تاسیس دانشگاه آزاد خمینی شهر
17-05-2011
نوید خزدوز
مدیر داخلی
*******

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر روز 27 اردیبهشت سال 1367 تأسیس شد


پرش به ماه:

پرش به سالنامه: