکت شرکت خارجی خود ثبت گردیده است 1- 7- زمینه فعالیت اصلی شرکت چه خواهد بود (تولید ، صنعتی ، تجار ی مالی ) 1- 8- شعب آن در کدام نقط ایران تاسیس خواهند شد 1-9- نماینده اصلی آن در ایران چه کسی است 1- 10- نام و آدرس دقیق اشخاصی که در ایران مقیم هستند1-11- تعهد به ارائه سالیانه بیلان کاری شرکت خارجی1-12- اظهارنامه میبایست فارسی باشد 2- یک نسخه اساسنامه شرکت خارجی ترجمه رسمی شده و به تایید سفارت رسیده . 3- یک نسخه از نامه نماینده یا نمایندگان قانونی در ایران و اختیار نامه وی . 4- در صورت ثبت شعبه‌ جدید‌ و یا نمایندگان‌ جدیدی‌ میبایست این شعب در اداره ثبت شرکتها ثبت شود . 5- در صورت تغییر نماینده قانونی شرکت میبایست قائم مقام وی باید با اسنادزیر به اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید : الف- اظهارنامه ثبتی به زبان فارسی که شخصا به امضا وی برسد . ب- اختیار نامه وی ترجه رسمی شده
پس از ثبت شرکت و هر یک از شعبه های آن اداره کل ثبت شرکتها تصدیقنامه ای به تقاضا کننده میده که حاوی اطلاعات زیر است : 1- نام کامل شرکت 2- نوع شرکت 3- آدرس کامل شرکت 4- تابعیت شرکت 5- سذمایه شرکت 5- در چه تاریخ و محلی شرکت اصلی ثبت شد است 6- موضوع فعالیت شرکت 7- تاریخ ثبت 9- امضا توسط مدیر ثبت شرکتها .
فرآیند ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی :
پس از عقد قرارداد با کارشناسان موسسه سامان ثبت ، موکل نسبت به تهیه مدارک زیر اقدام مینماید : 1- تهیه نامه نمایندگی که ترجمه رسمی شده باشد . 2- تهیه بیلان مالی شرکت مادر که ترجمه رسمی شده باشد . 3- مدارک ترجمه رسمی شده شرکت اصلی 4- مدارک نماینده قانونی اعم از کپی مدارک شناسایی و گواهی عدم سو پیشینه وی . 5- تعیین موضوع فعالیت 6- تعیین محل قانونی شعبه خارجی در ایران .
زمان مورد نیاز برای ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی :
در صورتیکه این کار توسط خود شخص راسا اقدام گردد 3 الی 4 ماه میباشد . اما در صورت اجرا توسط موسسه سامان ثبت این زمان به حداکثر 45 روز تقلیل می یابد .

منبع : http://samansabt.com/
طراحی سایت 
سایت نوین مارکتینگ

هدایای تلیغاتی
سایت کاوا ترسیم

پنل اس ام اس
فراپیامک
پاسخ
#3
راهنمای ثبت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

نام صورتجلسه
۱ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب هیأت مدیره و بازرسین و روزنامه کثیرالانتشار و تصویب تراز
۲ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز
۳ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام.
۴ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام (در صورتیکه وفق اساسنامه هیأت مدیره مجاز به صدور اجازه باشد).
۵ ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل.
۶ ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تغییر محل.
۷ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام.
۸ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع.
۹ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تبدیل نوع شرکت.
۱۰ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت.
۱۱ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری.
۱۲ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری.
۱۳ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری.
۱۴ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه.
۱۵ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه.
۱۶ـ نمونه لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی.
۱۷ـ نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه.
۱۸ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده.
۱۹ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
۲۰ـ نمونه درخواست اعلام موجودیت شرکت به وزارت امور خارجه جهت تائید ترجمه مدارک شرکت.
۲۱ـ نمونه درخواست ملاحظه دفاتر ثبت شرکتها بر اساس ماده ۲۶ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها.
۲۲ـ نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بانام به بی نام.
۲۳ـ نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به بانام.
۲۴ـ نمونه اعلام ختم تصفیه سهامی خاص.
۲۵ـ نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت.
۲۶ـ نمونه صورتجلسه انتخاب مدیر/مدیران و ناظر/نظار تصفیه.
۲۷ـ نمونه صورتجلسه جلسه هیأت تصفیه.
۲۸ـ نمونه صورتجلسه تعهدنامه هیأت مدیره مبنی بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سهام پرداخت گردید.
۲۹ـ نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بانام به بی نام در رعایت ماده (۴۷) لایحه اصلاحی قانون تجارت
۳۰ـ نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به بانام در رعایت ماده (۴۴) لایحه اصلاحی قانون تجارت
۳۱ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص بطور همزمان
۳۲ـ نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص

منبع : http://samansabt.com/
طراحی سایت 
سایت نوین مارکتینگ

هدایای تلیغاتی
سایت کاوا ترسیم

پنل اس ام اس
فراپیامک
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  روش ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران novinmarketing 0 63 21-12-2016، 11:30 AM
آخرین ارسال: novinmarketing
  شرکت های تجاری novinmarketing 0 25 24-11-2016، 10:50 AM
آخرین ارسال: novinmarketing
  شرایط ثبت نمایندگی خارجی novinmarketing 0 40 16-11-2016، 01:57 PM
آخرین ارسال: novinmarketing
  روش ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران novinmarketing 0 74 22-10-2016، 12:44 PM
آخرین ارسال: novinmarketing
  زمان ثبت شرکت novinmarketing 0 124 19-10-2016، 04:13 PM
آخرین ارسال: novinmarketing
  انحلال شرکت novinmarketing 0 159 09-10-2016، 10:37 AM
آخرین ارسال: novinmarketing
  ثبت شرکت پیمانکاری : novinmarketing 0 39 26-09-2016، 05:11 PM
آخرین ارسال: novinmarketing
  بازرس در ثبت شرکت تعاونی novinmarketing 0 51 18-09-2016، 12:52 PM
آخرین ارسال: novinmarketing
  شرایط ثبت نمایندگی خارجی novinmarketing 0 47 06-09-2016، 12:29 PM
آخرین ارسال: novinmarketing
  قواعد تشکیل شرکت و ثبت شرکت novinmarketing 0 46 05-09-2016، 11:06 AM
آخرین ارسال: novinmarketing

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان